LM660/1999
ID intern unic:  311711
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 660
din  04.11.1999
pentru rectificarea bugetului pe anul 1999
Publicat : 17.11.1999 în Monitorul Oficial Nr. 128     Promulgat : 16.11.1999     Data intrarii in vigoare : 23.12.1999
MODIFICAT
LPC748-XIV/23.12.99
LPC712-XIV/03.12.99
LPC735-XIV/17.12.99
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea  bugetului  pe anul 1999 nr.216-XIV din 12  decembrie 1998   (Monitorul  Oficial  al  Republicii  Moldova,  1998,  nr.119-120, art.719;  1999, nr.59-61, art.275; nr.67-69, art.322; nr.73-77, art.345; nr.87-89,  art.429, 431, 433; nr.96-97, art.483; nr.118-119, art.562) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul  1, cifrele "2900", "3100" şi "200" se înlocuiesc cu cifrele "2984", "3567" şi, respectiv, "583".
2. La articolul 2 alineatul (1), cifrele "2253,9", "2453,9" şi "200" se înlocuiesc cu cifrele "2337,9", "2920,9" şi, respectiv, "583".
3. Articolul 3 se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) În cazul  în care creditele externe nu au fost primite în volum deplin  ca  rezultat  al reţinerii lor, Guvernul nu  rambursează  Băncii Naţionale a Moldovei împrumutul în sumă de 152,4 milioane lei, iar Banca Naţională  a  Moldovei  acordă  Guvernului un împrumut în  sumă  de  188 milioane  lei pentru achitarea datoriei de stat externe, cu  rambursarea lui ulterioară din contul primirii creditelor externe."
4. La articolul 4, cifrele "1400" se înlocuiesc cu cifrele "2000".
5. La articolul   5,  alineatul  (2)  se  completează  în  final  cu cuvintele   ",  cu  excepţia  agenţilor  economici  indicaţi  la  art.43 alin.(5)".
6. Articolul 9 se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Alte transferuri  cu destinaţie specială la bugetele locale  se repartizează conform anexelor nr.25-28."
7. La articolul 16 alineatul (4) litera b), textul "nu mai tîrziu de 1 martie 1999 -" se exclude.
    8. Articolul 26:
    alineatul (1):
    punctul 1) se completează cu literele k) şi l), cu următorul cuprins:
"k) energia termică   şi  apa  caldă  livrate  populaţiei.  Taxa  pe valoarea  adăugată la materia primă, combustibil, alte resurse materiale şi  servicii legate de producerea şi livrarea către populaţie a energiei termice  şi apei calde nu se include în preţul lor de cost şi se  trece, în modul stabilit, la decontările cu bugetul;
l) lucrările  de reconstrucţie a sanatoriului de tuberculoză  pentru copii   din  Ceadîr-Lunga,  finanţate  din  contul  mijloacelor  băneşti acordate  cu  titlu  de  ajutor umanitar de  către  guvernul  S.U.A.  şi guvernul  Turciei.  Taxa  pe valoarea  adăugată  aferentă  cheltuielilor efectuate pentru aceste lucrări se trece la costul lor.";
    punctul 15):
    sintagma "Departamentul  informaţie şi documentare a populaţiei"  se înlocuieşte   cu  sintagma  "Departamentul  evidenţă  şi  documentare  a populaţiei";
    cuvintele "impozitului pe venit" se înlocuiesc cu cuvintele "a sumei cu  care veniturile depăşesc cheltuielile conform devizului de  mijloace speciale";
    alineatul se  completează  cu  punctele  17) şi  18),  cu  următorul cuprins:
"17) de vărsare  la  buget  a  impozitului pe venit şi  a  taxei  pe valoarea  adăugată - mijloacele obţinute din vînzarea fondurilor fixe şi altor bunuri materiale ale agenţilor economici, faţă de care judecătoria economică  a  deschis  procesul  de faliment  (procedura  de  lichidare) conform  Legii nr.786-XIII din 26 martie 1996 cu privire la faliment, cu condiţia folosirii mijloacelor respective în scopul stingerii datoriilor faţă de creditori;
18) de vărsare  la  buget  a  impozitului pe venit  şi  a  taxei  pe valoarea adăugată, aferente cesiunii, compensării şi anulării datoriilor curente,    efectuate   în   conformitate   cu   Legea    restructurării întreprinderilor  agricole în procesul de privatizare nr.392-XIV din  13 mai  1999,  - întreprinderile agricole care se lichidează conform  legii menţionate.";
alineatul (3):
în propoziţia   întîi,  cuvintele  "autovehiculelor  personale)"  se înlocuiesc  cu  cuvintele "autovehiculelor personale şi  mobilei  pentru oficii)";
propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "Scutirea menţionată se aplică  şi  contribuabililor (cu excepţia celor cu  investiţii  străine) care obţin active materiale fixe în baza leasingului financiar.";
alineatul se  completează  în final cu următorul text: "Noţiunea  de leasing  financiar, în sensul prezentului alineat, înseamnă transmiterea activelor  materiale fixe în folosinţă pe un termen egal cu perioada  de exploatare  a  acestora.  Prevederile prezentului alineat nu  se  aplică contribuabililor  care  procură  mijloace fixe cu scopul  dării  lor  în arendă."
9. Articolul 29:
    alineatul (1):
    cuvintele "peste hotare" se exclud;
    se completează  în  final  cu  textul  ",  precum  şi  peste  limita menţionată,  în  suma care depăşeşte veniturile obţinute din  serviciile consulare prestate, aprobate în bugetul de stat, redusă cu suma indicată la alin.(2)";
    la alineatul (2), cifrele "800" se înlocuiesc cu cifrele "1200";
    la alineatul (3), cuvîntul "trimestriale" se înlocuieşte cu cuvîntul "lunare".
10. La articolul   30  alineatul  (1),  cifrele  "6"  şi  "26,9"  se înlocuiesc cu cifrele "25,8" şi, respectiv, "28,5".
11. După articolul  32  se  introduce articolul  32/1, cu  următorul cuprins:
"Art.32/1. - Mijloacele  prevăzute   la  art.25   alin.(3),   art.30 alin.(1),  art.32  alin.(3), art.34 şi art.53 alin.(1) şi  alin.(2)  din Legea  bugetului  pe  anul 1998 nr.1446-XIII din 27  decembrie  1997  şi neutilizate  în  anul 1998 pot fi utilizate în aceleaşi scopuri în  anul 1999,  cu  reflectarea  în darea de seamă privind executarea de  casă  a bugetului de stat."
12. Articolul 37:
alineatul (5)  se completează cu următorul text: "Sumele impozitelor şi  penalităţilor,  calculate  de către organele fiscale  în  anul  1999 pentru  trimestrul  IV  al anului 1998, precum şi sumele  dobînzilor  şi penalităţilor,  calculate  în  anul  1999  pentru  aceeaşi  perioadă  pe creditele  acordate  de  către  Ministerul  Finanţelor  întreprinderilor agricole,  faţă  de care a fost deschisă procedura de lichidare  conform Legii   restructurării   întreprinderilor   agricole  în   procesul   de privatizare,  se consideră ca datorii istorice ale acestor întreprinderi faţă de buget.";
articolul se  completează  cu  alineatele (7) şi (8),  cu  următorul cuprins:
"(7) În contul  stingerii  datoriilor istorice ale  întreprinderilor agricole,  care  se lichidează în conformitate cu  Legea  restructurării întreprinderilor  agricole în procesul de privatizare, se includ  sumele compensatorii  calculate,  dar necompensate întreprinderilor  respective pentru  producerea  şi predarea la prelucrare a laptelui, conform  Legii bugetului de stat pe anul 1997 şi Legii bugetului pe anul 1998.
(8) Se suspendă,  pe perioada negocierilor cu Societatea pe  Acţiuni din  Rusia "Gazprom" privind stingerea reciprocă a datoriilor, încasarea la  bugetul  de  stat  a amenzilor în sumă de 66,1 milioane  lei  de  la Societatea  pe  Acţiuni  Moldo-Rusă  de tip  deschis  "Moldova-Gaz",  ca succesor  de drepturi al Societăţii pe Acţiuni de tip închis desfiinţate "Aprogaztranzit",   aplicate  pentru  nedeclararea  importului  de  gaze naturale."
13. Articolul 38:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Mijloacele  fondului  menţionat nu sînt impozabile, nu  pot  fi sechestrate  în  scopul  stingerii datoriilor de creditor şi nu  pot  fi folosite  pentru  achitarea amenzilor sau efectuarea altor  plăţi,  dacă aceasta nu este prevăzut de regulamentul respectiv."
14. Articolul 43:
    alineatul (1):
    sintagma "1 ianuarie  1998"  se înlocuieşte cu sintagma "1  ianuarie 1999";
   sintagma "Concernul de Stat "Moldresurse" se înlocuieşte cu sintagma "Centrul Republican pentru Resurse Materiale "Moldresurse";
    după alineatul (1) se introduce alineatul (1/1),cu următorul cuprins:
"(1/1) Se stabileşte  că Ministerul  Finanţelor  va  prelua,  în conformitate cu Legea restructurării  întreprinderilor  agricole  în procesul  de  privatizare,  datoriile, inclusiv diferenţa de  curs,  ale întreprinderilor  agricole, cuprinse de programul "Pămînt", formate în baza contractelor încheiate în lei, între întreprinderile respective şi Centrul   Republican   pentru  Resurse  Materiale  "Moldresurse",   S.A. "Fertilitate"  (Călăraşi) şi S.A. "Fertilitate" (Străşeni), în  limitele datoriilor Centrului Republican pentru Resurse Materiale "Moldresurse", Societăţii  pe Acţiuni "Fertilitate" (Călăraşi) şi Societăţii pe Acţiuni "Fertilitate"  (Străşeni), estimate în dolari S.U.A., faţă de Ministerul Finanţelor. Suma diferenţei de curs se stabileşte pornindu-se de la suma datoriei  nestinse  şi  de  la diferenţa  cursului  oficial  al  valutei naţionale,  stabilit  de  Banca Naţională a Moldovei  la  data  formării datoriei şi la data de 1 ianuarie 1999.";
articolul se  completează  cu  alineatele (3) -  (5),  cu  următorul cuprins:
"(3) Datoriile  de creditor (suma principală a creditului, dobînzile şi penalităţile), cu scadenţa expirată, înregistrate conform  situaţiei din  1 ianuarie 1999, şi datoriile cu scadenţa pînă la 31 decembrie 1999 ale  întreprinderilor  agricole, indiferent de tipul de  proprietate şi forma juridică de organizare, inclusiv ale gospodăriilor ţărăneşti  (de fermier)  producătoare  şi  întreprinderilor specializate  în  prestarea serviciilor   în   agricultură,   faţă   de   Compania   de    Leasing "Tehagroleasing", vor fi achitate începînd cu 1 ianuarie 2000.
(4) Datoriile  de creditor anulate ale întreprinderilor din sectorul energetic,  precum   şi  datoriile  lor  de  creditor   transmise,   în conformitate cu  Legea  nr.336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea  datoriilor întreprinderilor sectorului electroenergetic, la  balanţa Întreprinderii de Stat "Moldtranselectro", nu se vor lua  în considerare,  iar sumele debitoare transmise se vor include în  calculul venitului  impozabil  al întreprinderilor privatizate la prezentarea  de către  acestea  a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit  pe  anul 1999.  Venitul obţinut se utilizează la acoperirea pierderilor atît  din anii precedenţi, cît şi din anul în curs.
(5) Datoriile  întreprinderilor de colectare a produselor cerealiere faţă de Departamentul Produselor Cerealiere al Ministerului Agriculturii şi  Industriei  Prelucrătoare în sumă de 41952 lei,  inclusiv  datoriile Societăţii  pe  Acţiuni "Cereale - Cupcini" - 18554 lei,  Societăţii  pe Acţiuni  "Întreprinderea de recepţionare a cerealelor Donduşeni" - 10728 lei  şi Societăţii pe Acţiuni "Întreprinderea de colectare a  cerealelor Rediul  Mare"  (judeţul Edineţ) - 12670 lei, se transformă  în  împrumut intern  fără dobîndă de la bugetul de stat pe un termen de 6 luni de  la data   încheierii   contractelor   între   Ministerul   Finanţelor şi întreprinderile menţionate."
15. La articolul  49, după cuvintele "Contractele privind  achiziţia de mărfuri" se introduce cuvîntul ", lucrări".
    16. La articolul   50  alineatul  (6),  după  cuvintele  "Ministerul Finanţelor  este  în  drept să perceapă în mod"  se  introduc  cuvintele "prioritar şi".
    17. Articolul 53:
    litera e), după  sintagma "30 iunie 1999", se completează cu  textul ",  precum  şi plata dobînzilor şi penalităţilor la aceste  împrumuturi, calculate în semestrul II al anului 1999";
    se completează cu literele i) şi j), cu următorul cuprins:
    "i) să compenseze, din contul încasărilor totale la bugetul de stat, veniturile ratate de Banca Comercială pe Acţiuni "Banca de Economii", ca rezultat   al  deservirii  plăţilor  persoanelor  fizice  la  buget,  şi necompensate în anul 1998, în sumă de 789,4 mii lei;
   j) să utilizeze temporar mijloacele extrabugetare (speciale) disponibile  ale instituţiilor bugetare pentru efectuarea  cheltuielilor prioritare  ale  bugetului  de stat, cu rambursarea  lor  ulterioară  pe parcursul anului bugetar."
    18. La articolul  54  litera b), cifrele "1009,1" se  înlocuiesc  cu cifrele "1333,2", iar cuvintele "în anii 1996-1998" se exclud.
    19. La articolul  55  litera a), textul "-  indexarea  cheltuielilor sistemului bugetar" se exclude.
    20. La articolul 57, cifrele "23" se înlocuiesc cu cifrele "28".
    21. La anexa  nr.1  partea  II, titlul poziţiei 4 va  fi  următorul:
"Curtea Constituţională şi autorităţile judecătoreşti".
    22. Anexa nr.2:
    poziţia 16:
    după cuvintele  "- încasările diferenţei la tarifele pentru  energia termică  livrată consumatorilor" se introduc 2 subalineate, cu următorul cuprins:
                                            Bugetul de stat
" - încasările veniturilor întreprinderilor concernului "Moldova-Gaz" obţinute
    în urma includerii în tariful la gazele naturale în anii 1997-1998 a mijloacelor
   destinate serviciului datoriei de stat externe                                          *
  - încasările veniturilor întreprinderilor concernului "Moldova-Gaz" obţinute
    în urma includerii în tariful la gazele naturale în anul 1999 a mijloacelor
    destinate serviciului datoriei de stat externe                                               *";
    după cuvintele  "  -  amenzile  aplicate  de  Departamentul  control
financiar  şi revizie de pe lîngă Ministerul Finanţelor" se introduce un
subalineat, cu următorul cuprins:
" - amenzile aplicate de garda financiară                       *";
    anexa se completează cu poziţia 17, cu următorul cuprins:
"17. Granturi                                                     *"
    23. La anexa  nr.9 poziţia 17, cuvîntul "Motorină" se înlocuieşte cu textul  "Motorină  şi alt combustibil folosit în transport, cu  excepţia gazului".
    24. La anexa nr.10:
    poziţiile 040210 şi 040221 se exclud;
    poziţia 30 va avea următorul cuprins:
    "30 Produse farmaceutice                              0
    din ele:
    3004 Soluţii perfuzabile:
    clorură de sodiu cu concentraţia de 0,9%          15
    glucoză cu concentraţia de 5%                         15";
    în coloana 3, cuvîntul "ecu" se înlocuieşte cu cuvîntul "euro".
    25. La anexa nr.22:
    la poziţia 2,  sintagma  "Departamentul informaţie şi documentare  a populaţiei"  se  înlocuieşte  cu  sintagma  "Departamentul  evidenţă  şi documentare a populaţiei";
    poziţia 3 va avea următorul cuprins:
"3. Suma cu care veniturile depăşesc cheltuielile pe devizul de mijloace speciale al Direcţiei pazei de stat                 500,0";
    poziţia 9:
    după cuvintele "(cu excepţia amenzilor aplicate de poliţia rutieră)" se  completează  cu textul ", din veniturile de la realizarea  bunurilor fără stăpîn";
    cifrele "3000,0" se înlocuiesc cu cifrele "6000,0".
    26. Legea se  completează cu anexele nr.25 - 28, cuprinse în anexele nr.1 - 4 la prezenta lege.
    Art.II. - Se  aprobă rectificarea anexei nr.1 la Legea bugetului  pe anul 1999 conform anexei nr.5 la pezenta lege.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                               Dumitru DIACOV
    Chişinău, 4 noiembrie 1999.
    Nr. 660-XIV.
Anexa nr.1
"Anexa nr.25
Transferuri
la bugetele locale din contul grantului guvernului S.U.A.
acordat în scopul procurării cărbunelui pentru instituţiile
finanţate din contul mijloacelor bugetelor locale şi pentru
unele categorii ale populaţiei care beneficiază de înlesniri
-----------------------------------------  +--------------------------
    Unitatea administrativ-teritorială     |       Cuantumul
                                               | transferurilor, mii lei
-----------------------------------------  +--------------------------
            Judeţul:
    Bălţi                                               4960
    Cahul                                               3680
    Chişinău                                            4170
    Edineţ                                              3960
    Lăpuşna                                             6810
    Orhei                                               5030
    Soroca                                              3449
    Taraclia                                             690
    Tighina                                             2570
    Ungheni                                             3620
    Municipiul Chişinău                                  990
    Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia             880
    Total                                              40809"
Anexa nr.2
"Anexa nr.26
Transferuri
la bugetele locale în scopul indexării mijloacelor prevăzute
pentru plata resurselor energetice şi apei consumate şi
serviciilor de evacuare a apei
-----------------------------------------  +--------------------------
    Unitatea administrativ-teritorială     |       Cuantumul
                                               | transferurilor, mii lei
-----------------------------------------  +--------------------------
            Judeţul:
    Bălţi                                               3710
    Cahul                                               1020
    Chişinău                                            2520
    Edineţ                                              2050
    Lăpuşna                                             1340
    Orhei                                               1500
    Soroca                                              1620
    Taraclia                                             300
    Tighina                                             1140
    Ungheni                                             1250
    Municipiul Chişinău                                11460
    Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia            1190
    Total                                              29100"
Anexa nr.3
"Anexa nr.27
Transferuri
la bugetele locale pentru stingerea datoriilor de plată
a indemnizaţiilor persoanelor eliberate în legătură cu
reforma autorităţilor administraţiei publice locale
-----------------------------------------  +---------------------------------------------------
    Unitatea administrativ-teritorială       |       Cuantumul
                                               | transferurilor, mii lei
-----------------------------------------  +--------------------------------------------------
        Judeţul:
    Bălţi                                               1410
    Cahul                                               1950
    Chişinău                                            2000
    Edineţ                                              2540
    Lăpuşna                                             2380
    Orhei                                               2360
    Soroca                                              1250
    Tighina                                             1210
    Ungheni                                             1280
    Total                                              16380"
Anexa nr.4
"Anexa nr.28
Transferuri
la bugetele locale pentru compensarea cheltuielilor legate
de transmiterea, începînd cu 1 ianuarie 1999, a instituţiilor
de învăţămînt din subordinea unor autorităţi ale administraţiei
publice centrale în subordinea autorităţilor administraţiei
publice locale
-----------------------------------------  +-------------------------------------------------------
    Unitatea administrativ-teritorială       |       Cuantumul
                                               | transferurilor, mii lei
-----------------------------------------  +--------------------------------------------------------
           Judeţul:
    Bălţi                                               1100
    Edineţ                                               600
    Lăpuşna                                              710
    Ungheni                                              530
    Municipiul Chişinău                                  115
    Total                                               3055"
Anexa nr.5
Rectificarea anexei nr.1
la Legea bugetului pe anul 1999
                                                         - mii lei -
    I. VENITURI - TOTAL                                       84000,0
1. Venituri curente                                          -80515,0
1.1. Venituri fiscale                                        -287015,0
Impozitele pe venit, total                                    -29600,0
Impozitul pe venitul din activitatea de  întreprinzător, total                -29600,0
    Impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător a
întreprinderilor, asociaţiilor, organizaţiilor de stat                  -10000,0
    Impozitul pe venitul din activitatea
    de întreprinzător a întreprinderilor cu proprietate privată            -19600,0
Impozite pe proprietate, total                                1500,0
    Impozite pe operaţiuni financiare şi operaţiuni cu capital          1500,0
Impozite interne pe mărfuri şi servicii,  total                                      -188915,0
Taxa pe valoarea adăugată, total                            43085,0
     Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile şi la serviciile
produse pe teritoriul Republicii Moldova                        -55715,0
     Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate           98800,0
Accize, total                                                -232000,0
     Accizele la material vinicol                             -15000,0
     Accizele la votcă, lichior, alte băuturi spirtoase            -35000,0
     Accizele la vinurile din struguri, la divinuri (coniacuri)
şi vinurile din struguri saturate cu dioxid de carbon            -30000,0
     Accizele la produsele din tutun şi la tutun nefermentat          5000,0
     Accizele la benzină şi motorină                        -163000,0
     Accizele la autoturisme                                  6000,0
Impozitele asupra comerţului internaţional
şi operaţiunilor  externe, total                              -70000,0
    Taxa specială la mărfuri importate                      -70000,0
1.2. Încasări nefiscale                                       206500,0
Veniturile din activitatea de întreprinzător şi din proprietate, total       131000,0
     Dividendele aferente cotei de participare
a statului în societăţi pe acţiuni                    11000,0
     Venitul net al Băncii Naţionale a Moldovei                120000,0
Taxele şi plăţile administrative, total                     73500,0
     Taxa de stat pentru acţiunile examinate
     în judecătoriile economice                               5000,0
     Veniturile întreprinderilor concernului "Moldova-Gaz" obţinute
în urma includerii în tariful la gazele naturale în anii 1997-1998
a mijloacelor destinate serviciului datoriei de stat externe               50000,0
     Veniturile întreprinderilor concernului "Moldova-Gaz" obţinute
în urma includerii în tariful la gazele naturale în anul 1999 a
mijloacelor destinate serviciului datoriei de stat externe                  18500,0
Amenzi şi sancţiuni administrative, total                   2000,0
     Amenzile aplicate de Departamentul control financiar
şi revizie de pe lîngă Ministerul Finanţelor                                -6515,0
     Amenzile aplicate de garda financiară                  6515,0
     Încasările de la vînzarea averii şi valutei confiscate          2000,0
2. Veniturile din operaţiunile cu capital                   53000,0
2.1. Veniturile din vînzarea capitalului
fix şi din transferurile de capital                           50000,0
     Veniturile din privatizare                               -28000,0
     Încasări de la vînzarea patrimoniului de stat              10000,0
     Alte venituri de la vînzarea capitalului fix             68000,0
2.2. Veniturile din vînzarea terenurilor şi activelor nemateriale, total       3000,0
     Veniturile din vînzarea terenurilor                    3000,0
3. Granturi                                                     111515,0
     Granturi externe                                         111515,0
II. CHELTUIELI - TOTAL                                      467000,0
1. Serviciile de stat cu destinaţie generală                22181,0
Autorităţile legislative                                      4800,0
   Parlamentul                                                4800,0
Autorităţile executive                                        1386,0
   Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova                100,0
   Cancelaria de Stat                                         1286,0
Activitatea financiară, bugetar-fiscală şi de control           14727,0
   Curtea de Conturi                                          580,0
   Ministerul Finanţelor (organele de control)              14147,0
Serviciile de planificare şi statistică                     17,0
   Departamentul Analize Statistice şi Sociologice           17,0
Autorităţile şi serviciile cu destinaţie generală neatribuite la alte grupuri              39,0
   Ministerul Economiei şi Reformelor                       9,0
   Serviciul de Stat de Arhivă                                24,0
   Centrul pentru Drepturile Omului                         6,0
Organele administrative                                       1212,0
    Ministerul Economiei şi Reformelor                      717,0
    Ministerul Finanţelor                                     475,0
    Departamentul Relaţii Naţionale şi Funcţionarea Limbilor                            20,0
2. Activitatea externă                                        5427,0
Colaborarea internaţională                                    -10000,0
   Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                 -10000,0
Misiunile diplomatice                                         15400,0
   Ministerul Afacerilor Externe                              15400,0
Organele administrative                                       27,0
   Ministerul Afacerilor Externe                              27,0
3. Apărarea naţională                                         13092,0
Armata Naţională                                              13092,0
   Ministerul Apărării                                        13092,0
4. Curtea Constituţională şi autorităţile judecătoreşti                               4410,0
[Poziţia modificată prin Legea nr.712-XIV din 03.12.99]
Curtea Constituţională                                        11,0
   Curtea Constituţională                                     11,0
Instanţele judecătoreşti                                      3286,0
[Poziţia modificată prin Legea nr.712-XIV din 03.12.99]
   Curtea Supremă de Justiţie                                 19,0
   Ministerul Justiţiei                                       3267,0
[Poziţia modificată prin Legea nr.712-XIV din 03.12.99]
Procuratura                                                   171,0
   Procuratura Generală                                       171,0
Autorităţile judecătoreşti neatribuite la alte grupuri           500,0
   Ministerul Justiţiei                                       500,0
Organele administrative                                       442,0
[Poziţia modificată prin Legea nr.712-XIV din 03.12.99]
   Ministerul Justiţiei                                       442,0
[Poziţia modificată prin Legea nr.712-XIV din 03.12.99]
5. Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională            26114,0
Organele afacerilor interne                                   12621,0
   Ministerul Afacerilor Interne                              12621,0
Penitenciarele                                                7318,0
   Ministerul Justiţiei                                       7318,0
Organele securităţii naţionale                                768,0
   Ministerul Securităţii Naţionale                         768,0
Protecţia civilă şi situaţiile excepţionale                 5407,0
   Departamentul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale         5407,0
6. Învăţămîntul                                               24691,5
Învăţămîntul mediu                                            11751,0
   Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei                           9531,0
   Ministerul Culturii                                        300,0
   Direcţia de management a Proiectului re-
   formei învăţămîntului preuniversitar                     1920,0
Învăţămîntul superior                                         11072,5
   Ministerul Finanţelor                                      -560,0
   Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare            1063,8
   Ministerul Sănătăţii                                       644,0
   Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei                           8999,7
Învăţămîntul postuniversitar                                  540,0
   Ministerul Sănătăţii                                       153,0
   Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei                           288,0
   Academia de Administrare Publică de pe lîngă Guvern          99,0
Cursurile şi instituţiile de perfecţionare a cadrelor           310,0
   Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare           179,0
   Ministerul Sănătăţii                                       89,0
   Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei                           42,0
Instituţiile şi activităţile în domeniul învăţămîntului neatribuite la alte grupuri        418,0
   Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare             7,0
   Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei                           377,0
   Ministerul Culturii                                        34,0
Organele administrative                                       600,0
   Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei                           600,0
7. Cercetările ştiinţifice                                    500,0
8. Cultura, arta, cultele, sportul şi acţiunile pentru tineret         1256,0
[Poziţia modificată prin Legea nr.735-XIV din 17.12.99]
Activitatea în domeniul culturii                              902,0
[Poziţia modificată prin Legea nr.735-XIV din 17.12.99]
   Ministerul Economiei şi Reformelor                       16,0
   Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei                           4,0
   Ministerul Culturii                                        881,0
[Poziţia modificată prin Legea nr.735-XIV din 17.12.99]
   Societatea Orbilor                                         1,0
Televiziunea şi radiodifuziunea                             300,0
   Compania de Stat "Teleradio-Moldova"                     300,0
Sportul şi acţiunile pentru tineret                           4,0
   Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei                           4,0
Organele administrative                                       50,0
   Ministerul Culturii                                        50,0
9. Ocrotirea sănătăţii                                        20079,0
Spitalele                                                       10092,0
   Ministerul Sănătăţii                                       8358,0
Calea Ferată din Moldova                                      974,0
   Asociaţia Curativ-Sanatorială şi de Recuperare a Cancelariei de Stat                 760,0
Policlinicile, ambulatoriile şi punctele felceroobstetricale        208,0
   Ministerul Sănătăţii                                       144,0
   Calea Ferată din Moldova                                   11,0
   Asociaţia Curativ-Sanatorială şi de Recuperare a Cancelariei de Stat                   53,0
Serviciile şi instituţiile sanitare epidemiologice şi de profilaxie        896,0
   Ministerul Sănătăţii                                       751,0
   Calea Ferată din Moldova                                   17,0
   Asociaţia Curativ-Sanatorială şi de Recuperare a Cancelariei de Stat                   128,0
Medicamentele, articolele de uz medical şi protezare eliberate
cu înlesniri în conformitate cu legislaţia în vigoare                         100,0
   Asociaţia Curativ-Sanatorială şi de Recuperare a Cancelariei de Stat                   100,0
Instituţiile şi serviciile din domeniul ocrotirii sănătăţii neatribuite la alte grupuri    8765,0
   Ministerul Sănătăţii                                       99,0
   Asociaţia Curativ-Sanatorială şi de Recuperare a Cancelariei de Stat                  6,0
   Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                 8060,0
   Proiectul reformei ocrotirii sănătăţii                   600,0
Organele administrative                                       18,0
   Ministerul Sănătăţii                                       18,0
10. Asigurarea şi susţinerea socială                        21059,5
Pensiile militarilor                                          8200,0
   Ministerul Justiţiei                                       760,0
   Ministerul Apărării                                        2200,0
   Ministerul Afacerilor Interne                              5050,0
   Ministerul Securităţii Naţionale                         40,0
   Serviciul Protecţie şi Pază de Stat                      150,0
Pensiile şi indemnizaţiile pentru lucrătorii din instanţele judecătoreşti şi din
procuratură                     1000,0
   Procuratura Generală                                       1000,0
Instituţiile asigurării sociale                               381,0
   Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei                381,0
Organele administrative                                       19,0
   Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei           19,0
Instituţiile şi serviciile din domeniul asigurării şi susţinerii sociale neatribuite la
alte grupuri                     634,5
   Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei                           34,5
   Proiectul reformei asistenţei sociale                    600,0
Compensarea pierderilor suportate de întreprinderile complexului termoenergetic
în legătură cu furnizarea energiei electrice şi termice către populaţie                10500,0
[Alin. în redacţia Legii nr.748-XIV din 23.12.1999]
   Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                 10500,0
[Alin. în redacţia Legii nr.748-XIV din 23.12.1999]
Pensii pentru funcţionarii publici                            325,0
   Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei                                         325,0
11. Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor         13208,0
Agricultura                                                   864,0
   Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare                                      864,0
Activităţile şi serviciile din agricultură, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi
gospodăria apelor neatribuite la alte grupuri               12200,0
   Direcţia pentru Implementarea Primului Proiect Agricol                                  12200,0
Organele administrative                                       144,0
    Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare                                     144,0
12. Protecţia mediului şi hidrometeorologia                 334,0
Protecţia mediului                                            67,0
    Ministerul Mediului                                       67,0
Hidrometeorologia                                             48,0
    Serviciul "Hidrometeo"                                    48,0
Cheltuielile din domeniul protecţiei mediului şi hidrometeorologiei neatribuite
la alte grupuri                      210,0
   Proiectul "Biodiversitate"                                 210,0
Organele administrative                                       9,0
    Ministerul Mediului                                       9,0
13. Industria şi construcţiile                                874,0
Industria extractivă                                          200,0
   Asociaţia de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice "AGeoM"                    200,0
Activităţile şi serviciile din domeniul industriei şi construcţiilor neatribuite
la alte grupuri                     580,0
   Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale         580,0
Organele administrative                                       94,0
   Ministerul Industriei şi Comerţului                      94,0
14. Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica                      1820,0
Transportul naval                                             120,0
    Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor                                            120,0
Gospodăria drumurilor                                         1600,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                1600,0
Organele administrative                                       100,0
   Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor             100,0
15. Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe                 162,0
Gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe             160,0
   Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale            50,0
   Agenţia Naţională pentru Servicii privind Spaţiul Locativ şi Bunurile Imobiliare         110,0
Activitatea sanitară, inclusiv controlul asupra poluării mediului                            2,0
   Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale         2,0
16. Complexul pentru combustibil şi energie                 138,0
Activităţile şi serviciile complexului pentru combustibil şi energie neatribuite la alte grupuri   80,0
   Proiectul energetic                                        80,0
Organele administrative                                       58,0
   Departamentul Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil                        58,0
17. Serviciul datoriei de stat                                227800,0
[Poziţia modificată prin Legea nr.735-XIV din 17.12.99]
[Poziţia modificată prin Legea nr.712-XIV din 03.12.99]
Serviciul datoriei de stat interne                            110000,0
[Poziţia modificată prin Legea nr.735-XIV din 17.12.99]
[Poziţia modificată prin Legea nr.712-XIV din 03.12.99]
   Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                 110000,0
[Poziţia modificată prin Legea nr.735-XIV din 17.12.99]
[Poziţia modificată prin Legea nr.712-XIV din 03.12.99]
Serviciul datoriei de stat externe                            117800,0
    Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                117800,0
18. Completarea rezervelor de stat                          -1471,0
Tezaurul de stat                                              -1500,0
   Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                 -1500,0
Alte servicii pentru deservirea rezervelor de stat                                             29,0
   Ministerul Finanţelor                                      3,0
   Direcţia Generală pentru Rezervele Materiale de pe lînga Guvern                     26,0
19. Alte servicii legate de activitatea economică                                           12643,0
Alte servicii legate de activitatea economică               12640,0
   Ministerul Economiei şi Reformelor                       1000,0
   Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie                                    1500,0
   Ministerul Finanţelor - acţiuni generale (Contribuţia Guvernului la Proiectul
   reformei cheltuielilor sectorului social)                330,0
   Fondul de investiţii sociale                               830,0
   Agenţia pentru Implementarea Proiectului de Finanţare Rurală                            1810,0
   Oficiul de Implementare a Primului Proiect de Cadastru                                      3950,0
   Proiectul "ARIA"                                           2760,0
   Centrul Productivitate şi Competitivitate                460,0
Organele administrative                                       3,0
    Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică                          3,0
20. Cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale                                          -12318,0
Transferurile la bugetele locale cu destinaţie specială                                            89344,0
   Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                 89344,0
Cheltuielile neatribuite la alte grupuri                    -101662,0
   Ministerul Finanţelor                                      4348,0
   Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                 -9100,0
   Ministerul Finanţelor - acţiuni generale (Compensarea veniturilor ratate de B.C.A.
   "Banca de Economii" ca urmare a serviciului plăţilor la buget)                          790,0
   Fondul pentru indexarea cheltuielilor sistemului bugetar                                  -97700,0
21. Creditarea netă                                           85000,0
III. DEFICIT                                                  383000,0