LC42/1998
ID intern unic:  311302
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 42
din  04.06.1998
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 09.07.1998 în Monitorul Oficial Nr. 062     Promulgat : 09.07.1998
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Codul  penal, adoptat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 24 martie  1961  (Veştile  Sovietului Suprem al  R.S.S.Moldoveneşti,  1961, nr.10,   art.41;   Veştile   Sovietului   Suprem   şi   ale   Guvernului R.S.S.Moldoveneşti,  1973,  nr.7-8,  art.73; 1975, nr.6, art.55;  1985, nr.11,  art.102; 1987, nr.8, art.108; Monitorul Parlamentului Republicii Moldova,  1992, nr.8, art.203; 1993, nr.4, art.90; Monitorul Oficial  al Republicii  Moldova,  1994, nr.6, art.7), se modifică şi se  completează după cum urmează:
    1. După articolul 105 se introduc două articole noi, 105/1 şi 105/2, cu următorul cuprins:
    "Articolul 105/1. Practicarea prostituţiei
Practicarea prostituţiei  după aplicarea a cel puţin două  sancţiuni administrative -
se pedepseşte  cu  privaţiune de libertate de la şase luni la un  an sau cu o amendă de la cinci sute la una mie salarii minime.
Articolul 105/2. Proxenetismul
Constrîngerea  sau  îndemnul la prostituţie, înlesnirea  practicării prostituţiei sau obţinerea de profit de pe urma practicării prostituţiei de   către  o  persoană,  precum  şi  recrutarea  unei  persoane  pentru prostituţie ori traficul de persoane în acest scop -  
se pedepsesc  cu privaţiune de libertate de la trei la şapte ani sau cu amendă de la una mie cinci sute la trei mii de salarii minime.
Aceleaşi acţiuni  dacă sînt săvîrşite faţă de un minor ori au dus la urmări grave - se pedepsesc cu privaţiune de libertate de la cinci la zece ani."
2. La articolul  222 sancţiunea alineatului întîi, textul "de la unu la cinci ani" se substituie cu textul "de la trei la şase ani".
3. La articolul  224,  după alineatul unic se introduce  un  alineat nou, doi, cu următorul cuprins:
"Atragerea minorilor  la  săvîrşirea  de  acţiuni  prevăzute  la articolele 105, 105/1, 105/2 şi 222 din prezentul cod - se pedepseşte cu privaţiune de libertate de la şapte la zece ani."
Art.II. - Articolul  107 din Codul de procedură penală, aprobat prin Legea  R.S.S. Moldoveneşti din 24 martie 1961 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S.Moldoveneşti, 1961, nr.10, art.42; Veştile Sovietului Suprem şi ale  Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1985, nr.2, art.12; nr.11,  art.102; 1986, nr.6, art.49; 1987, nr.11, art.143, 146; 1988, nr.6, art.93; 1989, nr.4,  art.73;  nr.7,  art.156;  1990,  nr.6-7,  art.127,  128;  legile nr.499-XII  şi nr.500-XII din 15 februarie 1991; Monitorul Parlamentului Republicii  Moldova,  1992,  nr.8, art.210; 1993,  nr.4,  art.90;  nr.7, art.216;  nr.11, art.343; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.6,  art.7;  nr.10, art.88; 1995, nr.9,  art.92;  nr.38-39,  art.421; nr.41-42,  art.469;  1996, nr.8-9, art.82; nr.14-15, art.149;  nr.46-47, art.413; 1998, nr.5, art.6), se completează după cum urmează:
    la alineatul   întîi,   după  textul  "cu  excepţia  infracţiunilor prevăzute de" se introduce textul "articolul 105/1";
    la alineatul trei, după cifrele "102-105" se introduc cifrele "1052".
Art.III. - Codul   cu  privire  la  contravenţiile  administrative, aprobat  prin  Legea  R.S.S. Moldoveneşti din 29  martie  1985  (Veştile Sovietului  Suprem  şi  ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti,  1985, nr.3, art.47; 1987, nr.8, art.106; Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.4, art.90), se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 171/1, sancţiunile alineatelor întîi şi doi se modifică respectiv:
"atrage după sine aplicarea unei amenzi de la cincizeci la şaptezeci şi cinci de salarii minime sau arest administrativ de pînă la  douăzeci de zile.";
"atrag după sine  aplicarea unei amenzi de la şaptezeci şi cinci  la una  sută salarii minime sau arest administrativ de pînă la treizeci  de zile."
2. După articolul 171/1  se  introduce  un  articol  nou, 171/2,  cu următorul cuprins:
    "Articolul 171/2. Propagarea prostituţiei
Propagarea prostituţiei  prin  intermediul publicaţiilor  periodice, mijloacelor audiovizuale sau prin orice alt mod -  atrage după sine  aplicarea  unei amenzi de la una sută la una  sută cincizeci salarii minime cu confiscarea mijloacelor de propagare."
Art.IV. - În   articolul 4  din  Legea  presei  nr.243-XIII   din 26 octombrie  1994  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  1995,  nr.2, art.12; 1996, nr.16, art.172), alineatul (1) litera c) va avea următorul cuprins:
"c) materiale  cu  caracter pornografic şi de propagare a  cultului violenţei  şi  a  prostituţiei,  precum şi informaţii  sub  orice  formă privind prestarea de servicii intime;"
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                     Dumitru DIACOV
Chişinău, 4 iunie 1998.
Nr. 42-XIV.