LPC323/2006
ID intern unic:  318525
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 323
din  03.11.2006
pentru  modificarea şi completarea Legii nr.119-XV
din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi
Publicat : 24.11.2006 în Monitorul Oficial Nr. 181-183     art Nr : 826
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic.  -  Legea nr.119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.100-103, art.510), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, cuvintele "Ministerul Sănătăţii" se substituie prin cuvintele "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale".
    2. Articolul 3:
    în definiţia noţiunii "produse de uz fitosanitar", cuvîntul "biotehnică" se substituie prin cuvîntul "biotehnologică";
    în definiţia noţiunii "omologare", cuvintele "pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi în silvicultură" se exclud.
    3. La articolul 8, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele " , aprobat de Guvern".
    4. La articolul 15, alineatul (6) se completează în final cu propoziţia: "Organizarea şi responsabilitatea pentru prezentarea angajaţilor la examenul medical şi instruirea igienică se pun în sarcina conducătorului de întreprindere sau organizaţie."
    5. La articolul 16 alineatul (3), după cuvintele "pe piaţa internă" se introduc cuvintele "sînt restituiţi producătorului sau".
    6. La articolul 19 alineatul (2), după cuvintele "inspectoratele de stat pentru  protecţia plantelor" se introduc cuvintele "şi de Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat al Republicii Moldova".
    7. Articolul 20:
    la alineatul unic, care devine alineatul (1), la litera a), cuvîntul "avioanelor" se substituie prin cuvîntul "aviaţiei";
    articolul se completează cu un nou alineat, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Lucrările de protecţie a plantelor prin intermediul aviaţiei trebuie să fie coordonate cu Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat al Republicii Moldova şi Inspectoratul Ecologic de Stat, conform regulamentelor aprobate de ministerele de profil."
    8. La articolul 21, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele " , care  precizează anual cotele acestor produse pe compartimente şi autorizează importul fiecărui lot importat sau produs, în modul stabilit de Guvern".
    9. La articolul 22 alineatul (1) litera c), după cuvintele "reglementărilor fitosanitare" se introduc cuvintele " , sanitaro-igienice".
    10. La articolul 23 alineatul (5), după cuvîntul "fitosanitar" se introduce cuvîntul " , de cel igienic".

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                         Marian LUPU

    Nr.323-XVI.  Chişinău, 3 noiembrie 2006.