LPC1375/1997
ID intern unic:  311169
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1375
din  19.11.1997
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 22.01.1998 în Monitorul Oficial Nr. 5     art Nr : 6     Data intrarii in vigoare : 22.01.1998
    MODIFICAT
    LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840; în vigoare 01.01.09

    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Art.I. - Codul  penal, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 24 martie 1961 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, 1961, nr.10, art.41; 1962, nr.15, art.43; Veştile Sovietului Suprem  şi  ale Guvernului  R.S.S. Moldoveneşti, 1972,  nr.9,  art.127;  1982,  nr.12, art.124; 1986,  nr.6, art.49; Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 1995,  nr.9, art.92; nr.38-39, art.421; 1996, nr.8-9, art.84;  nr.14-15, art.149;nr.32-33,  art.327;  nr.40-41, art.369; nr.46-47, art.413),  se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul  7/1, după  cifra  "188," se  introduc cuvintele "articolul 188/1,".
    2. La articolul 33:
    după alineatul 1 se  introduce  un nou alineat,  2, cu  următorul cuprins:
    "Banii şi cadourile primite  nelegitim  se confiscă,  iar  valoarea serviciilor  primite  nelegitim se percepe prin hotărîre a instanţei de judecată, iar dacă  ele nu au fost găsite, instanţa  încasează de  la condamnat  suma de bani echivalentă, pornind de la valoarea acestora  la momentul săvîrşirii infracţiunii.";
    alineatele 2,3,4,5 şi 6 devin respectiv alineatele 3, 4, 5, 6 şi 7.
    3. Articolul 34:
    în titlu, cuvintele "şi  a titlurilor onorifice" se  înlocuiesc cu textul  ",  a  titlurilor  onorifice şi  a  gradelor de calificare (clasificare)";
   în alineatul 2, textul "gradul  militar sau un alt titlu" se înlocuieşte cu textul "gradul militar, gradul de clasificare şi gradul special militar al lucrătorului procuraturii, gradul de calificare al judecătorului sau al funcţionarului public, gradul de  clasificare  al lucrătorului inspectoratului fiscal de stat sau un alt titlu".
    4. La articolul 184, sancţiunea  alineatului 1 se completează  în final  cu  textul "cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a  ocupa anumite funcţii  sau de a practica anumite activităţi pe un termen de pînă la cinci ani."
    5. La articolul 185:
    sancţiunea alineatului 1 se completează în final cu textul  "cu privarea,  în toate cazurile, de dreptul de a ocupa anumite funcţii  sau de a practica anumite activităţi pe un termen de pînă la cinci ani."; sancţiunea alineatului  2  se  completează în final cu  textul "cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a practica anumite activităţi pe un termen de pînă la cinci ani".
    6. La articolul 187:
    alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Luarea de către  o persoană cu funcţii de răspundere, personal  sau prin  mijlocitor, a  mitei sub formă de bani, hîrtii de valoare, alte bunuri  sau  avantaje cu caracter patrimonial, acceptarea  de  servicii, privilegii sau beneficii, care nu i secuvin, pentru îndeplinirea unei acţiuni (inacţiuni) sau îndeplinirea cu întîrziere a unei acţiuni în interesul mituitorului sau persoanelor pe care le reprezintă dacă asemenea acţiune (inacţiune)  intră  în obligaţiile  de  serviciu  ale persoanei  cu  funcţii  de răspundere (sau, în virtutea  funcţiei  sale, aceasta  poate  contribui la o asemenea acţiune (inacţiune),  precum  şi protecţia în serviciu a persoanei corupte, - se pedepsesc  cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei  la zece ani cu confiscarea averii şi privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii  sau  de a practica anumite activităţi pe un termen de pînă la cinci ani.";
    din sancţiunea alineatului 2, cuvîntul "şi" se exclude, iar în final se  completează cu textul "şi cu privarea de dreptul de a ocupa  anumite funcţii  sau de a practica anumite activităţi pe un termen de pînă la  5 ani.";
sancţiunea alineatului  3  se completează în final cu textul "şi  cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a practica anumite activităţi pe un termen de pînă la cinci ani."
    7. După articolul  188  se  introduce articolul 188/1, cu  următorul cuprins:
    "Articolul 188/1. Traficul de influenţă
    Primirea sau extorcarea de bani, hîrtii de valoare, alte bunuri sau avantaje cu caracter patrimonial, acceptarea de servicii sau de promisiuni de bunuri sau avantaje, personal sau prin mijlocitor, pentru sine sau  pentru o altă persoană, săvîrşite intenţionat de  către o persoană  care are influenţă sau care susţine că are influenţă asupra unui funcţionar public, în scopul de a-l face să îndeplinească ori să nu îndeplinească acţiuni ce intră  în obligaţiile sale de serviciu, indiferent dacă asemenea acţiuni au fost sau nu au fost săvîrşite, -  se pedepsesc  cu  privaţiune de libertate pe un termen de la doi  la opt ani cu confiscarea averii.
    Aceleaşi acţiuni  urmate de influenţa  promisă  sau de obţinerea rezultatului  urmărit, săvîrşite, în urma unei înţelegeri prealabile, de către un grup de persoane sau repetat, ori primirea de valori  sau avantaje în proporţii mari, -  se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la cinci la cincisprezece ani cu confiscarea averii.
    Acţiunile prevăzute la alineatele  întîi sau doi ale prezentului articol, săvîrşite de persoane care au fost condamnate anterior pentru asemenea acţiuni sau pentru dare de mită, sau pentru primirea de valori fie avantaje  în  proporţii deosebit de mari, sau pentru  acordarea  de servicii unei organizaţii criminale, -  se pedepsesc  cu  privaţiune de libertate de la zece la douăzeci  de ani cu confiscarea averii."
    8. La articolul  189,  sancţiunea  alineatului 1 se  completează  în final  cu  textul "cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a  ocupa anumite funcţii sau de a practica anumite activităţi pe un  termen de pînă la cinci ani."
    9. După articolul 189/2 se introduc  articolele 189/3 şi  189/4,  cu următorul cuprins:
    "Articolul 189/3. Primirea de către funcţionar a
                              recompensei nelegitime
    Primirea de către un  funcţionar al autorităţilor publice, altor instituţii,  întreprinderi şi organizaţii de stat care nu este  persoană cu funcţii de răspundere a unei recompense nelegitime sau a unor avantaje patrimoniale de la cetăţeni pentru îndeplinirea unor  acţiuni sau acordarea de servicii care intră în atribuţiile sale de serviciu, - se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la doi ani sau cu  muncă corecţională pe un termen de pînă la un an,  sau  cu amendă  în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime cu privarea, în toate  cazurile, de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a practica anumite activităţi pe un termen de pînă la cinci ani.
    Aceleaşi acţiuni săvîrşite repetat sau în proporţii mari - se pedepsesc  cu  privaţiune de libertate pe un termen de la doi  la şase  ani sau cu amendă în mărime de pînă la o sută de salarii minime cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a practica anumite activităţi pe un termen de pînă la cinci ani.
    Articolul 189/4. Nerespectarea de către persoana cu
                            funcţii de răspundere a prevederilor
                            Legii privind combaterea corupţiei
                           şi protecţionismului
    Eschivarea intenţionată  a conducătorilor de autorităţi publice, de alte  instituţii,  întreprinderi  şi organizaţii de stat  de  la  luarea măsurilor de  rigoare  faţă de  funcţionarii  subalterni  vinovaţi  de comiterea  unor acte de corupţie şi protecţionism, săvîrşite repetat  pe parcursul unui an după aplicarea sancţiunilor administrative  pentru aceeaşi încălcare, - se pedepseşte cu amendă în mărime de la douăzeci şi cinci  la cincizeci de salarii minime cu destituire din funcţie."
    Art.II. - La  articolul  107  alineatul  3 din  Codul  de  procedură penală,  aprobat  prin  Legea  R.S.S. Moldoveneşti din  24  martie  1961 (Veştile  Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, 1961, nr.10, art.42; Veştile  Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti,  1987, nr.11, art.143,  146; 1989, nr.4, art.73; nr.7, art.156; 1990,  nr.6-7, art.127,  128;  Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993,  nr.4, art.90;  nr.7,  art.216; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.10,  art.88; 1995, nr.9, art.92; nr.38-39, art.421; 1996,  nr.14-15, art.149;  nr.46-47, art.413), cifrele "184-189" se înlocuiesc cu cifrele "184-1893".
    Art.III. - Codul   cu  privire  la  contravenţiile   administrative, aprobat  prin  Legea  R.S.S. Moldoveneşti din 29  martie 1985  (Veştile Sovietului  Suprem  şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985,  nr.3, art.47;  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.4), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 14 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Persoană cu  funcţii de răspundere, potrivit prezentului cod, este considerată  persoana  căreia  în  autorităţile  publice,  într-o întreprindere, instituţie, organizaţie,  indiferent de  tipul  de proprietate  şi forma juridică de organizare, i se acordă permanent sau provizoriu  - în virtutea legii, prin numire, alegere sau prin încredinţarea unei  însărcinări,  - anumite drepturi şi  obligaţii  în vederea  exercitării  funcţiilor autorităţii publice sau  a  acţiunilor administrative de dispoziţie ori organizatorico-economice."
    2. După articolul 174/16 se introduc articolele 174/17 şi 174/18, cu următorul cuprins:
    "Articolul 174/17. Protecţionismul
    Protecţionismul, adică acţiunea sau inacţiunea persoanei cu funcţii de răspundere în scopul protejării  persoanelor interesate la soluţionarea problemelor lor, acordării de divers sprijin, indiferent de motivele de care s-a condus protectorul, care nu conţine elemente  ale infracţiunii, - atrage după sine  aplicarea unei amenzi în mărime de la douăzeci  şi cinci la cincizeci de salarii minime.
    Articolul 174/18. Nerespectarea prevederilor Legii privind
                               combaterea corupţiei şi protecţionismului
    Eschivarea intenţionată  a conducătorilor de autorităţi publice, de alte  instituţii,  întreprinderi  şi organizaţii de stat  de  la  luarea măsurilor de  rigoare  faţă de funcţionarii  subalterni  vinovaţi  de săvîrşirea unor acte de corupţie şi protecţionism - atrage după sine  aplicarea unei amenzi în mărime de la douăzeci  şi cinci la cincizeci de salarii minime."
    Art.IV. - La  articolul 5 alineatul 1 punctul 2 litera f) din  Codul de  procedură  civilă,  aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti  din  26 decembrie  1964 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, 1964, nr.36, art.82; Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1982, nr.5, art.46; Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.8, art.208), după cuvîntul "organizaţii" se introduce textul  ",  anularea  actelor şi acţiunilor săvîrşite prin  corupţie  şi protecţionism".
    Art.V. - Articolul  263 din Codul muncii, aprobat prin Legea  R.S.S. Moldoveneşti din 25 mai 1973 (Veştile Sovietului  Suprem şi ale Guvernului  R.S.S. Moldoveneşti, 1973,  nr.5, art.46; Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.5, art.125; Monitorul Oficial al  Republicii  Moldova, 1994, nr.6, art.64; 1996,  nr.49-50,  art.463; nr.61-62, art.603), se modifică şi se completează după cum urmează:
     în alineatul 1,după punctul 1/1) se introduce un nou punct, 1/2), cu următorul cuprins:
    "1/2) încălcarea  de către  funcţionari a  prevederilor  legislaţiei privind combaterea corupţiei şi protecţionismului;";
    în alineatul   3,  cuvintele  "la  punctul  1/1"  se  înlocuiesc  cu cuvintele "la punctele 1/1 şi 1/2".
    [Art.VI abrogat prin LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840;  în vigoare 01.01.09]
    Art.VII. - Din articolul 11 alineatul (2) din Legea nr. 900-XIII din 27 iunie 1996 privind combaterea corupţiei şi protecţionismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 996, nr.56, art.542), textul "cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii în  serviciul  public  în decursul a 3 ani" se exclude.
    Art.VIII. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                          Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 19 noiembrie 1997.
    Nr. 1375-XIII.