LPC135/2004
ID intern unic:  312041
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 135
din  06.05.2004
pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 1295-XV din 25 iulie 2002
privind Zona Economică Liberă "Ungheni-Business"
Publicat : 28.05.2004 în Monitorul Oficial Nr. 083     art Nr : 437     Promulgat : 18.05.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 1 alineatul (2) din Legea nr. 1295-XV din 25 iulie 2002 privind Zona Economică Liberă "Ungheni-Business" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova", 2002, nr. 113-114, art. 898), cifra "41,55" se înlocuieşte cu cifra "42,34".
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI         Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 6 mai 2004.
Nr. 135-XV.