LPC114/2006
ID intern unic:  316204
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 114
din  18.05.2006
pentru modificarea şi completarea articolului 24
 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
Publicat : 02.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 83-86     art Nr : 366
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Articolul 24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
la punctul 1), poziţia "Ministerul Educaţiei, Tineretului  şi Sportului" se substituie prin poziţia "Ministerul Educaţiei şi Tineretului";
punctul 2) se completează în final cu poziţia "Agenţia Sportului".
Art.II. - Guvernul, în termen de 3 luni:
va aproba structura, statele de funcţii şi regulamentele noilor instituţii;
va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                                   Marian LUPU

Chişinău, 18 mai 2006.
Nr.114-XVI.