HGA81/2004
ID intern unic:  293738
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 81
din  02.02.2004
despre aprobarea Regulamentului privind formarea
şi gestionarea mijloacelor destinate revitalizării viticulturii
Publicat : 06.02.2004 în Monitorul Oficial Nr. 22-25     art Nr : 201
Abrogată prin HG632 din 29.06.05, MO92-94/08.07.05 art.691

MODIFICAT
HG1205 din 05.11.04, MO205-207/12.11.04 art.1403

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul privind formarea şi gestionarea mijloacelor destinate revitalizării viticulturii, conform anexei nr.1.
2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform listei specificate în anexa nr.2.

Prim-ministru                                                          Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii
şi industriei alimentare                                          Dmitrii Todoroglo
Ministrul finanţelor                                                Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                                                    Vasile Dolghieru

Chişinău, 2 februarie 2004.
Nr. 81.

Anexa nr.1
la Hotarîrea Guvernului nr. 81
din 2 februarie 2004

REGULAMENT
privind formarea şi gestionarea mijloacelor destinate
revitalizării  viticulturii
I.   Dispoziţii generale
1. Regulamentul privind formarea şi gestionarea mijloacelor destinate revitalizării viticulturii (în continuare -Regulament) stabileşte modul de constituire, gestionare şi utilizare a mijloacelor financiare, destinate restituirii parţiale a cheltuielilor suportate la înfiinţarea plantaţiilor viticole de producţie marfă (inclusiv plantaţiile-mamă),  precum şi atribuţiile  Departamentului Agroindustrial "Moldova-Vin" în acest domeniu.
2.  Gestionarea mijloacelor destinate revitalizării viticulturii se efectuează de către Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin",  în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.
3.  Prevederile prezentului Regulament se extind asupra tuturor persoanelor juridice si  fizice, care activează în domeniul viti-vinicol, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică.
II. Formarea mijloacelor
4. Mijloacele, destinate revitalizării viticulturii se formează:
din plata pentru dreptul de utilizare a mărcilor - proprietate a statului;
din alte venituri permise de legislaţie.
5.  Mijloacele băneşti destinate revitalizării viticulturii, prevăzute la pct. 4 al prezentului Regulament, se acumulează pe un cont trezorerial special (în continuare - cont special) al Departamentului Agroindustrial "Moldova-Vin", care va fi deschis de Ministerul Finanţelor la Trezoreria de Stat (Trezoreria teritorială Chişinău).
6.  Plata pentru utilizarea  mărcilor - proprietate a statului va fi vărsată  în contul special  la momentul efectuării operaţiilor de vînzare-cumpărare a producţiei alcoolice şi va fi indicată în contractul de licenţă pentru dreptul de utilizare a mărcilor - proprietate a statului.
7. Corectitudinea calculării şi vărsării integrale a mijloacelor prevăzute la pct. 4 al prezentului Regulament se monitorizează de către Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin".
8.  Mijloacele neutilizate pîna la finele anului rămîn disponibile şi se repartizează cu aceeaşi destinaţie pentru anul următor.
III.  Administrarea mijloacelor destinate revitalizării viticulturii
9.  Administrarea mijloacelor destinate revitalizării viticulturii se efectuează de către un consiliu compus din 9 persoane.
10. În componenţa consiliului se includ:
directorul general al Departamentului Agroindustrial "Moldova-Vin", care exercită funcţia de preşedinte al consiliului;
cîte  un reprezentant din partea Ministerului Economiei şi Ministerului Finanţelor;
cîte un reprezentant din partea Uniunii Viticultorilor, Uniunii Oenologilor şi Uniunii Exportatorilor de Vin din Moldova;
trei reprezentanţi ai Departamentului Agroindustrial "Moldova-Vin", inclusiv şeful direcţiei principale economico-financiare, care exercită funcţia de secretar.
11.  Activitatea consiliului este reglementată printr-un regulament, care se aprobă la şedinţa de constituire a consiliului.
12. Consiliul are următoarele atribuţii principale:
aprobarea modalităţii de transferare a mijloacelor destinate revitalizării viticulturii şi exercitarea funcţiei de control;
evaluarea priorităţilor din complexul viticol care vor fi finanţate de la mijloacele acumulate pe cont;
coordonarea acţiunilor de elaborare a programelor anuale şi pe termen lung de înfiinţare a plantaţiilor de viţă de vie;
aprobarea criteriilor de folosire şi distribuire a mijloacelor şi asigurarea transparenţei lor;
exercitarea altor atribuţii, în conformitate cu prezentul Regulament şi legislaţia în vigoare.
13. Şedinţele consiliului pot fi ordinare şi extraordinare. Şedinţele ordinare ale consiliului se ţin, cel puţin, o dată în trimestru. Şedinţele extraordinare ale consiliului se convoacă de preşedintele consiliului sau la cererea a cel puţin 3 membri ai consiliului. Data convocării şedinţei extraordinare este stabilită de  preşedintele consiliului şi se aduce la cunoştinţa  tuturor membrilor acestuia cu cel puţin 3 zile înainte de timpul stabilit.
14. Cvorumul necesar pentru ţinerea şedinţelor consiliului constituie 2/3 din membrii numiţi ai acestuia.
15. La şedinţele consiliului  fiecare membru deţine un vot, pe care îl exercită personal. Deciziile consiliului se adoptă cu votul majorităţii membrilor consiliului prezenţi la şedinţă. În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui consiliului este decisiv.
16. Şedinţele consiliului se consemnează într-un proces-verbal, întocmit  în  termen de 3 zile de la data ţinerii şedinţei, în cel puţin două exemplare. Fiecare exemplar al  procesului-verbal al şedinţei consiliului va fi semnat de preşedintele şi secretarul consiliului.
17. Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin" va asigura:
ţinerea evidenţei contabile a contului special;
ţinerea documentelor bancare, inclusiv a rapoartelor privind veniturile şi cheltuielile;
perfectarea raportului anual conform cerinţelor stabilite de legislaţie;
pregătirea ordinii de zi a şedinţelor şi organizarea lucrărilor de secretariat ale consiliului;
perfectarea rapoartelor  trimestriale  privind veniturile şi cheltuielile curente, cu prezentarea acestora în şedinţa consiliului;
monitorizarea utilizării mijloacelor financiare acordate beneficiarilor;
primirea şi verificarea documentelor de la beneficiari;
întocmirea contractelor delicenţă  privind utilizarea mărcilor -proprietate a statului şi ţinerea evidentei lor;
executarea altor acţiuni care ar asigura utilizarea şi gestionarea eficientă a mijloacelor destinate revitalizării viticulturii.
IV. Repartizarea  mijloacelor
18. Mijloacele destinate revitalizării viticulturii vor fi utilizate pentru:
compensarea parţială a cheltuielilor, suportate la înfiinţarea  plantaţiilor viticole;
cheltuieli  în vederea gestionarii mărcilor - proprietate a statului, conform devizului aprobat de consiliu;
alte  activităţi  în domeniu, la decizia consiliului şi în conformitate cu prevederile legale.
19. Pot beneficia de compensarea parţială a cheltuielilor, suportate la înfiinţarea plantaţiilor viticole, agenţii economici care au fondat plantaţii pe o suprafaţă totală de cel puţin 5 hectare, conform proiectului de înfiinţare.
    În cazul în care au fost înfiinţate plantaţii viticole cu o suprafaţă mai mică de 5,0 ha, compensaţiile se acordă cu condiţia că viile plantate în anul curent şi cele plantate anterior (primii 4 ani după plantare) sînt amplasate compact pe acelaşi sector şi depăşesc suprafaţa minimă de 5 ha.
[Pct.19 modificat prin HG1205 din 05.11.04, MO205-207/12.11.04 art.1403]
20. Compensarea parţială a cheltuielilor, suportate la înfiinţarea plantaţiilor viticole, se efectuează agenţilor economici în sumă de 25 mii lei pentru un hectar, suprafaţă utilă, de vie înfiinţat.
    [Pct.20 modificat prin HG1205 din 05.11.04, MO205-207/12.11.04 art.1403]
21. Compensarea parţială a cheltuielilor, suportate la înfiinţarea plantaţiilor viticole, se efectuează pentru fiecare hectar, după confirmarea documentară a plantării materialului săditor, în trei tranşe: prima tranşă - 40%; a doua tranşă - 30% şi a treia tranşă - 30% din mărimea compensaţiei stabilite.
Compensaţiile se acordă doar pentru plantaţiile viticole, plantaţiile altoi înfiinţate cu material săditor altoit de soiuri omologate şi pentru plantaţiile portaltoi înfiinţate cu viţe sau butaşi portaltoi.
    Acordarea compensărilor agenţilor economici, plătitori pentru utilizarea mărcilor - proprietate a statului, care au înfiinţat plantaţii viticole, se efectuează în baza unui acord adiţional la contractul de licenţă pentru dreptul de utilizare a mărcilor - proprietate a statului. Compensaţiile vor fi acordate pe măsura achitării plăţilor pentru folosirea mărcilor - proprietate a statului.
[Pct.21 modificat prin HG1205/05.11.04, MO205-207/12.11.04 art.1403]
22.  Solicitanţii vor prezenta Departamentului Agroindustrial "Moldova-Vin"  următoarele documente:
certificatul de înregistrare a agentului economic;
actele ce confirmă dreptul de exploatare sau dreptul de proprietate asupra  terenurilor agricole, înregistrate la oficiile cadastrale teritoriale;
actele ce confirmă plantarea materialului săditor, aprobate de autorităţile administraţiei publice locale şi confirmate de Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin";
proiectul înfiinţării plantaţiei viticole;
alte documente, la solicitarea departamentului nominalizat.
23. Secretarul consiliului va fixa în registru data depunerii documentelor şi, în termen de 20 zile calendaristice din data prezentării lor, va indica succesiunea primirii de către beneficiar a mijloacelor băneşti sau motivul pentru care i s-a refuzat.
24. Vor beneficia de compensarea parţială a cheltuielilor, suportate la înfiinţarea plantaţiilor viticole, agenţii economici care vor fonda plantaţii de viţă de vie după data intrării în vigoare a prezentului Regulament.
25. Dările de seamă cu privire la utilizarea mijloacelor din contul special se prezintă organelor de resort, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 81
din 2 februarie 2004
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
1. Hotărîrea Guvernului nr.1546 din 2 decembrie 2002 "Despre aprobarea Regulamentului privind formarea şi gestionarea mijloacelor destinate revitalizării viticulturii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.170-172, art. 1691), cu excepţia punctului 3 din Hotărîre.
2. Hotărîrea Guvernului nr.194 din 24 februarie 2003 "Cu privire la suspendarea acţiunii Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1546 din 2 decembrie 2002" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 27-29, art. 207).