LPC224/2004
ID intern unic:  312222
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 224
din  01.07.2004
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 06.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 132     art Nr : 700     Promulgat : 30.07.2004     Data intrarii in vigoare : 01.01.2005
MODIFICAT
LP57-XVI din 10.03.06, MO75-78/19.05.06 art.314 în vigoare din 19.07.06
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - La articolul 15 din Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, cuvintele "prevăzute de articolul 209" se substituie prin cuvintele "prevăzute de articolele 1621, 1622, 1623, 16211, 16212, 163 şi 209".
Art.II.  -  La articolul 10 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările ulterioare, punctul 6 se completează în final cu cuvintele "prin decizie adoptată de Curtea de Conturi sau de Departamentul Control Financiar şi Revizie de pe lîngă Ministerul Finanţelor".
Art.III. - La articolul 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.1377-XII din 6 aprilie 1993 privind  modul de transmitere a materialelor în organele de anchetă (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.4, art.108), ultima liniuţă se exclude.
[ Art.IV abrogat prin LP57/10.03.06, MO75-78/19.05.06 art.314 din 19.07.06]
[ Art.IV abrogat prin LP57/10.03.06, MO75-78/19.05.06 art.314 din 19.07.06]
Art.IV. - Legea viei şi vinului nr.131-XIII din 2 iunie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.3, art.28), cu modificările ulterioare, se completează cu capitolul IV şi cu o anexă, cu următorul cuprins:
"Capitolul IV
SUSŢINEREA DE CĂTRE  STAT A VITICULTURII
Articolul 22. Investiţii pentru înfiinţarea plantaţiilor viticole
(1) În cadrul bugetului de stat se creează fondul pentru susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole.
(2) Veniturile fondului pentru susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole se constituie din încasările acumulate la bugetul de stat de la plata pentru folosirea mărcilor-proprietate de stat la producţia alcoolică, cu excepţia veniturilor din perceperea acestei plăţi, utilizate pentru gestionarea mărcilor menţionate.
(3) Obiectul plăţii pentru folosirea mărcilor-proprietate de stat este producţia alcoolică.
(4) Subiecţi ai plăţii pentru folosirea mărcilor-proprietate de stat sînt producătorii de producţie alcoolică, care aplică mărcile respective la producţia alcoolică livrată.
(5) Mărimea plăţii pentru folosirea mărcilor-proprietate de stat se stabileşte conform anexei la prezenta lege.
(6) Mijloacele fondului pentru susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole se utilizează pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate de agenţii economici şi persoanele care au înfiinţat plantaţii viticole pe o suprafaţă de cel puţin 5 hectare. Mărimea compensării se stabileşte în sumă de 25 mii de lei pentru fiecare hectar înfiinţat.
(7) Mijloacele fondului pentru susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole neutilizate în anul curent se utilizează în acelaşi scop în anul următor.
(8) Modul gestionării mijloacelor fondului pentru susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole şi a mijloacelor utilizate pentru gestionarea mărcilor-proprietate de stat respective se stabileşte conform unui regulament aprobat de Parlament.
(9) Plata pentru utilizarea mărcilor-proprietate de stat la producţia alcoolică este administrată de organele fiscale de stat, similar modului stabilit pentru administrarea impozitelor şi taxelor,  conform legislaţiei fiscale.
(10) Pentru neachitarea în termen a plăţii pentru folosirea mărcilor-proprietate de stat la producţia alcoolică, organele fiscale vor aplica măsurile de asigurare a stingerii datoriilor, executării silite şi tragerii la răspundere, prevăzute de titlul V al Codului fiscal.
(11) Plata pentru folosirea mărcilor-proprietate de stat, calculată în conformitate cu volumele de producţie alcoolică livrate, se transferă la contul trezorerial al bugetului de stat, lunar, pînă la data de 30 a lunii imediat următoare celei de gestiune."
            "Anexă  
Mărimea plăţii pentru folosirea mărcilor-proprietate de stat
la producţia alcoolică
Nr.     Denumirea mărcii    Mărimea plăţii, lei/dal
crt.  
1      2        3
I.  Mărci de vinuri  
1.    Alb de codru                                        1,45
2.    Alb de masă                                         1,45
3.    Roz de masă                                         1,45
4.    Roşu de masă                                       1,45
5.    Auriu          1,45
6.    Bujorel          1,45
7.    Codreanca        1,45
8.    Codru          1,45
9.    Dnestrovskoe        1,45
10.    Floare          1,45
11.    Floricica        1,45
12.    Fraga          1,45
13.    Floreasca        1,45
14.    Izabela          1,45
15.    Izvoraş          1,45
16.    Joc            1,45
17.    Leana          1,45
18.    Lidia          1,45
19.    Lidia moldovenească                             1,45
20.    Luceafăr        1,45
21.    Mărgăritar        1,45
22.    Mărţişor        1,45
23.    Mireasma codrului                                 1,45
24.    Morion          1,45
25.    Mugurel        1,45
26.    Nectar          1,45
27.    Nejnosti        1,45
28.    Noroc          1,45
29.    Pastoral        1,45
30.    Plai          1,45
31.    Poleana        1,45
32.    Primăvara        1,45
33.    Prometeu        1,45
34.    Purpuriu        1,45
35.    Stolovoe        1,45
36.    Trandafirul Moldovei                             1,45
37.    Tinerel          1,45
38.    Viorica          1,45
39.    Viişoara        1,45
40.    Zemfira          1,45
II.Mărci de divinuri (coniacuri)
41.    3 stele                                                   10,00
42.    4 stele          10,00
43.    5 stele          10,00
44.    Divin           2,00
45.    Belîi Aist (Barza Albă)                          20,00
III. Mărci de vinuri  spumante                            
46.    Moldavskoe igristoe                             1,35
47.    Codrinskoe igristoe                              1,35
48.    Crasnoe igristoe                                   1,35
49.    Sovietskoe şampanskoe                       1,35
50.    Muskatnoe igristoe                               1,35
IV. Mărci de băuturi alcoolice
51.    Strălucitor        2,00
52.    Struguraş        2,00
53.    Merişor        2,00
54.    Lucistoe        2,00
55.    Zolotaia oseni                                       2,00
56.    Fluieraş          2,00
57.    Livada            2,00
58.    Admirabil        2,00
59.    Flora          2,00
V. Mărci de vinuri din mere                                            
60.    Disco           0,70
61.    Livada înflorită                                      0,70
62.    Livada Moldovei                                  0,70
63.    Lucitor          0,70
64.    Mirela          0,70
65.    Aroma livezii                                        0,70
66.    Raiskoe iabloko                                   0,70
67.    Roua livezii                                           0,70
68.    Osennii sad                                          0,70
VI. Mărci de votcă                  
69.    Extra          5,00
70.    Starorusskaia        5,00
71.    Pşenicinaia        5,00
72.    Stolicinaia        5,00
73.    Posolskaia        5,00
VII. Simboluri
74.  Marca comercială "Barza Albă", inclusiv logotipul şi derivatele ei  2,0
Notă. 1. Subiecţii plăţii pentru folosirea mărcilor-proprietate de stat la producţia alcoolică sînt obligaţi să prezinte organelor fiscale, lunar, darea de seamă privind calcularea şi achitarea plăţilor nu mai tîrziu de data de 30 a lunii imediat următoare celei de gestiune, potrivit formularului aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
2. Pentru producţia alcoolică livrată în vrac pe teritoriul Republicii Moldova, plata pentru utilizarea  mărcilor-proprietate de stat nu se percepe.
3. În cazul în care producţia se livrează în volume ce nu corespund unităţii de măsură stabilite pentru mărcile-proprietate de stat, plata pentru folosirea  acestora se efectuează pe baza mărimii aprobate, cu recalcularea volumelor în unitatea de măsură respectivă."
Art.V. - Articolul 6 din Legea nr.588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.150-151, art.1187), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
după alineatul (5) se introduc un nou alineat (6) şi alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(6) Mărimea plăţii pentru folosirea mărcilor-proprietate de stat se stabileşte prin lege.
(7) Încasările de la aplicarea plăţii pentru folosirea mărcilor-proprietate de stat se fac venituri la bugetul de stat."
alineatul (6) devine alineatul (8).
Art.VI. - Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul  bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.91-96, art.420), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1:
la subalineatul 7, textul "administrarea mijloacelor valutare, a fondurilor şi mijloacelor extrabugetare, precum şi a fondurilor cu destinaţie specială" se substituie prin textul "a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi a veniturilor fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală";
la subalineatul 8, textul "a bugetelor de toate nivelurile, a mijloacelor valutare şi extrabugetare" se substituie prin textul "a bugetului de stat şi a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi a veniturilor fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală";
articolul se completează în final  cu un nou subalineat, cu următorul cuprins:
"Instituţie publică - autoritate (instituţie) care se finanţează de la bugetul public naţional".
2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Articolul 2. Sistemul bugetar
Sistemul bugetar este un sistem unitar de bugete şi fonduri, care constituie bugetul public naţional, cuprinzînd:
a) bugetul de stat;
b) bugetul asigurărilor sociale de stat;
c) bugetele unităţilor administrativ-teritoriale;
d) fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală."
3. La articolul 10 alineatul (3), cuvîntul "includ" se substituie prin cuvintele "nu includ".
4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
"Articolul 12. Mijloacele speciale ale instituţiilor publice
(1) Se consideră mijloace speciale ale instituţiilor publice veniturile acestora obţinute, în condiţiile stabilite prin acte normative, de la efectuarea lucrărilor şi  prestarea serviciilor contra plată, precum şi din donaţii, sponsorizări şi din alte mijloace băneşti, intrate legal în posesia instituţiei publice.
(2) Mijloacele speciale ale instituţiilor publice se includ în bugetele respective, se consideră venituri şi sînt direcţionate pentru cheltuielile legate de desfăşurarea activităţii statutare a acestor instituţii, în conformitate cu  principiile şi regulile de elaborare, aprobare şi executare a bugetelor corespunzătoare.
(3) Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor contra plată, efectuate şi prestate de instituţiile publice, şi mărimea taxelor la servicii, precum şi modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale pe tipuri se stabilesc de către Guvern, dacă actele normative nu prevăd altfel, sau de către autorităţile administraţiei  publice locale, conform competenţei lor.
(4) Excedentele de mijloace speciale la finele anului bugetar sînt accesibile spre utilizare, în aceleaşi scopuri, pentru anul bugetar următor, dacă actele normative nu prevăd altfel."
5. La articolul 17:
alineatul (1):
la litera b), sintagma "Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei" se substituie prin sintagma "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale";
alineatul se completează cu litera c), cu următorul cuprins:
"c) prognoza indicatorilor fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, determinată, elaborată şi prezentată de Ministerul Sănătăţii."
alineatele  (3) şi (4) se exclud.
6. După articolul 17 se introduce articolul 171, cu următorul cuprins:
"Articolul 171. Cadrul bugetar pe termen mediu
În temeiul estimărilor Ministerului Finanţelor, efectuate în baza prevederilor art.17, Guvernul, în fiecare an, pînă la data de 1 mai, stabileşte obiectivele politicii bugetar-fiscale pe anul bugetar imediat următor şi pe încă cel puţin 2 ani ulteriori, precum şi cadrul de resurse şi de cheltuieli publice pe anii respectivi, inclusiv limitele de cheltuieli pe autorităţi ale administraţiei  publice centrale."
7. Articolul 20:
la alineatul (2), cuvintele "se transmit autorităţilor publice" se substituie prin cuvintele "se examinează în comun cu autorităţile publice";
alineatul (3) se exclude;
alineatul (4) devine alineatul (3).
8. La articolul 21:
alineatul (1) se exclude:
alineatele (2) şi (3)  devin alineatele (1) şi (2);
la alineatul (2), în partea introductivă, expresia "alin.(2)" se substituie prin expresia  "alin.(1)".
9. La articolul 23 alineatul (2):
litera b) se exclude;
litera c) devine litera b).
10. La articolul 36, alineatul (1) se completează în final cu cuvintele " , cu excepţia cazurilor în care, conform actelor normative, soldurile sînt accesibile spre utilizare în anul bugetar imediat următor".
11. La articolul 43, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Ministerul Finanţelor întocmeşte raportul anual despre executarea bugetului de stat şi, pînă la data de 1 mai a anului imediat următor anului de gestiune, îl prezintă Guvernului spre examinare şi aprobare, iar Guvernul, după aprobare, îl prezintă, pînă la data de 1 iunie, Parlamentului."
12. La articolul 45:
alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
"(1) Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din contribuţii de asigurări sociale, transferuri de la bugetul de stat şi din alte venituri (dobînzi, majorări de întîrziere) prevăzute de legislaţie."
"(3) Executarea de casă a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează prin Trezoreria de Stat."
13. La articolul 46 alineatul (2), sintagma "Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei" se substituie prin sintagma "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale".
14. După titlul IV se introduce un nou titlu V, cu următorul cuprins:
"Titlul V
FONDURILE ASIGURĂRILOR OBLIGATORII
DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
Art.461. Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
(1) Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală se constituie din primele de asigurare  obligatorie de asistenţă medicală şi din alte încasări prevăzute de legislaţie.
(2) Elaborarea proiectului fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală este responsabilitate a Guvernului şi se efectuează de către Ministerul Sănătăţii de comun acord cu Ministerul Finanţelor.
(3) Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală se examinează şi se aprobă de Parlament, concomitent cu bugetul de stat, în conformitate cu prevederile capitolului 2 al titlului II.
(4) Gestionarea mijloacelor fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală se efectuează conform legislaţiei.
(5) Executarea de casă a veniturilor fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală se efectuează prin Trezoreria de Stat."
15. Titlurile V-VII devin titlurile VI-VIII.
16. Titlul VI va avea următorul cuprins:
"Titlul VI
FONDURILE SPECIALE
Articolul 47. Fondurile speciale
(1) Fondurile speciale sînt fonduri în care se colectează veniturile cu destinaţie specială pentru realizarea unor scopuri şi programe ale Guvernului sau ale autorităţilor administraţiei publice locale.
(2) Crearea fondurilor speciale, sursele de venituri şi destinaţia lor se stabilesc prin legi aparte sau prin decizii ale autorităţilor reprezentative şi deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale.
(3) Fondurile speciale se includ în bugetele respective în conformitate cu principiile şi regulile de elaborare, aprobare şi executare a acestor bugete.
(4) Fondurile speciale, detaliate pe venituri şi cheltuieli, se aprobă ca anexă la legea bugetară anuală sau la deciziile autorităţilor reprezentative şi deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale cu privire la aprobarea bugetelor respective.
(5) Excedentele fondurilor speciale la finele anului bugetar sînt accesibile spre utilizare, în aceleaşi scopuri, pentru anul bugetar următor, dacă actele normative nu prevăd altfel."
17. După titlul VIII se introduce titlul IX, cu următorul cuprins:
"Titlul IX
RESTRICŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI
Articolul 53. Restricţii
(1) Se interzice dezafectarea de la buget a mijloacelor pentru acordarea de credite şi împrumuturi agenţilor economici. Prezintă excepţie creditele şi granturile acordate Republicii Moldova, în scopuri investiţionale, de alte state sau de instituţii financiare internaţionale, pe un termen nu mai mic de 10 ani, în baza unor acorduri ratificate de Parlament, care pot fi acordate agenţilor economici cu asigurarea  obligatorie prin garanţii de plată faţă de Ministerul Finanţelor.
(2) De la persoanele juridice şi fizice care au primit din partea instituţiilor publice mijloace financiare sub formă de plată prealabilă, inclusiv pentru mărfuri şi servicii (cu excepţia lucrărilor de construcţie şi de reparaţie capitală), pentru perioada care depăşeşte termenul prevăzut în contract, se percepe la bugetul respectiv o sumă echivalentă cu rata de bază aplicată de Banca Naţională a Moldovei la refinanţarea băncilor comerciale prin operaţiuni REPO de cumpărare, în termen de 2 luni, a hîrtiilor de valoare de stat. Termenul, stipulat în contract, de onorare a obligaţiilor persoanei juridice sau fizice faţă de instituţia publică nu poate depăşi 30 de zile de la data primirii mijloacelor financiare la contul de decontare.  Concomitent, la buget, se percep şi mijloacele financiare neutilizate (datoria debitoare) la momentul controlului. Prevederile prezentului alineat se aplică şi persoanelor juridice pentru care au fost rambursate de la buget împrumuturile bancare acordate cu garanţie de stat pentru perioada în care mijloacele respective nu sînt restabilite la buget.  
(3) Mijloacele bugetare, inclusiv cele exprimate prin bunuri materiale, utilizate de către instituţiile publice, contrar prevederilor actelor normative, pentru acordare de împrumut sau de ajutor financiar persoanelor juridice şi fizice se percep integral de la acestea şi se varsă la bugetul respectiv fără a fi restabilite ulterior pe conturile creditorilor. Pentru întreaga perioadă de utilizare a acestor mijloace, de la persoanele menţionate se percepe la bugetul respectiv o sumă echivalentă cu rata de bază aplicată de Banca Naţională a Moldovei la refinanţarea băncilor comerciale prin operaţiuni REPO de cumpărare, în termen de 2 luni, a hîrtiilor de valoare de stat.  
(4) Sancţiunile specificate la alin.(2) şi (3) se aplică de Curtea de Conturi, de Departamentul control financiar şi revizie de pe lîngă Ministerul Finanţelor şi de alte organe abilitate cu dreptul de control financiar, în baza rezultatelor controalelor (reviziilor) efectuate de organele respective.
(5) Acordarea garanţiilor de stat agenţilor economici la împrumuturi interne şi externe se interzice.
(6) În caz de nerambursare la scadenţă a împrumuturilor acordate de la bugetul de stat autorităţilor administraţiei publice, inclusiv a împrumuturilor interne şi externe cu destinaţie specială, acordate, conform actelor normative, prin intermediul Ministerului Finanţelor, a dobînzilor aferente, precum şi a mijloacelor dezafectate de la bugetul de stat pentru stingerea împrumuturilor acordate cu garanţie de stat, organele abilitate cu dreptul de suspendare a operaţiunilor în conturile bancare ale contribuabilului, de executare silită, de sechestrare a mijloacelor băneşti din conturile bancare (trezoreriale) şi de percepere, în mod incontestabil, a mijloacelor băneşti din conturile bancare vor percepe, în mod prioritar şi incontestabil, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi de la agenţii economici respectivi suma nerambursată. Stingerea datoriilor expirate, aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanţelor, se va efectua în următoarea succesiune: suma principală a împrumutului, dobînda, penalitatea.
Articolul 54. Responsabilităţi
Pentru nerespectarea prevederilor legale privind formarea şi utilizarea mijloacelor bugetare se aplică sancţiunile prevăzute de art.53 din prezenta lege, de Codul penal al Republicii Moldova, de Codul cu privire la contravenţiile administrative şi de alte acte legislative."
18. Titlul VIII devine Titlul X, articolele 53-56 - respectiv, articolele 55-58.
Art.VII. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art.814), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Titlul articolului 4 va avea următorul cuprins:
"Articolul 4. Acordurile (convenţiile) internaţionale".  
2. La articolul 5 punctul 12), în partea introductivă şi la litera b), cuvintele "agentul economic" şi "unui agent economic" se substituie prin  cuvintele "persoana" şi "unei persoane".
3. La articolul 6 alineatul (9), în prima propoziţie, cuvintele "bugetului consolidat" se substituie prin cuvintele "bugetului de stat şi ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale".
4. La articolul 7, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele "şi a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale".
5. La articolul 12, punctul 11) va avea următorul cuprins:
"11) Deducere - sumă care, la calcularea venitului  impozabil, se scade  din  venitul  brut al contribuabilului conform  prevederilor legislaţiei fiscale."
6. Articolul 15:
la litera a), cifrele "10", "15" şi "22" se substituie prin cifrele "9", "14" şi "20";
la litera b), cifra  "20" se  substituie prin cifra "18 ".
7. La articolul 17 alineatul (2) litera b), cifra "22" se substituie prin cifra "20".
8. La articolul 18, litera m) va avea următorul cuprins:
"m) dividendele obţinute de la un agent economic, cu excepţia celor prevăzute  la art.20 lit.k);"
9. La articolul 20:
litera b) va avea următorul cuprins:
"b) despăgubirile primite, conform legislaţiei, în urma unui accident de muncă sau în urma unei boli profesionale, de salariaţi ori de moştenitorii lor legali;"
litera d) se completează în final cu propoziţia: "Compensarea cheltuielilor angajaţilor agenţilor economici legate de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, în limitele stabilite de actele normative şi în modul stabilit de Guvern."
litera i) va avea următorul cuprins:
"i) patrimoniul primit de către persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova cu titlu de donaţie sau de moştenire;"
litera k) va avea următorul cuprins:
"k) dividendele obţinute de către persoanele fizice rezidente, care nu practică activitate de întreprinzător, de la agenţii economici rezidenţi;"
litera l) va avea următorul cuprins:
"l) ajutoarele primite de la organizaţii filantropice - fundaţii şi asociaţii obşteşti - în conformitate cu prevederile statutului acestor organizaţii şi ale legislaţiei;"
litera y) se completează în final cu cuvintele " , venituri confirmate în modul stabilit de Guvern";
articolul se completează cu literele z2) şi z3),  cu următorul cuprins:
"z2) mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi utilizate în conformitate cu destinaţia fondurilor;
z3) compensaţiile pagubelor morale."
10. Titlul capitolului 3 va avea următorul cuprins:
"Capitolul 3
DEDUCERILE AFERENTE ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR".
11. Articolul 24:
la alineatul  (3), cuvintele "a persoanelor juridice" se substituie prin cuvintele "a agenţilor economici";
la alineatul (4), cuvintele "Se permite" se substituie prin cuvintele "Prin derogare de la art.30, se permite";
la alineatul (8), după cuvîntul "proprietăţii," se introduc cuvintele "îndeplinirii lucrărilor şi prestării serviciilor,";
alineatul  (9) va avea următorul cuprins:
"(9) Nu se permite deducerea cheltuielilor legate de obţinerea venitului scutit de impozitare, care se determină în mod proporţional, în funcţie de ponderea  venitului scutit de impozitare în suma totală a veniturilor constatate în evidenţa financiară pe parcursul anului fiscal."
articolul se completează cu alineatul (12), cu următorul cuprins:
"(12) Deducerea reziduurilor, deşeurilor, rebutului şi perisabilităţii se permite în limitele stabilite de Guvern."
12. Articolul 27:
la alineatul (8), ultima propoziţie se exclude;
după alineatul (8) se introduce un nou alineat (9), cu următorul cuprins:
"(9) Prin derogare de la alin.(8) lit.a) şi b), în  perioada  fiscală respectivă se permite deducerea:
a) cheltuielilor de reparaţie a drumurilor ca cheltuieli curente;
b) cheltuielilor aferente reparaţiei mijloacelor fixe ce nu corespund prevederilor art.26 alin.(2) şi care sînt utilizate în activitatea de întreprinzător a agentului economic, conform contractului de arendă (locaţiune) - cheltuieli suportarea cărora, potrivit contractului nominalizat, revine arendaşului (locatarului). Deducerea cheltuielilor în cauză se permite în limita a 10% din plata pentru arendă (locaţiune) suportată pe parcursul perioadei fiscale."
alineatul (9) devine alineatul (10).
13. La articolul 30 alineatul (1), textul "cu toate că, potrivit art.24, se permite deducerea cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător" se substituie prin textul "a amenzilor şi penalităţilor aplicate pentru încălcarea actelor normative".
14. La articolul 31, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Se permite  deducerea  oricărei datorii compromise, conform legislaţiei,  dacă această datorie s-a format în cadrul desfăşurării activităţii de întreprinzător."
15. La articolul 33:
la alineatul (1), cifra "3600" se substituie prin cifra "3960";
la alineatul (2):
litera e) va avea următorul cuprins:
"e) este invalid  de război, invalid din copilărie, invalid de gradul I şi II;"
alineatul se completează cu litera f), cu următorul cuprins:
"f) este pensionar-victimă a  represiunilor  politice,  ulterior reabilitată."
16. La articolul 34, cifra "3600" se substituie prin cifra "3960".
17. Articolul 35:
la alineatul (1), cifra "240" se substituie prin cifra "600", iar cifra "3600" -  prin cifra "3960";
la alineatul (2) litera d), cifra "3600" se substituie prin cifra "3960".
18. Articolul 36 se completează cu alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) Se permite deducerea contribuţiilor obligatorii în bugetul asigurărilor sociale de stat achitate de persoanele fizice, pe parcursul anului fiscal, în cuantumurile stabilite de legislaţie."
19. La articolul 51, textul "din bugetul de stat, din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi din bugetul asigurărilor sociale de stat" se substituie prin textul "din bugetul public naţional".
20. La articolul 52 alineatul (1) litera c), cuvintele "asociaţiile de economii şi împrumuturi ale cetăţenilor," se exclud.
21. După articolul 531 se introduce articolul 532, cu următorul cuprins:
"Articolul 532. Asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor
Se scutesc de plata impozitului asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor."
22. La articolul 80 alineatul (1):
după cuvîntul "acţionarilor" se introduce cuvîntul "(asociaţilor)".
cifra "20" se substituie prin cifra "18";
23. Articolul 83 alineatul (2) litera b):
la liniuţa 1, cifra "3600" se substituie prin cifra "3960";
la liniuţele a  2-a şi a 3-a, cifra "16200" se substituie prin cifra "21000".
24. La articolul 88 alineatul  (6), cifra "22" se substituie prin cifra "20".
25. La articolul 89 alineatul  (1), cifra "20" se substituie prin cifra "15".
26. La articolul 93 punctul 6), după liniuţă se introduc cuvintele "import de mărfuri, import de servicii,".
27. La articolul 103:
alineatul (6) se completează în final cu textul " , precum şi la livrarea mărfurilor din magazinele duty-free";
la alineatul (7), textul "de întreprinderile Societăţii Orbilor, Societăţii Surzilor şi Societăţii Invalizilor conform listei organizaţiilor şi întreprinderilor aprobate de Guvern" se substituie prin textul "de organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor".
28. La articolul 104, litera a) se completează în final cu textul " , precum şi serviciile în aeroporturi aferente aeronavelor în trafic internaţional".
29. La articolul 114:
alineatul (2) se exclude;
alineatul (3) devine alineatul (2).
30. În anexa la titlul IV:
la rubrica 1, poziţia tarifară 160420101 se substituie prin poziţia tarifară 160430901, iar poziţiile tarifare 271000110 - 271000590, 271000610 - 271000680 şi 290290900 se substituie prin poziţiile tarifare 271011110 - 271019290, 271019310 - 271019490 şi 290290800;
după poziţia tarifară 290516 se introduc poziţiile tarifare 290519000 - 290549 şi 2906, cu următorul cuprins:
"290519000 - 290549 Alcooli aciclici şi derivaţii lor     litru    0,09
      halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau        alcool    lei/%/vol/litru
      nitrozaţi             absolut      
2906    Alcooli ciclici şi derivaţii lor      litru    0,09
      halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau       alcool    lei/%/vol/litru";
      nitrozaţi             absolut  
după poziţia tarifară 2909 se introduce poziţia tarifară 3302, cu următorul cuprins:
"3302    Amestecuri de substanţe odoriferante şi            litru      0,09
      amestecuri (inclusiv soluţiile alcoolice)     alcool      lei/%/vol/ litru";
      pe baza uneia sau  mai multor substanţe      absolut
      odoriferante, de tipul celor utilizate ca
      materii prime pentru industrie; alte preparate
      pe bază de substanţe odoriferante,  de tipul  
      celor utilizate pentru fabricarea băuturilor                  
după poziţia tarifară 330300100 se introduc poziţiile tarifare 321210, 321290100, 321290390 şi 321290900, cu următorul cuprins:
"321210    Folii pentru marcare prin presare la cald  litru alcool       0,09
                  absolut       lei/%/vol/litru
321290100    Esenţă de sidef          litru alcool     0,09
                  absolut       lei/%/vol/litru
321290390    Alţi pigmenţi (inclusiv pulberi şi fulgi     litru alcool    0,09
      metalici), dispersaţi într-un mediu      absolut       lei/%/vol/litru
      neapos, sub formă de lichid sau pastă,
      de tipul celor utilizaţi pentru fabricarea
      vopselelor (inclusiv emailuri)    
321290900    Tincturi şi alte substanţe colorante,         litru alcool    0,09
      prezentate în forme sau ambalaje       absolut     lei/%/vol/litru";
      destinate vînzării cu amănuntul  
poziţia tarifară 381710 se substituie prin poziţiile tarifare 381700100, 381700500, 381700900, cu următorul cuprins:
"381700100   - Dodecilbenzen                           tona               1200 lei
381700500   - Achilbenzeni lineari                    tona               1200 lei
381700900   - Altele                                         tona               1200 lei"
la punctul 5 din notele la anexă:
poziţiile tarifare 271000110 - 271000590 se substituie prin poziţiile tarifare 271011110-271019290;
după poziţia tarifară 290516 se introduc poziţiile tarifare 290519000 - 250549 şi 2906;
după poziţia tarifară 2909 se introduc poziţiile tarifare 3302, 321210, 321290100, 321290390 şi 321290900.
31. La articolul 283 alineatul (1):
litera h) se exclude;
literele i)-o) devin literele h)-n).
Art.VIII. - Articolul 24 din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.62, art.524), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la alineatul (3), în partea 1 şi a 2-a, cuvintele "de la data încheierii acordului" se substituie prin cuvintele "începînd cu prima zi a perioadei fiscale în care a fost încheiat acordul";
alineatul (15) va avea următorul cuprins:
"(15)  Agenţii economici, inclusiv întreprinderile cu investiţii străine la care termenul de acţiune a facilităţii obţinute în conformitate cu alin.(3) din prezentul articol a expirat, sînt scutiţi de plata impozitului prin reducerea venitului impozabil cu suma ce constituie 50% din valoarea de intrare (valoarea de procurare sau valoarea istorică) a activelor materiale pe termen lung (cu excepţia autoturismelor, mobilei de birou şi a activelor cu destinaţie generală de gospodărire), inclusiv a activelor materiale pe termen lung procurate în condiţii de leasing, dar nu mai mult de venitul impozabil, cu condiţia că, pe parcursul a 3 ani imediat următori anului în care a fost acordată scutirea, vor fi respectate următoarele cerinţe:
a) nu vor fi calculate şi repartizate dividende acţionarilor (asociaţilor) şi venituri - membrilor societăţii;
b) nu vor fi înstrăinate activele respective;
c) nu vor fi date în locaţiune, leasing, transmise în folosinţă cu titlu gratuit activele respective.
În caz de nerespectare a cerinţelor menţionate, suma impozitului calculat şi nevărsat la buget se varsă la buget integral, prin majorarea venitului impozabil din anul în care  s-a beneficiat de facilitatea respectivă, cu aplicarea sancţiunilor fiscale prevăzute de legislaţie."
Art.IX. - Articolul 25 din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.67-68, art.551), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) Faţă de întreprinderile şi organizaţiile, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, care modifică unilateral  elementele contractului de achiziţie sau execută lucrări şi prestează servicii neprevăzute în contract, sau majorează nejustificat preţurile stipulate în contract, organele abilitate cu funcţii de control aplică sancţiuni pecuniare conform legislaţiei în vigoare."
Art.X. - Articolul 4 din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.290), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
la alineatul (11), cifra "2004" se substituie prin cifra "2005";
după alineatul (14) se introduce un nou alineat (15), cu următorul cuprins:
"(15) Se scutesc de vărsarea la buget a taxei pe valoarea adăugată:
a) mărfurile produse şi serviciile prestate de întreprinderile penitenciarelor;
b) mărfurile produse şi serviciile prestate de organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor."
alineatul (15) devine alineatul (16).
Art.XI. - La articolul 4 din Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65-67, art.460), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică după cum urmează:
litera a) se exclude;
literele b)-h) devin literele a)-g).
Art.XII. - La articolul 4 alineatul (7) din Legea nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.139-140, art.994), cu modificările ulterioare, cifra "2004" se substituie prin cifra "2005".
Art.XIII. - Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248-253, art.996), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se completează în final cu un nou subalineat, cu următorul cuprins:
"mijloace speciale - veniturile instituţiei publice obţinute, în condiţiile autorizate prin acte normative, de la efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată, precum şi din donaţiile, sponsorizările şi din alte mijloace băneşti intrate legal în posesia instituţiei publice."
2. La articolul 2 alineatul (1),  punctul 5) se exclude.
3. La articolul 4 alineatul (1):
litera b) va avea următorul cuprins:
"b) mijloace speciale;"
alineatul se completează cu litera f), cu următorul cuprins:
"f) fonduri speciale."
4. Articolul 5:
la alineatul (1):
punctul 5) va avea următorul cuprins:
"5) mijloace speciale;"
alineatul se completează cu punctul 6), cu următorul cuprins:
"6) fonduri speciale."
la alineatul (2):
punctul 5) va avea următorul cuprins:
"5) mijloace speciale;"
alineatul se completează cu punctul 6), cu următorul cuprins:
"6) fonduri speciale."
la alineatul (3):
punctul 5) va avea următorul cuprins:
"5) mijloace speciale;"
alineatul se completează cu punctul 6), cu următorul cuprins:
"6) fonduri speciale."
la alineatul (4):
punctul 4) va avea următorul cuprins:
"4) mijloace speciale;"
alineatul se completează cu punctul 5), cu următorul cuprins:
"5) fonduri speciale."
5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
"Articolul 6. Mijloacele speciale ale instituţiilor publice
(1) Mijloacele speciale ale instituţiilor publice se includ în bugetele respective, se consideră venituri şi sînt direcţionate pentru cheltuielile legate de desfăşurarea activităţii statutare a acestor instituţii, în conformitate cu principiile şi regulile de elaborare, aprobare şi executare a bugetelor corespunzătoare.
(2) Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor contra plată, efectuate şi prestate de instituţiile publice, şi mărimea taxelor la servicii, precum şi modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale pe tipuri se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale, conform competenţei lor.
(3) Mijloacele speciale, acumulate de către instituţia publică suplimentar la volumul de venituri aprobate, pot fi utilizate de aceasta prin decizia autorităţii reprezentative şi deliberative respective.
(4) Excedentele de mijloace speciale la finele anului bugetar sînt accesibile spre utilizare, în aceleaşi scopuri, pentru anul bugetar următor, dacă actele normative nu prevăd altfel."
6. La articolul 10 alineatul 2 litera c), cuvintele "încasărilor de mijloace speciale obţinute din executarea lucrărilor, prestarea serviciilor  sau din alte activităţi desfăşurate contra plată de  către instituţiile publice finanţate de la buget" se substituie prin cuvintele "mijloacelor speciale".
7. Articolele 13 şi 14 vor  avea următorul cuprins:
"Articolul 13. Împrumuturi pentru cheltuieli curente
(1) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi, în baza deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative respective, pot angaja împrumuturi pentru cheltuieli curente, cu scadenţă în acelaşi an bugetar, de la bugetul de stat, de la instituţiile financiare şi  de la alţi creditori atît din ţară, cît şi de peste hotare.
(2) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, în baza deciziei autorităţilor reprezentative şi deliberative respective, pot angaja împrumuturi pentru cheltuieli curente, cu scadenţă în acelaşi an bugetar, de la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi de la bugetul municipal Bălti, precum şi de la instituţiile financiare şi de la alţi creditori atît din ţară, cît şi de peste hotare.
(3) Volumul total al împrumuturilor pentru cheltuieli curente, cu scadenţă în acelaşi an bugetar, nu trebuie să depăşească 5% din totalul veniturilor aprobate (rectificate) ale bugetului unităţii administrativ-teritoriale căreia i se acordă împrumutul, aceasta fiind o condiţie obligatorie pentru angajarea împrumuturilor conform alin.(1) şi (2).
Articolul 14. Împrumuturi contractate pentru   cheltuieli de capital
(1) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale atît de nivelul întîi, cît şi de nivelul al doilea, în baza deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative respective, au dreptul să contracteze împrumuturi pe termen scurt şi pe termen lung pentru cheltuieli  de  capital de la  instituţiile financiare şi de la alţi creditori atît din ţară, cît şi de peste hotare.
(2) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi, în baza deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative respective, au dreptul să acorde autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi din subordine garanţii pentru împrumuturi pentru cheltuieli  de  capital de la  instituţiile financiare şi de la alţi creditori atît din ţară, cît şi de peste hotare.
(3) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi, în baza deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative respective, sînt în drept să acorde garanţii pentru împrumuturile bancare preferenţiale pentru cheltuieli de capital, eliberate, conform hotărîrilor Parlamentului sau altor acte normative, participanţilor la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, cetăţenilor care nu au participat la acţiunile de luptă, însă ale căror case au fost distruse în timpul acestor acţiuni, refugiaţilor, victimelor reabilitate ale represiunilor politice, participanţilor la cel de-al doilea război mondial, persoanelor sinistrate în 1994, precum şi cooperativelor de construcţie a locuinţelor.
(4) Documentele care se perfectează la contractarea sau garantarea unui împrumut pe termen scurt sau pe termen lung pentru cheltuieli de capital vor include clauze prin care autoritatea executivă a unităţilor administrativ-teritoriale şi autoritatea reprezentativă şi deliberativă respectivă se obligă să ramburseze împrumutul, să plătească dobînzile aferente acestui împrumut (în cazul în care contractul de împrumut prevede achitarea dobînzilor) şi să onoreze garanţia acordată numai din veniturile bugetului respectiv. Contractele care nu conţin astfel de clauze se consideră nule.
(5) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi, la decizia autorităţilor reprezentative şi deliberative respective şi conform prevederilor Legii nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare, pot contracta, prin emitere de obligaţiuni, împrumuturi pe termen scurt şi pe termen lung pentru cheltuieli de capital.
(6) Prevederile alin.(1)-(3) şi (5) sînt aplicabile în cazul în care suma totală a datoriilor bugetelor corespunzătoare la împrumuturile deja contractate sau garantate (incluzînd rambursarea sumei de principal şi dobînda aferentă), la împrumuturile care urmează să fie contractate şi la dobînzile aferente acestora, precum şi la împrumuturile care se prevăd a fi garantate şi la dobînzile aferente acestora, nu va depăşi 20% din totalul veniturilor anuale ale bugetelor respective."
8. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
"Articolul 17. Inadmisibilitatea acordării împrumuturilor
             şi garanţiilor pentru împrumuturi
Autorităţile reprezentative şi deliberative, precum şi cele executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, nu sînt în drept să acorde împrumuturi sau garanţii pentru împrumuturi persoanelor fizice şi persoanelor juridice, cu excepţia cazurilor specificate la art.13 şi 14 din prezenta lege".
9. La articolul 20 alineatul (2) litera b):
liniuţa a 3-a va avea următorul cuprins:
"- mijloacele speciale preconizate spre încasare de către fiecare instituţie publică;"
după liniuţa a 3-a se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
"- fondurile speciale."
10. Articolul 21:
la alineatul (2) litera b):
liniuţa a 4-a va avea următorul cuprins:
"- mijloacele speciale preconizate spre încasare de către fiecare instituţie publică;"
după liniuţa a 4-a se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
"- fondurile speciale;"
la alineatul (5):
după litera g) se introduce o nouă literă h), cu următorul cuprins:
"h) fondurile speciale;"
literele h) - k) devin literele i) - l).
11. La articolul 27 alineatul (4) :
cuvintele "şi soldurile" se substituie prin cuvîntul "soldurile;"
alineatul se completează în final cu textul " , precum şi donaţiile, sponsorizările şi alte mijloace băneşti intrate legal în posesia instituţiei publice".
12. La capitolului VII:
în cuprinsul capitolului, cuvîntul "extrabugetare" se substituie prin cuvîntul "speciale";
articolul 37:
la alineatul (3), cuvintele "unităţii administrativ-teritoriale" se substituie prin cuvintele "autorităţii  administraţiei publice locale";
articolul se completează în final cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Fondurile speciale se includ în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în conformitate cu principiile şi regulile de elaborare, aprobare şi executare a bugetelor respective."
Art.XIV. - Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, cu modificările ulterioare, se va republica, cu renumerotarea articolelor, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art.41 din  Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative.
Art.XV. - Codul fiscal, cuprinzînd toate titlurile, se va republica sub nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 în Monitorul  Oficial  al  Republicii  Moldova conform legislaţiei  în vigoare.
Art.XVI. - Prezenta lege se pune în aplicare de la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia articolului XIII punctul 7, care intră în vigoare la data publicării  acestei legi, şi a articolului 12 alineatul (3) din articolul VI punctul 4, în partea ce se referă la Guvern, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI        Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 1 iulie 2004.
Nr. 224-XV.