LPC858/2002
ID intern unic:  312683
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 858
din  15.02.2002
pentru modificarea articolului 82 din Legea nr. 449-XV
din 30 iulie 2001 cu privire la gaj
Publicat : 21.02.2002 în Monitorul Oficial Nr. 27     art Nr : 148
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 82 alineatul (1) din Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 120, art. 863) va avea următorul cuprins:
"(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării, cu excepţia capitolului VI, care intră în vigoare la 1 iulie 2002. Pînă la intrarea în vigoare a capitolului menţionat, ţinerea Registrului gajului bunurilor mobile şi înregistrarea gajului bunurilor mobile se vor efectua în conformitate cu procedura stabilită de Guvern şi aplicată pînă la adoptarea prezentei legi."

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                            Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 15 februarie 2002.
    Nr. 858-XV.