LPC285/2001
ID intern unic:  312293
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 285
din  21.06.2001
pentru completarea articolului 26 din Legea nr. 768-XIV
din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local
Publicat : 12.07.2001 în Monitorul Oficial Nr. 78
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 26 din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 34, art. 231) se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Plata pensiei prevăzute la alineatele (1)-(3) se efectuează din mijloacele bugetului de stat pînă la împlinirea de către beneficiar a vîrstei prevăzute la art. 41 din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat. După împlinirea acestei vîrste, pensia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat în cuantumul care nu depăşeşte 75 la sută din venitul mediu lunar asigurat al persoanei, calculat la data stabilirii pensiei. Partea din pensie ce depăşeşte acest cuantum se plăteşte din mijloacele bugetului de stat."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                    Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 21 iunie 2001.
Nr. 285-XV.