HGA591/2002
ID intern unic:  295050
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 591
din  14.05.2002
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
Republicii Moldova nr. 474 din 28 aprilie 1998
Publicat : 23.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 66-68     art Nr : 688
Abrogată prin HG691 din 20.06.06, MO102-105/07.07.06  art.766

Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Anexa nr. 4 "Componenţa Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control" la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 589), cu modificările ulterioare, se expune într-o nouă redacţie:
"Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 474
din 28 aprilie 1998
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control
LUPAN Elvira                   - viceministru al finanţelor (preşedintele comisiei);
BABAN Sergiu                  - director general al Departamentului Standardizare
                                          şi Metrologie (prim-vicepreşedinte al comisiei);
CRAVCENCO Vladimir   - viceministru al industriei (vicepreşedintele comisiei);
SOCHIRCA Alexei           - inspector fiscal principal la Inspectoratul Fiscal
                                          Principal de Stat (secretarul comisiei).
Membrii comisiei:
FURTUNĂ Mihai               - viceprimar al municipiului Chişinău;
CARAMAN Mihail             - şeful direcţiei generale politică fiscală a Ministerului
                                           Finanţelor;
POP Mihail                          - şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat;
GOIAN Vasile                     - şeful direcţiei tehnologii informaţionale a Inspectoratului
                                            Fiscal Principal de Stat;
MADAN Tudor                   - şef de direcţie la Centrul pentru Combaterea Crimelor
                                            Economice şi Corupţiei;
GÎLCĂ Vladimir                   - şef de direcţie la Centrul pentru Combaterea Crimelor
                                             Economice şi Corupţiei;
HANGANU Elena                - şeful direcţiei principale metrologie a Departamentului
                                             Standardizare şi Metrologie;
GALANENCO Anatol          - conducătorul Organismului de certificare a maşinilor de
                                             casă şi control (S.R.L. " VERIFICTEH");
BANNICOV Alexandr         - director general al Societăţii cu răspundere limitată "Tina";
NIŢU Andrei                        - directorul Societăţii pe Acţiuni "Sigma";
CALMÎŞ Pavel                     - şeful direcţiei comerţ şi alimentaţie publică a Uniunii
                                             Centrale a Cooperativelor de Consum "Moldcoop".
2. Se stabileşte că, în cazul eliberării membrilor Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control din funcţiile publice deţinute, funcţiile lor în cadrul acestei comisii le vor exercita persoanele nou-desemnate în posturile respective, iar numirea şi revocarea membrilor comisiei ce nu deţin funcţii publice se va efectua de către instituţiile care i-au desemnat, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                            Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul finanţelor                                              Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                                                  Ion Morei

Chişinău, 14 mai 2002.
Nr. 591.