LC543/1999
ID intern unic:  311339
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 543
din  23.07.1999
cu privire la completarea Legii bugetului pe anul 1999
Publicat : 20.08.1999 în Monitorul Oficial Nr. 093     Promulgat : 17.08.1999
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea bugetului pe anul 1999 nr.216-XIV din 12 decembrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova,  1998,  nr.119-120, art.719) se completează după cum urmează:
1. Articolul  24 se completează în final cu un nou alineat, (5),  cu următorul cuprins:
"(5) Cuantumul  taxei  lunare  pentru patenta de  întreprinzător  se stabileşte conform anexei nr.17/1".
2. Legea se completează  cu anexa nr.17/1 (se anexează  la  prezenta lege).
Art.II. - Guvernul  va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV
Chişinău, 23 iulie 1999.
Nr. 543-XIV.
Anexă
"Anexa nr. 17/1
Cuantumul taxei lunare pentru patenta de întreprinzător

Genul de activitate Mărimea taxei lunare, lei
  Chişinău, Bălţi, Bender, Tiraspol Alte municipii şi oraşe Localităţi rurale
1 2 3 4

            Comerţul cu amănuntul şi alimentaţia publică
1. Comerţul cu amănuntul şi alimentaţia publică în chioşcuri, tonete şi
alte încăperi de forme arhitecturale mici ce ocupă terenuri separate                  140          70       35
2. Comerţul cu amănuntul la tarabe,tejghele şi alte tipuri de puncte
comerciale în locurile repartizate pentru aceasta, cu  excepţia comerţului  
cu produse agricole de producţie proprie            100           50       25
3. Comerţul cu amănuntul din autovehicule şi alte  tipuri de tehnică mobilă       150           75       40
4. Comerţul cu amănuntul cu cărţi şi alte tipărituri, precum  şi cu publicaţii  
muzicale  (note), indiferent de modul de comercializare                       30           30       15
5. Comerţul  cu amănuntul cu obiecte de anticariat,  indiferent  de modul
de comercializare                                     200          200      200
6. Comerţul  cu amănuntul  cu producţie video şi/sau audio, purtători de
informaţie (dischete, discuri  compacte), indiferent de modul de
comercializare, precum şi darea lor în chirie                                          140           70       35
             Fabricarea mărfurilor, executarea lucrărilor
                       şi prestarea serviciilor
1. Serviciile de avocat                               400          200       60
2. Activitatea de detectiv şi de pază                 250          125       65
3. Întocmirea dărilor de seamă contabile            300          150       75
4. Transportul auto de mărfuri, cu excepţia transportului de mărfuri
inflamabile, explozive, toxice, otrăvitoare şi radioactive:
    - pînă la 1,5 tone                                 175           90       45
    - de la 1,5 la 3,5 tone                            200          100       50
    - peste 3,5 tone, inclusiv cu remorcă              250          125       70
5. Coacerea produselor de panificaţie, prepararea articolelor
de cofetărie şi vînzarea lor                                  150           75       40
6. Prelucrarea cerealelor, seminţelor de floarea - soarelui,
laptelui, cărnii, lînii                                              150           75       40
7. Serviciile logopedice                               80           40       20
8. Masajul,  serviciile  de îngrijire a  bolnavilor şi alte servicii medicale,
    acordate de către personalul medical inferior                                     140           70       35
9. Serviciile veterinare, zootehnice                  160           60       30
10. Serviciile dactilografiere, inclusiv cu folosirea computerului                  150           50       25
11. Serviciile de frizerie                             200          100       50
12. Cusutul, tricotarea şi reparaţia îmbrăcămintei şi acoperămintelor
pentru cap sau croitul îmbrăcămintei                    100           50       25
13. Confecţionarea şi reparaţia încălţămintei                                        90           45       30
14. Serviciile de spălătorie                            90           45       30
15. Predarea limbilor străine (studiere individuală sau în grupe cu un
număr de ascultători de pînă la 12 persoane)           140           70       35
16. Predarea şi meditarea diferitelor discipline, cu excepţia muzicii,
coregrafiei şi artelor plastice (studiere individuală sau în grupe cu un
număr de ascultători de pînă la 12 persoane)              100           50       30
17. Predarea muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (studiere individuală
sau  în grupe cu un număr de ascultători de pînă la 12 persoane)                  100           50       30
18. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de educaţie fizică,
    pentru copii de pînă la 16 ani (în grupe de pînă la 14 persoane)               70           35       20
19. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de educaţie fizică,
    pentru adulţi (în grupe de pînă la 14 persoane)                                    100           50       25
20. Serviciile poştale exprese de recepţionare, transportarea şi
distribuirea corespondenţei şi coletelor                  100           50       25
21. Serviciile de întreţinere şi amenajare a locuinţelor
şi sectoarelor aferente                                         100           60       30
22. Reparaţia şi deservirea tehnică a automobilelor, motocicletelor,
scuterelor, tractoarelor şi tehnicii agricole                                     400          200      100
        inclusiv vulcanizarea                          200          100       50
23. Reparaţia locuinţelor                              180           90       45
24. Reparaţia mobilei                                   90           45       30
25. Reparaţia tehnicii de uz casnic, instrumentelor şi mecanismelor,
ceasurilor                                                130           65       30
26. Reparaţia cuptoarelor cu microunde şi a altor aparate electrice
de încălzit de uz casnic                                       100           50       25
27. Reparaţia aparatelor tele, audio, video de uz casnic                           150           75       40
28. Reparaţia aparatelor fotografice, camerelor de filmat
şi a altor aparate sau instrumente optice                          90           45       30
29. Reparaţia şi acordarea instrumentelor muzicale                                   110           55       30
30. Fotografierea, confecţionarea şi vînzarea fotografiilor
executate în mod individual                                       200          100       50
31. Scrierea placardelor, firmelor netirajate, amenajarea vitrinelor,
reclamelor, amenajatul artistic                         160           80       40
32. Confecţionarea articolelor meşteşugăreşti de artă populară (artizanat)
    şi vînzarea lor, cu excepţia vînzării la expoziţii şi licitaţii                110           55       30
33. Deservirea muzicală a ceremoniilor               230          120       65
        inlcuisv regizarea ceremoniilor                200          100       50
34. Aratul şi alte lucrări de cultivare a pămîntului cu mijloace tehnice,
    protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor                               50           50       50
35. Serviciile de guvernant(ă)                          80           40       20
36. Serviciile hoteliere (cu numărul de locuri de pînă la 7)                         100           50       25
37. Darea în chirie a locuinţelor şi a caselor individuale de locuit:
    - cu o cameră                                       90            45       25
    - cu două camere                                   120           60       30
    - cu trei camere                                   150           80       40
    - cu patru camere                                  180           90       45
    - cu cinci camere                                  220          110       55
    - cu mai mult de cinci camere                      400          200      100
38. Serviciile funerare                                130           65       40
        inclusiv executarea monumentelor şi a altor accesorii
pentru funerarii                                          120           60       30
39. Organizarea turismului şi excursiilor în interiorul ţării                          160           80       40
40. Executarea şi comercializarea obiectelor din lemn, metal, ghips               100         60       40
        inclusiv servicii de dulgherie                  80           45       30
41. Confecţionarea şi darea în chirie a  recuzitelor destinate diferitelor
    ceremonii                                            150         80       50
42. Serviciile de xeroxare şi legare                   200         100       50
43. Tăbăcirea, prelucrarea pieilor, confecţionarea articolelor din blană şi
    din piele                                            200         120      100
44. Producerea, prelucrarea şi comercializarea varului                             60           40       25
45. Păstoritul                                          60           40       25"