LPC204/2005
ID intern unic:  312199
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 204
din  28.07.2005
pentru modificarea articolului 17421 din Codul
cu privire la contravenţiile administrative şi a
Legii nr.171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la
secretul comercial
Publicat : 12.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 573
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Sancţiunea articolului 17421 din Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la cincizeci la şaptezeci şi cinci unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţie de răspundere - în mărime de la şaptezeci şi cinci la o sută cincizeci unităţi convenţionale."
Art.II. - Legea nr.171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.13, art.126), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Articolul 3. Divulgarea secretului comercial
Prin divulgare a secretului comercial se înţeleg acţiunile intenţionate sau din imprudenţă ale funcţionarilor publici, demnitarilor de stat, lucrătorilor agentului economic, precum şi ale altor persoane care dispun de informaţii ce constituie secret comercial care le-au fost încredinţate sau le-au devenit cunoscute în legătură cu serviciul sau munca lor, ce au condus la dezvăluirea prematură, folosirea şi răspîndirea necontrolată a acestora."
2. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Organele de stat, în limitele competenţelor stabilite de legislaţie, au dreptul, în baza unei cereri scrise, semnate de către persoana împuternicită, să solicite şi să primească, cu titlu gratuit, informaţii ce constituie secret comercial."

VICEPREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                                 Maria  POSTOICO

Chişinău, 28 iulie 2005.
Nr.204-XVI.