LPC309/2005
ID intern unic:  312325
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 309
din  01.12.2005
pentru modificarea şi completarea
Legii nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994
cu privire la ieşirea şi intrarea
în Republica Moldova, a Legii nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind
actele de identitate din sistemul naţional
de paşapoarte şi a Legii nr.1518-XV
din 6 decembrie 2002 cu privire la migraţiune
Publicat : 30.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 176-181     art Nr : 871
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.6, art.54), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1:
la alineatul (1), cuvintele "şi apatrizii domiciliaţi pe teritoriul ei" se exclud;
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Cetăţenii străini şi apatrizii pot ieşi şi intra în Republica Moldova în baza documentelor valabile de trecere a frontierei de stat, care sînt recunoscute sau acceptate în Republica Moldova, şi a vizei, dacă acordurile internaţionale nu stabilesc altfel."
2. La articolul 2 alineatul (1), cuvintele "şi apatrizilor" se înlocuiesc cu cuvîntul ", apatrizilor".
Art.II. - Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.9, art. 89), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 2:
la alineatul (7):
literele e) şi r) vor avea următorul cuprins:
"e) fotografia, care permite identificarea titularului;"
"r) datele biometrice (grupa sanguină, statura, culoarea ochilor)."
articolul se completează cu un nou alineat (8), cu următorul cuprins:
"(8) La solicitarea persoanelor pot fi eliberate paşapoarte (documente de călătorie) ce vor conţine date biometrice suplimentare (amprente digitale, fotografie digitală)."
alineatele (8)-(11) devin alineatele (9)-(12);
alineatul (10) se completează în final cu cuvintele "şi se plasează fotografiile acestora";
alineatul (11) va avea următorul cuprins:
"(11) Paşapoartele se eliberează pe un termen de 10 ani, iar copiilor în vîrstă de pînă la 16 ani - pe un termen de 5 ani."
2. Articolul 3 alineatul (5) litera e)  va avea următorul cuprins:
"e) fotografia, care permite identificarea titularului;"
3. Articolul 6 se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Cetăţenii Republicii Moldova, în baza cererii personale depuse în scris, pot obţine două paşapoarte valabile ale cetăţeanului Republicii Moldova, cu condiţia că datele titularului din acestea vor fi identice."
Art.III. - Articolul 8 alineatul (2) din Legea nr. 1518-XV din  6 decembrie 2002 cu privire la migraţiune (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.1-2, art. 2), cu modificările ulterioare, se completează cu litera y), cu următorul cuprins:
"y) participă, în limitele competenţei sale, la formarea şi actualizarea Registrului de stat al populaţiei."
Art.IV. - (1) Modificările operate prin prezenta lege intră în vigoare la data publicării acesteia, cu excepţia alineatului (8) al articolului 2 din Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, care va intra în vigoare la 1 aprilie 2006.
(2) Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                              Marian  LUPU

Chişinău, 1 decembrie 2005.
Nr.309-XVI.