HGA689/2003
ID intern unic:  296661
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 689
din  10.06.2003
cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului
preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni
din subordinea Consiliului raional
Publicat : 13.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 116-120     art Nr : 711
    HG1255 din 11.11.08, MO206-207/18.11.08 art.1269
    HG1183 din 20.10.08, MO190-192/24.10.08 art.1189
    HG56 din 22.01.07, MO14-17/02.02.07 art.75
    HG173 din 16.02.06, MO31-34/24.02.06 art.214
    HG158 din 10.02.05, MO26-28/18.02.05 art.203
    HG1424 din22.12.04, MO242-245/31.12.04 art.1626
    HG916 din 11.08.04, MO150-155/20.08.04 art.1090
    HG516 din 19.05.04, MO83/28.05.04 art.657
    HG1356 din 13.11.03, MO229/21.11.03 art.1410
    HG864 din 14.07.03, MO153/22.07.03 art.900
    *Rectificat MO121 din 17.06.03 pag.29

    În temeiul articolului 49 alineatul (1) litera k) din Legea nr.123-XV din 18 martie 2003 privind administraţia publică locală, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional, conform anexelor nr.1-10;
    structura şi statele de personal ale serviciilor pe lîngă aparatul preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional, conform anexei nr.11.
    2. Se recomandă consiliilor raionale să aprobe organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional, conform prevederilor prezentei hotărîri. Consiliul raional, în funcţie de necesităţile şi priorităţile de dezvoltare social-economică ale fiecărui raion, la propunerea preşedintelui raionului, poate redistribui unităţile de personal între subdiviziunile consiliului raional, precum şi între aparatul preşedintelui şi subdiviziunile consiliului raional, în limita efectivului total, aprobat prin prezenta hotărîre.
    [Pct.2 modificat prin HG516 din 19.05.04, MO83/28.05.04 art.657]
    3. Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate vor acorda asistenţă metodologică direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni respective din subordinea Consiliului raional.
    4. Schemele de încadrare ale personalului aparatului preşedintelui raionului şi ale direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional se aprobă în limitele fondului de retribuire a muncii şi sînt valabile după înregistrarea lor la Ministerul Finanţelor.
    5. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.893 din 9 iulie 2002 "Cu privire la organigrama-tip şi statele-tip ale aparatului şi subdiviziunilor Consiliului judeţean" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.103-105, art.1010);
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1316 din 8 octombrie 2002 "Pentru aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.893 din 9 iulie 2002" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.137-138, art.1436).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                       Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Prim-viceprim-ministru                                     Vasile Iovv
    Ministrul finanţelor                                           Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                              Vasile Dolghieru  
  
    Chişinău, 10 iunie 2003.
    Nr. 689.
Anexa nr.1
la Hotărirea Guvernului
Republicii Moldova nr.689
din 10  iunie  2003
Organigrama aparatului preşedintelui
şi subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional
   
   
    [Sintagma "Direcţia finanţe" se substituie cu sintagma "Direcţia generală finanţe" prin HG1356/13.11.03, MO229/21.11.03 art.1410]
    [Poziţia "Direcţia generală învăţămînt, cultură, tineret şi sport" se substituie prin poziţia "Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport";după poziţia "Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport" se introduce poziţia "Secţia cultură" prin HG864 din 14.07.03, MO153/22.07.03 art.900]Anexa nr.2
la Hotărirea Guvernului
Republicii Moldova nr.689
din 10  iunie  2003
Structura şi efectivul aparatului preşedintelui raionului
şi subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional

Denumirea subdiviziunilor Numărul de unităţi
Aparatul preşedintelui raionului 18 19,5 21
Direcţia generală finanţe 11 15 17
[Anexa 2 modificat prin HG1356/13.11.03, MO229/21.11.03 art.1410]
Secţia economie 3 4 5
Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport 11 11 14
Secţia cultură 3 3 3
Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei 6 7 9
Direcţia agricultură şi alimentaţie 7 7 10
Secţtia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri 2,5 4 4
Serviciul relaţii funciare şi cadastru 1,5 1,5 2
Total pe raionAnexa nr.2 modificată prin HG864/14.07.03, MO153/22.07.03 art.900] 63 72 85

    Notă: Aparatul preşedintelui raionului, direcţiile, secţiile şi alte subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Dubăsari se atribuie la categoria raioanelor cu numărul populaţiei de 50001-100000 locuitori.
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1255 din 11.11.08, MO206-207/18.11.08 art.1269]
    [Anexa nr.2, nota introdusă prin HG173 din 16.02.06, MO31-34/24.02.06 art.214]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1424 din 22.12.04, MO242-245/31.12.04 art.1626]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG516 din 19.05.04, MO83/28.05.04 art.657]

Anexa nr.3
la Hotărirea Guvernului
Republicii Moldova nr.689
din 10  iunie  2003
Statele de persbnal ale aparatului preşedintelui raionului

Denumirea funcţiilor şi subdiviziunilor Numărul de unităţi în funcţie de numărul populaţiei
  Pînă la 50000 50001-100000 Mai mult de 100000
Preşedinte al raionului 1 1 1
Vicepreşedinte al raionului* 1 2 2
Secretarul Consiliului raional 1 1 1
Arhitect-şef 1 1 1
Consultant-jurist 1 1 1
Consultant în problemele resurse umane 1 1 1
Specialist principal în probleme de secretariat 1 1 1
Specialist în problemele relaţii cu publicul 1 1 1
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării 1 1 1
Secţia administraţie publică:
Şef secţie 1 1 1
Specialist principal în problemele administraţiei publice 1 1 2
Specialist în problemele protecţiei civile şi serviciului de alternativă 1 1 1
Total secţie 2,5 3 4
Serviciul arhivă
Şef serviciu 1 1 1
Arhivist-coordonator 0,5 1 1
Total serviciu 1,5 2 2
Sectia administrativ-financiară
Contabil-şef- şef secţie 1 1 1
Contabil-casier 0,5 0,5 1
Secretar-dactilograf 1 1 1
Şofer 2 2 2
Total secţie 4,5 4,5 5
Total aparatul preşedintelui 18 19,5 21

    * În raioanele în care sînt 2 unităţi de vicepreşedinte, unul din ei suplineşte şi funcţiile de şef al direcţiei agricultură şi alimentaţie.
    [Anexa nr.3 modificată prin HG516 din 19.05.04, MO83/28.05.04 art.657]
Anexa nr.4
la Hotărirea Guvernului
Republicii Moldova nr.689
din 10  iunie  2003
Structura şi statele de personal ale direcţiei generale finanţe
Denumirea subdiviziunilor şi funcţiilor Numărul de unităţi în funcţie de numărul primăriilor în raion
6-14 15-18 19-24 25-34 35-40
Şef direcţie generală 1 1 1 1 1
Secţia elaborării şi administrării bugetuluiŞef-adjunct al direcţiei generale - şeful secţiei 1 1 1 1 1
Consultant pentru elaborarea şi administrarea bugetului 1 1 2 2 3
Specialist principal pentru prognozarea şi administrarea veniturilor 1 1 1 2 2
Specialist coordonator pentru elaborarea bugetului 1 2 2 2 2
Total sectie 4 5 6 7 8
Contabilitatea bugetară          
Contabil-şef (cu drepturile şefului secţiei) 1 1 1 1 1
Specialist principal pentru rapoarte şi analiză în sistemul bugetar 1 1 1 1 1
Specialist coordonator  pentru rapoarte şi analiză în sistemul bugetar - 1 1 2 2
Total contabilitate bugetară 2 3 3 4 4
Specialist principal pe probleme juridice 1 1 1 1 1
Specialist principal pe metodologia evidenţei contabile 1 1 1 1 1
Secretar-dactilograf 1 1 1 1 1
Şofer 1 1 1 1 1
Total direcţie 11 13 14 16 17

    [Anexa nr.4 modificată prin HG1356 din 13.11.03, MO229/21.11.03 art.1410]

Anexa nr.5
la Hotărirea Guvernului
Republicii Moldova nr.689
din 10  iunie  2003
Statele de personal ale secţiei economie

Denumirea funcţiilor Numărul de unităţi în funcţie de numărul populaţiei
  Pînă la 50000 50001-100000 Mai mult de 100000
Şef secţie 1 1 1
Specialist principal în problemele analiză economică şi prognozări 1 1 2
Specialist principal în problemele antreprenoriat, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii şi stimulare a investiţiilor 1 1 1
Specialist principal în problemele achizitiilor publice - 1 1
Total secţie 3 4 5

    [Anexa nr.5 modificată prin HG56 din 22.01.07, MO14-17/02.02.07 art.75]
Anexa nr.6
la Hotărirea Guvernului
Republicii Moldova nr.689
din 10  iunie  2003
Statele de personal ale direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport

Denumirea subdiviziunilor şi funcţiilor Numărul de unităţi în funcţie de numărul populaţiei
pînă la 75000 mai muit de 75000
Şef direcţie generală 1 1
Secretar-dactilograf 1 1
Specialist principal în problemele resurse umane 1 1
Şofer 1 1
Secţia inspectare si evaluare    
Şef secţie - şef adjunct direcţie 1 1
Specialist principal în învăţămîntul preşcolar şi primar 1 2
Specialist principal - inspector şcolar 1 2
Specialist coordonator - inspector şcolar - 1
Specialist principal în problemele învăţămîntului preuniversitar 1 1
Specialist principal în problemele de informatică şi
implementarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale
1 1
Total secţie 5 8
Serviciul tineret şi sport    
Specialist principal în problemele tineret şi sport 1 1
Total scrviciu 1 1
Serviciul cultură    
Specialist principal în problemele bibliotecilor, muzeelor şi ocrotirea monumentelor 1 1
Specialist coordonator în problemele activităţii artistice de amatori şi creaţiei populare 1 1
Specialist principal în problemele economice şi statistică 1 1
Total direcţie 11 14
  
    [Anexa nr.6 modificată prin
HG1255 din 11.11.08, MO206-207/18.11.08 art.1269]
    [Anexa nr.6 modificată prin HG1424 din 22.12.04, MO242-245/31.12.04 art.1626]
    [Anexa nr.6 modificată prin HG864 din 14.07.03, MO153/22.07.03 art.900]
Anexa nr. 7
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 689
din 10 iunie 2003
Statele de personal ale secţiei cultură

Denumirea funcţiilor Numărul de unităţi
Şef secţie 1
Specialist principal în domeniile învăţămînt artistic,
activitate artistică de amatori, creaţie populară
1
Specialistprincipal în domeniile biblioteci,
patrimoniu, muzee
1
Total secţie 3

    [Anexa nr.7 introdusă prin HG864 din 14.07.03, MO153/22.07.03 art.900 anex. 7-11 devin 8-12]
Anexa nr.8
la Hotărirea Guvernului
Republicii Moldova nr.689
din 10  iunie  2003
Statele de personal ale secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei

Denumirea funcţiilor Numărul de unităţi în funcţie de numărul populaţiei
Pînă la 50000 50001-100000 Mai mult de 100000
Şef secţie - director al fondului local de susţinere socială a populaţiei 1 1 1
Contabil -şef în evidenţa şi distribuirea ajutoarelor materiale şi umanitare 1 1 1
Specialist principal în problemele persoanelor în etate şi cu disabilităţi 1 2 2
Specialist principal în problemele familiilor cu copii în situaţii de risc 1 1 2
Specialist coordonator în problemele acordării
ajutorului material persoanelor social-vulnerabile
1 1 2
Specialist principal în problemele drepturilor copilului 
1 1 1
Total secţie 6 7 9

    [Anexa nr.8 modificată prin
HG1255 din 11.11.08, MO206-207/18.11.08 art.1269]
Anexa nr.9
la Hotărirea Guvernului
Republicii Moldova nr.689
din 10  iunie  2003
Statele de personal ale direcţiei agricultură şi alimenaţie

Denumirea funcţiilor Numărul de unităţi în funcţie de numărui populaţiei
Pînă la 100000 Mai mult de 100000
1. Şef direcţie 1 1
2. Şef adjunct al direcţiei - responsabil de problemele planificării şi dezvoltării producţiei vegetale 1 1
3. Specialist principal în problemele planificării şi dezvoltării producţiei animaliere 1 1
4. Specialist principal în problemele mecanizării şi prestării serviciilor mecanizate 1 1
5. Specialist principal pe problemele funciare şi consolidare a terenurilor agricole 1 2
6. Specialist principal în problemele protecţiei şi ameliorării fertilităţii solului 1 2
7. Specialist principal în problemele planifîcării şi prognozării producţiei agricole 1 2
Total direcţie 7 10

Anexa nr.10
la Hotărirea Guvernului
Republicii Moldova nr.689
din 10  iunie  2003
Statele de personal ale secţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

Denumirea funcţiilor Numărul de unităţi în funcţie de numărul populaţiei
Pînă la 50000 Mai mult de 50000
Şef secţie 1 1
Specialist principal pe problemele gospodăriei comunale 0,5 1
Specialist principal în problemele reţelelor de drumuri publice 0,5 1
Specialist principal în construcţii 0,5 1
Total secţie 2,5 4  

Anexa nr.11
la Hotărirea Guvernului
Republicii Moldova nr.689
din 10  iunie  2003
Statele de personal ale serviciului relaţii funciare şi cadastru

Denumirea funcţiilor Numărul de unităţi în funcţie de numărul populaţiei
Pînă la 100000 Mai mult de 100000
Şef serviciu 1 1
Specialist principal 0,5 1
Total serviciu 1,5 2

Anexa nr.12
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 689
din 10 iunie 2003
Structura şi statele de personal  ale serviciilor pe lîngă
aparatul preşedintelui raionului, direcţiile, secţiile şi alte
subdiviziuni din subordinea Consiliului raional
    1. Structura serviciilor pe lîngă aparatul preşedintelui raionului, direcţiile, secţiile şi alte subdiviziuni din subordinea Consiliului raional:
    a) Serviciul de deservire a clădirilor şi subdiviziunilor Consiliului raional;
    b) Serviciul pe lîngă direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport;
    c) Servicii pe lîngă secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei:
    * Serviciul de îngrijire socială la domiciliu;
    ** Serviciul de asistenţă socială comunitară;
    *** Serviciul protezare şi ortopedie;
    2. Statele-tip ale serviciilor pe lîngă aparatul preşedintelui raionului, direcţiile şi secţiile din subordinea Consiliului raional:
    a) Serviciul de deservire a clădirilor şi subdiviziunilor Consiliului raional
    Şef serviciu - Intendent          - 1
    Şofer*                                   - 2
    Lemnar                                 - 0,5-1
    Lăcătuş                                 - 0,5-1
    Electrician                              - 1
    Îngrijitoare **
    Paznic***
    Fochist**** 
    * Şoferii deservesc direcţiile din subordinea Consiliului raional, conform solicitărilor coordonate în prealabil cu preşedintele sau vicepreşedintele raionului.
    ** Postul de îngrijitoare de încăperi se instituie reieşind din calculul o unitate la 450 m2 de spaţiu.
    ***Posturile de paznic se instituie în funcţie de numărul obiectelor păzite şi în  conformitate  cu normativele orelor de serviciu conform prevederilor Codului muncii.
    **** Fochist (pentru sezonul de încălzire în baza orelor normative de serviciu în cazul încălzirii clădirii cu sobe).
    b) Servicii pe lîngă direcţia generală învăţămînt, cultură, tineret şi sport
    Centrul metodic*
    Şef centru metodic                                              - 1  
    Specialist principal-metodist                               - 1-2
    Specialist coordonator - metodist,
    responsabil pentru asigurarea cu manuale
    şi coordonarea activităţii bibliotecilor şcolare        - 1
    Specialist coordonator - metodist                       - 0-1
    Specialist  metodist                                              - 1
    Total centru metodic                                           - 4-6
    * Se permite de instituit o funcţie de metodist la cel puţin 300 de cadre didactice din localităţile urbane şi un metodist la cel puţin 150 de cadre didactice din localităţile rurale.
    Contabilitate centralizată
    Contabil pentru salarizare**                                 - 1-3
    Contabil pentru evidenţa bunurilor materiale***    - 1-3
    Total contabilitate centralizată                               -  2-6
    ** În contabilităţile centralizate, conform normativelor se instituie o unitate de contabil pe salarizare pentru 400 de persoane deservite.
    *** O unitate de contabil pentru evidenţa bunurilor materiale se instituie pentru deservirea a patru instituţii cu un efectiv mediu pe instituţie de cel puţin 20 persoane.
    Total serviciile direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport   - 5-11
    c) Servicii pe lîngă secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei:
    *Serviciul de îngrijire socială la domiciliu:
    şef al Serviciului – 1 unitate la 30 de lucrători sociali;
    lucrător social – 1 unitate la 10-12 persoane deservite în localităţile urbane sau 8-10 persoane deservite în localităţile rurale;
    **Serviciul de asistenţă socială comunitară:
    şef al Serviciului – 1 unitate în fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul al II-lea;
    asistent social – 1 unitate la 5000 locuitori în localităţile urbane şi pînă la 3000 locuitori în localităţile rurale, dar nu mai puţin de 1 unitate în fiecare primărie;
    *** Serviciul protezare şi ortopedie:
    felcer-protezist – 0,5 - 1 unităţi.
    [Anexa nr.12 modificată prin HG1255 din 11.11.08, MO206-207/18.11.08 art.1269]
    [
Anexa nr.12 modificată prin HG1183 din 20.10.08, MO190-192/24.10.08 art.1189]
   
[Anexa nr.12 modificată prin HG158 din 10.02.05, MO26-28/18.02.05 art.203]
    [Anexa nr.12 modificată prin HG916 din 11.08.04, MO150-155/20.08.04 art.1090]
    [
Anexa nr.12 modificată prin HG864 din 14.07.03, MO153/22.07.03 art.900]
   
[
Anexa nr.12 modificată prin RMO121/17.06.03 pag.29]