HGA1077/2006
ID intern unic:  317369
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1077
din  18.09.2006
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 700 din 21 septembrie 1994
Publicat : 29.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 153-156     art Nr : 1173
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 700 din 21 septembrie 1994 "Cu privire la reglementarea valorificării subsolului" (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                              Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                           Constantin Mihailescu

    Nr. 1077. Chişinău, 18 septembrie 2006.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1077
din 18 septembrie 2006
Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 700 din 21 septembrie 1994
    Hotărîrea Guvernului nr. 700 din 21 septembrie 1994 "Cu privire la reglementarea valorificării subsolului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 12, art. 104) cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În tot textul hotărîrii şi în anexa nr. 1 sintagma "Comisia de stat pentru rezervele minerale utile" se înlocuieşte cu sintagma "Comisia de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile".
    2. Hotărîrea se completează cu un punct nou, 2, cu următorul cuprins:
    "2. Se stabileşte că în cazul eliberării din funcţiile ocupate a membrilor Comisiei de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile, funcţiile lor vor fi executate de către persoanele nou-numite în funcţiile respective, fără a fi emisă o nouă hotărîre de Guvern".
    3. Regulamentul Comisiei de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile se modifică şi se completează după cum urmează:
    în tot cuprinsul Regulamentului cuvintele "condiţii de conformitate" se substituie cu cuvintele "condiţii de exploatare" la cazul respectiv;
    punctul 6 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    "6. Comisia examinează materialele prezentate cu avizele de expertiză la şedinţele sale, cu participarea a cel puţin 70% din componenţa nominală a Comisiei. Deciziile Comisiei sînt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor Comisiei. Şedinţele Comisiei se convoacă, în caz de necesitate, din iniţiativa preşedintelui Comisiei sau, în lipsa acestuia, din iniţiativa vicepreşedintelui Comisiei, cu înştiinţarea membrilor Comisiei şi prezentarea materialelor propuse pentru examinare, cu cel puţin 10 zile înainte de data convocării";
    alineatele unu şi doi devin, respectiv, alineatele doi şi trei;
    punctul 8 va avea următorul cuprins:
    "8. Comisia este constituită din specialişti de înaltă calificare în domeniul geologiei, folosirii subsolului, extragerii substanţelor minerale utile, precum şi în domeniul economiei materiei prime minerale. Nu mai puţin de 50% din membrii Comisiei trebuie să fie specialiştii care nu activează în cadrul sau în subordinea organului de stat abilitat cu gestionarea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător".
    Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
    
"Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 700
din 21 septembrie 1994
Componenţa nominală
a Comisiei de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile
    ILINSCHI Iurii                   - şef al Direcţiei geologice, geolog
                                                 principal al Agenţiei de Stat pentru
                                                 Geologie "AGeoM" preşedinte al
                                                 Comisiei
    PAVLENCO Olga             - consultant al Secţiei control geologic
                                                 de stat al Serviciului Standardizare şi
                                                 Metrologie, vicepreşedinte al Comisiei
Membrii Comisiei:
    BILÎC Anton                       - şef al Fondului de stat de informaţii
                                                  privind subsolul, Agenţia de Stat pentru
                                                  Geologie "AGeoM"
    CONDRAŞCHIN Nicolae  - şef al Secţiei control geologic de stat,
                                                  Serviciul Standardizare şi Metrologie
    IZBÎNDĂ Anatol                - vicedirector general al Agenţiei
                                                  pentru Construcţii şi Dezvoltare a
                                                  Teritoriului, doctor în ştiinţe tehnice
    MORARU Constantin         - şef al Secţiei geologie şi hidrogeologie,
                                                  Institutul Geologie şi Seismologie,
                                                  Academia de Ştiinţe a Moldovei,
                                                  doctor în ştiinţe geologo-mineralogice
    PALI Valeriu                       - şef al Inspectoratului minier-tehnic al
                                                  Serviciului Standardizare şi Metrologie
    ROMANOV Leonid           - colaborator ştiinţific coordonator,
                                                  Institutul Geologie şi Seismologie,
                                                  Academia de Ştiinţe a Moldovei, doctor
                                                  habilitat în ştiinţe
                                                  geologo-mineralogice
    SLIUSARI Boris                 - şef al Direcţiei folosirea subsolului,
                                                 Agenţia de Stat pentru Geologie
                                                 "AGeoM", doctor în ştiinţe
                                                  geologo-mineralogice
    TCACI Vasile                     - consultant al Direcţiei geologice,
                                                  Agenţia de Stat pentru Geologie
                                                  "AGeoM"
    PREPELIŢA Afanasie         - consilier al ministrului ecologiei şi
                                                   resurselor naturale"