HGA30/2006
ID intern unic:  315042
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 30
din  10.01.2006
cu privire la aprobarea Regulamentului
Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor
Publicat : 24.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 13-15     art Nr : 85
   HG56 din 22.01.07, MO14-17/02.02.07 art.75

    NOTĂ:

    În titlul şi textul hotărîrii, precum şi în titlul şi textul anexei nr.1, sintagmele „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” şi „ministrul dezvoltării informaţionale” se substituie cu sintagmele „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” şi, respectiv, „ministrul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător prin HG796 din 04.12.09, MO180/08.12.09 art.880

    Întru executarea prevederilor Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărîrii Guvernului nr.357 din 23 aprilie 2005 "Privind măsurile de reorganizare a unor ministere şi autorităţi administrative centrale ale Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.67-68, art.419) şi ale Hotărîrii Guvernului nr.606 din 24 iunie 2005 "Cu privire la aprobarea structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.89-91, art.668),  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, conform anexei nr.1;
    modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului,  conform anexei nr.3.

    Prim-ministru                                                           Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    şi comerţului                                                            Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                 Mihail Pop
    Ministrul tehnologiilor informaţionale
    şi comunicaţiilor
                                                                                      Vladimir Molojen

    Chişinău, 10 ianuarie 2006.
    Nr. 30.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.30
din  10 ianuarie  2006
REGULAMENTUL
Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor
I. Dispoziţii generale
    1. Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor (în continuare - Ministerul) este organul central de specialitate al administraţiei publice, subordonat Guvernului, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 134.
   
[Pct.1 modificat prin HG447 din 22.07.09, MO115-117/24.07.09 art.504]
    2. Ministerul elaborează, promovează şi utilizează, în limitele competenţei, politica şi strategia de edificare a societăţii informaţionale şi exercită atribuţiile în domeniul informaţiei, informatizării, tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, formării şi utilizării resurselor informaţionale de stat, efectuează monitoringul şi coordonarea proiectelor şi programelor, ce ţin de competenţa sa.
    3. Ministerul este persoană juridică, dispune de ştampilă proprie cu Stema de Stat a Republicii Moldova, bilanţ independent şi conturi trezoreriale.
   4. Ministerul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova şi alte legi, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele şi hotărîrile Guvernului, alte acte normative şi prezentul Regulament.
    5. Asigurarea financiară a activităţii Ministerului se efectuează din bugetul de stat.
    6. Structura şi efectivul-limită ale aparatului central al Ministerului se aprobă de către Guvern.
    7. În activitatea sa Ministerul este în drept să fondeze, reorganizeze, lichideze, conform legislaţiei în vigoare, şi să aibă în subordine întreprinderi, instituţii şi organizaţii.
   8. Ministerul asigură exercitarea funcţiilor ce îi revin, prin activitatea aparatului central, subdiviziunilor, precum şi a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor subordonate.
II. Sarcinile de bază ale Ministerului
    9. Sarcinile de bază ale Ministerului sînt:
   a) elaborarea şi realizarea politicii de stat în domeniul informatizării şi comunicaţiilor, luînd în considerare nivelul mondial contemporan de dezvoltare a tehnologiilor informaţionale, de protecţie şi utilizare a informaţiei;
    b) crearea sistemului unic de formare, păstrare şi utilizare a resurselor informaţionale de stat;
   c) asigurarea elaborării şi utilizării tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii pentru ridicarea nivelului de trai al populaţiei, perfecţionarea sistemelor de învăţămînt, ştiinţă, sănătate, asigurărilor sociale şi cultură;
    d) crearea condiţiilor pentru asigurarea informaţională şi de comunicaţii calitative a autorităţilor publice, precum şi a persoanelor fizice şi juridice;
   e) coordonarea activităţii privind elaborarea, implementarea şi dezvoltarea proiectelor cu privire la aplicarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii, efectuarea expertizei de stat a proiectelor şi a programelor de informatizare, comunicaţii, sistemelor şi reţelelor informaţionale de calcul şi automatizate ale autorităţilor publice, şi altor sisteme şi reţele de importanţă statală, inclusiv la comanda de stat;
    f) participarea la formarea politicii investiţionale în domeniul informatizării şi comunicaţiilor, atragerea şi distribuirea investiţiilor, alocate pentru dezvoltarea infrastructurii informaţionale şi de comunicaţii ale statului;
   g) elaborarea, în modul stabilit, a bazei legislative, necesare pentru dezvoltarea şi utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii, favorizarea dezvoltării pieţei resurselor informaţionale, produselor şi serviciilor, sistemelor şi reţelelor informaţionale şi de comunicaţii, mijloacelor de asigurare a acestora;
    h) crearea, implementarea şi asigurarea funcţionării Registrului de stat al populaţiei, Registrului de stat al unităţilor de drept, Sistemului naţional informaţional geografic, Registrului de stat al transporturilor, Registrului de stat al conducătorilor de vehicule şi altor sisteme informaţionale şi de comunicaţii de importanţă statală;
     i) perfecţionarea Sistemului naţional de paşapoarte;
    j) crearea bazei normative şi metodologice pentru trecerea Republicii Moldova la societatea informaţională, transformarea bine determinată a mediului informaţional naţional, structurilor de reţea, organizarea vieţii societăţii şi a statului drept condiţii necesare pentru dezvoltarea economică, progresul social şi promovarea reuşită a procesului de integrare europeană;
    k) organizarea creării şi activităţii eficiente a sistemului guvernamental şi nonguvernamental al centrelor informaţionale de colectare, prelucrare, păstrare şi furnizare a informaţiei;
    e) elaborarea şi realizarea programului cu destinaţie specială pentru dezvoltarea producţiei autohtone în sfera informaţională orientată, în primul rînd, spre susţinerea şi dezvoltarea ştiinţei şi educaţiei naţionale (programele RENAN şi SALT), crearea sistemului de parcuri tehnice de producere şi de implementare ştiinţifică ("Registru" şi "Oraşele programiştilor"), crearea condiţiilor pentru organizarea producerii de asamblare şi testare a calculatorului "moldovenesc", ridicarea nivelului educaţiei generale şi profesionale, dezvoltarea sistemului de perfecţionare a cadrelor şi desfăşurarea sistemului de ridicare a nivelului de cunoştinţe informaţionale (de computer) (în cadrul Programului "Satul Moldovenesc");
    m) dezvoltarea mediului informaţional ca bază de perfecţionare a sistemului conducerii de stat pe platforma "Guvern Electronic", în baza creării sistemului circulaţiei electronice a documentelor, integrării resurselor informaţionale de stat, organizarea conlucrării interactive a autorităţilor publice de toate nivelurile sistemului conducerii de stat, precum şi cu cetăţenii, şi cu alte subiecte sociale, trecerea la circulaţia documentelor în formă electronică, formarea, dezvoltarea şi integrarea într-o reţea unică verticală a reţelelor corporative ale ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale;
    n) asigurarea colaborării internaţionale în sfera tehnologiilor informaţional-comunicaţionale în baza participării active la formarea documentelor conceptuale ale societăţii informaţionale globale, în proiectele internaţionale şi interstatale de creare a noilor tehnologii informaţionale şi sistemelor informaţionale automatizate;
    o) asigurarea protecţiei şi securităţii informaţiei şi resurselor informaţionale şi de comunicaţii, ce ţin de competenţa Ministerului.
III. Funcţiile Ministerului
    10. În calitate de organ central de specialitate al administraţiei publice Ministerul exercită următoarele funcţii principale:
    a) elaborează şi promovează politica de stat de edificare a societăţii informaţionale, metodologia de edificare informaţională şi reglementare juridico-normativă în domeniul informatizării, telecomunicaţiilor şi poştei, formării resurselor informaţionale de stat şi asigurarea accesului la acestea, precum şi sistemelor de tele- şi radioemisiune, utilizarea şi conversiunea spectrului de frecvenţe radio;
    b) elaborează şi coordonează acţiunile de realizare a Strategiei naţionale şi Planului de acţiuni "Moldova electronică", asigurare a monitoringului, analizei şi prognozării dezvoltării societăţii informaţionale în Republica Moldova;
    c) coordonează elaborarea proiectelor programelor de stat de informatizare, sistemelor informaţionale de importanţă statală, infrastructurii informaţional-comunicaţionale, reţelelor de transmitere a datelor, perfecţionarea şi dezvoltarea sistemului integrat al resurselor şi tehnologiilor informaţionale naţionale, accesul la acestea;
    d) asigură realizarea prevederilor Planului de acţiuni "Republica Moldova - Uniunea Europeană" în domeniul edificării societăţii informaţionale în Republica Moldova, stabilirea şi realizarea direcţiilor prioritare în sfera programelor şi proiectelor interstatale pentru integrarea europeană;
    e) organizează colaborarea şi coordonarea relaţiilor ştiinţifico-tehnice în domeniul tehnologiilor informaţional-comunicaţionale şi poştei cu comunitatea europeană, ţările străine şi organizaţiile internaţionale;
    f) elaborează baza juridico-normativă în domeniul tehnologiilor informaţional-comunicaţionale şi poştei, formării, utilizării şi protecţiei resurselor şi reţelelor informaţionale de stat;
    g) asigură armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunităţii europene şi aducerea în concordanţă a standardelor în domeniul tehnologiilor informaţional-comunicaţionale cu reglementările tehnice europene;
    h) coordonează elaborarea şi implementarea sistemului "Guvernul electronic", pentru asigurarea transparenţei în activitatea autorităţilor publice, orientate spre prestarea serviciilor publice prin implementarea tehnologiilor informaţional-comunicaţionale;
    i) participă, în comun cu alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale, la elaborarea politicii de stat în domeniul securităţii informaţionale şi protecţiei informaţiei;
    j) coordonează activitatea de asigurare a persoanelor fizice şi juridice cu acte de identitate şi diverse documente de înregistrare, conform competenţei;
    k) organizează elaborarea strategiei privind crearea infrastructurii calităţii în domeniul informatizării şi comunicaţiilor, inclusiv elaborarea reglementărilor tehnice, standardelor  moldovene;
    l) organizează elaborarea şi implementarea documentaţiei tehnico-normative în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor;
    m) elaborează şi propune Serviciului Standardizare şi Metrologie, pentru aprobare, standarde în domeniul informatizării, tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor;
    n) organizează activitatea de selectare a standardelor internaţionale, regionale şi ale altor ţări, pentru a le propune Serviciului Standardizare şi Metrologie spre aprobare în calitate de standarde naţionale;
    o) formează sistemul unic de codificare şi clasificare pe teritoriul Republicii Moldova, deţine banca naţională a clasificatoarelor în direcţiile activităţii sale;
    p) realizează politica de stat privind evaluarea conformităţii producţiei, proceselor şi serviciilor în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, în afară de acreditare;
    q) elaborează baza normativă în domeniul evaluării conformităţii producţiei şi serviciilor în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, şi prezintă propuneri pentru perfecţionarea legislaţiei cu privire la crearea şi implementarea tehnologiilor avansate, complexelor tehnice de program, sistemelor şi reţelelor informaţionale şi de comunicaţii, mijloacelor de asigurare a funcţionării acestora;
    r) determină, în limitele competenţei, modalitatea şi procedurile şi organizează evaluarea conformităţii producţiei şi serviciilor în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, mijloacelor de transport confecţionate şi reutilate individual în modul stabilit de legislaţie;
    s) înaintează propuneri pentru lista produselor şi serviciilor din domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor necesare a fi supuse evaluării conformităţii obligatorii;
    t) elaborează condiţiile de licenţiere în domeniul informatizării, creării resurselor informaţionale de stat, activităţii de proiectare, elaborare, implementare a sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală;
    u) coordonează activitatea privind pregătirea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul informatizării şi comunicaţiilor.
    11. Potrivit competenţelor acordate prin legislaţie, Ministerul exercită şi următoarele funcţii specifice:
    în domeniul informatizării:
    a) elaborează şi promovează politica de stat în domeniul informatizării, formări, depozitării, protecţiei, actualizării şi utilizării resurselor informaţionale de stat, creează şi implementează tehnologiile informaţionale noi, complexele tehnice de program, reţelele şi sistemele informaţionale;
    b) elaborează şi coordonează îndeplinirea strategiilor de dezvoltare a spaţiului informaţional, a programelor statale, realizează planurile şi proiectele în domeniul informatizării;
    c) elaborează şi coordonează executarea Programului Naţional de informatizare a societăţii şi alte programe în domeniul dezvoltării resurselor informaţionale şi informatizării;
    d) efectuează coordonarea şi dirijarea metodică a activităţii ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, autorităţilor administraţiei publice locale privind crearea spaţiului informaţional unic al Republicii Moldova, în limitele competenţei;
    e) analizează starea şi tendinţele dezvoltării pieţelor naţionale şi internaţionale ale produselor informaţionale şi serviciilor, mijloacelor informatizării şi elaborează propuneri privind perfecţionarea mecanismului de reglementare a acestora;
    f) elaborează, în limitele competenţei, direcţiile principale de colaborare cu organizaţiile internaţionale în domeniul informatizării şi tehnologiilor informaţionale avansate;
    g) elaborează şi argumentează politica Republicii Moldova privind problemele schimbului informaţional internaţional;
    h) participă la elaborarea politicii investiţiilor de stat şi programelor investiţiilor de stat în domeniul informatizării;
    i) elaborează, în colaborare cu alte organe competente, concepţiile de formare şi utilizare a resurselor informaţionale de stat, creare şi exploatare a sistemelor informaţionale departamentale şi teritoriale ale administraţiei publice, precum şi direcţiile prioritare în domeniul informatizării;
    j) efectuează înregistrarea şi evidenţa resurselor informaţionale de stat;
    k) elaborează şi înaintează propunerile ce ţin de realizarea Concepţiei formării spaţiului informaţional al Comunităţii Statelor Independente şi altor formaţiuni interstatale;
    l) asigură elaborarea sistemelor informaţionale automatizate de stat;
    m) efectuează conducerea metodologică a centrelor informaţionale de stat departamentale şi teritoriale, elaborează cerinţele şi tehnologiile creării şi exploatării sistemelor informaţionale automatizate, care alcătuiesc resursele informaţionale de stat, efectuează controlul asupra respectării lor;
    n) efectuează formarea, ţinerea, depozitarea, utilizarea şi administrarea Registrului de stat al populaţiei, Registrului de stat al unităţilor de drept, Sistemului naţional informaţional geografic, Registrului de stat al transporturilor, Registrului de stat al conducătorilor de vehicule şi funcţionarea registrelor departamentale în baza complexului tehnic de program al Ministerului (prin coordonarea cu organele de stat respective), realizează monitoringul sistemelor şi resurselor informaţionale;
    o) reprezintă Guvernul, în modul stabilit, în organizaţiile internaţionale în domeniul informatizării, elaborează proiectele privind colaborarea şi coordonează relaţiile tehnico-ştiinţifice în domeniul informatizării cu ţările străine şi organizaţiile internaţionale;
    p) promovează politica şi strategia de administrare a domeniului de nivel superior ".md", în conformitate cu legislaţia;
    q) contribuie la crearea pieţei comerţului electronic;
    r) organizează desfăşurarea expoziţiilor sistemelor şi produselor informaţionale pe teritoriul Republicii Moldova şi peste hotare;
    în domeniul documentării:
    a) organizează activitatea ce ţine de producerea şi perfectarea actelor de identitate şi altor acte de importanţă statală, documentelor bancare de identificare şi a hîrtiilor de valoare, altor documente de strictă evidenţă;
    b) organizează producerea actelor de identitate şi actelor de înregistrare pentru persoane fizice şi juridice, documentelor de importanţă statală şi asigură protecţia lor tehnică, cu aplicarea tehnologiilor avansate;
    c) asigură elaborarea şi implementarea asigurării de program, organizează însoţirea tehnică pentru funcţionarea continuă a Registrului de stat al populaţiei, Registrului de stat al unităţilor de drept, Sistemului naţional informaţional geografic, Registrului de stat al mijloacelor de transport, Registrului de stat al conducătorilor auto şi altor registre de importanţă statală;
  d) organizează activitatea privind confecţionarea şi furnizarea numerelor de înmatriculare a mijloacelor de transport, formularelor permiselor de conducere şi documentelor de înregistrare provizorii, facturilor şi certificatelor de absolvire a cursurilor conducătorilor auto, precum şi documentelor ce sînt utilizate în sistemul testării mijloacelor de transport;
    e) organizează marcarea agregatelor mijloacelor de transport ce nu pot fi identificate;
    f) asigură elaborarea mostrelor adeverinţelor actelor stării civile şi formularelor actelor stării civile, organizează confecţionarea acestora;
    g) elaborează mijloacele şi metodele de protecţie a documentelor, eliberate de către întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile subordonate, documentelor, blanchetelor şi hîrtiilor de valoare ale altor ministere şi departamente, efectuează cercetările tehnico-ştiinţifice în acest domeniu;
    h) organizează confecţionarea ştampilelor şi clişeelor în baza tehnologiilor avansate, avînd dreptul exclusiv pentru confecţionarea ştampilelor pentru autorităţile administraţiei publice;
    în domeniul asigurării formării şi utilizării resurselor informaţionale de stat:
   a) efectuează înregistrarea şi evidenţa populaţiei Republicii Moldova; primirea, examinarea şi prelucrarea demersurilor cetăţenilor cu privire la ieşirea-intrarea în ţară, perfectarea materialelor la cererile persoanelor cu privire la cetăţenie, asigură autenticitatea şi plenitudinea datelor ce formează conţinutul informaţional al Registrului de stat al populaţiei şi altor registre de importanţă statală;
    b) eliberează actele de identitate ale Sistemului naţional de paşapoarte, acte de înmatriculare a transportului, permise de conducere, adeverinţe de înregistrare a actelor stării civile cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi apatrizilor, alte documente în conformitate cu legislaţia;
    c) asigură înregistrarea deplină şi oportună a actelor stării civile, securităţii şi integrităţii fondului de arhivă a registrelor stării civile;
   d) efectuează înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor ce funcţionează pe teritoriul Republicii Moldova, eliberează certificate de înregistrare şi cartele de înregistrare mecanolizibile;
    e) efectuează primirea examenelor şi documentarea conducătorilor auto, desfăşoară identificarea, înregistrarea, evidenţa şi documentarea mijloacelor de transport;
    f) colaborează cu organele de drept în problema ce ţine de mijloacele de transport aflate în căutare, agregatelor şi documentelor acestora;
    g) asigură securitatea sistemelor informaţionale şi protecţia informaţiei documentate ce se află în competenţa Ministerului;
    în domeniul comunicaţiilor:
    a) elaborează şi realizează politica şi strategia dezvoltării comunicaţiilor în concordanţă cu tendinţele mondiale;
    b) promovează o politică unitară privind distribuirea şi utilizarea spectrului de frecvenţe radio civile;
    c) coordonează şi îndrumă dezvoltarea comunicaţiilor în alte sectoare ale economiei naţionale;
    d) determină noile servicii în comunicaţii şi modalităţile de implementare şi prestare a acestora;
    e) supraveghează respectarea prevederilor legale, inclusiv dispoziţiile convenţiilor şi acordurilor internaţionale, în domeniile comunicaţiilor;
    f) elaborează şi promovează strategia standardizării în domeniu;
    g) aprobă planul de numerotare şi elaborează strategia de utilizare în scopuri civile a benzilor de frecvenţe radio;
    h) defineşte modul şi condiţiile de utilizare a reţelelor de comunicaţii pentru necesităţile apărării şi securităţii naţionale, în caz de forţă majoră şi de stare excepţională;
    i) elaborează programe anuale ale emisiunilor de mărci poştale, stabilind structura şi tematica lor, emite mărci şi efecte poştale;
    j) elaborează şi aprobă reglementări, norme şi reguli tehnologice de operare a reţelelor şi serviciilor în domeniul poştei şi supraveghează respectarea acestora;
    k) reglementează tarifele poştale, conform legislaţiei în vigoare;
    în domeniul supravegherii şi controlului:
    a) efectuează dirijarea şi controlul asupra activităţii subdiviziunilor structurale, precum şi a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor subordonate;
    b) determină direcţiile principale ale activităţii subdiviziunilor structurale, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor subordonate, metodele şi căile eficiente de soluţionare a sarcinilor puse în faţa acestora, elaborează măsuri organizatorice şi practice privind îmbunătăţirea activităţii lor;
   c) elaborează planurile măsurilor organizatorice de bază, desfăşoară inspectarea complexă a subdiviziunilor structurale, a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor subordonate, asigură controlul executării de facto a legislaţiei şi actelor normative departamentale, realizează controlul zonal al activităţii subdiviziunilor sale şi acordă asistenţă metodică şi practică;
   d) în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, exercită funcţiile de control şi supraveghere asupra activităţii reprezentanţelor diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova privind înregistrarea actelor stării civile;
    e) elaborează proiecte de acte normative şi materialele metodice privind evidenţa şi înregistrarea transportului, calificării conducătorilor auto şi verifică respectarea cerinţelor stabilite;
    f) participă la examinarea bazei tehnico-materiale a agenţilor economici, ce au solicitat licenţe pentru instruirea şi perfecţionarea conducătorilor auto, efectuată de organul abilitat în domeniu;
    g) examinează cererile şi petiţiile cetăţenilor, alte documente şi materiale în limitele competenţei;
    h) efectuează controlul asupra respectării legislaţiei în vigoare în domeniul informaţional şi domeniul comunicaţiilor de către autorităţile publice, ce activează în aceste domenii, formării şi utilizării resurselor informaţionale de stat şi întreprinde măsurile necesare pentru înlăturarea diferitelor încălcări;
     i) în comun cu Camera de Licenţiere, efectuează controlul asupra respectării de către titularii licenţelor a condiţiilor de licenţiere a activităţii în domeniul instruirii şi perfecţionării conducătorilor auto, efectuînd verificări planificate şi controale inopinate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    j) exercită alte funcţii în conformitate cu legislaţia.
IV. Drepturile Ministerului
    12. Ministerul este în drept să:
   a) elaboreze, aprobe, aplice, modifice sau să abroge în conformitate cu legislaţia în vigoare ordinele, dispoziţiile, regulamentele, instrucţiunile, regulile, reglementările tehnice şi alte acte normative pentru toţi participanţii la activităţile din domeniul informatizării, tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, formării şi utilizării resurselor informaţionale de stat, indiferent de subordonare şi forma de proprietate;
    b) înainteze propuneri privind dezvoltarea  ramurii, precum şi perfecţionarea legislaţiei în vigoare;
    c) creeze, reorganizeze şi să lichideze întreprinderi de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    d) determine structura, statele de personal ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor subordonate;
    e) organizeze şi să asigure controlul, supravegherea activităţii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor subordonate, în condiţiile statutului acestora sau ale contractului încheiat între fondator şi conducătorul unităţii;
    f) solicite şi să primească gratis de la autorităţile administraţiei publice, persoanele fizice şi persoanele juridice, informaţia şi materialele necesare pentru realizarea sarcinilor Ministerului;
    g) introducă reguli şi norme unice pentru asigurarea protecţiei informaţionale, să aprobe, de comun acord cu organele competente, măsuri pentru preîntîmpinarea şi lichidarea consecinţelor avariilor în domeniul informatizării şi comunicaţiilor;
    h) prezinte autorităţilor competente, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, propuneri privind ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la tratatele internaţionale în domeniul informaţiei, informatizării, tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, precum şi să elaboreze proiecte de acorduri bilaterale sau multilaterale în domeniul informatizării şi comunicaţiilor;
    i) semneze, cu condiţia acordării deplinelor puteri de către Guvern, acorduri internaţionale în domeniul activităţii sale;
    j) posede, utilizeze şi administreze proprietatea transmisă acestuia;
    k) permită întreprinderilor de stat care îi sînt subordonate să dea în locaţiune bunuri;
   l) promoveze în domeniul său o politică consecventă, contribuind astfel la modernizarea şi atragerea investiţiilor în infrastructura întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor subordonate;
    m) argumenteze necesitatea de mijloace financiare (inclusiv valutare), resurselor materiale şi de muncă pentru realizarea programelor strategice interstatale şi republicane;
    n) efectueze expertiza sistemelor informaţionale de stat referitor la obiectul integrării funcţionale, informaţionale şi tehnice cu Sistemul Naţional Informaţional;
    o) dispună de serviciul comunicaţii speciale, în funcţiile căruia intră transportarea şi repartizarea operativă a corespondenţei secrete şi de serviciu a Ministerului;
    p) dispună de serviciul de pază propriu.
V. Organizarea activităţii Ministerului
    13. Ministerul este condus de ministrul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, numit în funcţie şi eliberat din funcţie în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova.
    14. Ministrul are trei viceminiştri, numiţi în şi eliberaţi din funcţie de Guvern, la propunerea ministrului.
    [Pct.14 în redacţia HG796 din 04.12.09, MO180/08.12.09 art.880]
    15. Ministrul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor:
    a) organizează şi realizează conducerea generală a activităţii Ministerului şi a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor subordonate;
    b) stabileşte obligaţiile adjunctului său, determină atribuţiile persoanelor cu funcţie de răspundere şi sarcinile întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor subordonate;
    c) poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor, funcţiilor şi utilizarea mijloacelor financiare ale Ministerului, stabileşte gradul de responsabilitate a adjunctului său şi a conducătorilor subdiviziunilor structurale, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor subordonate ale Ministerului;
    d) gestionează bunurile şi mijloacele financiare ale Ministerului în conformitate cu legislaţia şi prezentul Regulament;
    e) activează, fără procură, în numele Ministerului, îl reprezintă în relaţii cu orice persoană fizică sau juridică atît în Republica Moldova, cît şi în afara ei;
     f) încheie, în numele Ministerului, contracte şi efectuează alte acte juridice în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu;
     g) asigură respectarea legislaţiei în vigoare, precum şi executarea oportună şi calificată a sarcinilor şi funcţiilor, ce reies din prezentul Regulament;
     h) aprobă structura şi statele de personal ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor subordonate Ministerului;
     i) determină nomenclatorul funcţiilor din cadrul Ministerului;
     j) numeşte în şi eliberează din funcţie colaboratorii Ministerului, aplică sancţiuni disciplinare şi măsuri privind stimularea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare;
     k) prezintă Guvernului propuneri privind fondarea întreprinderilor de stat subordonate, aprobă statutele, modificările şi completările la ele;
     l) emite ordine, organizează şi ţine controlul executării acestora;
     m) aprobă regulamentele subdiviziunilor structurale, precum şi statutele întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor subordonate Ministerului;
   n) emite ordine pentru instituţiile şi organizaţiile subordonate Ministerului, de asemenea, anulează ordinele conducătorilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor subordonate, dacă acestea sînt în contradicţie cu legislaţia în vigoare;
    o) dispune de alte împuterniciri, prevăzute de legislaţie.
    În lipsa ministrului funcţiile acestuia, conform dispoziţiei, sînt îndeplinite de către viceministru.
    16. În cadrul Ministerului activează Colegiul, componenţa nominală a căruia este aprobată de către Guvern. Din componenţa Colegiului fac parte: ministrul, în calitate de preşedinte al Colegiului, adjunctul său şi alţi conducători ai întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor subordonate.
   Colegiul, în şedinţele sale, examinează problemele (chestiunile) de bază ale activităţii Ministerului şi întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor subordonate lui. Regulamentul cu privire la Colegiu este aprobat prin ordinul ministrului.
    În cazul divergenţelor de opinii apărute între ministru şi membrii Colegiului, ministrul dispune transpunerea în viaţă a deciziei sale, fiind obligat să raporteze Guvernului despre disensiunile apărute. La rîndul lor, membrii Colegiului sînt în drept să-şi notifice opiniile Guvernului.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.30
din 10 ianuarie 2006
MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
   1. La  punctul 8 din Regulamentul-model al întreprinderii municipale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.387 din 6 iunie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art. 16), cuvintele "Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei" se substituie prin cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale".
  2. La punctul 45 din Regulamentul cu privire la asanarea, reorganizarea şi lichidarea întreprinderilor insolvabile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.761 din 13 octombrie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.13, art.112), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele "Camerei Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei" se substituie prin cuvintele "Camerei Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale".
    3. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr.376 din 6 iunie 1995 "Cu privire la măsurile suplimentare de realizare a Sistemului naţional de paşapoarte" şi al anexelor la aceasta (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 47, art.344), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Ministerul Dezvoltării Informaţionale".
    [Pct. 4 abrogat prin HG1215 din 13.11.07,MO180-183/23.11.07 art.1282]
   5. La punctul 4 din Capitolul XI al anexei nr.2 la Regulamentul privind tenderele internaţionale de concesionare în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.102 din 27 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.32-33, art.221), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele "Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei" se substituie prin cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale".
    6. La punctul 18 din Hotărîrea Guvernului nr.1010 din 31 octombrie 1997 "Cu privire la aprobarea Regulilor comerţului de consignaţie" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.79-80, art.814), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele "Inspectoratul de Stat pentru Electrocomunicaţii al Ministerului Comunicaţiilor şi Informaticii" se substituie prin cuvintele "Inspectoratul de Stat al Comunicaţiilor al Ministerului Dezvoltării Informaţionale".
   7. În tot textul Regulamentului cu privire la reorganizarea în societăţi pe acţiuni a întreprinderilor supuse privatizării, anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1056 din 12 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.2-4, art.2), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele "Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei" şi cuvintele "Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale".
     [Pct. 8 abrogat prin HG62 din 04.02.10, MO23-24/12.02.10 art.101]
    9. În tot textul Regulamentului cu privire la activitatea în domeniul confecţionării ştampilelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 "Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale".
    10. La punctul 4 din anexa nr.1 şi punctul 5 din anexa nr.2 ale Hotărîrii Guvernului nr.365 din 6 aprilie 1998 "Cu privire la aprobarea Statutului-model al cooperativei de construcţie a garajelor şi a Statutului-model al asociaţiei proprietarilor de garaje" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.56-59, art. 380), cu modificările ulterioare, cuvintele "Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei" se substituie prin cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale".
   11. La punctul 30 litera a) din Regulamentul cu privire la Registrul patrimoniului public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1016 din 1 octombrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.94-95, art.988), cu modificările ulterioare, cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale".
  12. La punctul 6 al Hotărîrii Guvernului nr.607 din 28 iunie 1999 "Cu privire la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică "Intehagro" al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-77, art.641), cuvintele "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Ministerul Dezvoltării Informaţionale".
   13. În Hotărîrea Guvernului nr.1047 din 8 noiembrie 1999 "Cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor acestora" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.126-127, art.1113), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în tot textul  hotărîrii şi al anexelor, cuvintele "Departamentul Tehnologii Informaţionale"  se substituie prin cuvintele "Ministerul Dezvoltării Informaţionale", iar cuvintele "Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor" se substituie prin cuvintele "Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor";
    la anexa nr.1:
   la punctul 40 litera n) şi punctul 46 litera g), cuvintele "Camerei înregistrării de Stat a Ministerului Justiţiei" se substituie prin cuvintele "Camerei înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale";
   la punctul 52, cuvintele "departamentul evidenţă şi documentare a populaţiei al Ministerului Afacerilor Interne şi subdiviziunile lui teritoriale" se substituie prin cuvintele "Ministerul Dezvoltării Informaţionale, instituţiile şi organizaţiile subordonate lui";
   la punctul 1 din  anexa nr.2, cuvintele "departamentul evidenţă şi documentare a populaţiei al Ministerului Afacerilor Interne" se substituie prin cuvintele "Ministerul Dezvoltării Informaţionale".
  [Pct. 14 abrogat prin HG905 din 28.07.08, MO143-144/05.08.08 art.917]
   15. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr.975 din 13 septembrie 2001  "Privind  aprobarea Politicii naţionale în domeniul telecomunicaţiilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 112-113, art.1022), cuvintele "Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor" se substituie cu cuvintele "Ministerul Dezvoltării Informaţionale".
   16. La punctele 8 şi 9 ale Hotărîrii Guvernului nr.1049 din 4 octombrie 2001 "Privind reglementarea atribuirii seriilor speciale de înmatriculare a mijloacelor de transport" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.121-123, art.1098), cuvintele "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Ministerul Dezvoltării Informaţionale".
   17. La punctele 1, 2 şi 3 ale Hotărîrii Guvernului nr.1229 din 13 noiembrie 2001 "Despre reglementarea unor probleme ce ţin de evidenţa şi documentarea mijloacelor de transport şi conducătorilor de vehicule" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 141-143, art.1286), cuvintele "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Ministerul Dezvoltării Informaţionale".
   18. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 1419 din 20 decembrie 2001 "Despre unele măsuri privind perfecţionarea sistemului înregistrării de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 158-160, art.1469), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Ministerul Dezvoltării Informaţionale".
   19. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 272 din 6 martie 2002 "Despre măsurile privind crearea sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor de drept" şi al anexelor la aceasta (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 40-42, art.376),  cuvintele "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Ministerul Dezvoltării Informaţionale".
   20. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 333 din 18 martie 2002 "Pentru aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al populaţiei" şi Regulamentului cu privire la Registrul de stat al populaţiei" şi al anexelor la aceasta (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 43-45, art.409), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Ministerul Dezvoltării Informaţionale".
    21. La punctul 24 din Regulamentul cu privire la concursurile de selectare a rezidenţilor zonelor economice libere, anexa nr.1 la Hotarîrea Guvernului nr.686 din 30 mai 2002 "Despre aprobarea şi abrogarea unor acte normative" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.71-73, art. 773), cu modificările şi completările ulterioare,  cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii  Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale".
    22. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr.809 din 19 iunie 2002 "Privind aprobarea documentelor-tip ale cooperativelor agricole de întreprinzător de prestări servicii şi ale uniunilor acestora" şi al anexelor la aceasta (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.91-94, art. 907), cu modificările ulterioare, cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii  Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale", la cazul gramatical respectiv.
    [Pct.23 abrogat prin HG56 din  22.01.07, MO14-17/02.02.07 art.75]
    24. În Hotărîrea Guvernului nr.1058 din 6 august 2002 "Cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al conducătorilor de vehicule" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art.1178), cuvintele "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Ministerul Dezvoltării Informaţionale".
    [Pct.25 abrogat prin HG1073 din 19.09.08, MO178/26.09.08 art.1080]
   26.  La punctele 1 şi 6.3 din Programul de măsuri pentru utilizarea în economia naţională a unor resurse naturale autohtone (bentonite, diatomite, tripoluri), etapa I, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1489 din 19 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.159-160, art. 1628), cu modificările ulterioare, cuvintele "Departamentul Tehnologii Informaţionale (Camera Înregistrării)" se substituie prin cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale".
    27. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 21 din 16 ianuarie 2003 "Cu privire la stabilirea termenului de valabilitate a actelor de identitate de tip vechi" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 3-5, art.24), cu modificările ulterioare, cuvintele "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Ministerul Dezvoltării Informaţionale".
    28. La punctele 17 şi 30 din Regulamentul cu privire la supravegherea tehnică exercitată de poliţia rutieră, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr. 415 din 8 aprilie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 70-72, art.442), sintagma "Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor" se substituie prin sintagma "Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor".
   29. La punctul 4 al Hotărîrii Guvernului nr. 861 din 14 iulie 2003 "Cu privire la punerea în aplicare a numărului de identificare de stat unic al întreprinderilor şi organizaţiilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 153-154, art.899), cuvintele "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Ministerul Dezvoltării Informaţionale".
    30. La punctul 9 litera b) din  Regulamentul cu privire la Lista furnizorilor (antreprenorilor) calificaţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1011 din   25 august 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.191-195, art. 1063), cu modificările şi completările ulterioare,  cuvintele "Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Departamentul Tehnologii  Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale".
    [Pct.30 abrogat prin HG178 din 18.02.08, MO40-41/26.02.08 art.244]
    31. Regulamentul cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor  de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1185 din 30 septembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.211-214, art. 1234) se modifică după cum urmează:
    la punctul 9, cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii  Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale";
la punctul 15, cuvintele "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Ministerul Dezvoltării Informaţionale", la cazul gramatical respectiv.
   32. În punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1518 din 17 decembrie 2003 "Despre crearea Sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 1-5, art.2), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Ministerul Dezvoltării Informaţionale", iar cuvintele "Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor" se substituie prin cuvintele "Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor".
   33. La punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 1234 din 10 noiembrie 2004 "Cu privire la aprobarea Programului de telefonizare a ţării pentru anii 2005-2010" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 208-211, art.1432), cuvintele "Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor" se substituie prin cuvintele "Ministerul Dezvoltării Informaţionale".
    34. La punctul 14 din anexa la Strategia Guvernului şi Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la dezvoltarea sectorului financiar al Republicii Moldova în perioada 2005-2010, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 135 din 8 februarie 2005 "Cu privire la dezvoltarea sectorului financiar al Republicii Moldova în perioada 2005-2010" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.30-33, art. 252), cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii  Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale".
    35. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 210 din 18 februarie 2005 "Cu privire la măsurile de realizare a Legii privatizării întreprinderilor din localităţile din stînga Nistrului şi din municipiul Bender" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.30-33,art. 247), cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii  Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale".

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.30
din  10 ianuarie  2006
L I S T A
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.398 din 6 iunie 2001 "Cu privire la Departamentul Tehnologii Informaţionale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.59-61, art.424), cu modificările ulterioare, cu excepţia alineatului 3 al punctului 2.
   2. Hotărîrea Guvernului nr.650 din 16 iulie 2001 "Cu privire la funcţiile de bază, structura şi statele de personal ale Departamentului Tehnologii Informaţionale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.81-83, art.691), cu modificările ulterioare.
    3. Hotărîrea Guvernului nr.809 din 10 august 2001 "Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.650 din 16 iulie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.97-99, art.855).