LPC433/2004
ID intern unic:  312457
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 433
din  24.12.2004
pentru  modificarea şi completarea Legii nr.190-XV din
8 mai 2003 cu privire la veterani
Publicat : 21.01.2005 în Monitorul Oficial Nr. 13-16     art Nr : 47
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84-86, art.392), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 14:
la alineatul (4), litera "g)," se exclude;
după alineatul (4) se introduce un alineat nou, (5), cu următorul cuprins:
"(5) Cheltuielile ce ţin de acordarea biletelor de tratament sanatorial gratuit prevăzute la alin.(1) lit.g) pentru veteranii de război asiguraţi prin sistemul public de asigurări sociale vor fi suportate de  la bugetul asigurărilor sociale de stat, iar pentru celelalte categorii de veterani de război - de la bugetul de stat."
alineatele (5) şi (6) devin alineatele (6) şi (7).
2. Articolul 15:
la alineatul (5), litera "g)," se exclude;
după alineatul (5) se introduce un alineat nou, (6), cu următorul cuprins:
"(6) Cheltuielile ce ţin de acordarea biletelor de tratament sanatorial gratuit prevăzute la alin.(1) lit.g) pentru invalizii de război asiguraţi prin sistemul public de asigurări sociale vor fi suportate de  la bugetul asigurărilor sociale de stat, iar pentru celelalte categorii de invalizi de război - de la bugetul de stat."
alineatele (6) şi (7) devin alineatele (7) şi (8).
3. Articolul 16:
la alineatul (3), litera "c)," se exclude;
după alineatul (3) se introduce un alineat nou, (4), cu următorul cuprins:
"(4) Cheltuielile ce ţin de acordarea biletelor de tratament sanatorial gratuit prevăzute la alin.(1) lit.c) pentru veteranii muncii asiguraţi prin sistemul public de asigurări sociale vor fi suportate de la bugetul asigurărilor sociale de stat, iar pentru celelalte categorii de veterani ai muncii - de la bugetul de stat."
alineatul (4) devine alineatul (5).
4. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Alocaţia nominală se stabileşte de către organele abilitate cu dreptul de  stabilire şi achitare a pensiilor, la prezentarea actelor ce confirmă dreptul la alocaţie."
5. La articolul 24, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Alocaţiile nominale stabilite în conformitate cu prezenta lege se plătesc din  mijloacele bugetului de stat de către organele abilitate cu dreptul de stabilire a pensiilor."
Art.II. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia punctelor 4 şi 5 de la art.I care intră în vigoare la 2 aprilie 2004.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                         Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 24 decembrie 2004.
Nr.433-XV.