LPC346/2003
ID intern unic:  312368
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 346
din  25.07.2003
pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului
nr. 547-XIII din 21 iulie 1995
Publicat : 01.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 163     art Nr : 672     Promulgat : 28.07.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63, art. 692), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 20, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
"(5) Admiterea în învăţămîntul liceal se face pe bază de concurs, la care pot participa absolvenţii de gimnazii, în condiţiile stabilite de Ministerul Educaţiei. Absolvenţii de şcoli profesionale au dreptul de a se înscrie în clasa a XII-a de liceu."
2. La articolul 21 alineatul (3), cuvîntul "polivalente" se exclude.
3. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
"Articolul 22. Şcoala profesională
(1) Şcoala profesională asigură instruirea profesională într-o profesie sau în cîteva profesii înrudite. Durata studiilor pentru absolvenţii de gimnazii este de 3 ani, iar pentru absolvenţii de şcoli medii de cultură generală şi de licee - de un an. Absolvenţilor de gimnazii şcoala profesională le asigură concomitent şi cunoştinţe la nivelul şcolii medii de cultură generală.
(2) Admiterea în şcoala profesională se face pe bază de concurs, în condiţiile stabilite de Ministerul Educaţiei.
(3) Studiile în şcoala profesională se încheie cu examene de absolvire la profesie şi cu eliberarea unui certificat de calificare (cu anexarea notelor la disciplinele de profil şi la disciplinele studiilor medii de cultură generală). Certificatul de calificare permite:
- încadrarea în cîmpul muncii;
- continuarea studiilor în învăţămîntul mediu de specialitate (colegiu);
- înscrierea în clasa a XII-a de liceu.
(4) Pentru absolvenţii şcolii profesionale care continuă studiile în învăţămîntul mediu de specialitate (colegiu) la profesia studiată iniţial, durata  studiilor se reduce cu un an.
(5) Şcolile profesionale pot fi de nivel raional şi republican."
4. La articolul 23 alineatul (5), cuvîntul "polivalente" se exclude.
5. La articolul 38, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Planurile de învăţămînt şi programele de studii pentru învăţămîntul secundar profesional se elaborează de Ministerul Educaţiei împreună cu alte ministere şi departamente, ţinîndu-se seama de propunerile instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi ale factorilor interesaţi, şi se aprobă de Ministerul Educaţiei, indiferent de subordonarea instituţiilor de învăţămînt."
Art. II. - Guvernul, în termen de o lună, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI           Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 25 iulie 2003.
Nr. 346-XV.