LPC350/2004
ID intern unic:  312370
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 350
din  21.11.2004
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 19.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 208-211     art Nr : 930
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I.  -  La articolul 15 alineatul (1) din Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10 martie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.5-7, art.37), cu modificările ulterioare, propoziţia întîi va avea următorul cuprins: "Proprietarii de locuinţe privatizate pot înstrăina aceste locuinţe conform legislaţiei în vigoare."
Art.II. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art.814), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 8 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
"d) să beneficieze de facilităţile fiscale stabilite, cu condiţia achitării integrale, la momentul acordării facilităţilor, a obligaţiilor fiscale şi altor plăţi la bugetul public naţional, precum şi cu condiţia că, pe parcursul întregii perioade de  beneficiere de facilităţi, întîrzierea achitării integrale la bugetul public naţional a  obligaţiilor fiscale şi altor plăţi declarate, precum şi calculate în urma controlului efectuat, nu va depăşi 30 de zile calendaristice;"
2. După articolul 491 se introduce articolul 492, cu următorul cuprins:
"Articolul 492. Facilităţi fiscale pentru investiţii
(1) Întreprinderile al căror capital social este constituit sau majorat în modul prevăzut de legislaţie, prin contribuţia ce depăşeşte suma echivalentă cu 250 mii dolari S.U.A., se scutesc, după prezentarea primei declaraţii cu privire la impozitul pe venit cu înregistrarea venitului impozabil după constituirea sau majorarea capitalului social, de plata impozitului pe venit în mărime de 50% pe parcursul a  5 ani  consecutivi, începînd cu perioada fiscală în care cu organul fiscal a fost încheiat acordul de scutire de impozit, în conformitate cu  regulamentul aprobat de Ministerul Finanţelor în comun cu Ministerul Economiei.
(2) Întreprinderile al căror capital social este constituit sau majorat în modul prevăzut de legislaţie, prin contribuţia ce depăşeşte suma echivalentă cu 2 milioane dolari S.U.A., se scutesc, după prezentarea primei declaraţii cu privire la impozitul pe venit cu înregistrarea venitului impozabil după constituirea sau majorarea capitalului social, de plata impozitului pe venit pe parcursul a 3 ani consecutivi, începînd cu perioada fiscală în care cu organul fiscal a fost încheiat acordul de scutire de impozit, în conformitate cu regulamentul aprobat de Ministerul Finanţelor în comun cu Ministerul Economiei.
(3) Facilităţile prevăzute pentru întreprinderi la alin.(1) şi (2) se acordă dacă se respectă cumulativ următoarele condiţii:
a) pentru perioada în care contribuabilul beneficiază de scutire la plata impozitului, cel puţin 80% din suma impozitului pe venit, calculată şi nevărsată la buget, se investesc în dezvoltarea producţiei (lucrărilor, serviciilor) proprii sau în  programe de stat ori ramurale de dezvoltare a economiei naţionale;
b) aceste întreprinderi întrunesc condiţiile prevăzute la art.8 alin.(1) lit.d);
c) aceste întreprinderi nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de facilităţile prevăzute la alin.(1) şi (2);
d) aceste întreprinderi  nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de  facilităţile prevăzute la art.49 alin.(1) şi (13).
(4) Agenţii economici, inclusiv întreprinderile cu investiţii străine la care termenul de acţiune a facilităţii obţinute în conformitate cu alin.(1) şi (2) a expirat, sînt scutiţi de plata impozitului prin reducerea venitului impozabil cu o sumă ce constituie 50% din valoarea de intrare (valoarea de procurare sau valoarea istorică) a activelor materiale pe termen lung (cu excepţia autoturismelor, a mobilei pentru oficiu şi a activelor cu destinaţie generală de  gospodărire), inclusiv activele materiale pe termen lung procurate în baza contractului de leasing, dar nu mai mult de suma venitului impozabil, cu condiţia respectării, pe parcursul a trei perioade fiscale consecutive următoare celei în care a fost acordată scutirea, a restricţiilor de mai jos:
a) să nu fie calculate şi repartizate dividende acţionarilor (asociaţilor) şi venituri membrilor societăţii;
b) să nu fie înstrăinate activele menţionate;
c) să nu transmită în posesie şi/sau folosinţă (în locaţiune, arendă, uzufruct, leasing etc.) activele menţionate.
(5) În cazul nerespectării cerinţelor menţionate la alin.(4), suma impozitului calculat şi  nevărsat la buget se varsă integral la buget, prin majorarea venitului impozabil din anul în care s-a beneficiat de facilitatea respectivă, cu aplicarea majorărilor de  întîrziere şi a sancţiunilor fiscale prevăzute de legislaţia în vigoare."
3. Articolul 102:
alineatul (1):
din propoziţia întîi, cuvintele " , cu excepţia serviciilor importate" se exclud;
propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "Se permite trecerea în cont a T.V.A. la serviciile importate, procurate de către subiecţii impozabili pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător, numai în cazul achitării T.V.A. la buget pentru serviciile menţionate în conformitate cu art.115."
alineatul (2) se completează în final cu cuvintele " , cu excepţia sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale al căror cost depăşeşte 1000 de lei pentru o unitate, livrate pe teritoriul ţării în calitate de mijloace fixe, ce constituie contribuţie la formarea sau majorarea capitalului agentului economic şi care se trece în cont."
4. La articolul 103 alineatul (1), punctul 25) va avea următorul cuprins:
"25) valorile materiale al căror cost sau valoare în vamă depăşeşte 1000 de lei pentru o unitate în calitate de mijloace fixe ce constituie contribuţie la formarea sau majorarea capitalului agentului economic;"
Art.III. - Articolul 24 din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.62, art.524), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
alineatele (3), (15) şi (19) se exclud;
alineatele (4)-(22) devin alineatele (3)-(19).
Art.IV. - Articolul 17 alineatul (5) din Legea nr.1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.59-60, art.518), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"(5) Persoanele fizice şi juridice străine, apatrizii achită costul obiectelor privatizate în modul prevăzut pentru persoanele fizice şi juridice ale Republicii Moldova."
Art.V. - Articolul 28 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.286), cu modificările ulterioare, se completează cu litera q), cu următorul cuprins:
"q) valorile materiale al căror cost depăşeşte 1000 de lei pentru o unitate, importate în calitate de mijloace fixe ce constituie contribuţie la formarea sau majorarea capitalului agentului economic;"
Art.VI. - Articolul 30 din Legea nr.1518-XV din  6 decembrie 2002 cu privire la migraţiune (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.1-2, art.2) se modifică după cum urmează:
alineatul (1) se exclude;
alineatul (2) devine alineat unic.
Art.VII. - (1) Prevederile articolului 492 alineatele (1) şi (2) din Codul fiscal nu se extind asupra întreprinderilor care beneficiază sau au beneficiat de facilităţile prevăzute la articolul 24 alineatele (3), (15) şi (19) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal şi la  articolul 49 alineatele (2), (3) şi (11) din Codul fiscal pînă la modificarea acestuia prin Legea nr.185-XV din 10 iunie 2004.
(2) Întreprinderile autohtone care nu au avut dreptul să beneficieze de facilităţi fiscale în conformitate cu prevederile articolului 24 alineatele (3), (15) şi (19) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal beneficiază de facilităţile fiscale prevăzute la articolul 492 alineatele (1) şi (2) din Codul fiscal numai în cazul dacă capitalul lor social a fost constituit sau majorat după intrarea în vigoare a prezentei legi.
(3) Întreprinderile cu investiţii străine care au avut dreptul să beneficieze  de facilităţile fiscale prevăzute la articolul 24 alineatele (3), (15) şi (19) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, dar nu au beneficiat de acest drept, la determinarea mărimii capitalului social constituit sau majorat,prevăzut la articolul 492 alineatele (1) şi (2) din Codul fiscal, au dreptul de a include în această valoare şi mărimea contribuţiilor vărsate la capitalul social al acestora pînă la intrarea în vigoare a  prezentei legi.
(4) Întreprinderile cu investiţii străine care, pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, au beneficiat de facilităţi fiscale, în conformitate cu articolul 24 alineatele (3) şi (19) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, au dreptul să beneficieze în continuare de  aceste facilităţi pînă la expirarea termenului de validitate a acordului de scutire de impozit pe venit încheiat cu organul fiscal în a cărui rază teritorială se află agentul economic sau cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.
(5) Agenţii economici, inclusiv întreprinderile cu investiţii străine care, pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, au beneficiat de facilităţi fiscale în conformitate cu articolul 24 alineatul (15) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, au dreptul să beneficieze în continuare de facilităţile prevăzute la articolul 492 alineatele (4) şi (5) din Codul fiscal.
(6) Agenţii economici, inclusiv întreprinderile cu investiţii străine, care au beneficiat de facilităţile fiscale prevăzute la articolul 24 alineatele (3) şi (19) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal şi nu au beneficiat de facilităţile prevăzute la alineatul (15) al acestui articol pot beneficia, după expirarea termenului de validitate a acordurilor respective, de facilităţile prevăzute la articolul 492 alineatele (4) şi (5) din Codul fiscal.
(7) Întreprinderile cu investiţii străine care au beneficiat  de facilităţile stabilite în Legea nr.998-XII din 1 aprilie 1992 privind investiţiile străine se scutesc de taxa vamală la importul valorilor materiale ce se folosesc la fabricarea articolelor pentru export, pentru perioada de pînă la 23 aprilie 2014. Produsele finite urmează a fi scoase de pe teritoriul ţării în decurs de 6 luni de la data declarării importului valorilor materiale (materiei prime, accesoriilor etc.) folosite la fabricarea acestora. În cazul lansării în circuitul liber pe piaţa internă a produselor finite sau al  încălcării termenului de scoatere a lor obligatorie de pe teritoriul ţării, organele vamale vor percepe taxele vamale existente la momentul declarării valorilor materiale, cu calcularea şi încasarea plăţilor stabilite la articolul 126 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 şi cu  aplicarea sancţiunilor respective conform legislaţiei în vigoare."
Art.VIII. - În scopul asigurării acumulărilor bugetare prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27 noiembrie 2003, prevederile articolelor I, IV şi V în partea ce vizează investitorii străini, articolului VI şi articolului VII alineatul (7) intră în vigoare la data publicării prezentei legi, iar prevederile articolelor II, III şi V în partea ce vizează investitorii autohtoni şi ale articolului VII alineatele (1)-(6) intră în vigoare la 1 ianuarie 2005.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                    Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 21 octombrie 2004.
Nr.350-XV.