LC1346/2000
ID intern unic:  311157
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1346
din  02.11.2000
pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la apa potabilă
Publicat : 07.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 152     Promulgat : 30.11.2000
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr.272-XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.39-41, art.167) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 8 alineatul (2), cuvîntul "exploatarea" se înlocuieşte cu cuvîntul "folosirea".
2. La articolul 14:
litera b) va avea următorul cuprins:
"b) alimentarea cu apă potabilă ce nu corespunde normelor sanitaro-igienice;";
la litera d), după cuvîntul "evidenţei" se introduc cuvintele "primare şi";
în final se introduce litera e), cu următorul cuprins:
"e) neîndeplinirea obligaţiei de a face publice informaţiile despre calitatea apei potabile."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                      Dumitru DIACOV
Chişinău, 2 noiembrie 2000.
Nr. 1346-XIV.