LPC732/1999
ID intern unic:  311399
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 732
din  16.12.1999
pentru modificarea şi completarea Legii
privind plata pentru poluarea mediului
Publicat : 03.02.2000 în Monitorul Oficial Nr. 12-13     art Nr : 66
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea  nr.1540-XIII  din 25 februarie 1998 privind  plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.54-55, art.378) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În textul legii, sintagma "Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător" se  înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului".
2. Articolul 14 se completează cu alineatul  (4), cu  următorul cuprins:
"(4) În cazul neachitării plăţii pentru poluarea mediului, conducătorului  întreprinderii  i  se aplică o amendă în  mărime de 50 salarii minime, a cărei sumă se varsă în contul fondului ecologic local."
3. La anexa nr.1 punctul 6, după cuvîntul "modernizarea" se introduc cuvintele "staţiilor de epurare comunale şi".
4. Anexa nr.2, cu excepţia notelor, se modifică şi va avea următorul cuprins:
          "Normativele plăţii pentru emisiile de poluanţi din
           sursele staţionare şi modul de calcul al acestora
    Judeţele:                       Salarii minime pentru
                                    o tonă convenţională
    Bălţi                                     0,9
    Cahul                                   0,8
    Chişinău                               1,0
    Edineţ                                   0,7
    Lăpuşna                                0,6
    Orhei                                    0,8
    Soroca                                  0,8
    Taraclia                                 0,6
    Tighina                                  0,9
    Ungheni                                0,8
    Unitatea teritorială
    autonomă Găgăuzia                0,6"
    5. Anexa nr.5:
    anexa, cu excepţia notelor, se modifică şi va avea următorul cuprins:
         "Normativele plăţii pentru deversările de poluanţi cu
            apele reziduale şi modul de calcul al acestora
   Judeţele:                       Salarii minime pentru
                                    o tonă convenţională
    Bălţi                                     11
    Cahul                                   12
    Chişinău                               13
   Edineţ                                    8
    Lăpuşna                                8
    Orhei                                    7
    Soroca                                  7
    Taraclia                                 12
    Tighina                                  11
    Ungheni                                 6
    Unitatea teritorială
    autonomă Găgăuzia                 10";
    în note:
punctul 3 va avea următorul cuprins:
"3. Plata, conform indicilor specifici de poluare cu deversări industriale, se efectuează de către consumatorii de apă care evacuează poluanţi în sistemele de canalizare. Lista acestor indici şi normativele CMA de poluanţi se aprobă de către agenţiile ecologice teritoriale  la prezentarea de către serviciile de exploatare a instalaţiilor de epurare.";
în punctul 5, cuvintele "a acestei depăşiri" se înlocuiesc cu cuvintele "a depăşirii concentraţiei reale faţă de cea normativă";
în punctul 8, cifra "0,006" se înlocuieşte cu cifra "0,06";
trimiterea la anexă se exclude.
Art.II. - Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului, în termen de  2 luni, va modifica, în conformitate cu prezenta lege, Instrucţiunea privind calculul plăţii pentru poluarea mediului în Republica Moldova.


PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV

Chişinău, 16 decembrie 1999.
Nr. 732-XIV.