LPC501/2003
ID intern unic:  312518
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 501
din  11.12.2003
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 01.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 006     art Nr : 54     Promulgat : 26.12.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Titlurile I şi II ale Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicate în Monitorul Oficial al  Republicii  Moldova, 2001, nr.102-103, art.814), cu modificările ulterioare, se modifică şi  se completează după cum urmează:
1. Articolul 5 se completează cu punctul 27), cu următorul cuprins:
"27) Subdiviziune - unitate structurală a întreprinderii, instituţiei,  organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată  în afara locului  ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia ce ţin de  producerea, păstrarea, achiziţia, comercializarea mărfurilor şi/sau prestarea serviciilor, efectuarea lucrărilor."  
2. Articolul 7 se completează cu alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) Subdiviziunile amplasate în unităţile administrativ-teritoriale, al  căror buget nu constituie parte componentă a bugetului public naţional, plătesc  impozitele şi taxele la bugetul unităţii administrativ-teritoriale unde se află reşedinţa de bază a  întreprinderii, instituţiei, organizaţiei."
3. Articolul 8 alineatul (1):
litera d) se completează în final cu cuvintele " , cu condiţia achitării depline a obligaţiunilor fiscale la bugetul public naţional la momentul acordării facilităţilor şi pe parcursul  întregii  perioade de beneficiere de acestea";
alineatul se completează cu litera i), cu următorul cuprins:
"i) să beneficieze de facilităţile fiscale, la care are dreptul conform legislaţiei fiscale, pe perioada fiscală în care a întrunit toate condiţiile stabilite."
4. Articolul 12:
după punctul 3) se introduce un nou punct 4), cu următorul cuprins:
"4) Venit impozabil -  venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de patron, obţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit,  la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale."
punctele 4) - 12)  devin punctele 5) - 13);  
articolul se completează cu  punctul 14), cu următorul  cuprins:
"14) Facilitate (înlesnire) fiscală - suma impozitului pe venit nevărsată la buget ca rezultat al utilizării scutirii parţiale sau totale ori utilizarea de cote reduse."
5. După articolul 12 se introduce articolul 121, cu următorul cuprins:
"Articolul 121. Perioada fiscală privind impozitul pe venit
(1) Prin perioadă fiscală privind impozitul pe venit se înţelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată.
(2) Pentru întreprinderile nou-create, perioadă fiscală se consideră perioada de la  data înregistrării întreprinderii pînă la finele anului calendaristic.
(3) Pentru întreprinderile lichidate sau reorganizate, perioadă fiscală se consideră perioada de la începutul anului calendaristic pînă la data radierii întreprinderii din Registrul de stat."
6. Articolul 13 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Subiecţi ai impunerii sînt persoanele juridice şi fizice, cu excepţia societăţilor specificate la art.5 pct.9), care pe parcursul perioadei fiscale obţin venit din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi persoanele juridice care obţin venit din orice surse aflate în afara Republicii Moldova şi persoanele fizice care obţin venit investiţional şi financiar din surse aflate în afara Republicii Moldova."
7. Articolul 14 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Obiect al impunerii este venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de patron, obţinut de persoanele  juridice sau fizice din toate sursele aflate în Republica Moldova, precum şi venitul obţinut de persoanele juridice din orice surse aflate în afara Republicii Moldova şi venitul investiţional şi financiar obţinut de persoanele fizice din surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul aceste persoane."
8. Articolul 20 se completează cu literele x), y) şi z), cu următorul cuprins:
"x) veniturile persoanelor fizice obţinute din activitatea în baza patentei de întreprinzător;
y) veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum şi de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată produse de ei;
z) veniturile obţinute în urma utilizării facilităţilor fiscale la impozitul pe venit."                    
9. Articolul 24:
după alineatul (3) se introduce un nou alineat (4), cu următorul cuprins:
"(4) Se permite deducerea sumelor achitate ca impozite şi taxe de către subdiviziunile situate în unităţile administrativ-teritoriale, al căror buget nu constituie parte componentă a bugetului public naţional."
alineatele (4) -  (9) devin alineatele (5) - (10);
articolul se completează cu alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Nu se permite deducerea sumelor achitate în folosul titularului patentei de întreprinzător."
10. La articolul 26 alineatul (2), după cuvîntul "materială" se introduc cuvintele "reflectată în bilanţul contabil al contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi".
11. Articolul 49:
alineatul (3) se completează în final cu cuvintele " , cu excepţia întreprinderilor care desfăşoară activitate de comerţ cu ridicata (angro) şi  cu amănuntul";
articolul se completează cu alineatul (12), cu următorul cuprins:
"(12) Se permite deducerea, conform  normativelor stabilite la elaborarea bugetului, a cheltuielilor suportate de întreprinderile agricole pentru întreţinerea obiectelor de menire social-culturală aflate la bilanţ."
12. Articolul 52:
la alineatul (1) litera b), cuvintele "precum şi întreprinderile create pentru realizarea scopurilor statutare ale acestor societăţi," se exclud;
alineatul (3) se exclude;
alineatele (4), (5) şi (6) devin alineatele (3), (4) şi (5).      
13. Articolul 53 va avea  următorul cuprins:
"Articolul 53.  Afacerile auxiliare
(1) Afacere auxiliară este orice activitate de întreprinzător a organizaţiilor necomerciale, care nu implică scutire de impozit conform art.52.
(2) Afacerile auxiliare ale organizaţiilor menţionate la art.52 alin.(1) se consideră obiect  separat al impunerii, venitul de la care se impozitează la cota prevăzută la art.15 lit.b).
(3) Venitul impozabil din afacerile auxiliare reprezintă venitul brut obţinut de organizaţie din afacerile auxiliare desfăşurate de către aceasta în mod regulat, redus cu mărimea deducerilor  permise conform capit.3, care vizează nemijlocit afacerile respective."
14.  După  articolul  53 se introduce articolul  531,  cu următorul cuprins:
"Articolul 531. Întreprinderile create de societăţile orbilor,
                   surzilor şi invalizilor
Se scutesc de plata impozitului întreprinderile create pentru realizarea scopurilor statutare ale societăţilor orbilor, surzilor şi invalizilor."
15. La articolul 54 alineatul (1), după cuvintele "misiunilor diplomatice" se introduc cuvintele "şi consulare".
16. Articolul 63:
alineatele (2), (3)  şi  (4)  vor avea următorul  cuprins:
"(2)  Veniturile fondului  de investiţii, care urmează  a fi  distribuite şi  plătite acţionarilor săi, se formează din dividende, creşterea de capital,  dobînzi şi din   alte venituri.
(3) Plăţile fondului de investiţii în folosul acţionarilor săi se fac conform legislaţiei privind fondurile de investiţii.
(4) Veniturile fondului de investiţii se impozitează în modul general stabilit."
alineatele (5), (6) şi (7) se exclud.
17. Articolul 90:
la alineatul (2) litera f), cuvîntul "exploatarea" se înlocuieşte cu  cuvîntul "deservirea", iar cuvintele "servicii de informatică" se înlocuiesc cu cuvintele "servicii în domeniul informaticii";
la alineatul (3) propoziţia a doua, cuvintele " , precum şi pe veniturile obţinute de către persoana fizică de la predarea maculaturii" se exclud.
Art.II. -  Articolul 24 din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (Monitorul Oficial al  Republicii  Moldova, 1997, nr.62, art.524), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
la alineatul (14),  propoziţia întîi  se completează în final cu cuvintele " , cu condiţia micşorării ratei dobînzii la acordarea creditelor cu 50%, respectiv 25% faţă de rata dobînzii la creditele acordate în mod ordinar";
alineatul (15):
la propoziţia întîi:
în partea introductivă, cuvintele "autovehiculelor personale" se înlocuiesc cu  cuvîntul  "autoturismelor";
la litera a), cuvintele "să nu fie repartizate dividende acţionarilor, venituri membrilor societăţii" se înlocuiesc cu  cuvintele "să  nu  fie calculate şi  repartizate dividende acţionarilor";
la litera b), după cuvîntul "procurate" se introduc cuvintele "sau create cu forţe proprii";
propoziţia a doua va avea următorul cuprins:
"În cazul nerespectării cerinţelor prezentului alineat, suma impozitului  calculat şi nevărsat la buget se varsă la buget integral, prin majorarea venitului impozabil din anul în care s-a beneficiat de facilitatea respectivă, cu aplicarea sancţiunilor fiscale prevăzute de legislaţia în vigoare."
Art.III. -   Titlul III al Codului fiscal nr.1415-XIII din 17 decembrie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art.814), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 93:
la punctul 3), cuvintele  "precum şi transmiterea mărfurilor gajate în proprietatea deţinătorului gajului" se înlocuiesc cu  cuvintele "prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar";
la punctul 4), cuvintele "transmiterea drepturilor,  inclusiv pe bază de leasing," se înlocuiesc cu  cuvintele  "leasing operaţional, transmiterea drepturilor".
2.  La articolul 96 alineatul  (1)  litera b) liniuţa 1, trimiterea se exclude.
3. Articolul 97:
alineatul (4) se completează cu propoziţia: "Prevederea în cauză nu se aplică  pîinii şi produselor de panificaţie al căror preţ de livrare este reglementat de stat."
articolul se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare din valoarea lor de bilanţ şi valoarea de piaţă."
4. La articolul 99 alineatul (6), propoziţia a doua se exclude.
5. La articolul 101, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele "şi alin.(5)".
6. Articolul 102:
la alineatul (6) litera b), cuvintele "importate, sau" se înlocuiesc cu  cuvîntul "importate."
alineatul (8) va avea următorul cuprins:
"(8) La livrarea mărfurilor, serviciilor pentru export şi a  tuturor tipurilor de transporturi internaţionale de pasageri şi de mărfuri, se permite restituirea T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate dacă există:
a) confirmarea organelor vamale privind livrarea mărfurilor pentru export;
b) copii de pe  documentele de transport internaţional ce confirmă recepţionarea mărfurilor exportate;
c) documentele de transport internaţional ce confirmă prestarea serviciilor - pentru serviciile de transport internaţional de mărfuri;
d) foaia de parcurs, fişa de evidenţă a biletelor, borderoul de control, însărcinarea de navigaţie (în funcţie de tipul transportului) - pentru serviciile de transport internaţional de pasageri;
e) confirmarea destinatarului străin - pentru alte servicii."
7. Articolul 103:
la alineatul (1):
punctul 2) va avea următorul cuprins:
"2) produsele alimentare şi nealimentare pentru copii (poziţiile tarifare    0402 29 110,  1602 10 001,  2005 10 001, 2007 10 101, 2007 10 911, 2007 10 991, 4903 00 000);"
punctul 6) se completează în final cu cuvintele " , serviciile de înregistrare în registrul bunurilor imobiliare şi de eliberare a extraselor din acest registru";
la punctul 24), cuvintele " , dacă cooperativa nu a luat decizia de a se înregistra benevol în calitate de contribuabil al T.V.A. în conformitate cu art.112" se exclud;
la punctul 27), cuvintele "importate sau achiziţionate pe teritoriul Republicii Moldova" se înlocuiesc  cu cuvîntul "finanţate";
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Mărfurilor plasate în regimul vamal de perfecţionare activă, exceptînd mărfurile supuse accizelor, carnea de bovine, proaspătă sau refrigerată (poziţia tarifară 0201), carnea de bovine congelată (poziţia tarifară 0202), carnea de porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată (poziţia tarifară 0203), carnea de ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată (poziţia tarifară 0204), organele comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai, măgari, catîri, asini, proaspete, refrigerate sau congelate (poziţia tarifară 0206), carnea şi organele comestibile ale păsărilor de la poziţia tarifară 0105, proaspete, refrigerate sau congelate (poziţia tarifară  0207), slănină fără carne slabă, grăsimea de porc şi de pasăre, netopită, nici altfel extrasă, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură, uscată sau afumată (poziţia tarifară 0209 00), laptele şi smîntîna din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi) (poziţia tarifară 0402), feculele de cartofi (poziţia tarifară 1108 13 000), grăsimile de animale din specia bovină, ovină sau caprină, altele decît cele de la poziţia tarifară 1503 (poziţia tarifară 1502 00) şi zahărul brut din trestie de zahăr (poziţia tarifară 1701 11), nu li se aplică T.V.A.
T.V.A. achitată pentru mărfurile plasate în regimul vamal de perfecţionare activă, la care se aplică T.V.A., se restituie, în conformitate cu modul stabilit de Departamentul Vamal, într-un termen ce nu va depăşi 30 de zile."
la alineatul (4), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "T.V.A. se restituie, în modul stabilit de Departamentul Vamal, într-un termen ce nu va depăşi 5 zile."
la alineatul (5), după cuvintele "precum şi pentru" se introduc cuvintele "importul şi";
articolul se completează cu alineatul (9), cu următorul cuprins:
"(9) Livrările de mărfuri şi  servicii efectuate în interiorul zonei economice libere nu sînt livrări impozabile cu T.V.A."
8. Articolul 104:
litera a) va avea următorul cuprins:
"a) mărfurile, serviciile pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri;"
litera c) va avea următorul cuprins:
"c) importul şi/sau livrarea pe teritoriul republicii a mărfurilor, serviciilor destinate folosinţei oficiale  de către  misiunile diplomatice în Republica Moldova şi uzului sau consumului personal de către membrii personalului diplomatic şi administrativ-tehnic al acestor misiuni şi de către membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, pe bază de reciprocitate, precum şi cele destinate folosinţei oficiale de către alte misiuni asimilate lor în Republica Moldova şi uzului sau consumului personal de către  membrii personalului diplomatic şi administrativ-tehnic al acestor misiuni şi  membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei. Modul de aplicare a cotei zero a T.V.A. se stabileşte de Guvern;"
la litera d), cuvintele "mărfurile, serviciile" se înlocuiesc cu cuvintele "importul şi/sau livrarea pe teritoriul republicii a mărfurilor, serviciilor";
litera f) va avea următorul cuprins:
"f) mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul  altuia;"
articolul se completează cu litera g), cu următorul cuprins:
"g) serviciile prestate de întreprinderile industriei uşoare pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul contractelor de prelucrare în regimul  vamal  de perfecţionare activă. Lista agenţilor economici, tipul serviciilor care cad sub incidenţa prezentului punct, precum şi modul de administrare a acestor servicii se stabilesc de Guvern."
9. La articolul 109 alineatul (1) propoziţia a doua, cuvîntul "onorării" se exclude.
10. La articolul 112, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Subiectul care beneficiază de servicii de import a căror valoare, fiind adăugată la valoarea livrărilor de mărfuri, servicii, efectuate pe parcursul  oricăror 12 luni consecutive, depăşeşte 200 000 de lei este obligat să se înregistreze ca contribuabil al T.V.A. în modul stabilit la alin.(1)."
11. Articolul 113:
la alineatul (1), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "Anularea înregistrării ca contribuabil al T.V.A. se efectuează în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat."
alineatul (2) se exclude;
alineatele (3) şi (4) devin alineatele (2) şi (3);                                        
la alineatul (2), propoziţia întîi  se exclude.
12. Articolul 114:
alineatul (2) se exclude;
alineatele (3) şi (4) devin alineatele (2) şi (3).
Art.IV. - Titlul IV din Codul fiscal nr.1053-XIV din 16 iunie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art.814), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 123 alineatul (5), cuvintele "art.125 alin.(3)" se înlocuiesc  cu cuvintele "art.125 alin.(4)", iar cuvintele "art.4 alin.(7) lit.h) şi alin.(8) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul  fiscal" se înlocuiesc  cu cuvintele "art.260 alin.(5) şi art.228 alin.(2)".
2. Articolul 124:
la alineatul (10), după cuvintele "din alte zone economice libere," se introduc cuvintele "din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova,";
la alineatul (12), cuvintele  "art.4 alin.(7) lit.a)" se înlocuiesc cu  cuvintele "art.261 alin.(2) şi (3)", iar cuvintele  "art.4 alin.(8) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal" se înlocuiesc cu  cuvintele  "art.228".
3. La articolul 125 alineatul (3), cuvintele "10 zile" se înlocuiesc cu cuvintele  "45 de zile".
4. În anexă,  la rubrica 3 a poziţiilor tarifare 2204 29, 2204 30, 2205, 2206, cuvîntul "litru" se înlocuieşte cu  cuvintele "valoarea în lei".
Art.V. - Articolul 4 din Legea nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.139-140, art.994), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
alineatele (5), (51), (52), (10) - (13) devin alineatele (4) - (10);
la alineatul (10), cuvintele " , cu excepţia alin.(2), (4) -  (9) din prezentul articol care se pun în aplicare la data intrării în vigoare a titlului IV din Codul fiscal" se exclud.
Art.VI. - Titlul VI din Codul fiscal nr.1055-XIV din 16 iunie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 2001, nr.102-103, art.814), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 283:
la alineatul (1) litera b), cuvintele "Societatea Orbilor, Societatea Surzilor, Societatea Invalizilor" se înlocuiesc cu  cuvintele "societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor";
la alineatul (4) litera d), cuvintele "(dacă printre rînduri nu se cultivă plante de cîmp)" se exclud.
2. La articolul 284, după  alineatul  (2)  se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Mărimea prejudiciilor cauzate de calamităţi naturale sau incendii se determină de către o comisie specială. Structura şi mecanismul de funcţionare a acestor comisii se stabilesc de  Guvern."
Art.VII. -  Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (Monitorul Oficial al  Republicii  Moldova, 2000, nr.127-129, art.886), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 4:
la alineatul (2), cifra "2004" se înlocuieşte cu  cifra "2006";
alineatul (3) se completează în final cu  cuvintele  " , însă nu mai mici decît 50% din cota maximă".
2. La anexa nr.1 punctul 2 literele a) şi b) şi punctul  3, după cuvintele "în celelalte municipii" se introduc  cuvintele "şi în oraşele-reşedinţă".
3. Anexa nr.2:
la punctul 1, cuvintele "se stabileşte" se înlocuiesc cu cuvintele "şi întreprinderilor individuale se stabileşte";
la punctul 2 liniuţa 2, după cuvintele "în oraşe" se introduc cuvintele " , în oraşele-reşedinţă".
Art.VIII. - Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.286), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 28, litera m) va avea următorul cuprins:
"m) mărfurile plasate în regimul vamal de perfecţionare activă, exceptînd mărfurile supuse accizelor, carnea de bovine, proaspătă sau refrigerată (poziţia tarifară 0201), carnea de bovine congelată (poziţia tarifară 0202), carnea de porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată (poziţia tarifară 0203), carnea de ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată (poziţia tarifară 0204), organele comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai, măgari, catîri, asini, proaspete, refrigerate sau congelate (poziţia tarifară 0206), carnea şi organele comestibile ale păsărilor de la poziţia tarifară 0105, proaspete, refrigerate sau congelate (poziţia tarifară 0207), slănină fără carne slabă, grăsimea de porc şi de pasăre, netopită, nici altfel extrasă, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură, uscată sau afumată (poziţia tarifară 0209 00), laptele şi smîntîna din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi) (poziţia tarifară 0402), feculele de cartofi (poziţia tarifară 1108 13 000), grăsimile de animale din specia bovină, ovină sau caprină, altele decît cele de la poziţia tarifară 1503 (poziţia tarifară 1502 00) şi zahărul brut din trestie de zahăr (poziţia tarifară 1701 11); "
2. Nota la anexa nr.1 punctul 1:
la alineatul 1 subalineatul 1, după cuvintele "(cu excepţia autoturismelor supuse accizelor" se introduce textul "indicate la poziţiile tarifare 8703 21, 8703 22,  8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33";
la alineatul 2, cuvintele "taxelor vamale" se înlocuiesc cu cuvintele "drepturilor de import", iar cuvintele  "de la poziţia 8703" se înlocuiesc  cu cuvintele "indicate la poziţiile tarifare 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31,  8703 32, 8703 33".
Art.IX. - La articolul 58 alineatul (1) din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al  Republicii  Moldova, 2000, nr.160-162, art.1201), cu modificările ulterioare, cuvintele "cu restituirea drepturilor de import încasate" se înlocuiesc  cu cuvintele "drepturilor de import".
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI         Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 11 decembrie 2003.
Nr.501-XV.