LPC1199/2002
ID intern unic:  311989
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1199
din  04.07.2002
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 25.07.2002 în Monitorul Oficial Nr. 106-109     art Nr : 815
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - La articolul 24 punctul 1) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1990, nr.8, art.191), cu modificările ulterioare, sintagma "Ministerul Învăţămîntului" se substituie prin sintagma "Ministerul Educaţiei".
Art.II. - Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. În cuprinsul legii, sintagma "Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei" se substituie prin sintagma "Ministerul Educaţiei".
2. Articolul 40 alineatul (1) litera g) va avea următorul cuprins:
"g) acordă licenţe pentru activitatea instituţiilor de învăţămînt de toate nivelurile, treptele şi formele de instruire (cu excepţia celor bugetare);".
3. Articolul 41 alineatul (5) litera i) va avea următorul cuprins:
"i) evaluează şi acreditează instituţiile de învăţămînt, de perfecţionare şi de recalificare a cadrelor din domeniu;".
Art.III. - Legea nr.1257-XIII din 16 iulie 1997 cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt din Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.69-70, art.583), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Articolul 2. Organul evaluării şi acreditării
(1) Evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt constituie prerogativa Ministerului Educaţiei.
(2) Ministerul Educaţiei creează, în cadrul propriei structuri, Departamentul de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt, denumit în continuare Departament.
(3) Ministerul Educaţiei, de comun acord cu alte ministere şi departamente interesate, instituie comisii specializate de evaluare şi acreditare.
(4) Regulamentul de activitate al comisiilor specializate se aprobă de către Ministerul Educaţiei."
2. Articolul 7:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Toate instituţiile de învăţămînt de stat şi cele particulare se supun, în mod obligatoriu, evaluării şi acreditării în conformitate cu Legea învăţămîntului,  cu prezenta lege şi cu Legea privind aprobarea Regulamentului de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt. Graficul acreditării şi periodicitatea evaluării instituţiilor de învăţămînt se aprobă anual de către Ministerul Educaţiei.";
la alineatul (4), cuvîntul "Consiliului" se substituie prin cuvîntul "Ministerului Educaţiei", iar cuvintele  "eliberată de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei," se exclud;
alineatul (8) se completează în final cu propoziţia: "În cazul cînd Departamentul constată că instituţia de învăţămînt care deţine certificat de acreditare a încălcat cerinţele şi/sau criteriile în baza cărora a fost acreditată, Ministerul Educaţiei va efectua o evaluare anticipată (suplimentară), înainte de termenul stabilit în prezentul alineat.";
alineatele (11) şi (12) vor avea următorul cuprins:
"(11) Ministerul Educaţiei publică listele instituţiilor de învăţămînt acreditate şi a celor neacreditate.
(12) Decizia cu privire la acreditarea  sau neacreditarea unei instituţii de  învăţămînt se adoptă de către Ministerul Educaţiei. Instituţiile neacreditate se lichidează în condiţiile legii. Salariaţii instituţiilor neacreditate sînt disponibilizaţi în conformitate cu  legislaţia muncii. Dacă instituţia nu este de acord cu decizia privind neacreditarea, conducerea ei este în drept să se adreseze instanţei judecătoreşti.";
articolul se completează cu alineatul (14), cu următorul cuprins:
"(14) Toate instituţiile de învăţămînt acreditate constituie sistemul de învăţămînt din Republica Moldova şi formează conţinutul conceptului educaţional."
3. La articolul 8, sintagma "Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei" se substituie prin sintagma "Ministerul Educaţiei".
4. Articolul 9 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Colaboratorii Departamentului sînt remuneraţi din bugetul Ministerului Educaţiei."
Art.IV. - Regulamentul de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt, aprobat prin Legea nr.423-XIV din 4 iunie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.80-82, art.382) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În cuprinsul regulamentului, cuvîntul "Consiliu" se substituie prin cuvîntul "minister", iar sintagma "Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei" se substituie prin sintagma "Ministerul Educaţiei".
2. Punctul 2 va avea următorul cuprins:
"2. Evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt de toate nivelurile şi cu orice formă de proprietate constituie prerogativa Ministerului Educaţiei şi se realizează de către Departamentul de evaluare şi acreditare a instituţiilor de  învăţămînt, denumit în continuare Departament, ce activează în cadrul Ministerului Educaţiei."
3. Punctele 3-8 se exclud, iar punctele 9-21 devin punctele 3-15.
4. La punctul 5 subalineatul 3, cuvintele "şi ştiinţei" se exclud.
5. La punctul 6, cifra "11" se substituie prin cifra "5".
6. Punctul 9 va avea următorul cuprins:
"9. Acreditarea unei instituţii de învăţămînt se efectuează în următorul mod:
instituţia de învăţămînt ce urmează a fi acreditată prezintă comisiei specializate corespunzătoare un raport de autoevaluare, ai cărui indicatori orientativi sînt redaţi în anexa la prezentul regulament;
comisia specializată, ţinînd cont de raportul de autoevaluare al instituţiei de învăţămînt şi de rezultatele controlului la faţa locului, întocmeşte o prezentare de  acreditare a instituţiei de învăţămînt în întregime şi/sau a subdiviziunilor ei, pe care o depune la Departament;
Departamentul, în baza prezentării comisiei specializate, elaborează o hotărîre privind acreditarea sau, după caz, neacreditarea instituţiei, pe care o  prezintă Colegiului Ministerului Educaţiei;
instituţiei de învăţămînt acreditate i se eliberează un certificat după modelul aprobat de Ministerul Educaţiei, cu semnătura ministrului şi a secretarului Colegiului ministerului."
7. La punctul 2 al notei la capitolul VI din anexă, cuvintele "Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare a Instituţiilor de Învăţămînt şi a" se exclud.
Art.V. - Guvernul:
În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va aproba structura şi statele de personal ale Ministerului Educaţiei, ţinînd cont de modificările structurale efectuate;
va asigura, în conformitate cu legislaţia, plasarea în cîmpul muncii a funcţionarilor disponibilizaţi;
în termen de o lună:
va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege;
va adopta actele normative necesare pentru executarea prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                    Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 4 iulie 2002.
    Nr. 1199-XV.