HGM1303/2004
ID intern unic:  294269
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1303
din  24.11.2004
despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea
bunurilor imobile în scopul impozitării
Publicat : 29.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 65-66     art Nr : 407
    HG117 din 06.02.07, MO21-24/16.02.07 art.133

    NOTĂ:
   
În tot  textul Regulamentului sintagmele „oficiul cadastral teritorial” şi „oficiul cadastral”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    În tot textul Regulamentului cuvintele „organelor fiscale” se substituie prin cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat” prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    în textul hotărîrii, cuvintele "Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru" se substituie prin cuvintele "Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru",  iar cuvintele "Ministerul Economiei" - prin cuvintele "Ministerul Economiei şi Comerţului" prin  HG117 din 06.02.07, MO21-24/16.02.07 art.133
    În scopul realizării prevederilor lit.b) alin.(1) art.30 din Legea nr.989-XV din 18 aprilie 2002 cu privire la activitatea de evaluare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.102, art.773) şi în conformitate cu Programul de  măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile  în scopul impozitării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.670 din 9 iunie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.123-125, art.744), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării (se anexează).
    2. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va elabora şi prezenta spre aprobare Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerului Finanţelor:
    în termen de o lună din data publicării prezentei hotărîri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, tarifele pentru lucrările de evaluare a apartamentelor;
    pînă la 1 ianuarie al anului în care se vor desfăşura lucrările de evaluare a altor tipuri de bunuri imobile, conform Programului de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, tarifele pentru lucrările de evaluare ale acestor tipuri de bunuri imobile.
    3. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va întreprinde măsurile de rigoare în vederea aplicării prevederilor Regulamentului nominalizat.
    4. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.638 din 7 iulie 1999 "Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de evaluare a bunurilor imobiliare impozabile" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-77, art.670);
    Hotărîrea Guvernului nr.158 din 26 februarie 2001 "Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.638 din 7 iulie 1999 şi abrogarea  unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.27-28, art.195).  
  
    PRIM-MINISTRU                                                       Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                  Dmitrii Todoroglo
    Ministrul economiei                                                       Marian Lupu
    Ministrul finanţelor                                                        Zinaida Grecianîi

    Chişinău, 24 noiembrie 2004.
    Nr. 1303.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1303
din 24 noiembrie 2004
REGULAMENTUL
cu privire la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării (în continuare - Regulament) este elaborat în temeiul Legii nr.989-XV din 18 aprilie 2002 cu privire la activitatea de evaluare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.102, art.773) şi în conformitate cu Programul de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 670 din 9 iunie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 123-125, art.744).
    2. Prezentul Regulament stabileşte modul de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, prin aplicarea procedurilor de evaluare masivă şi celor trei metode de estimare a valorii de piaţă: metoda analizei comparative a vînzărilor, metoda veniturilor şi metoda cheltuielilor.
    3. În cazul în care obiecte ale evaluării sînt bunurile imobiliare unice sau specifice, se vor aplica procedurile de evaluare individuală, în baza Regulamentului provizoriu cu privire la evaluarea bunurilor imobile.
    4. În sensul prezentului Regulament sînt utilizate următoarele noţiuni:
    a) reevaluare - procesul de recalculare a valorii bunului imobil ţinînd cont de caracteristicile bunului imobil la data evaluării;
    b) model de evaluare - expresie matematică, prezentată în formă de tabel sau formulă, care descrie corelaţia între valoarea bunului imobil şi variabilele ce exprimă factorii cererii şi ofertei pe piaţa bunurilor imobiliare;
    c) zonă valorică - zonă geografică în care bunurile imobile comparabile au valori similare;
    d) tipul bunului imobil  - categoria la care este atribuit bunul imobil în funcţie de modul de folosinţă curent. Modul de folosinţă corespunde utilizării predominante a bunului imobil la momentul executării evaluării, indiferent de destinaţia acestuia;
    e) bun imobil etalon - bun imobil de referinţă cu caracteristici tehnice determinate, care se utilizează pentru stabilirea nivelului valoric în zonele valorice. Pentru fiecare tip de bunuri imobile este determinat bunul imobil etalon;
    f) nivel valoric - valoarea bunului imobil standard într-o anumită zonă valorică;
    g) data evaluării - data la care este estimată valoarea bunurilor imobile în cadrul unei evaluări sau reevaluări generale;
    h) analiza de piaţă - studierea şi analiza condiţiilor pieţei imobiliare pentru determinarea factorilor de influenţă asupra valorii de piaţă a bunului imobil, prin aplicarea metodelor de analiză statistică;
    i) date de piaţă - informaţia privind preţurile de vînzare şi plăţile de arendă plătite în cadrul tranzacţiilor libere pentru bunurile imobile, caracteristicile cărora sînt cunoscute;
    j) factor valoric - caracteristică a bunului imobil ce influenţează semnificativ valoarea lui de piaţă şi care este inclusă în modelul de evaluare;
    k) construcţie - clădire sau edificiu care nu poate fi deplasată fără a compromite destinaţia ei, fiind alcătuită din una sau mai multe părţi, ce formează un tot indivizibil. Indici ai indivizibilităţii sînt următorii: perete şi fundament comun cu legătură între părţi, indiferent de destinaţia acestora din urmă şi de materialele de construcţie din care sînt confecţionate; în cazul lipsei legăturii dintre părţile unei construcţii drept indiciu al indivizibilităţii poate servi destinaţia comună a construcţiei, omogenitatea materialelor din care sînt zidiţi pereţii, scările comune, finisarea arhitectonică unică;
    l) construcţie principală - construcţia de pe un teren considerată principală din punct de vedere al caracterului capital, al caracteristicilor arhitecturale şi al destinaţiei. Pe un teren pot fi una sau mai multe construcţii principale;
    m) construcţie auxiliară - construcţie capitală destinată desfăşurării unor activităţi specifice, complementare funcţiei de bază a construcţiei principale şi care prin amplasarea în vecinătatea construcţiei principale alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţională distinctă;
    n) apartament - încăpere izolată, parte componentă a casei de locuit, ce este compusă din odăi de locuit, dependinţe şi destinată domicilierii permanente;
    o) sistem automatizat de evaluare - sistem informaţional bazat pe procedurile de prelucrare automatizată a datelor, format din părţi componente integrate ce servesc pentru colectarea, păstrarea şi prelucrarea datelor despre bunurile imobile, care sînt necesare pentru determinarea valorii lor în scopul impozitării.
    5. Obiecte ale evaluării sînt bunurile imobile ce constituie obiecte ale impozitării conform legislaţiei în vigoare.
    6. Lucrările de evaluare sînt executate de subdiviziunile competente ale Agenţiei Servicii Publice în baza contractelor încheiate cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (în continuare - Agenţia).
    7. Evaluarea se efectuează pe tipuri de bunuri imobile, în intervale de timp stabilite de legislaţie şi în baza unui plan  aprobat de Agenţie.
    8. Data evaluării este considerată 1 iunie al anului în care sînt desfăşurate lucrările de evaluare sau reevaluare.
    9. Reevaluarea specială se efectuează anual, în perioada între două reevaluări, în baza unui plan aprobat de Agenţie, pentru bunurile imobile care:
    a) au fost formate după finalizarea evaluării sau reevaluării;
    b) au suferit schimbări considerabile de ordin juridic sau tehnico-economic, în urma cărora valoarea bunului imobil a crescut sau a scăzut;
    c) au fost incluse în categoria bunurilor imobile impozabile după finalizarea evaluării sau reevaluării.
    10. Reevaluarea specială va respecta principiile ce au stat la baza ultimei evaluări sau reevaluări. Data reevaluării speciale va corespunde cu data  ultimei evaluări sau reevaluări ale categoriei de bunuri imobile la care se referă obiectul evaluării.
    11. Fiecare bun imobil reprezintă o unitate de evaluare, care poate fi evaluată în baza unui singur model de evaluare.
    12. În cazul evaluării bunului imobil complex, construcţia principală şi construcţiile auxiliare ce fac parte din acest bun complex pot forma o unitate de evaluare.
    13. Anexele vor constitui o singură unitate de evaluare împreună cu construcţia la care sînt anexate.
    14. Dacă pe teren sînt amplasate două sau mai multe construcţii principale, fiecare din aceste construcţii va constitui o unitate de evaluare distinctă.
    15. Dacă la data evaluării bunul imobil nu este înregistrat în Registrul bunurilor imobile, acesta urmează a fi înregistrat de către subdiviziunile competente ale Agenţiei Servicii Publice în perioada evaluării. Înregistrarea unor astfel de bunuri se va efectua din contul mijloacelor bugetului de stat.
    16. În cazul în care obiecte ale evaluării sînt construcţiile neautorizate, autoritatea administraţiei publice locale va pune la dispoziţia subdiviziunilor competente ale Agenţiei Servicii Publice informaţia privind destinaţia  şi modul de folosinţă a acestor obiecte.
    17. Evaluarea şi reevaluarea bunurilor imobile se efectuează prin intermediul sistemului automatizat de evaluare, care constituie parte componentă a sistemului informaţional al cadastrului bunurilor imobile.
II. Clasificarea bunurilor imobile
    18. Clasificarea pentru evaluarea în scopul impozitării se efectuează în baza modului de folosinţă a bunului imobil.
    19. Se disting următoarele tipuri de bunuri imobile:
    a)  bunuri imobile cu destinaţie locativă, care includ construcţiile şi încăperile izolate destinate predominant locuirii permanente şi activităţilor complementare ei, precum şi terenurile pe care sînt amplasate sau urmează a fi amplasate astfel de construcţii, cu următoarele subcategorii:
    apartamente şi încăperi izolate locative în case cu multe etaje;
    apartamente în case de locuit individuale;
    case de locuit individuale, inclusiv terenuri aferente şi construcţiile auxiliare în localităţile urbane şi în localităţile rurale;
    terenuri destinate construcţiei locative;
    b)  bunuri imobile cu destinaţie comercială şi industrială, la care sînt atribuite construcţiile şi încăperile izolate cu destinaţie nelocativă, utilizate predominant pentru:
    desfăşurarea activităţilor economice, diferite de cele de producere (comerţ, prestare a serviciilor şi altele asemenea), şi terenurile pe care sînt amplasate aceste bunuri;
    producerea sau confecţionarea unor bunuri materiale, inclusiv în scopuri complementare celor enumerate mai sus, şi terenurile pe care sînt amplasate aceste construcţii, precum şi bunurile imobile ale gospodăriei comunale, ale transporturilor şi telecomunicaţiilor;
    c)  bunurile imobile cu destinaţie agricolă, la care sînt atribuite terenurile agricole şi construcţiile amplasate pe ele şi folosite în activitatea economică, plantaţiile perene, loturile întovărăşirilor pomicole şi construcţiile amplasate pe ele, grădinile din extravilan;
    d)  alte bunuri imobile, la care sînt atribuite garajele pentru transportul individual, cu excepţia celor amplasate pe loturile de lîngă casă, şi alte bunuri imobile ce constituie obiecte ale evaluării şi care nu au intrat în categoriile menţionate mai sus.
    [Pct.19 în redacţia HG117/06.02.07, MO21-24/16.02.07 art.133]
III. Procesul de evaluare
    20. Procesul de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării reprezintă o consecutivitate de activităţi, care includ:
    a) lucrări pregătitoare;
    b) colectarea datelor de piaţă;
    c) elaborarea modelului de evaluare;
    d) colectarea datelor despre obiectele evaluării;
    e) calcularea valorii bunurilor imobile;
    f) transmiterea rezultatelor evaluării Serviciului Fiscal de Stat.
    Lucrări pregătitoare
    21. Lucrările pregătitoare sînt efectuate în scopul organizării şi asigurării executării lucrărilor de evaluare a bunurilor imobile. În cadrul lucrărilor pregătitoare sînt întreprinse următoarele activităţi:
    a) desfăşurarea proiectelor pilot pentru formarea grupurilor de bunuri imobile similare şi identificarea bunurilor imobile etalon şi determinarea factorilor de influenţă asupra valorii diferitelor tipuri de bunuri imobile;
    b) identificarea, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, a obiectelor evaluării care nu sînt înregistrate în cadastrul bunurilor imobile şi înregistrarea lor conform procedurii stabilite de Agenţie;
    c) estimarea mărimii mijloacelor financiare necesare pentru executarea lucrărilor de evaluare şi prezentarea propunerilor respective Ministerului Finanţelor, pentru a fi incluse în proiectul bugetului de stat, conform legislaţiei în vigoare;
    d) elaborarea de către Agenţie a planului de desfăşurare a lucrărilor de evaluare şi caietelor de sarcini pentru subdiviziunile competente ale Agenţiei Servicii Publice;
    e) încheierea contractelor între Agenţie şi organele cadastrale pentru executarea lucrărilor de evaluare.
    Colectarea datelor de piaţă
    22. Colectarea datelor de piaţă este efectuată în scopul obţinerii informaţiei necesare pentru elaborarea sau actualizarea modelului de evaluare. Datele privind preţurile de vînzare şi plăţile de arendă pot fi obţinute din contractele de vînzare-cumpărare şi contractele de arendă înregistrate la subdiviziunile competente ale Agenţiei Servicii Publice. Drept surse de informaţie de alternativă pot servi: autorităţile administraţiei publice locale, agenţii imobiliari, întreprinderile de evaluare. Doar tranzacţiile ce corespund criteriilor valorii pe piaţă vor fi luate în considerare la elaborarea modelului de evaluare.
    23. În scopul acumulării datelor de piaţă subdiviziunile competente ale Agenţiei Servicii Publice vor menţine o bază de date a tranzacţiilor imobiliare, care va conţine:
    a) informaţia referitor la tranzacţie (preţul şi data tranzacţiei);
    b) datele de identificare a bunului imobil (numărul cadastral, adresa sau locul amplasării);
    c) caracteristicile tehnice, funcţionale şi economice ale bunului imobil la data tranzacţiei.
    24. Colectarea datelor de piaţă este un proces continuu necesar pentru a asigura monitorizarea calităţii modelelor de evaluare, actualizarea lor şi pregătirea planului de desfăşurare a reevaluării.
    25. Procedura de colectare şi analiză a datelor de piaţă este stabilită de Agenţie.
    Elaborarea modelului de evaluare
    26. Modelul de evaluare va descrie influenţa factorilor valorici asupra valorii bunului imobil şi va fi elaborat în baza analizei datelor de piaţă.
    27. Modele de evaluare separate sînt elaborate pentru fiecare tip de bunuri imobile şi după necesitate, pentru fiecare subcategorie de bunuri imobile.
    28. În funcţie de tipul bunului imobil, modelul de evaluare poate fi elaborat în baza uneia din cele trei metode de evaluare: metoda analizei comparative a vînzărilor, metoda veniturilor sau metoda cheltuielilor, prioritate fiind acordată metodei analizei comparative a vînzărilor.
    29. Procesul de elaborare a modelului de evaluare se divizează în două etape: specificarea structurii de bază a modelului şi estimarea parametrilor modelului.
    30. Specificarea modelului de evaluare are drept scop identificarea factorilor valorici şi se efectuează în baza rezultatelor analizei de piaţă.
    31. Estimarea parametrilor modelului are drept scop calcularea coeficienţilor care reprezintă contribuţia fiecărui factor valoric la valoarea de piaţă a bunului imobil şi se efectuează prin aplicarea metodelor de analiză statistică.
    32. Modelele de evaluare trebuie să se conforme următoarelor cerinţe:
    a) să corespundă criteriilor de calitate a modelelor matematice, care se estimează în baza indicatorilor statistici şi analiza indicatorilor relativi ai valorii;
    b) să fie interpretabile, ceea ce  presupune construirea modelului de evaluare respectînd principiile generale ale evaluării şi utilizarea în model a acelor caracteristici ale bunului imobil care pot fi măsurate, înregistrate şi actualizate;
    c) să reflecte realitatea, asigurînd corespunderea valorilor estimate, în urma aplicării modelului de evaluare, cu datele de piaţă;
    d) să corespundă criteriilor eficienţei economice a întregului sistem de evaluare, modelul fiind bazat pe factorii valorici ce contribuie în mod semnificativ la formarea valorii de piaţă şi colectarea cărora nu necesită resurse financiare şi tehnice exagerate.
    33. Modelele de evaluare sînt aprobate de Agenţie şi rămîn valabile pentru perioada între două reevaluări. Modelele pot fi actualizate doar în cadrul unei reevaluări a tuturor bunurilor imobile de un anumit tip.
    Colectarea datelor despre obiectele evaluării
    34. Subdiviziunile competente ale Agenţiei Servicii Publice vor colecta şi introduce în sistemul automatizat de evaluare caracteristicile tehnice, funcţionale şi economice ale bunurilor imobile, conform procedurii stabilite de Agenţie.
    35. Datele necesare vor fi colectate din Registrul bunurilor imobile, dosarele cadastrale şi dosarele de inventariere tehnică ţinute de subdiviziunile competente ale Agenţiei Servicii Publice, precum şi de la proprietarii bunurilor imobile sau alţi titularii de drepturi, serviciile subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, şi persoanele care în virtutea activităţii lor economice deţin informaţia necesară pentru evaluare.
    36. Dacă obiect al evaluării este construcţia nefinalizată, în scopul acumulării informaţiei necesare pentru evaluare, subdiviziunile competente ale Agenţiei Servicii Publice vor executa lucrări de inventariere a acestui bun imobil, la începutul fiecărei evaluări sau reevaluări.
    37. Proprietarul bunului imobil sau titularul de drept este obligat să prezinte subdiviziunii competente a Agenţiei Servicii Publice informaţia necesară pentru evaluare. În cazul   în  care  proprietarul sau alt titular de drept refuză  sa   prezinte informaţia  solicitată, evaluarea este efectuată în baza informaţiei deţinute de către subdiviziunile competente ale Agenţiei Servicii Publice privind bunul imobil în cauză sau bunurile imobile similare.
    38. Dacă în arhivele subdiviziunii competente a Agenţiei Servicii Publice lipseşte dosarul de inventariere al bunului imobil, acesta trebuie să fie întocmit în perioada evaluării. În scopul reducerii costurilor şi urgentării lucrărilor de evaluare se admite întocmirea dosarului de inventariere după o tehnologie simplificată, cu un complex minim de lucrări - suficiente pentru efectuarea evaluării.
    39. Datele din dosarul de inventariere trebuie să reflecte situaţia reală şi urmează a fi actualizate periodic în baza rezultatelor examinării pe teren a bunului imobil. Examinarea pe teren a bunului imobil se efectuează în baza unui plan aprobat de Agenţie sau la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale. Autorităţile administraţiei publice locale vor acorda sprijin subdiviziunilor competente ale Agenţiei Servicii Publice la executarea lucrărilor de examinare pe teren a bunurilor imobile.
    40. În cazul survenirii unor modificări de ordin  juridic sau tehnico-economic ale bunului imobil, autorităţile administraţiei publice locale vor prezenta informaţia respectivă subdiviziunilor competente ale Agenţiei Servicii Publice în forma-tip aprobată de Agenţie.
    Calcularea valorilor bunurilor imobile
    41. Calcularea valorilor bunurilor imobile se efectuează în baza modelului de evaluare pentru tipul sau subcategoria respectivă de bunuri imobile.
    42. În scopul asigurării calităţii evaluării bunurilor imobile şi informării proprietarilor bunurilor imobile despre rezultatele evaluării, subdiviziunile competente ale Agenţiei Servicii Publice, înainte de transmiterea  informaţiei Serviciului Fiscal de Stat, vor comunica datele despre valoarea estimată şi factorii valorici ce au contribuit la determinarea ei proprietarilor bunurilor imobile sau altor titulari de drepturi, folosind procedura de notificare.
    43. Subdiviziunile competente ale Agenţiei Servicii Publice, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale vor asigura transmiterea notificărilor proprietarilor pe adresa amplasării bunului imobil sau vor afişa listele cu caracteristicile bunurilor imobile şi valoarea estimată în locurile publice accesibile tuturor proprietarilor.
    44. În caz de dezacord cu caracteristicile tehnice ale bunului imobil, care au stat la baza calculării valorii, proprietarul are dreptul să se adreseze subdiviziunii competente a Agenţiei Servicii Publice, în termen de o lună din data emiterii notificării, indicînd caracteristicile cu care nu este de acord şi temeiul.
    45. În cazul adresării proprietarului privind dezacordul cu caracteristicile tehnice menţionate în notificare, subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice va examina obiectul şi temeiul dezacordului.
    46. În cazul constatării că obiecţiile proprietarului sînt întemeiate, subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice va modifica înscrierile despre caracteristicile bunului imobil şi va recalcula valoarea lui conform procedurii stabilite de Agenţie.
    47. Valoarea estimată a bunului imobil este introdusă în capitolul-supliment la Registrul bunurilor imobile. Suplimentul respectiv se va păstra în formă electronică şi va conţine: valoarea estimată, data calculării valorii, factorii valorici ce au contribuit la estimarea valorii şi mărimea lor.
    Transmiterea rezultatelor evaluării Serviciului Fiscal de Stat
    48. Conform rezultatelor lucrărilor de evaluare, subdiviziunile competente a Agenţiei Servicii Publice vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat informaţia asupra fiecărui bun imobil evaluat în volumul şi termenele stabilite de legislaţie. Informaţia în cauză poate fi transmisă pe suport de hîrtie sau în formă electronică.
    49. Informaţia transmisă Serviciului Fiscal de Stat va purta sigiliul subdiviziunii competente a Agenţiei Servicii Publice, semnătura conducătorului subdiviziunii competente a Agenţiei Servicii Publice şi şefului secţiei de evaluare.
IV. Zone valorice
    50. Zonele valorice sînt utilizate în calitate de factor valoric în modelul de evaluare, caracterizînd influenţa amplasării bunului imobil asupra valorii lui de piaţă.
    51. Zonarea se efectuează în baza analizei datelor de piaţă şi reprezintă divizarea teritoriului unei localităţi în zone pentru care sînt stabilite diferite niveluri valorice. Zona valorică va cuprinde bunurile imobile amplasate pe un teritoriu continuu.
    52. Hotarele zonelor valorice nu vor traversa bunurile imobile şi, de regulă, vor corespunde delimitărilor administrative, a unităţilor cadastrale sau naturale.
    53. Zonele valorice sînt reprezentate pe harta valorică, elaborată în baza planului cadastral al teritoriului şi aprobată de Agenţie. Hărţi valorice separate sînt elaborate pentru fiecare tip de bunuri imobile.
    54. Hotarele şi nivelul valoric al zonelor sînt revăzute în cadrul evaluării. Se admite modificarea hotarelor zonelor valorice în perioada între două evaluări, în cazul schimbării hotarelor administrative sau hotarelor zonelor funcţionale ale localităţii. În urma operării modificărilor se va întocmi şi se va aproba o nouă hartă valorică a localităţii.
    55. Modul de întocmire, conţinutul şi forma hărţilor valorice sînt stabilite de Agenţie.
V. Soluţionarea litigiilor
    56. Soluţionarea litigiilor în problemele ce ţin de calcularea valorii bunului imobil se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.