LPC152/2004
ID intern unic:  312105
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 152
din  14.05.2004
privind completarea articolului 4 din Legea securităţii statului
nr.618-XIII din 31 octombrie 1995
Publicat : 04.06.2004 în Monitorul Oficial Nr. 88-90     art Nr : 463
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 4 din Legea securităţii statului nr.618-XIII din 31 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.10-11, art.117), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera l), cu următorul cuprins:
"l) cazurile de crimă organizată şi/sau corupţie, care subminează securitatea statului."

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                  Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 14 mai 2004.
Nr.152-XV