LPC425/2003
ID intern unic:  312448
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 425
din  30.10.2003
pentru modificarea  şi  completarea  articolului 199/5 din
Codul  cu privire la contravenţiile  administrative, Legii
nr.589-XIII  din  22 septembrie 1995  privind  rezervele
materiale de stat şi de mobilizare  şi  a articolului 54 din
Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001
Publicat : 05.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 239     art Nr : 954     Promulgat : 26.11.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - În denumirea şi în cuprinsul articolului 1995 din Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, sintagma "Direcţia Generală pentru Rezervele Materiale de pe lîngă Guvern" se substituie prin sintagma "Agenţia de  Stat pentru Rezervele Materiale şi Ajutoarele Umanitare".
Art.II. -  Legea nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.114), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În cuprinsul legii, sintagma "Direcţia Generală pentru Rezervele Materiale" se substituie prin sintagma "Agenţia de Stat pentru Rezervele Materiale şi Ajutoarele Umanitare".
2. În cuprinsul legii, cu excepţia articolului 1 alineatul (2) litera h), cuvîntul "întreprinderi" se  substituie prin cuvintele "întreprinderi, instituţii", iar cuvintele "la întreprinderi" se substituie prin cuvintele "la întreprinderi, în instituţii".
3. La articolul 9 alineatul (1) litera a), cuvintele "prin dispoziţie a Guvernului" se substituie prin cuvintele "prin hotărîre sau dispoziţie a Guvernului", iar sintagma "Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale" se substituie prin sintagma "Departamentul Situaţii Excepţionale".
4. La articolul 13 alineatul (1), cuvintele "şi depozitarii responsabili" se exclud.
Art.III. - La articolul 54 alineatul (1) din Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139-140, art.1082), cu modificările ulterioare, după punctul 3) se introduce un  nou punct 4), cu următorul cuprins:
"4) creanţele de restituire (achitare) a datoriilor faţă de rezervele materiale ale statului;"
punctele 4)-5) devin punctele 5)-6).
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                   Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 30 octombrie 2003.
Nr.425-XV.