LPC1303/2002
ID intern unic:  312027
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1303
din  25.07.2002
pentru modificarea articolului 26 din Legea nr. 1538-XIII
din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale
protejate de stat
Publicat : 15.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 117     art Nr : 968
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 26 din Legea nr.1538-XIII din 25 februarie  1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.66-68, art.442), cu modificările ulterioare, litera b) va avea următorul cuprins:
"b) explorarea şi extragerea resurselor naturale, cu excepţia celor de importanţă naţională (petrol, gaze naturale) cu condiţia respectării cerinţelor speciale de protecţie a mediului înconjurător stabilite de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător;".
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI               Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 25 iulie 2002.
Nr. 1303-XV.