LPC307/2005
ID intern unic:  312323
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 307
din  01.12.2005
pentru modificarea articolului 56 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII
din 28 martie 1995 şi a articolului 49 din Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999
privind sistemul public de asigurări sociale
Publicat : 23.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 172     art Nr : 843
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - La articolul 56 alineatul (3) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările ulterioare, cuvintele "Casei Naţionale de Asigurări Sociale" se substituie prin cuvintele "Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale".
Art.II. - La articolul 49 din Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.2), cu modificările ulterioare:
litera l) se exclude;
literele m)-s) devin literele l)-r).
Art.III. - Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                              Marian LUPU

Chişinău, 1 decembrie 2005.
Nr. 307-XVI.