LPC167/2004
ID intern unic:  312147
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 167
din  27.05.2004
pentru  modificarea  şi completarea articolului 28 din Legea nr.1380-XIII din
20 noiembrie 1997 cu privirela  tariful  vamal  şi a  articolului 58 din Codul vamal
al Republicii Moldova
Publicat : 25.06.2004 în Monitorul Oficial Nr. 100     art Nr : 520     Promulgat : 14.06.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - La articolul 28 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997  cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.286), cu modificările ulterioare, litera m) se completează  în final cu propoziţia: "Taxa vamală achitată pentru mărfurile plasate în regim vamal de perfecţionare activă, la care se aplică taxa vamală, se restituie, în modul stabilit de Departamentul Vamal, într-un termen ce nu va depăşi 10 zile".
Art.II. - La articolul 58 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.160-162, art.1201), cu modificările ulterioare, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Perfecţionarea activă este regimul vamal în care mărfurile străine sînt supuse unor operaţiuni de transformare sau prelucrare pe teritoriul vamal în termene stabilite, fără aplicarea măsurilor de politică economică şi cu restituirea drepturilor de import încasate, dacă legislaţia nu prevede altfel, cu excepţia taxei pentru procedurile vamale şi a taxei speciale, cu condiţia scoaterii produselor rezultate din transformare sau prelucrare de pe teritoriul vamal."
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI         Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 27 mai 2004.
Nr.167-XV.