HGA1147/2003
ID intern unic:  295712
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1147
din  22.09.2003
cu privire la aprobarea Registrului de stat
al experţilor judiciari atestaţi
Publicat : 03.10.2003 în Monitorul Oficial Nr. 208-210     art Nr : 1201
    HG1052 din 12.09.06, MO150 -152/22.09.06 art.1139
    HG1210 din 05.11.04, MO205-207/12.11.04 art.1407


    Întru executarea Legii nr.1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 144-145, art. 1056; 2002, nr.113-114, art. 894), Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Registrul de Stat al experţilor judiciari atestaţi.
    2. Se aprobă:
    Regulamentul privind Registrul de stat al experţilor judiciari atestaţi, conform anexei nr.1;
    Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.

    PRIM-MINISTRU                                                     Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul justiţiei                                                        Vasile Dolghieru

    Chişinău, 22 septembrie 2003.
    Nr. 1147.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 1147 din  22 septembrie  2003
Regulamentul
privind Registrul de stat al experţilor judiciari atestaţi
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de alcătuire şi de ţinere de către Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminologie de pe lîngă Ministerul Justiţiei (în continuare - Institut) a Registrului de stat al experţilor judiciari atestaţi (în continuare - Registru).
    Registrul este parte componentă a Registrului de stat al unităţilor de drept.
    2. Registrul reprezintă un sistem oficial de evidenţă a experţilor judiciari, cărora organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti le dispun efectuarea expertizelor judiciare.
    3. Registrul se formează şi se ţine cu scopul:
    formării băncii de date informaţionale despre persoanele, care au obţinut pregătirea în domeniul corespunzător al expertizei judiciare şi au calificarea de expert judiciar;
    ţinerii evidenţei experţilor judiciari atestaţi;
    asigurării cu informaţia necesară a organelor de anchetă, de cercetare prealabilă, a procuraturii, a instanţelor judecătoreşti, a persoanelor fizice şi juridice  interesate.
    4. Cheltuielile legate de ţinerea Registrului sînt suportate din contul bugetului de stat.
    5. În Registru se includ date despre persoanele care au calificarea de expert judiciar într-o anumită specialitate de expertiză şi care sînt atestaţi în termenele şi în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
    6. Registrul conţine următoarele informaţii despre expertul judiciar:
    numele, prenumele şi patronimicul (IDNP);
    instituţia în care activează;
    gradul de calificare şi specialităţile;
    perioada de activitate în calitate de expert judiciar;
    studiile, gradul ştiinţific;
    numărul de înregistrare al expertului (IDNO);
    alte date (inclusiv datele privind legitimaţia expertului).
    7. Forma Registrului se aprobă de către directorul Institutului.
    8. În conformitate cu sarcinile ce-i revin, Institutul exercită următoarele funcţii:
    înregistrează experţii judiciari atestaţi;
    îndeplineşte în volum deplin funcţia de administrator (completarea şi prelucrarea informaţiei privind experţii judiciari; asigurarea la timp a băncii de date, cu modificările respective);
    asigură păstrarea actelor în temeiul cărora s-a efectuat înregistrarea experţilor judiciari şi includerea modificărilor ulterioare în baza de date a Registrului;
    prestează servicii de informare cu utilizarea băncii de date a Registrului;
    elaborează principiile organizatorice şi metodologice de completare a Registrului;
    organizează publicarea periodică a Registrului, ţinîndu-se cont de modificările şi completările operate.
II. Modul de ţinere a Registrului
    9. Experţii judiciari atestaţi se includ în Registru în baza datelor, prezentate de către instituţiile de expertiză judiciară, şi în baza cererii expertului.
    10. La cerere se anexează următoarele acte:
    copia buletinului de identitate;
    copia diplomei de studii superioare universitare;
    copia carnetului de muncă sau extrasul din dosarul personal;
    copia adeverinţei de acordare a calificării de expert judiciar cu dreptul de a efectua un tip concret de expertiză, în conformitate cu specialitatea de expertiză (în cazul în care expertul a obţinut pregătirea în efectuarea a cîtorva tipuri de expertiză sau specialităţi de expertiză şi i-a fost conferită calificarea, cu dreptul de a efectua expertiza în toate aceste tipuri, se vor prezenta copiile actelor pentru toate calificările acordate);
    copia actului ce atestă conferirea categoriei profesionale.
    [Pct.10 modificat prin HG1210 din 05.11.04, MO205-207/12.11.04 art.1407]
    11. Conducătorii instituţiilor de expertiză judiciară ale organelor de stat  sînt obligaţi anual, la data de 1 ianuarie, să prezinte lista experţilor judiciari din cadrul instituţiei respective.
    12. Actele, specificate la pct. 10 din prezentul Regulament se includ în Registru.
    13. Decizia privind includerea în Registru se adoptă în termen de 10 zile, timp în care se verifică autenticitatea actelor şi materialelor prezentate şi, în caz de necesitate, persoana este chemată la convorbire.
    14. Decizia adoptată se aduce la cunoştinţa expertului judiciar în scris. În caz afirmativ, în aviz se indică numărul personal de înregistrare a expertului.
    15. După înregistrare şi includerea expertului judiciar în Registru, acestuia  i se înmînează legitimaţia de expert judiciar.
    16. Fiecărui expert judiciar i se atribuie  un număr personal de înregistrare, care se formează conform regulilor de atribuire a numărului de indentificare de stat a unităţii de drept (IDNO).
III. Modul de ţinere şi modificare a Registrului
    17. În procesul de ţinere a Registrului în acesta pot fi introduse completărle şi modificările necesare, în baza cererilor, scrisorilor de informare şi  altor date, însoţite de următoarele acte:
    copia adeverinţei despre conferirea calificării de expert judiciar de altă specialitate;
    copiile ordinelor de serviciu;
    materialele comisiei de atestare.
    [Pct.17 modificat prin HG1210 din 05.11.04, MO205-207/12.11.04 art.1407]
IV. Condiţiile de excludere din Registru
    18.  Motivele excluderii din Registru sînt:
    decizia comisiei de calificare a instituţiei de stat respective privind retragerea calificării de expert judiciar;
    anularea adeverinţei despre conferirea calificării de expert judiciar, în urma recunoaşterii expertului judiciar incapabil de a acţiona cu discernămînt sau ca fiind condamnat în baza sentinţei definitive a instanţei judecătoreşti;
    în cazul încălcării modului de reatestare a experţilor, stabilit de Regulamentul privind modul de atestare a experţilor judiciari.
    [Pct.18 modificat prin HG1210 din 05.11.04, MO205-207/12.11.04 art.1407]
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
nr.1147 din 22 septembrie  2003
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    I. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 129 din 15 februarie 2000 cu privire la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 19-20, art. 210), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminologie de pe lîngă Ministerul Justiţiei" se substituie prin sintagma "Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică de pe lîngă Ministerul Justiţiei".
    [Pct.II abrogat prin HG1052 din 12.09.06, MO150 -152/22.09.06 art.1139]