HGC346/2005
ID intern unic:  294737
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 346
din  23.03.2005
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în
Regulamentul  cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor
adresate familiilor cu copii
Publicat : 15.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 59-61     art Nr : 401
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002 (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                                                  Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul muncii şi protecţiei sociale                                      Valerian Revenco
Ministrul finanţelor                                                                  Zinaida Grecianîi

Chişinău, 23 martie 2005.
Nr. 346.
 
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 346
din 23 martie 2005
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de stabilire
şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii
Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art. 1612), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
punctul 1:
în alineatul întîi, după cuvintele "Familiile cu copii" se introduc cuvintele "domiciliate în Republica Moldova";
la litera b) cuvîntul "îngrijirea" se substituie în ambele cazuri prin cuvintele "creşterea/îngrijirea";
la punctul 2:
litera a) se completează în final cu un alineat nou avînd următorul cuprins:
"Se stabileşte de la 1 ianuarie 2005 indemnizaţia unică la naşterea copilului în următoarele cuantumuri:
în cazul persoanelor asigurate - se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, dar nu mai puţin de 500 lei;
în cazul persoanelor neasigurate -  în mărime de 500 lei.";
litera b):
după alineatul patru se introduce un alineat nou avînd următorul cuprins:
"De la 1 ianuarie 2005 la naşterea fiecărui copil următor se stabileşte indemnizaţia unică la naşterea copilului în cuantumurile indicate la p.2 lit. a) ultimul alineat.";
alineatele cinci şi şase se expun în următoarea redacţie:
"Indemnizaţia se stabileşte pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor.
Indemnizaţia unică la naşterea copilului se stabileşte mamei, iar în cazul decesului ei - tatălui, altei rude în grija căreia a rămas copilul sau adoptatorului (tutorelui).";
după alineatul şase se introduc trei alineate noi avînd următorul cuprins:
"Persoană asigurată se consideră, în condiţiile prezentului Regulament, persoana care beneficiază de dreptul la prestaţii de asigurări sociale conform art.6 al Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.
La calcularea stagiului de cotizare ce acordă dreptul la prestaţii de asigurări sociale conform prezentului Regulament se includ şi perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare conform art. 5 al Legii privind pensiile de asigurări sociale.
Începînd cu 1 ianuarie 2005, se consideră persoane asigurate şi lucrătorii din sfera agricolă angajate prin contract individual de muncă sau prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestări de servicii la lucrarea pămîntului şi îngrijirea animalelor, pentru care angajatorul achită cota de asigurări sociale, în mărime de 20% din fondul de retribuire a muncii.";
la alineatul şapte cuvîntul "îngrijirea" se substituie prin cuvintele "creşterea/îngrijirea";
din alineatul opt cuvintele "şi persoanele" se exclud;
la alineatul nouă cifra "6" se substituie cu cifra "12";
alineatul zece se exclude;
litera c):
după alineatul trei se introduce un alineat nou avînd următorul cuprins:
"Se stabileşte de la 1 ianuarie 2005 indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, inclusiv pentru copilul   adoptat  sau aflat sub tutelă, în cazul persoanelor asigurate - în mărime de 20% din baza de calcul stabilită conform art. 7 al Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 100 lei pentru fiecare copil.";
alineatele patru şi cinci se expun în redacţie nouă:
"Se stabileşte de la 1 ianuarie 2005 indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani în cazul persoanelor neasigurate  în mărime de 100 lei pentru fiecare copil.
Indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului se stabileşte de la data naşterii.";
după alineatul cinci se introduce un alineat nou avînd următorul cuprins:
"Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se stabileşte persoanelor asigurate cu condiţia că se află în concediu pentru îngrijirea copilului";
alineatul şapte se expune în redacţie nouă:
"În cazul în care concediul pentru îngrijirea copilului se acordă la cerere, opţional, unuia dintre părinţi (tutori), bunelului, bunicii, unei alte rude care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, indemnizaţia se stabileşte acestuia dacă îndeplineşte condiţiile de realizare a stagiului de cotizare prevăzute la art. 6 al Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale şi se calculează din venitul mediu lunar asigurat  conform art.7 al legii nominalizate.";
din alineatul opt prima propoziţie se exclude;
alineatul zece se expune în redacţie nouă:
"Indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului se stabileşte cu condiţia că a fost solicitată în termen de 12 luni de la naşterea copilului şi se plăteşte pînă în ziua în care copilul împlineşte vîrsta de 3 ani pentru persoanele asigurate şi a vîrstei de 1,5 ani pentru persoanele neasigurate. În cazul în care indemnizaţia respectivă a fost solicitată mai tîrziu de termenul indicat, aceasta  se  achită retroactiv, dar nu mai mult decît pentru 12 luni premergătoare datei adresării.";
la litera d), după alineatul doi se introduc două alineate noi avînd următorul cuprins:
"Indemnizaţia pentru întreţinerea copilului cu vîrste între 3 şi 16 ani pentru persoana asigurată se stabileşte cu condiţia că aceasta, la momentul adresării, este contribuabilă în sistemul de asigurări sociale.
Începînd cu 1 ianuarie 2006, cuantumul indemnizaţiei lunare pentru întreţinerea copilului cu vîrste între 3 şi 16 ani pentru persoanele asigurate se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.";
la punctul 4:
la litera a) cuvîntul "îngrijirea" se substituie prin cuvintele "creşterea/îngrijirea";
alineatul cinci se exclude;
litera b) se completează în final cu un alineat nou avînd următorul cuprins:
"certificatul despre venitul asigurat eliberat de fiecare dintre unităţile economice în  care solicitantul îşi desfăşoară activitatea ";
la punctul 8 cifra "10" se substituie prin cifra "30";
după capitolul III se introduce un capitol nou, IV, avînd următorul cuprins:
"IV. Baza de calcul şi cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani
23. Baza de calcul al indemnizaţiilor o constituie venitul mediu lunar realizat în ultimele 6 luni  calendaristice (complete) premergătoare  lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate contribuţiile de asigurări sociale conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat.
Venitul lunar asigurat, luat în calcul la determinarea mărimii indemnizaţiilor, nu poate depăşi 3 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul respectiv şi aprobate de Guvern.
24. În cazul în care lunile luate în calcul, conform punctului 23, sînt lucrate incomplet din motive întemeiate (concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului, concediu de boală etc.), la determinarea bazei de calcul se ia în considerare venitul asigurat din lunile calendaristice lucrate complet în perioada respectivă.
În cazul în care lunile luate în calcul, conform primului alineat, sînt lucrate incomplet din motive neîntemeiate, venitul mediu lunar asigurat se va determina prin împărţirea venitului asigurat din această perioadă la numărul de zile lucrătoare stabilite pentru perioada respectivă şi  înmulţirea cu numărul zilelor lucrătoare pentru o lună (25,4 zile lucrătoare pentru săptămîna de lucru de 6 zile şi, respectiv, 21,1 zile pentru săptămîna de lucru de 5 zile).
25. Dacă persoana asigurată pînă la data naşterii copilului a lucrat mai puţin de 6 luni, baza de calcul constituie venitul asigurat, realizat în lunile calendaristice lucrate integral (după caz - 1 lună, 2 luni, 3 luni, 4 luni, 5 luni) în perioada respectivă. În cazul în care persoana asigurată a realizat un stagiu de cotizare mai mic de o lună calendaristică, se ia în considerare venitul asigurat din zilele lucrate, care se împarte la numărul zilelor lucrate şi se înmulţeşte cu numărul zilelor lucrătoare pentru o lună (25,4 zile lucrătoare pentru săptămîna de lucru de 6 zile şi, respectiv, 21,1 zile pentru săptămîna de lucru de 5 zile).
26. În cazul lipsei motivate (concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului, concediu de boală etc.) a venitului asigurat  în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii în care s-a produs riscul asigurat (data naşterii copilului), baza de calcul este salariul tarifar sau salariul de funcţie al beneficiarului.
27. În cazul în care persoana desfăşoară activităţi în mai multe unităţi, în fiecare fiind asigurată conform legislaţiei, indemnizaţia pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani se calculează în funcţie de venitul total asigurat. Venitul lunar asigurat nu poate depăşi mărimea a trei salarii medii lunare pe economie, prognozate pentru anul respectiv şi aprobate de Guvern.";
capitolele IV-VI devin, respectiv, capitolele V-VII, iar punctele 23-41 - punctele 28-49;
după punctul 49 se introduc patru puncte noi avînd următorul cuprins:
"50. În cazul în care copilul s-a născut pînă la 1 ianuarie 2005 şi indemnizaţia unică este solicitată după această dată, indemnizaţia se stabileşte în mărimea în vigoare la data naşterii copilului, dar în condiţiile Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 şi ale prezentului Regulament.
51. De la 1 ianuarie 2005, pentru beneficiarii de indemnizaţie pentru creşterea/îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3/1,5 ani, dreptul cărora a fost stabilit anterior acestei date şi copilul n-a depăşit vîrsta respectivă, cuantumul indemnizaţiei:
se recalculează în cazul persoanelor asigurate care îndeplinesc condiţiile Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 în mărimea prevăzută, la prezentarea actelor necesare nu mai tîrziu de 31 decembrie 2005;
se recalculează în cazul lucrătorilor din sfera agricolă (angajaţi prin contract individual de muncă sau prin alte contracte în vederea executării lucrărilor sau prestaţiilor de servicii la lucrarea pămîntului şi îngrijirea animalelor), pentru care angajatorul achită cota de asigurări sociale în mărime de 20% din fondul de retribuire a muncii, în mărimea prevăzută, la prezentarea actelor necesare nu mai tîrziu de 31 decembrie 2005;
rămîne neschimbat în cazul persoanelor asigurate care nu îndeplinesc condiţiile Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004;
se reevaluează în cazul persoanelor neasigurate în condiţiile prezentului Regulament.
52. Dacă dreptul la indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului a apărut pînă la 1 ianuarie 2005, însă ea este solicitată după această dată,  pentru perioada anterioară datei respective indemnizaţia se stabileşte conform normelor în vigoare pînă la această dată.
53. Dacă indemnizaţia pentru creşterea/îngrijirea copilului a fost stabilită după 1 ianuarie 2005, dar conform normelor în vigoare pînă la această dată, se procedează  în felul următor:
în cazul persoanelor asigurate, inclusiv al lucrătorilor din sfera agricolă  care îndeplinesc condiţiile Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 şi prezentului Regulament şi al căror copil n-a depăşit vîrsta de 3 ani, cuantumurile indemnizaţiei se recalculează de la 1 ianuarie 2005 la prezentarea actelor necesare nu mai tîrziu de 31 decembrie 2005;
în cazul persoanelor neasigurate, cuantumul indemnizaţiei se reevaluează  de la 1 ianuarie 2005 conform prezentului Regulament."