LPC348/2005
ID intern unic:  314920
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 348
din  22.12.2005
privind modificarea şi completarea articolului 24 din
Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea
în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal
Publicat : 06.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 30
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 24 din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
după alineatul (22) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (23), cu următorul cuprins:
"(23) Pînă la 1 iulie 2007, persoanele specificate la art.90 alin.(1) din Codul fiscal nu reţin prealabil, ca parte a impozitului pe venit, o sumă în mărime de 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice la răscumpărarea acţiunilor în procesul de reorganizare sau lichidare a fondurilor de investiţii nemutuale şi de lichidare a fondurilor de investiţii pentru privatizare în cazul stabilirii preţului de răscumpărare al unei acţiuni nu mai mare decît baza valorică a unei acţiuni plasate.
Fondurile de investiţii nemutuale şi fondurile de investiţii pentru privatizare prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial şi beneficiarului acestor plăţi dările de seamă şi informaţiile în modul prevăzut la art.92 alin.(2)-(4) din Codul fiscal, cu reflectarea în ele a plăţilor efectuate în folosul persoanei fizice."
alineatele (23)-(26) devin alineatele (24)-(27).

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                              Marian LUPU

Chişinău, 22 decembrie 2005.
Nr.348-XVI.