LPC234/2003
ID intern unic:  312238
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 234
din  05.06.2003
pentru modificarea şi completarea articolului 2
din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire
la protecţia socială suplimentară a invalizilor de război,
a participanţilor la cel de-al doilea război mondial
şi a familiilor lor
Publicat : 27.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 126     art Nr : 515     Promulgat : 17.06.2003     Data intrarii in vigoare : 01.01.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Articolul 2 din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor de război, a participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi a familiilor lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 51, art. 280) se modifică şi se completează după cum urmează:
la punctul 2), după cuvîntul "ghetouri" se introduc cuvintele ", persoanelor care au lucrat ca angajaţi civili în armata de operaţii în anii celui de-al doilea război mondial";
punctul 6) se exclude;
punctele 7) şi 8) devin punctele 6) şi 7).
Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI      Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 5 iunie 2003.
Nr. 234-XV.