LPC262/2004
ID intern unic:  312275
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 262
din  15.07.2004
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 06.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 132-137     art Nr : 708
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Articolul 17 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    punctul 3) se completează în final cu textul " , îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de legislaţie în domeniul apărării naţionale";
    după punctul 3) se introduce un nou punct 4), care va avea următorul cuprins:
    "4) înaintează Preşedintelui Republicii Moldova propuneri privind numirea şi demiterea persoanelor care, din oficiu, intră în componenţa Comandamentului Suprem al Forţelor Armate, precum şi a viceminiştrilor apărării;"
    punctul 4) devine punctul 5).
    Art. II. - Legea nr.806-XII din 12 decembrie 1991 cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    după alineatul 1 se introduce un nou alineat 2, care va avea următorul cuprins:
    "Trupele de carabinieri sînt componentă a Forţelor Armate şi participă la acţiunile de apărare a ţării, în condiţiile legii."
    alineatele 2-4 devin alineatele 3-5.
    2. La articolul 2, alineatul 2 va avea următorul  cuprins:
    "Folosirea trupelor de carabinieri la soluţionarea problemelor ce nu ţin nemijlocit de asigurarea ordinii publice, de apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a avutului proprietarului, de prevenirea faptelor de încălcare a legii se efectuează în exclusivitate în temeiul hotărîrii Parlamentului, iar în situaţii extreme - prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova."
    3. Articolul 10 se completează cu alineatul 2, care va avea următorul cuprins:
    "La cererea şefului Statului Major General al Forţelor Armate, comandantul trupelor de carabinieri prezintă date prevăzute de Legea cu privire la apărarea naţională."
    4. La articolul 12, litera o) va avea următorul cuprins:
    "o) la declararea stării de asediu sau de război, în cooperare cu armata naţională şi trupele de grăniceri, participă, sub conducerea Statului Major General al Forţelor Armate, la operaţii (acţiuni) de apărare a ţării, în special la prevenirea acţiunilor îndreptate împotriva independenţei şi integrităţii Republicii  Moldova, la paza căilor de comunicaţie, la evacuarea populaţiei din zonele supuse atacurilor, la lupta împotriva grupurilor de cercetare-diversiune etc."
    Art.III. - La articolul 6 din Legea  nr.108-XIII din 17 mai 1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.12, art.107), cu modificările ulterioare, alineatul (5) va avea următorul  cuprins:
    "(5) Folosirea trupelor de grăniceri la soluţionarea problemelor ce nu ţin nemijlocit de paza frontierei de stat se efectuează în exclusivitate în temeiul hotărîrii Parlamentului, iar în situaţii extreme - prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova."
    Art.IV. - Legea nr.619-XIII din 31 octombrie 1995 privind organele securităţii statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.10-11, art.115), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8 litera g), textul  "trupelor de grăniceri şi trupelor interne, în alte formaţiuni militare dislocate pe teritoriul Republicii Moldova" se exclude.
    2. La articolul 11 alineatul (2), litera d) va avea următorul  cuprins:
    "d) respingerea atacurilor asupra militarilor şi colaboratorilor organelor securităţii statului, precum şi asupra persoanelor antrenate în acţiunile de asigurare a securităţii statului, în cazul în care viaţa sau sănătatea lor este expusă pericolului;"
    3. La articolul 17 alineatul  (1), textul  " , a trupelor de grăniceri şi a celor de interne ale republicii, precum şi a altor formaţiuni militare, dislocate pe teritoriul ei" se exclude.
    4. Articolul 18:
    la alineatul  (1), cuvintele "îşi satisfac serviciul militar activ" se substituie prin cuvintele "îndeplinesc serviciul militar sau special";
    la alineatul  (3), cuvintele  "să-şi satisfacă serviciul militar activ" se substituie prin cuvintele "să îndeplinească serviciul militar sau special";
    la alineatul (4), cuvintele "obligaţiei militare şi benevol" se substituie prin cuvintele "obligaţiunii militare şi benevol prin contract";
    la alineatul  (5), cuvintele  "îşi satisfac serviciul militar" se substituie prin cuvintele  "îndeplinesc serviciul militar sau special";
    la alineatul (7), după cuvintele "serviciu militar" se introduc  cuvintele "sau special";  
    la alineatul (8),  după cuvintele "stagiul militar" şi "serviciu militar"  se introduc cuvintele "sau special".
    5. La articolul 21 alineatul (2),  după cuvîntul "militarului" se introduc cuvintele "sau colaboratorului".
    6. În titlul şi  în cuprinsul  articolului 22, cuvintele "militarilor din organele securităţii  statului" se substituie prin cuvintele "militarilor şi colaboratorilor din organele securităţii  statului".
    7.  La articolul 23,  după cuvintele "gradului militar" se introduc cuvintele "sau special".
    8. În titlul şi în cuprinsul  articolelor 7, 11, 12, 18, 21, 23, 24 şi 29,  precum şi  în titlul capitolului IV, cuvîntul "militari" se substituie prin cuvintele "militari şi colaboratori".
    Art.V. - Legea nr.836-XIII din 17 mai 1996 cu privire la sistemul instanţelor judecătoreşti militare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.51, art.482), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, cuvintele "în cadrul forţelor armate" se substituie prin cuvintele "asupra militarilor şi colaboratorilor care îndeplinesc serviciul special".
    2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul  cuprins:
    "(1) Instanţele judecătoreşti militare judecă în primă instanţă cauzele privind infracţiunile săvîrşite de categoriile de persoane nominalizate la art.37 din Codul de procedură penală."
    Art. VI. - Articolul 9 din Legea nr.1457-XIII din 28 ianuarie 1998 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.12-13, art.54), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    după litera l) se introduce o nouă  literă m) şi litera n), cu  următorul cuprins:
    "m) în limitele competenţei, să planifice, să desfăşoare activităţi şi să prezinte informaţiile necesare pentru organizarea apărării naţionale;
    n) la declararea stării de asediu sau de război, în limitele competenţei, să coordoneze cu Statul Major General al Forţelor Armate măsurile de menţinere a regimului stării de asediu sau de război şi să participe la asigurarea operaţiilor de apărare a ţării;"
    litera m) devine litera o).
    Art.VII. - La articolul 16 din Legea nr.1545-XIII din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.50-51, art.359), cu modificările ulterioare, cuvintele "ale altor formaţiuni militare create în conformitate cu legislaţia, precum  şi persoanelor din corpul de comandă şi  din trupele organelor afacerilor interne," se substituie prin cuvintele "colaboratorilor structurilor de stat în care este prevăzut serviciul special".
    Art. VIII. - La articolul 5 alineatul (2) din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art.247), cu modificările ulterioare, litera  a)  va avea următorul  cuprins:
    "a) perioada de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus;"
    Art.IX. - Legea nr.753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.156, art.764), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 9 se completează cu literele p) şi q), cu următorul cuprins:
    "p) în limita competenţei  sale,  să planifice, să desfăşoare activităţi şi să prezinte organelor abilitate informaţiile necesare pentru asigurarea securităţii militare a statului;
    q) la declararea stării de asediu sau de război, în limita  competenţei sale,  să coordoneze cu Statul Major General al Forţelor Armate măsurile de menţinere a regimului stării de asediu sau de război şi să participe la asigurarea operaţiilor de apărare a ţării."
    2. La articolul 10 alineatul (1) litera p), cuvintele "să-şi satisfacă serviciul militar activ" se substituie prin cuvintele "să îndeplinească serviciul militar".
    3. Articolul 14:
    la alineatul (1),  cuvintele "satisfac serviciul militar activ" se substituie prin cuvintele "îndeplinesc serviciul militar";
    la alineatul (3), cuvintele "îşi satisfac" se substituie prin cuvîntul "îndeplinesc";
    la alineatul (4), cuvîntul "satisfacerea" se substituie prin cuvîntul "îndeplinirea".
    4. La articolul 22 alineatul (2), cuvintele "îşi satisfac" se substituie prin cuvîntul "îndeplinesc".
    Art.X. - Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.137-138, art.1054), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 18 alineatul (5), literele f) şi g) se exclud.
    2. La articolul 23 alineatul (2):
    litera d) se exclude;  
    literele e) şi f) devin literele d) şi e).  
    3. La articolul 34 alineatul (1), cuvintele "Ministerului Apărării" se substituie prin cuvintele  "Forţelor Armate", iar cuvintele "acreditate de stat," şi " , în primul an după absolvire," se exclud.
    Art.XI. - Anexa la Hotărîrea Parlamentului nr.679-XV din 23 noiembrie 2001 pentru aprobarea structurii generale şi a efectivului Armatei Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1180), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul I subpunctul 5 din compartimentul "Armata Naţională", cuvintele "şi medicală" se exclud;
    la compartimentul "Instituţiile Ministerului Apărării":
    după punctul 1 se introduce un nou punct  2, cu următorul cuprins:
    "2. Instituţiile medico-militare";
    punctul 2 devine punctul 3.

    PREŞEDINTELE 
    PARLAMENTULUI                                       Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 15 iulie  2004.
    Nr.262-XV.