LPC119/2003
ID intern unic:  311986
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 119
din  14.03.2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 489-XIV din
8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale
Publicat : 11.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 067     art Nr : 287     Promulgat : 03.04.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1-4, art. 2), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 11, după cuvintele "plata cu întîrziere a contribuţiilor," se introduc cuvintele "din transferuri de la bugetul de stat,".
2. Articolul 12 se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Fondul de rezervă nu se reportează la veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat şi reprezintă depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor acestui buget."
3. La articolul 13 alineatul (1), textul "se reportează ca venituri în bugetul pentru anul următor şi" se exclude.
Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI       Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 14 martie 2003.
Nr. 119-XV.