LPC163/2004
ID intern unic:  312142
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 163
din  20.05.2004
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992
cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova
Publicat : 28.05.2004 în Monitorul Oficial Nr. 83-87     art Nr : 439
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. - Legea nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 161, art. 1248), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, după cuvîntul "medaliile" se introduc cuvintele ", inclusiv jubiliare,".
2. La articolul 2:
după alineatul 1 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 2, cu următorul cuprins:
"Medaliile jubiliare se instituie prin lege ordinară."
alineatul 2 devine alineatul 3.
3. Articolul 29 se completează cu un nou alineat, care devine alineatul 2 cu următorul cuprins:
"Modul de propunere pentru conferirea medaliilor jubiliare, procedura de înmînare şi modul de purtare a acestora sînt prevăzute de regulamentele aprobate de Preşedintele Republicii Moldova."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                  Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 20 mai 2004.
Nr. 163-XV.