LC1124/2000
ID intern unic:  311034
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1124
din  07.07.2000
pentru modificarea articolului 73 din Legea privind
societăţile pe acţiuni
Publicat : 03.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 094     Promulgat : 27.07.2000
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 73 din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.38-39, art.332) se modifică după cum urmează:
alineatul (6) se exclude;
alineatele (7) şi (8) devin, respectiv, alineatele (6) şi (7).
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                   Dumitru DIACOV
Chişinău, 7 iulie 2000.
Nr. 1124-XIV.