LPC361/2004
ID intern unic:  312384
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 361
din  05.11.2004
pentru completarea articolului 16 din Legea nr. 190-XV
din 8 mai 2003 cu privire la veterani
Publicat : 26.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 212-217     art Nr : 947
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 16 alineatul (1) din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84-86, art. 392), cu modificările ulterioare, litera c) se completează cu următoarea frază: ". Acest drept se extinde şi asupra persoanelor care au realizat o vechime în muncă de cel puţin 35 de ani femeile şi 40 de ani bărbaţii şi care nu cad sub incidenţa articolului 9".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                            Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 5 noiembrie 2004.
Nr. 361-XV.