LPM564/2001
ID intern unic:  312850
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 564
din  12.10.2001
pentru  completarea  articolului 10 din Legea nr. 418-XII din 19 decembrie 1990
cu  privire la migraţiune şi a articolului 3 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994
privind actele de identitate din sistemul  naţional  de paşapoarte
Publicat : 22.11.2001 în Monitorul Oficial Nr. 141     art Nr : 1097     Promulgat : 13.11.2001
MODIFICAT
L1518/06.12.02, MO1/15.01.03 art.2
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
ART.I. ABROGAT PRIN l1518/06.12.02, MO1/15.01.03 ART.2
Art.I. -  La articolul 10 din Legea nr.418-XII din 19 decembrie 1990 cu  privire la migraţiune (Veştile Sovietului Suprem şi  ale Guvernului R.S.S. Moldova,  1990, nr.12, art.323), cu  modificările  ulterioare:
după  alineatul  4 se introduce un alineat nou, care devine alineatul 5,  cu  următorul  cuprins:
"5. Adeverinţa de imigrant şi  autorizaţia  de încadrare în cîmpul  muncii se eliberează  fondatorului  întreprinderii cu investiţii străine de cel  puţin  500 mii  dolari  S.U.A. şi persoanelor cu  funcţii  de conducere din cadrul acestei întreprinderi  (conducătorului  şi adjuncţilor săi), sosiţi pentru  un anumit timp  în Republica Moldova, pe un termen cerut de solicitant, dar nu  mai  mare de  5 ani. Acest termen poate fi prelungit cu aceeaşi perioadă dacă sînt prezentate documentele ce confirmă  efectuarea investiţiilor străine conform  legislaţiei  în vigoare.";
alineatul  5 devine alineatul 6.
Art.II. - La articolul  3 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul  naţional  de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995,  nr.9, art.89), cu  modificările ulterioare:
după  alineatul (10) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (11), cu următorul  cuprins:
"(11) Permisele de şedere se eliberează fondatorului  întreprinderii  cu investiţii străine de cel  puţin 500 mii  dolari S.U.A. şi  persoanelor  cu  funcţii  de conducere din cadrul  acestei  întreprinderi (conducătorului şi  adjuncţilor săi), sosiţi pentru  un anumit timp  în Republica Moldova, pe un termen cerut  de solicitant,  dar nu  mai  mare de 5 ani, în temeiul  autorizaţiei  de încadrare în cîmpul muncii.";
alineatul (11)  devine alineatul  (12).
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI               Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 19 octombrie 2001.
Nr. 564-XV.