LPC48/2007
ID intern unic:  322825
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 48
din  01.03.2007
pentru modificarea articolului 12 al Legii nr.115-XVI din
9 iunie 2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică
Publicat : 06.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 47-49     art Nr : 215
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - La articolul 12 alineatul (2) liniuţa a cincea din Legea nr.115-XVI din 9 iunie 2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.95-97, art.446), textul "- va asigura" se înlocuieşte cu textul "(3) Guvernul, în termen de pînă la 1 ianuarie 2009, va asigura".

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr.48-XVI. Chişinău, 1 martie 2007.