LPC1163/2002
ID intern unic:  311976
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1163
din  27.06.2002
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 11.07.2002 în Monitorul Oficial Nr. 100-101     art Nr : 747
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I.- Titlul I şi Titlul II ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art. 814),  cu modificările ulterioare, se  modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (2), cuvintele "Serviciul Fiscal de Stat, Departamentul Controlului Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor" se substituie prin cuvintele "Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, Departamentul Vamal".
    2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 10. Activitatea organelor fiscale
    (1) Organizarea activităţii şi funcţionarea organelor fiscale sînt reglementate de prezentul cod şi alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta.
    (2) Organele fiscale şi persoanele cu funcţie de răspundere ale acestora care nu îşi îndeplinesc corespunzător obligaţiile poartă răspundere în conformitate cu legislaţia."
    3. La articolul 11 alineatul (3), cuvintele "la art.1 alin.(2) din Legea cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal" se exclud.
    4. Articolul 45:
    la alineatul (3), cuvintele "Declaraţiile fiscale" se substituie prin cuvintele "Declaraţiile cu privire la impozitul pe venit";
    la alineatul (4), cuvintele "art.1 din Legea cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal" se substituie prin cuvintele "prezentului cod", iar cuvintele "declaraţiei fiscale" se substituie prin cuvintele "declaraţiei cu privire la impozitul pe venit".
    5. La articolul 60 alineatul (4), cuvintele "Serviciul Fiscal de Stat" se substituie prin cuvintele "Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor".
    6. La articolul 77, cuvintele "declaraţia fiscală" se substituie prin cuvintele "declaraţia cu privire la impozitul pe venit".  
    7. La articolul 81 alineatul (2), cuvintele "art.19 al Legii cu privire la administrarea impozitului pe venit şi punerea în aplicare a titlurilor I şi II din Codul fiscal" se substituie prin cuvintele "prezentului cod".
    8. În denumirea capitolului 14, cuvîntul "Atribuirea" se substituie prin cuvîntul "Utilizarea".
    9. Articolul 83:
    la alineatul (4), cuvintele "instrucţiunile Serviciului Fiscal de Stat" se substituie prin cuvintele "instrucţiunile Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor", cuvintele "este obligat" se substituie prin cuvintele "are dreptul", iar cuvintele "o nouă declaraţie sau document  cu privire la venitul societăţii, cu corectările respective, pentru anul fiscal în care au fost admise greşelile, cu indicarea penalităţilor şi/sau amenzii, dacă greşelile au condus la diminuarea venitului impozabil sau a venitului societăţii, ori cu indicarea sumei plătite în plus, dacă greşelile  au condus la majorarea sumei impozitului" se substituie prin cuvintele ", în condiţiile prezentului cod, o dare de seamă corectată";
    la alineatul (7), cuvintele "Serviciul Fiscal de Stat" se substituie prin cuvintele "Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor".
    10. Articolul 86 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 86. Utilizarea codului fiscal
    Fiecare persoană care obţine venit sau care efectuează plăţi impozabile, în conformitate cu prezentul titlu, utilizează codul fiscal atribuit (obţinut) în scopul evidenţei contribuabililor în modul prevăzut de prezentul cod şi de alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta."
    11. La articolul 87 alineatul (2), cuvintele "Serviciul Fiscal de Stat" se substituie prin cuvintele "Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor".
    12. La articolul 88 alineatele (1) şi (5), cuvintele "Serviciul Fiscal de Stat" se substituie prin cuvintele "Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor";
    13. La articolul 92  alineatul (7), cuvintele "Serviciul Fiscal de Stat" se substituie prin cuvintele "Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor", iar cuvintele "acestui serviciu" se substituie prin cuvintele "acestui inspectorat".
    Art.II.- Titlul III al Codului fiscal nr. 1415-XIII din 17 decembrie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 102-103, art.814), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 101  alineatele (3) şi (5) şi la articolul 103 alineatele (3) şi (4), cuvintele "Serviciului Fiscal de Stat" se substituie prin cuvintele "Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor";
    2. La articolul 117 alineatul (1), cuvintele "Serviciul Fiscal de Stat" se substituie prin cuvintele "Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor".
    Art.III.- Titlul IV al Codului fiscal nr. 1053-XIV din 16 iunie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 102-103, art. 814), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 123 alineatul (5),  cuvintele "Serviciul Fiscal de Stat" se substituie prin cuvintele "Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor".
    2. La articolul 125 alineatul (3), cuvintele "alin.(3)" se substituie prin cuvintele "alin.(4)".
    3. La articolul 127 alineatele (1)  şi (3), cuvintele "Serviciul Fiscal de Stat" se substituie prin cuvintele "Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor".
    Art.IV.-  Titlul V al Codului fiscal nr.407-XV din 26 iulie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 1-3, art. 4), cu modificările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul titlului, cuvintele "autoritate fiscală" se substituie prin cuvintele  "organ fiscal".
    2. La articolul 129 punctul 16), articolul 167 alineatele (1) -  (4), articolul 169 alineatul (3), articolul 171 alineatele (2) -  (6), articolul 197 alineatul (2), articolul 198 alineatele (6) şi (7), articolul 200  alineatul (12),  articolul 205 alineatul (3) litera b), articolul 225 alineatul (2) litera m), articolul 226 alineatele (5) şi (6) litera c)  şi alineatul (7), articolul 229 alineatele (1), (4), (5) şi alineatul (7), articolul 256 alineatele (4) - (6), în denumirea articolului 259 şi la articolul  261 alineatul (1), după cuvîntul  "instituţia financiară" se introduc cuvintele "(sucursala sau filiala acesteia)".
    3. Articolul 129:
    formula introductivă va avea următorul cuprins:
    "În scopul exercitării administrării fiscale, se definesc următoarele noţiuni:";
    punctul 1) va avea următorul cuprins:
    "1) Organ fiscal - autoritate a Serviciului Fiscal de Stat: Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, inspectoratul fiscal de stat teritorial aflat în subordonarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor. Noţiunea "inspectoratul fiscal de stat teritorial" este identică cu noţiunea  "organ fiscal teritorial.";
    articolul se completează cu un nou punct, 2), cu următorul cuprins:
    "2) Serviciul  Fiscal de Stat - sistem centralizat de organe fiscale şi activitatea funcţionarilor fiscali care deţin funcţii în aceste organe, orientată spre exercitarea atribuţiilor de administrare fiscală, conform legislaţiei fiscale.";
    punctele 2) - 18) devin punctele 3) - 19);
    punctul 4) se completează în final cu textul: "Noţiunea "funcţionar fiscal" este identică cu noţiunile  "persoană cu funcţie de răspundere a organului fiscal" şi  "persoană cu funcţie de răspundere a Serviciului  Fiscal de Stat", prevăzute de prezentul cod.";
    la punctul 15), cuvintele " (la bilanţul)" se exclud;
    punctul 19) va avea următorul cuprins:
    "19) Secret fiscal - orice informaţie de care dispun organele cu atribuţii de administrare fiscală şi care constituie secret comercial şi orice altă informaţie despre un contribuabil, cu excepţia informaţiei care, în conformitate cu legislaţia, nu constituie secret comercial şi a informaţiei despre încălcarea legislaţiei fiscale."
    4. Capitolul 1 se completează cu un nou articol, 131, cu următorul cuprins:
    "Articolul 131. Organele cu atribuţii de administrare fiscală
    (1) Organe care exercită atribuţii de administrare fiscală sînt: organele fiscale, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, organele vamale, serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din  cadrul primăriilor şi alte organe abilitate, conform legislaţiei.
    (2) Organele cu atribuţii de administrare fiscală, în procesul exercitării atribuţiilor respective, conlucrează între ele şi colaborează cu alte autorităţi publice.
    (3) Organele cu atribuţii de administrare fiscală, în cazul efectuării unor acţiuni în baza înţelegerilor reciproce, se informează despre măsurile întreprinse şi despre rezultatele lor, fac schimb de informaţii în scopul exercitării atribuţiilor.
    (4) Organele cu atribuţii de administrare fiscală au dreptul să colaboreze cu organele competente din alte ţări şi să fie membre ale organizaţiilor internaţionale de specialitate. Modul de colaborare şi de activitate este stabilit în baza acordurilor (convenţiilor) internaţionale."
    5. La capitolul 2, articolul 131 se exclude.
    6. Articolul 132:
    În denumirea articolului, cuvîntul  "Principiile" se substituie prin cuvintele "Sarcina de bază şi principiile";
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Sarcina de bază a organului fiscal constă în exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei fiscale, asupra calculării corecte, vărsării depline şi la timp la buget a sumelor obligaţiilor fiscale.";
    la alineatul (2):
    formula introductivă va avea următorul cuprins:
    "(2) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor şi fiecare inspectorat fiscal de stat teritorial, fiind subordonat primului:";
    la litera a),  cuvintele " , se subordonează autorităţii ierarhic superioare" se exclud;
    la alineatul (3), cuvîntul "operativă" se exclude;
    la alineatul (4), cuvintele "Serviciului Fiscal de Stat," se exclud;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) Structura organizatorică a Serviciului Fiscal de Stat se aprobă de Guvern, iar raza de activitate  a organelor fiscale teritoriale şi raza de deservire a contribuabililor - de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor."
    7. Articolul 133:
    alineatul (1):
    la litera a),  cuvintele "organizează activitatea" se substituie prin cuvintele "efectuează supravegherea activităţii";
    la litera d),  cuvintele " , după caz," se exclud, iar în final   se introduc cuvintele "în modul stabilit";          
    la litera h), textul "art. 132 alin. (5)" se substituie prin textul "art.131 alin. (1)";
    litera i) se completează în final cu cuvintele "şi activează în cadrul organizaţiilor internaţionale de specialitate al căror  membru este";
    alineatul se completează în final cu litera k), cu următorul cuprins:
    "k) deleagă atribuţii  inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.";
    alineatul (2):
    la litera b),  cuvîntul "lămureşte" se substituie prin cuvîntul "popularizează";
    litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) asigură evidenţa integrală şi conformă a contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale, cu excepţia celor administrate de alte organe;";
    la litera f), cuvintele " , în limita alocaţiilor bugetare," se exclud;
    la litera g), sigla "T.V.A." se substituie prin cuvîntul  "fiscale";
    alineatul se completează în final cu litera h), cu următorul cuprins:
    "h) sigilează maşinile de casă şi de control ale contribuabililor, ţine evidenţa lor, efectuează controale privind utilizarea/neutilizarea lor de contribuabili la decontările în numerar.";
    la alineatul (3), cuvîntul "nelimitat" se exclude.
    8. Articolul 134:
    alineatul (1):
    la litera a),  cuvintele "art.132 alin. (5)" se substituie prin cuvintele "art.131 alin.(1)";          
    la litera b), cuvintele "sau copii de pe ele," se exclud, iar în final se introduc cuvintele " , precum şi copiile de pe ele, dacă acestea se anexează la actul de control";
    la litera c), cuvintele " , în modul prevăzut de lege," se exclud, iar după cuvîntul "locuri" se introduc cuvintele " , cu excepţia domiciliului şi reşedinţei,";
    la litera f), cuvintele "documentele care atestă săvîrşirea vreunei încălcări fiscale" se substituie prin cuvintele "documente în cazurile şi în modul prevăzut de prezentul titlu";
    la litera g), cuvîntul "sancţiunile" se substituie prin cuvîntul "măsurile";  
    litera h) se exclude, iar literele i) - y) devin literele h) - x);
    litera h) va avea următorul cuprins:
    "h) să pornească în instanţele judecătoreşti competente acţiuni contra contribuabililor privind:
    - anularea unor tranzacţii şi încasarea la buget a mijloacelor obţinute din aceste tranzacţii;
    - anularea înregistrării întreprinderii, organizaţiei în cazul încălcării modului stabilit de fondare a acestora sau al necorespunderii actelor de constituire prevederilor legislaţiei şi încasarea veniturilor obţinute de acestea;
    - lichidarea întreprinderii, organizaţiei în temeiurile stabilite de legislaţie şi încasarea veniturilor obţinute de acestea;
    - alte acţiuni în conformitate cu legislaţia;";
    la litera j), cuvintele " , să antreneze  în activitatea lor colaboratori netitulari" se exclud;
    la litera k), cuvintele "să încaseze" se substituie prin cuvintele "să primească";
    la litera o), cuvintele "sau orice altă persoană" se exclud;
    la litera p), cuvintele "să citeze persoana cu funcţie de răspundere a instituţiei financiare pentru a prezenta documentele referitoare la clienţii acesteia" se substituie prin cuvintele "să solicite de la instituţiile financiare (sucursalele sau filialele acestora) prezentarea documentelor referitoare la clienţii acestora";
    la  litera r), cuvintele "să fondeze reprezentanţe" se substituie prin cuvintele "să solicite efectuarea";
    la litera u), cuvintele "unui regulament aprobat de Guvern şi standardelor internaţionale" se substituie prin cuvîntul "legislaţiei";
    litera v) va avea următorul cuprins:
    "v) să folosească mijloace de informare în masă pentru popularizarea şi respectarea legislaţiei fiscale;";
    alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    "(2) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat are dreptul să instituie posturi fiscale altele decît cele instituite în conformitate cu actele legislative şi alte acte normative.
    (3) Organul fiscal este în drept să revoce, să modifice sau să suspende, în condiţiile legislaţiei, actele sale cu caracter normativ şi cele cu caracter individual dacă ele contravin legislaţiei. Actele inspectoratelor fiscale de stat teritoriale care contravin legislaţiei pot fi anulate, modificate sau suspendate şi de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat."
    9. Articolul 136:
    la litera d), după cuvîntul "contribuabilul" se introduc cuvintele " , în cazurile prevăzute de legislaţia fiscală sau la solicitarea acestuia,";
    la litera g), după cuvintele "să efectueze," se introduce cuvîntul "inclusiv", iar după cuvintele "compensarea sau" se introduc cuvintele "perfectarea materialelor pentru";
    litera h) va avea următorul  cuprins:
    "h) la cererea scrisă a contribuabilului, să elibereze certificate privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget. Formularul-tip al certificatului menţionat se elaborează de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;";
    litera p) se completează în final cu textul: ". Funcţionarii fiscali, persoanele cu funcţie de răspundere ale organelor indicate în capitolul 3 al prezentului titlu  şi ale contribuabililor sînt obligate şi  în drept să prezinte informaţii de care dispun referitor la un contribuabil concret, inclusiv după eliberarea lor din funcţie, numai:
    funcţionarilor  fiscali şi personalului organelor de stat abilitate cu controlul asupra respectării legislaţiei fiscale, în scopul îndeplinirii de către ei a obligaţiilor de serviciu;
    colaboratorilor organelor de drept, în scopul urmăririi legale a persoanelor care au comis încălcări fiscale;
    instanţelor judecătoreşti, în scopul examinării cazurilor ce ţin de competenţa acestora;
    organelor fiscale ale altor ţări, în conformitate cu tratatele (acordurile) internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Funcţionarii fiscali, persoanele cu funcţie de răspundere ale organelor indicate în capitolul 3 al prezentului titlu sînt în drept să prezinte informaţia indicată şi:
    personalului Ministerului Finanţelor responsabil pentru politica fiscală, exclusiv în scopul perfecţionării acesteia;
    mijloacelor de informare în masă, exclusiv despre încălcarea legislaţiei fiscale, dacă aceasta nu este în detrimentul intereselor legale ale organelor de drept şi celor judiciare;";          
    după litera p) se introduce o nouă literă, r), cu următorul cuprins:
    "r) să nu folosească situaţia de serviciu în interese personale meschine;";
    litera r) devine litera s).
    10. Articolul 145 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 145 Ridicarea documentelor
    (1) Documentele se ridică în cazurile:
    a) necesităţii de a proba prin documente încălcarea fiscală;
    b) probabilităţii dispariţiei acestora;
    c) în alte cazuri expres prevăzute de legislaţia fiscală.
    (2) Funcţionarii fiscali ridică documentele indiferent de apartenenţa şi de locul aflării lor, asigurînd păstrarea lor în organul fiscal.
    (3) Ridicarea documentelor se efectuează în prezenţa persoanei de la care acestea se ridică, iar dacă ea lipseşte  sau refuză să participe la procedura de ridicare, în prezenţa a doi martori asistenţi.
    (4) Asupra cazului de ridicare a documentelor se întocmeşte un proces-verbal, în care se indică:
    a) data şi locul întocmirii;
    b) funcţia, numele şi prenumele funcţionarului fiscal şi ale persoanei de la care se ridică documentele;
    c) date despre proprietar sau posesor;
    d) lista documentelor ridicate;
    e) timpul şi motivul ridicării;
    f) numele, prenumele, adresa martorilor asistenţi, după caz.
    (5) Procesul-verbal este semnat de persoana care l-a întocmit şi de persoana de la care s-au ridicat documentele ori de martorii asistenţi. Dacă persoana de la care se ridică  documentele refuză să semneze procesul-verbal, în el se va consemna refuzul.
    (6) Documentele ridicate, după utilizare, sînt restituite persoanei de la care au fost ridicate sau, în lipsa acesteia, persoanei care o înlocuieşte."
    11. Articolul 148:
    la alineatul (1) propoziţia a doua, cuvintele "prin numire, angajare, concurs sau pe bază de contract" se substituie prin cuvintele "în conformitate cu legislaţia privind serviciul public şi legislaţia muncii", iar ultima propoziţie se exclude;
    la alineatul (4), cuvintele "şi insigne" se exclud;
    la alineatul (7), cuvintele " , să practice nemijlocit activitatea de întreprinzător" se exclud.
    12. La articolul 152, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Funcţionarul fiscal în exercitarea atribuţiilor este  asigurat cu mijloace de transport, tehnice şi alte mijloace necesare îndeplinirii obligaţiilor de serviciu."  
    13. În denumirea capitolului 3, cuvîntul "autorităţi" se substituie prin cuvîntul "organe".
    14. La articolul 155, alineatul (1) se completează în final cu  litera g), cu următorul cuprins:
    "g) de a ţine evidenţa obligaţiilor fiscale aferente trecerii frontierei vamale şi/sau plasării mărfurilor în regimul vamal respectiv."
    15. Articolul 157:
    la alineatul (1), litera "v)" se substituie prin litera "u)";
    la alineatul (2), litera "k)" se substituie prin litera "l)", iar cuvintele "şi p)" se exclud.
    16. La articolul 159, alineatul (2) se completează în final cu o nouă propoziţie: "Dacă primarul (pretorul) refuză să semneze decizia, aceasta capătă putere juridică din momentul semnării de către conducerea organului fiscal, care face înscrierea despre refuzul primarului  (pretorului)."  
    17. Articolul 161:
    alineatul (1) se completează în final cu cuvintele "şi de instrucţiunea aprobată de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat";
    la alineatul (3),  literele c), g) şi i) se exclud, iar literele d), e), f) şi h) devin literele c), d), e) şi f).
    18. La articolul 163 alineatul (5), cuvintele "înregistrare în calitate de contribuabil" se substituie prin cuvintele "atribuire a codului fiscal".
    19. La articolul 164 alineatul (4), litera d) se exclude, iar literele e)-i) devin literele d)-h).  
    20. Articolul 165:
    la alineatul (2):
    în prima propoziţie, cuvintele  "un terţ va cere acestuia" se substituie prin cuvintele "o altă persoană va cere acesteia";
    propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "Dacă această altă persoană nu comunică codul fiscal, prima persoană va menţiona acest fapt în documentele prezentate.";
    alineatul (5) se exclude, iar alineatul (6) devine alineatul (5).
    21. La articolul 166 alineatul (1), după cuvintele "zile lucrătoare" se introduc cuvintele "de la data înscrierii respective în Registrul de stat".
    22. Articolul 168:
    la alineatul (3), cuvintele "prin succesiune" se exclud;
    la alineatul (6), prima propoziţie va avea următorul cuprins: "Avizul despre anularea codului fiscal, în legătură cu atribuirea lui cu încălcarea legislaţiei fiscale, organul fiscal îl va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi, în termen de 3 zile, va informa despre aceasta organele vamale, organele înregistrării de stat şi organele de statistică."
    23. La articolul 170, modificarea se referă numai la versiunea rusă.
    24. Articolul 171 alineatul (3):
    în prima propoziţie, cuvintele "se efectuează" se substituie prin cuvintele "poate fi efectuată";
    propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "Autorităţile administraţiei publice locale pot stabili încasarea impozitelor şi taxelor locale şi prin intermediul altor persoane."
    25. La articolul 173, modificarea se referă numai la versiunea rusă.
    26. Articolul 175:
    la alineatul (2), cuvintele "este efectuată de autoritatea fiscală" se substituie prin cuvintele "se efectuează la iniţiativa organului fiscal sau";
    la alineatul (3), textul "de la primire, organul fiscal examinează cererea contribuabilului," se substituie prin textul "de la apariţia circumstanţelor respective sau de la primirea cererii contribuabilului, organul fiscal";
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    "(6) Excedentul sumei compensate, la cerere, poate fi restituit contribuabilului sau lăsat în contul stingerii unei viitoare obligaţii fiscale de alt tip. În caz  de nedepunere a cererii, excedentul se lasă în contul stingerii obligaţiei fiscale de acelaşi tip."  
    27. Articolul 176:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Cu excepţia cazurilor cînd legislaţia fiscală prevede altfel, restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită contribuabilului se face în modul şi în termenele stabilite la art.175 numai dacă acesta nu are restanţe.";
    alineatul (2) se exclude;
    alineatele (3) şi (4) devin alineatele (2) şi (3);
    la alineatul (3), textul "rata de bază (majorată sau diminuată cu o marjă), stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, la creditele pe termen scurt şi mediu (rotunjită pînă la următorul procent întreg)" se substituie prin textul "rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg), stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la refinanţarea băncilor comerciale prin operaţiuni repo de cumpărare a hîrtiilor de valoare de stat pe termen de 2 luni".
    28. La articolul 178 alineatul (3), modificarea se referă numai la versiunea rusă.
    29. Articolul 179:
    la alineatul unic, care devine alineatul (1), cuvintele "la fiecare" se substituie prin cuvintele "de naştere a fiecărui";
    articolul se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:  
    "(2) În caz de nerespectare de către contribuabil a prevederilor alin. (1), organul fiscal este în drept să stingă obligaţia fiscală a acestuia prin compensare, în modul stabilit de prezentul titlu."
    30. La articolul 181 alineatul (1), cuvintele "conducătorul lui" se substituie prin textul "conducătorul lui sau o altă persoană a acestuia care, în virtutea obligaţiilor de serviciu, era/este obligată să  stingă obligaţia fiscală în modul şi în termenele stabilite. În cazul în care contribuabilul nu are persoană cu funcţie de răspundere, responsabil de stingerea obligaţiei fiscale este el însuşi."
    31. La articolul 182 alineatul (2), după cuvintele "vor fi declarate" se introduc cuvintele  "sau trebuiau să fie declarate".
    32. La articolul 184, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul aplicării modalităţilor de depăşire a insolvabilităţii, obligaţiile fiscale se sting în conformitate cu legislaţia respectivă."
    33. La articolul 186, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Obligaţia fiscală a persoanei fizice, inclusiv a minorului, recunoscute, în conformitate cu legislaţia, incapabilă sau cu capacitate de exerciţiu restrînsă o sting părinţii, înfietorii, tutorele sau curatorul din contul bunurilor acesteia."
    34. Articolul 187:
    la alineatul (1), cuvintele "Cu excepţia cazurilor" şi "o dare" se substituie prin cuvintele "În cazurile" şi "dări";
    la alineatul (2), cuvîntul "dare" se substituie prin cuvîntul  "dări", cuvîntul "toate" se exclude, iar cuvintele "să o prezinte" se substituie prin cuvintele "să le prezinte";
    la alineatul (4), cuvintele "făcînd menţiunea că datele din ea sînt veridice şi că îşi asumă" se substituie prin cuvîntul "asumîndu-şi";
    la alineatul (7), după cuvîntul "întocmire" se introduc cuvintele "şi de prezentare";
    alineatul (8) se exclude.      
    35. Articolul 188:
    la alineatul (2):
    cuvintele " , calculînd, după caz, majorarea de întîrziere  (penalitatea) pentru perioada respectivă" se exclud;
    alineatul se completează în final cu propoziţia: "La prezentarea dării de seamă corectate, contribuabilului i se aplică, după caz, majorarea de întîrziere (penalitatea) pentru perioada respectivă.";
    la alineatul (4), cuvintele "originală dacă prima" se substituie prin  cuvintele "precedentă dacă cea corectată".
    36. La articolul 189 alineatul (1), cuvintele "verificării sumare" se substituie prin cuvintele "controlului fiscal cameral".
    37. Articolul 192:
    alineatul (1) se completează în final cu cuvintele " , dacă legislaţia fiscală nu prevede altfel";
    la alineatul (3), cuvintele "începînd cu" se substituie prin cuvintele "după expirarea a 10 zile calendaristice de la".
    38. Articolul 193:
    la litera b), modificarea se referă numai la versiunea rusă;
    articolul se completează în final cu litera c), cu următorul cuprins:
    "c) necontestarea faptului de existenţă a restanţei şi mărimii ei în cazurile prevăzute la art. 194 alin. (1) lit. c) şi d)."
    39. Articolul 194:
    la alineatul (1) litera d), cuvintele "(cu excepţia datoriilor persoanelor finanţate complet de la buget)" se exclud;
    la alineatul (3), cuvintele "să sesizeze instanţa judecătorească în vederea intentării procesului de faliment" se substituie prin cuvintele  "să iniţieze aplicarea modalităţilor de depăşire a insolvabilităţii în conformitate cu legislaţia".
    40. La articolul 196 alineatul (3), cuvintele "unei alte" şi "acesteia" se substituie, respectiv, prin  cuvintele "unui alt" şi  "acestuia".    
    41. La articolul 197, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care contribuabilul nu deţine la contul său bancar mijloace băneşti pentru a stinge, total sau parţial, obligaţia fiscală, instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) remite organului fiscal, în ziua primirii, dispoziţia incaso trezorerială, făcînd pe ea menţiunea despre lipsa, totală sau parţială, a mijloacelor. În cazul suspendării operaţiunilor la contul bancar pentru nestingerea obligaţiei fiscale, instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) informează imediat organul fiscal despre înscrierea în contul contribuabilului a mijloacelor băneşti. Procedura încasării incontestabile  a mijloacelor de la conturile bancare se stabileşte de Banca Naţională a Moldovei în comun cu Ministerul Finanţelor."
    42. La articolul 199 alineatul (4), după cuvîntul "persoana" se introduce  cuvîntul "fizică".
    43. Articolul 200:
    alineatul (5) se completează în final cu cuvintele " , iar în cazul domiciliului şi reşedinţei - cu acordul persoanei căreia îi aparţine sau în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti";
    alineatul (6) se completează în final cu litera e), cu următorul cuprins:
    "e) alte bunuri care, conform legislaţiei, sînt neurmăribile.";
    la alineatul (7), după cuvintele "bunurilor sechestrate" se introduc cuvintele " , al căror termen de plată este stabilit pînă la sau la data comercializării,".
    44. Articolul 203:
la alineatul (2), după cuvintele "Departamentului Privatizării," se introduc cuvintele "ai Casei Naţionale a Asigurărilor Sociale de Stat,";
    la alineatul (7), cuvintele "şi comercializarea lor" se substituie prin cuvintele "se organizează de către organele centrale de specialitate sau autorităţile administraţiei publice locale. Comercializarea bunurilor menţionate";
    la  alineatul (9), cuvintele "preţul de sechestru" se substituie prin cuvintele "preţul iniţial de comercializare stabilit de comisia permanentă";
    la alineatul (10), prima propoziţie va avea următorul cuprins:
    "(10) Din mijloacele obţinute din comercializarea bunurilor sechestrate se efectuează succesiv recuperarea cheltuielilor de executare silită, plata restanţelor la bugetele respective, în modul stabilit de prezentul cod, a impozitelor şi taxelor aferente comercializării bunurilor sechestrate, al căror termen de plată este stabilit pînă la sau la data comercializării lor.";
    la alineatul (12), sigla "T.V.A." se substituie prin cuvîntul "fiscale".
    45. Articolul 204:
    la alineatul (1), după prima propoziţie, se introduce propoziţia: "Prin derogare de la art.203 alin. (10), bunurile supuse accizelor se ridică cu condiţia achitării  accizului  în conformitate cu legislaţia fiscală.";
    la alineatul (3), prima propoziţie va avea următorul cuprins: "Tranzacţiile în urma cărora bunurile sechestrate au fost înstrăinate fără acordul scris al autorităţii fiscale pot fi declarate nule de instanţa judecătorească din momentul încheierii lor."
    46. La articolul  213, alineatul (3) se completează în final cu propoziţia: "Pentru această perioadă, cumpărătorul achită suplimentar o majorare de întîrziere, calculată, în modul stabilit, pentru suma eşalonată în funcţie de perioada eşalonării, iar contribuabilul este absolvit de majorarea de întîrziere (penalitatea) respectivă."
    47. Articolele 214-224 vor avea următorul cuprins:
    "Articolul 214. Principiile generale de efectuare a
                            controlului fiscal
    (1) Controlul fiscal are drept scop verificarea modului în care contribuabilul respectă legislaţia fiscală într-o anumită perioadă sau în cîteva perioade fiscale.
    (2) Controlul fiscal este exercitat de organul fiscal şi/sau de un alt organ cu atribuţii de administrare fiscală, în limitele competenţei acestuia, la faţa locului şi/sau la oficiul acestora.  
    (3) Procedura controlului fiscal constă într-un ansamblu de metode şi operaţiuni de organizare şi desfăşurare a controlului, precum şi de valorificare a rezultatelor lui. Controlul fiscal la faţa locului şi/sau la oficiul organului, prevăzut la alin. (2), poate fi organizat şi efectuat prin următoarele metode şi operaţiuni: verificarea faptică, verificarea documentară, verificarea totală, verificarea parţială, verificarea tematică, verificarea operativă, verificarea prin contrapunere, verificarea repetată. Metodele şi operaţiunile concrete utilizate la organizarea şi exercitarea controlului fiscal sînt determinate, în baza prezentului cod, în instrucţiunile cu caracter intern ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
    (4)  Activitatea contribuabilului poate fi supusă controlului fiscal pentru o perioadă ce nu depăşeşte termenele de prescripţie, stabilite la art.264, pentru determinarea obligaţiei fiscale.
    (5) În cadrul controlului fiscal la faţa locului şi/sau la oficiu, organele specificate la alin.(2) sînt în drept să solicite de la alte persoane orice informaţii şi documente privind relaţiile lor cu contribuabilul respectiv.
    (6) Se interzice efectuarea repetată a controalelor fiscale la faţa locului asupra unora şi aceloraşi impozite şi taxe pentru o perioadă fiscală care anterior a fost supusă controlului, cu excepţia cazurilor cînd efectuarea controlului fiscal repetat se impune de reorganizarea sau lichidarea contribuabilului, ţine de inspectarea activităţii organului fiscal de către organul ierarhic superior, de activitatea posturilor fiscale sau de depistarea, după efectuarea controlului,  a unor încălcări ale legislaţiei fiscale. Drept temei pentru efectuarea controlului fiscal repetat la faţa locului, în legătură cu inspectarea activităţii organului  fiscal de către organul ierarhic superior, poate servi numai decizia acestuia din urmă, cu respectarea cerinţelor prezentului articol.
    (7) Controlul fiscal se efectuează în orele de program ale organului care exercită controlul fiscal şi/sau cele ale contribuabilului.
    Articolul 215. Controlul fiscal la oficiul organului fiscal
                           sau al altui organ cu atribuţii de administrare
                           fiscală
    (1) Controlul fiscal la oficiul organului fiscal sau la oficiul organului cu atribuţii de administrare fiscală (denumit în continuare controlul fiscal cameral) constă în verificarea corectitudinii întocmirii dărilor de seamă fiscale, a altor documente prezentate de contribuabil, care servesc drept temei pentru calcularea  şi achitarea impozitelor şi taxelor, precum şi a altor documente de care dispune organul fiscal sau alt organ  cu atribuţii de administrare fiscală.
    (2) Controlul fiscal cameral se efectuează de către funcţionarii fiscali sau persoanele cu funcţie de răspundere ale altor organe cu atribuţii de administrare fiscală conform obligaţiilor de serviciu, fără adoptarea unei decizii scrise asupra obiectivului vizat. Controlul în cauză urmează a fi efectuat în termen de cel mult 3 luni din ziua prezentării de către contribuabil a dării de seamă fiscale, a unui alt document prevăzut de legislaţia fiscală, dacă aceasta din urmă nu prevede altfel.
    (3) La relevarea unor erori şi/sau contradicţii între indicii dărilor de seamă şi documentelor prezentate, organul care a efectuat controlul este obligat să comunice despre aceasta contribuabilului, cerîndu-i, totodată, să modifice documentele respective în termenul stabilit.
    Articolul 216. Controlul fiscal la faţa locului
    (1) Controlul fiscal la faţa locului are drept scop verificarea respectării legislaţiei fiscale de contribuabil sau de o altă persoană supusă controlului, care se efectuează la locurile aflării acestora de către funcţionarii fiscali sau de persoane cu funcţie de răspundere ale altor organe cu atribuţii de administrare fiscală. În cazul în care contribuabilul sau o altă persoană supusă controlului nu dispune de sediu sau de oficiu ori sediul lui se află la domiciliu, în alte cazuri cînd nu există condiţii adecvate de lucru, controlul fiscal menţionat se efectuează la oficiul organului care exercită controlul fiscal, cu respectarea tuturor prevederilor art. 145 alin. (2) - (6), inclusiv cu întocmirea obligatorie a unui act de ridicare de la contribuabil a documentelor necesare.
    (2) Controlul fiscal la faţa locului poate fi efectuat numai în temeiul unei decizii scrise  a conducerii organului care exercită controlul. Necesitatea efectuării verificării prin  contrapunere la unele persoane cu care contribuabilul supus controlului are sau a avut raporturi economice şi financiare, pentru a se constata autenticitatea acestora, se determină, de sine  stătător, de către  funcţionarul fiscal sau altă persoană cu funcţie de răspundere care efectuează controlul.
    (3) Controlul fiscal la faţa locului referitor la un contribuabil poate cuprinde atît  unul, cît şi mai multe tipuri de impozite şi taxe. În cursul unui an calendaristic se admite efectuarea unui singur control fiscal la faţa locului pe unele şi aceleaşi tipuri de impozite şi taxe pentru una şi aceeaşi perioadă fiscală. Această restricţie nu se extinde asupra cazurilor cînd controlul fiscal la faţa locului se efectuează în legătură cu reorganizarea sau lichidarea contribuabilului; cînd după efectuarea controlului se depistează încălcări ale legislaţiei fiscale; cînd acesta este o verificare prin contrapunere; cînd controlul ţine de activitatea posturilor fiscale; cînd controlul se efectuează la solicitarea organelor de drept sau în legătură cu inspectarea activităţii  organului fiscal de către organul ierarhic superior.
    (4) Durata unui control fiscal la faţa locului nu trebuie să depăşească două luni calendaristice. În cazuri excepţionale, conducerea organului care exercită controlul fiscal poate să decidă prelungirea duratei în cauză cu cel mult 3 luni calendaristice sau să sisteze controlul. Perioada sistării controlului şi prezentării documentelor nu se include în durata efectuării controlului, ultima fiind calculată din ziua începerii lui pînă la ziua semnării actului respectiv, inclusiv.
    (5) La finalizarea controlului fiscal la faţa locului, se întocmeşte un act de control fiscal. În cazul depistării vreunei încălcări fiscale, organul care exercită controlul ia decizia corespunzătoare. Prin derogare de la prevederile prezentului alineat, dacă  încălcarea fiscală se depistează de către serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale, decizia respectivă se emite de organul fiscal, cu respectarea prevederilor de la art.159 alin. (2).
    (6) Actul de control fiscal este un document întocmit de funcţionarul fiscal sau altă persoană cu funcţie de răspundere a organului care exercită controlul, în care se consemnează rezultatele controlului fiscal. În act se va descrie obiectiv, clar şi exact încălcarea legislaţiei fiscale şi/sau a modului de evidenţă a obiectelor impunerii, cu referire la documentele de evidenţă respective şi la alte materiale, indicîndu-se actele normative încălcate. În act va fi reflectată fiecare perioadă fiscală în parte, specificîndu-se încălcările fiscale depistate în ea.
    (7) Controlul fiscal la faţa locului asupra filialelor, sucursalelor şi/sau reprezentanţelor contribuabilului, iniţiat de organul fiscal, se organizează şi se efectuează de către inspectoratul fiscal de stat în a cărui rază de deservire se află contribuabilul care le-a instituit, cu participarea inspectoratului fiscal de stat în a cărui rază de deservire se află filiala, sucursala şi/sau reprezentanţa.  
    (8) Contribuabilul, inclusiv prin intermediul conducătorului sau altui reprezentant al său, este obligat, după caz, să asigure condiţii adecvate pentru efectuarea controlului, să participe la efectuarea lui şi să semneze actul de control fiscal, chiar şi în cazul dezacordului.  În caz de dezacord, el este obligat să prezinte în scris, în termen de 7 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare.
    Articolul 217. Verificarea faptică
    (1) Verificarea faptică se aplică în cazul controlului fiscal la faţa locului şi constă în observarea directă a obiectelor, proceselor şi fenomenelor, în cercetarea şi analiza activităţii contribuabilului.
    (2) Verificarea faptică are sarcina de a constata situaţiile care nu sînt reflectate sau care nu rezultă din documente.
    Articolul 218. Verificarea documentară
    Verificarea documentară se aplică atît în cazul controlului fiscal cameral, cît şi al celui la faţa locului şi constă în confruntarea dărilor de seamă fiscale, documentelor de evidenţă şi altei informaţii prezentate de contribuabil cu documentele şi cu informaţiile referitoare la acesta de care dispune organul care exercită controlul fiscal.
    Articolul 219. Verificarea totală
    (1) Verificarea totală se aplică în cazul controlului fiscal la faţa locului asupra tuturor actelor şi operaţiunilor de determinare a obiectelor (bazei) impozabile şi de stingere a obligaţiilor fiscale în perioada de după ultimul control fiscal.
    (2) Verificarea totală este una documentară şi, în acelaşi timp, faptică a modului în care contribuabilul execută legislaţia fiscală.
    Articolul 220. Verificarea parţială
    Verificarea parţială se aplică atît în cazul controlului fiscal cameral, cît şi al celui la faţa locului şi constă în controlul asupra stingerii unor anumite tipuri de obligaţii fiscale, asupra executării unor alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală dintr-o anumită perioadă, verificîndu-se, în tot sau în parte, documentele sau activitatea contribuabilului.
    Articolul 221. Verificarea tematică
    Verificarea tematică se aplică atît în cazul controlului fiscal cameral, cît şi al celui la faţa locului şi constă în controlul asupra stingerii unui anumit tip de obligaţie fiscală sau asupra executării unei alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală, verificîndu-se documentele sau activitatea contribuabilului.
    Articolul 222. Verificarea operativă
    (1) Verificarea operativă se aplică în cazul controlului fiscal la faţa locului, observîndu-se procesele economice si financiare, actele şi operaţiunile aferente, pentru a constata autenticitatea lor, pentru a depista şi a preveni încălcarea legislaţiei fiscale.
    (2) Verificarea operativă se face inopinat, prin verificare faptică şi/sau documentară. Dacă se constată vreo încălcare a legislaţiei fiscale, iar verificarea circumstanţelor necesită mai mult timp, materialele se transmit subdiviziunilor respective ale organului cu atribuţii de control fiscal pentru efectuarea unui control fiscal prin alte metode tehnice.
    Articolul 223. Verificarea prin contrapunere
    Verificarea prin contrapunere se aplică atît în cazul controlului fiscal cameral, cît şi al celui la faţa locului şi constă în controlul concomitent al contribuabilului şi al persoanelor cu care acesta are sau a avut raporturi economice, financiare şi de altă natură, pentru a se constata autenticitatea acestor raporturi şi a operaţiunilor efectuate.
    Articolul 224. Verificarea repetată
    (1) Verificarea repetată se aplică atît în cazul controlului fiscal cameral, cît şi al celui la faţa locului dacă rezultatele controlului fiscal efectuat anterior sînt neconcludente, incomplete sau nesatisfăcătoare, dacă ulterior au fost depistate circumstanţe ce atestă existenţa unei încălcări fiscale şi, prin urmare, se impune un nou control. Verificarea repetată se efectuează în baza unei decizii a conducerii organului care exercită controlul fiscal.
    (2) Verificarea repetată poate fi efectuată şi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat sau la iniţiativa conducerii inspectoratului fiscal de stat teritorial ori a unui alt organ cu atribuţii de control fiscal pentru a se aprecia acţiunile persoanelor cu funcţie de răspundere care au efectuat controlul fiscal anterior.
    (3) Verificarea repetată poate fi efectuată în cadrul examinării contestaţiilor fiscale şi în alte cazuri, la decizia conducerii organelor indicate la alin.(2)."
    48. La articolul 225 alineatul (1),  după cuvîntul "folosi" se introduc cuvintele " , în cazurile prevăzute la art. 189 alin. (2),".
    49. Articolul 226:
    la alineatul (1), modificarea se referă numai la  varianta în limba rusă;
    la alineatul (3), litera d) se exclude, iar literele e), f) şi g) devin literele d), e) şi f);
    la alineatul (4), propoziţia "Dacă acesta este un minor, mărturii depune şi reprezentantul ei legal." se exclude;
    la alineatul (7), ultima propoziţie se exclude.  
    50. În denumirea capitolului 12, cuvintele "plăţii impozitelor, taxelor şi/sau amenzilor" se substituie prin cuvintele "stingerii obligaţiilor fiscale".
    51. Articolul 227:
    în denumirea articolului, cuvintele "plăţii impozitelor, taxelor şi/sau amenzilor" se substituie prin cuvintele "stingerii obligaţiei fiscale";
la alineatul (1), cuvintele "Plata impozitelor, taxelor şi/sau amenzilor" se substituie prin cuvintele "Stingerea obligaţiilor fiscale", după cuvîntul "aplicarea" se introduc cuvintele "de către organul fiscal sau alt organ abilitat", iar după cuvîntul "(penalităţii)" se introduc cuvintele "la impozite şi taxe";
    după alineatul (1) se introduce un nou alineat, (2), cu următorul cuprins:
    "(2)Plata impozitelor, taxelor şi/sau amenzilor, în cazurile prevăzute la   art.180, precum şi în alte cazuri expres prevăzute de legislaţia fiscală, poate fi garantată prin gaj legal în conformitate cu legislaţia cu privire la gaj.";
    alineatul (2) devine alineatul (3), în care cuvintele "plăţii impozitelor, taxelor şi/sau amenzilor" se substituie prin cuvintele "stingerii obligaţiilor fiscale".
    52. Articolul 228:
    la alineatul (1), după cuvîntul "Aplicarea" se introduc cuvintele "de către organul fiscal sau alt organ abilitat";
    la alineatele (1), (2) şi (4), cuvintele "şi/sau amenzii" se exclud;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Cuantumul majorării de întîrziere se determină în funcţie de rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg), stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la refinanţarea băncilor comerciale prin operaţiuni repo de cumpărare a hîrtiilor de valoare de stat pe termen de 2 luni, majorată cu 5 puncte."
    53. Articolul 229:
    la alineatul (2), cuvintele "oricărei  încălcări fiscale" se substituie prin cuvintele "comiterii oricărei încălcări din cele prevăzute la articolul 253 alineatele (1), (2), (3) şi (6), articolele 254 şi 255, articolul 256 alineatul (7), articolul 257 alineatul (5), articolul 260 alineatul (1), articolul 261 alineatul (1) şi articolul 263 alineatele (1) şi (2) ale prezentului titlu, inclusiv în cazul comiterii în cumul a încălcărilor enumerate";
    alineatul (8) se completează în final cu cuvintele "sau în cazul satisfacerii de către organul competent a contestaţiei contribuabilului, precum şi în baza deciziei instanţei de judecată".
    54. Articolul 233:
    alineatul (1) se completează în final cu  cuvintele " , cu condiţia că încălcarea fiscală, prin caracterul ei, nu atrage după sine, în condiţiile legii, răspunderea penală";
    la alineatul (2), cuvintele "Sancţiunea fiscală" se substituie prin cuvintele "Procedura de tragere la răspundere pentru încălcarea fiscală";
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Tragerea la răspundere pentru încălcări fiscale conform prezentului titlu sau la o altă răspundere juridică pentru încălcarea legislaţiei fiscale nu exonerează persoana sancţionată de obligaţia plăţii impozitului, taxei şi/sau majorării de întîrziere (penalităţii), stabilite de legislaţie. Tragerea la răspundere pentru încălcarea fiscală a persoanei juridice nu eliberează persoanele cu funcţie de răspundere ale acesteia, dacă există temeiurile respective, de răspunderea administrativă (contravenţională), penală sau altă formă de răspundere prevăzută de lege."
    55. La articolul 234 alineatul (1), modificarea se referă numai la versiunea rusă.
    56. Articolul 235:
    în denumirea articolului, cuvîntul "felurile" se substituie prin cuvîntul "forma";
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru încălcarea fiscală poate fi aplicată sancţiunea fiscală sub formă de amendă."
    57. Articolul 237 se exclude.
    58. Articolul 246:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:  
    "(2) Termenul indicat la alin.(1) poate fi prelungit cu 20 de zile numai prin decizia conducerii organului ierarhic superior."
    59. În denumirea articolului 250 şi la  alineatul (2), cuvintele "copia de pe decizie" se substituie prin cuvintele "un exemplar al deciziei".  
    60.  Articolul 253:
    la alineatele (1) şi (2), cifrele "40.000" şi "50.000" se substituie prin  cifrele "1.000" şi  "1.500";
    la alineatul (3), cifrele "800" şi "1.000" se substituie prin cifrele "100" şi "200";
    la alineatul (5), cifrele "18.000" şi "20.000" se substituie prin  cifrele "1.000" şi  "2.000";
    la alineatul (6), cifrele "3.000" şi "3.600" se substituie  prin  cifrele "1.500" şi  "2.500".
    61. Articolul 254:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins: "Neutilizarea maşinilor de casă şi de control";
    alineatele (1), (2), (3) şi (6) se exclud, iar alineatele (4) şi (5) devin alineatele (1) şi (2);
    la alineatul (1),  cifra "18.000" se substituie prin cifra "1.500";
    la alineatul (2),  cifra "3.600" se substituie prin cifra "1.600".
    62. Articolul 255:
    alineatul (1) se completează în final cu cuvintele "pentru fiecare caz", iar cifrele "7.000" şi "9.000" se substituie prin cifrele "1.000" şi "2.000";
    alineatul (2) se completează în final cu cuvintele "pentru fiecare caz", iar cifrele "10.000" şi "12.600" se substituie prin cifrele "1.000" şi "1.500".
    63.  Articolul 256:
    articolul se completează cu un nou alineat, (1), cu următorul cuprins:
    "(1) Practicarea oricărei activităţi fără înregistrarea la organul fiscal se sancţionează cu amendă  de la 1.800 la 3.600 lei.";
    alineatul (1) devine alineatul (2);
    alineatul (2) în vigoare se exclude;
    la alineatul (3), cifrele "15.000" şi "18.000" se substituie prin  cifrele "5.000" şi  "10.000";
    la alineatul (4), cifrele "15.000" şi "18.000" se substituie prin  cifrele "1.000" şi  "1.500";
    la alineatul (5), cifrele "15.000" şi "18.000" se substituie prin  cifrele "5.000" şi  "8.000".
    64. Articolul 257:
    la alineatul (1), textul  "alin. (1)" se substituie prin textul "alin. (2)";
    la alineatul (2), sigla  "T.V.A." se substituie prin cuvîntul "fiscale";
    la alineatul (3), cifra  "3.600" se substituie prin cifra "1.000";
    la alineatul (4), cuvintele "ţinerea necorespunzătoare" se substituie prin cuvintele  "ţinerea cu încălcarea instrucţiunii", iar cifra "3.600" se substituie prin cifra "1.000";
    alineatele (5) şi (6) se exclud;
    alineatul (7) devine alineatul (5) şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Neasigurarea păstrării dărilor de seamă fiscale şi a documentelor de evidenţă, în lipsa cărora este imposibilă efectuarea controlului fiscal, se sancţionează cu amendă de la 18.000 la 25.000 de lei."
    65. Articolul 258 se exclude.
    66. La articolul 259 alineatele (1) şi (2), cifra "10" se substituie prin cifra "5".
    67. Articolul 260:
    la alineatul (2):
    cifra "1.000" se substituie prin cifra "200";
    cuvintele  "documentul a fost prezentat neintenţionat cu informaţie neautentică, iar" se exclud;
    la alineatul (4), cuvintele "după 7 zile lucrătoare de la livrarea facturii T.V.A." se substituie prin cuvintele "facturii fiscale".  
    68. Articolul 261:
    la alineatul (2), cuvîntul "triplă" se substituie prin cuvîntul "dublă";
    la alineatul (4), după cuvintele " egală cu" se introduce textul "20% din";
    la alineatul (5), cuvintele "dublă a" se exclud.
    69. La articolul 263 alineatul (2), cifrele "7.000" şi "9.000" se substituie prin cifrele "1.000" şi "2.000".
    70. Modificările din cuprinsul capitolului 16 se referă numai la versiunea rusă.
    71. Articolul 264:
    la alineatul (1) literele a) - c), cifra "6" se substituie prin cifra "4";
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Termenul de prescripţie nu se extinde asupra impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) sau sancţiunilor fiscale aferente unui impozit, unei taxe concrete dacă darea de seamă fiscală care stabileşte obligaţia fiscală conţine informaţii ce induc în eroare sau reflectă fapte ce constituie infracţiuni fiscale ori nu a fost prezentată."
    72. Articolul 267:
    la alineatul (2), cuvintele "şi se va restitui reclamantului" se exclud;
    la alineatul (3), cuvîntul "reclamantului" se substituie prin cuvintele "persoanei care contestează".
    73. Articolul 269 alineatul (2):
    prima propoziţie  va avea următorul cuprins: "Decizia pe care organul fiscal a emis-o pe marginea contestaţiei poate fi contestată la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat sau  atacată în instanţa de judecată competentă.";
    în propoziţia a doua, cuvintele "emitente" şi "obligată" se substituie prin cuvintele "emitent" şi  "obligat".  
    74. Articolul 270:
    la alineatul (1), cuvîntul "abilitată" se substituie prin cuvîntul "abilitat";
    la alineatul (3):
    prima propoziţie se completează în final cu cuvintele "un exemplar al căreia se remite contribuabilului";
    propoziţia a doua se exclude.
    75. La articolul 271, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele " , cu restabilirea drepturilor lezate ale persoanei care a contestat acţiunea funcţionarului fiscal".
    76. La articolul 275, alineatul (5) se exclude.
    Art.V.- Titlul VI din Codul fiscal nr. 1055-XIV din 16 iunie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art.814), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 286:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatul (1) devine alineat unic.
    2. La articolul 287, cuvîntul "Autorităţile" se substituie prin cuvintele "Inspectoratele", iar cuvintele "Serviciul Fiscal de Stat" se substituie prin cuvintele "Inspectoratul Fiscal Principal de Stat".
    Art.VI. -  Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 62, art.524), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în denumirea legii, cuvintele "cu privire la administrarea impozitului pe venit şi" se exclud;
    preambulul legii se exclude.
    Art.VII.- La articolul 4 alineatul (5) din Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 139-140, art. 994), cu modificările ulterioare, cuvintele  "Serviciul Fiscal de Stat" se substituie prin cuvintele "Inspectoratul Fiscal Principal  de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor".
    Art.VIII.- Legea nr. 408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 1-3, art. 4) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    articolul se completează cu un nou subalineat, 3, cu următorul cuprins:
    "Legea nr. 633-XIII din 10 noiembrie 1995 cu privire la modul de urmărire a impozitelor, taxelor şi altor plăţi";
    subalineatele 3-6 devin subalineatele 4-7.
    2. Articolul 3:
    la alineatul (2) litera a), cuvintele "şi mecanismul de punere în aplicare  a acestui titlu" se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În legătură cu abrogarea Legii cu privire la modul de urmărire a impozitelor, taxelor şi altor plăţi, autorităţile publice centrale şi locale în comun cu persoanele care  beneficiază de credite  vor revedea contractele privind acordarea creditelor şi a garanţiilor pentru creditele bancare."
    3. Articolul 4:
    articolul se completează cu un nou alineat, (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Pentru impozitele şi taxele a căror perioadă fiscală în anul 2002 nu a expirat la 1 iulie 2002, prezentul titlu se aplică asupra obligaţiilor fiscale a căror  mărime se determină din  raportul perioadei fiscale de după 1 iulie 2002 faţă de perioada fiscală totală pe anul 2002.";
    alineatele (2) şi (3) devin alineatele (3) şi (4);  
    la alineatul (3), literele d) şi f) se exclud, iar literele e) şi g) devin literele d)  şi e);
    la alineatul (4), cifrele "(1) şi (2)" se substituie prin cifrele "(1) -  (3)".
    Art.IX.- La articolul 4 alineatul (6) literele a) şi b) din Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 127-129, art. 886), cu modificările  ulterioare, cuvîntul "organelor" se substituie prin cuvîntul "inspectoratelor".    
    Art.X.- Articolul 155 din Codul penal, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 24 martie 1961 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S.Moldoveneşti, 1961, nr. 10, art. 41), cu modificările ulterioare,  se completează după cum urmează:
    denumirea articolului se completează în final cu cuvintele "sau a secretului fiscal";
    în text, după cuvintele "secret comercial" se introduc cuvintele "sau secret fiscal".
    Art.XI.-  Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1985, nr. 3, art. 47), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 162 alineatul 2 în sancţiune, cuvintele "cetăţenilor în mărime de la zece la douăzeci de salarii minime şi" se exclud.
    2. Articolul 1622:
    la alineatul 1 în sancţiune, după cuvîntul "amenzi" se introduc cuvintele "persoanelor responsabile de întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă fiscale";
    la alineatul 2 în sancţiune, după cuvîntul "amenzi" se introduc  cuvintele "persoanelor responsabile de întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă fiscale".
    3. Articolul 163:
    la alineatul 1 în sancţiune, cuvintele "cetăţenilor în mărime de la cinci la zece salarii minime şi" se exclud;
    la alineatul 2 în sancţiune, cuvintele "cetăţenilor în mărime de la cinci  la zece salarii minime şi" se exclud;
    la alineatul 4 în sancţiune, cuvintele "cetăţenilor în mărime de la zece la cincisprezece salarii minime şi" se exclud;
    la alineatul 5 în sancţiune, cuvintele "cetăţenilor, în mărime de la cinci la zece salarii minime şi" se exclud;
    alineatul 6 se exclude;
    la alineatul 7 în sancţiune, cuvintele "cetăţenilor în mărime de la zece la douăzeci şi cinci de salarii minime şi" se exclud.
    4. La articolul 1631, cuvintele "organelor fiscale" se substituie prin cuvintele "organelor cu atribuţii de administrare fiscală".
    5. Denumirea articolului 17421 se completează în final cu cuvintele "sau a secretului fiscal", iar în cuprinsul articolului, după cuvintele "secret comercial" se introduc cuvintele "sau secret fiscal".
    Art.XII. - La articolul 15 din Legea nr. 395-XIV din 13 mai 1999 cu privire la avocatură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.98-100, art. 485), cu modificările ulterioare, alineatul (4) se completează în final cu propoziţia: "Prin derogare de la prevederile prezentului alineat, datele şi documentele privind mărimea onorariului şi solicitantul asistenţei se prezintă funcţionarului fiscal, care îşi asumă răspunderea pentru divulgarea secretului fiscal."
    Art.XIII. -  La articolul 22 alineatul (2) ultima propoziţie din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 1, art. 2), cu modificările ulterioare, cuvintele "date despre aceste conturi organelor fiscale respective" se substituie prin cuvintele "contribuabilului documente ce confirmă deschiderea lor".
    Art.XIV. - Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8 punctul 2 alineatul 3, cuvintele "vor fi recuperate de către aceste organe" se substituie prin textul "urmează a fi reparate din buget, din ale cărui mijloace organele menţionate se întreţin, sau din mijloacele proprii, dacă acestea nu sînt finanţate de la  bugetul public naţional. Repararea prejudiciului nu poate fi condiţionată de acordul conducătorului organizaţiei debitoare sau de structura devizului de cheltuieli al acestei organizaţii".
    2. Articolul 10 punctul 5:
    la alineatul 1, cuvintele " , Departamentul Control Financiar şi Revizie şi organele lui teritoriale"  se exclud;
    punctul se completează cu alineatul 3, cu următorul cuprins:
    "În sensul prezentului punct, cuvîntul "intermediar" semnifică persoana căreia o altă persoană i-a plătit o sumă de bani, în numerar sau prin virament, neavînd către  aceasta obligaţii financiare directe."
    Art.XV. - Legea nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.31-34, art.109), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 14 alineatul (6), cuvintele "luarea în evidenţă a lor de către inspectoratul fiscal teritorial" se substituie prin cuvintele "eliberarea de către inspectoratul fiscal de stat teritorial a certificatului de atribuire a codului fiscal".
    2. Articolul 15 se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Filialelor şi reprezentanţelor întreprinderilor şi organizaţiilor autohtone li se atribuie numere de înregistrare identice numerelor de înregistrare ale  întreprinderilor şi organizaţiilor care le-au creat."
    3. La articolul 28 litera e), cuvintele "de stat" se substituie prin cuvintele "public naţional".
    Art.XVI.- Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 2000, nr. 1-4, art.2), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 30. Aplicarea măsurilor de executare silită
    (1) În cazul neplăţii, în termenele stabilite la art. 26, a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, organele Serviciului Fiscal de Stat procedează la aplicarea măsurilor de executare silită, conform legislaţiei fiscale.
    (2) În sensul stingerii obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, noţiunile utilizate în legislaţia fiscală semnifică:
    a) obligaţie fiscală - contribuţiile de asigurare socială de stat, alte sume impuse spre plată contribuabililor în bugetul  asigurărilor sociale de stat, precum şi sumele majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi amenzilor aplicate pentru încălcarea legislaţiei care stabileşte aceste obligaţii;
    b) contribuabil - persoana care, conform legislaţiei, este obligată să calculeze şi/sau să achite, să reţină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite sumele respective la bugetul asigurărilor sociale de stat;
    c) restanţă - suma pe care contribuabilul era obligat să o plătească la bugetul asigurărilor sociale de stat, majorările de întîrziere (penalităţile) şi/sau amenzile pe care nu  le-a plătit în termen.
    (3) Alte noţiuni cuprinse în legislaţia fiscală, utilizate în scopul stingerii obligaţiei fiscale, ajustate, după caz, la prevederile alin.(2), au acelaşi sens şi în scopul stingerii obligaţiilor  faţă de  bugetul asigurărilor sociale de stat.
    (4) Amînarea şi eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează în condiţiile şi în modul stabilit de legislaţia fiscală.
    (5) Contestarea deciziei organului fiscal sau acţiunii funcţionarului fiscal privind stingerea obligaţiei faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se face în  modul şi în termenele stabilite de legislaţia fiscală."
    2. Articolul 35:
    la alineatul (1),  după cuvintele  "atribuite acestora" se introduc cuvintele "şi în modul stabilit de legislaţia fiscală";
    la alineatul (4), cuvintele "Ministerului Finanţelor" se substituie prin cuvintele  "Serviciului Fiscal de Stat".
    Art.XVII. - Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova,  2000, nr.57-58,  art. 375), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1.La articolul 14, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele "dacă legislaţia nu prevede altfel".
    2. La articolul 15, alineatul (1) se completează în final cu cuvintele "dacă legislaţia nu prevede altfel".

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                        Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 27 iunie 2002.
     Nr. 1163-XV.