LPM449/2001
ID intern unic:  312829
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 449
din  30.07.2001
cu privire la gaj
Publicat : 02.10.2001 în Monitorul Oficial Nr. 120     art Nr : 863
MODIFICAT
   
RMO293 din 03.10.14, MO293-296/03.10.14 pag.17
   
LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559
    LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14
    LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14
    LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330
    LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574
    LP250-XVI din 12.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102; în vigoare 01.01.08
    LP471 din 21.11.03, MO248-253/19.12.03 art.1002
   
LP858 din 15.02.2002, MO27/21.02.2002 art.148


    NOTĂ:
   
În tot cuprinsul legii, sintagma „Registrul gajului” se înlocuieşte cu sintagma „Registrul garanţiilor”, iar cuvîntul „notar” se înlocuieşte cu cuvîntul „operator” prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Noţiunea de gaj
(1) Gajul este o garanţie reală în al cărei temei creditorul gajist poate urmări bunul gajat avînd  prioritate faţă de alţi creditori, inclusiv faţă de stat, la satisfacerea creanţei garantate.
(2) Valabilitatea gajului depinde de valabilitatea obligaţiei garantate prin gaj.
Articolul 2. Debitorul gajist
(1) Este debitor gajist orice persoană fizică sau juridică care este proprietar, un alt posesor sau uzufructuar legal al bunurilor depuse în gaj şi care are dreptul de a înstrăina aceste bunuri.
      [Art.2 al.(1) în redacţia LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
(2) Poate fi debitor gajist atît debitorul obligaţiei garantate, cît şi un terţ.
(3) Bunurile proprietate comună pot fi gajate doar cu acordul tuturor coproprietarilor.
(4) Societăţile comerciale şi întreprinderile gajează bunurile lor în conformitate cu documentele de constituire.
(5) Cota-parte din proprietatea comună pe cote-părţi poate fi gajată fără acordul celorlalţi coproprietari.

   
(6) Bunurile proprietate a persoanelor fizice aflate sub tutelă sau curatelă pot fi gajate numai cu acordul autorităţii de tutelă sau, respectiv, curatelă.
    [Art.2 al.(6) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
Articolul 3. Creditorul gajist
Este creditor gajist persoana în a cărei favoare s-a constituit gajul.
Articolul 4. Tipurile de gaj

   
(1) Gajul se constituie asupra unui bun mobil sau imobil, ori asupra unei universalităţi de bunuri mobile.
    [Art.4 al.(1) modificat prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
(2) Gajul bunurilor imobile este denumit ipotecă. Ipoteca este reglementată de prezenta lege şi de legislaţia cu privire la ipotecă. Prevederile prezentei legi nu se aplică ipotecii în cazurile expres stabilite de lege, precum şi în cazurile cînd legislaţia cu privire la ipotecă prevede altfel.
      [Art.4 al.(2) modificat prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
(3) Gajul bunurilor mobile are loc cu sau fără deposedarea de ele.
(4) Gajul bunului mobil cu deposedare este denumit amanet.
Articolul 5. Indivizibilitatea gajului
Gajul este indivizibil chiar dacă bunul gajat sau obligaţia este divizibilă.
C a p i t o l u l  II
APARIŢIA ŞI ÎNREGISTRAREA GAJULUI
Articolul 6. Temeiul şi momentul apariţiei gajului
(1) Gajul apare doar în condiţiile şi în formele stabilite de prezenta lege.
(2) Gajul este convenţional sau legal.

   
(3) Ipoteca apare în momentul înregistrării. Gajul bunurilor mobile fără deposedare apare în momentul înregistrării sau, în cazul gajului asupra mijloacelor băneşti în conturi bancare, prin control, în conformitate cu art.251 alin.(2).
    [Art.6 al.(3) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
(4) Amanetul apare în momentul dobîndirii posesiunii asupra bunului.
Articolul 7. Înregistrarea gajului fără deposedare
    (1) Ipoteca se înregistrează în Registrul bunurilor imobile.
    (2) Gajul bunurilor mobile fără deposedare, cu excepţia gajului constituit prin control în conformitate cu art.251 alin.(2), se înregistrează în Registrul garanţiilor reale mobiliare (în continuare – Registrul garanţiilor).
    [Art.7 în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
C a p i t o l u l  III
OBIECTUL ŞI ÎNTINDEREA GAJULUI
Articolul 8. Dispoziţii generale

   
(1) Obiect al gajului poate fi orice bun corporal sau incorporal, prezent sau viitor, determinat individual sau generic, sau o universalitate de bunuri, cu excepţia bunurilor inalienabile sau insesizabile. Obiect al gajului poate fi orice drept patrimonial, inclusiv dreptul de creanţă al debitorului gajist asupra creditorului gajist.
    [Art.8 al.(1) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]

   
(2) Prin universalitate de bunuri, în sensul prezentei legi, se înţelege o totalitate de bunuri mobile, prezente sau viitoare, corporale sau incorporale, descrise în mod general.
    [Art.8 al.(2) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
(3) Dreptul de gaj se extinde şi asupra accesoriilor bunului gajat dacă contractul nu prevede altfel.
(4) Gajul se extinde asupra oricărui bun care se uneşte prin accesiune cu bunul gajat.
(5) Nu se pot constitui obiect al gajului drepturile legate nemijlocit de persoana debitorului gajist şi nici drepturile a căror cesiune este interzisă de lege.
   
(51) Cota substanţială de acţiuni ale băncilor din Republica Moldova poate constitui obiect al gajului doar cu permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei.
    [Art.8 al.(51) introdus prin LP180 din 25.07.14, MO238-246/15.08.14 art.559]
(6) Nu pot fi gajate separat bunurile care, în temeiul legii, nu pot fi înstrăinate separat.
    (7) Obiect al gajului pot fi mijloacele băneşti în monedă naţională şi în valută străină:
    a) aflate şi care vor intra în conturi bancare, prin gaj fără deposedare;
    b) sub formă de monede metalice jubiliare şi comemorative, inclusiv cele ce conţin metale preţioase, prin gaj cu deposedare (amanet).
    [Art.8 al.(7) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    [Art.8 al.(7) introdus prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
   
Articolul 9. Bunuri de înlocuire şi despăgubiri
    (1) Dacă, în condiţiile legii, încetează dreptul de proprietate a debitorului gajist asupra bunului gajat, gajul se extinde în mod automat asupra bunului de înlocuire sau a despăgubirii datorate debitorului gajist, dacă contractul de gaj nu prevede altfel. În acest caz, gradul de prioritate a gajului asupra bunului de înlocuire sau despăgubirii va fi determinat de momentul apariţiei gajului asupra bunului a cărui proprietate a încetat.
    (2) Gajul se extinde asupra despăgubirilor de asigurare, cu excepţia situaţiei în care cazul asigurat a avut loc din culpa creditorului gajist sau dacă contractul de gaj prevede altfel.
    (3) În cazul în care cunosc despre existenţa gajului asupra bunului, persoanele care datorează sumele de despăgubire sînt obligate să înştiinţeze creditorul gajist despre intenţia de a plăti aceste despăgubiri, la adresa indicată în Registrul garanţiilor. Creditorul gajist trebuie să răspundă în decurs de 10 zile de la primirea înştiinţării, indicînd unul din următoarele moduri de utilizare a despăgubirilor:
    a) plata către creditorul gajist pentru stingerea obligaţiei garantate, dacă a transmis avizul de executare conform art. 67 alin.(1);
    b) plata în contul debitorului gajist, indicînd contul, atunci cînd a fost constituit un gaj asupra mijloacelor băneşti în contul bancar, conform art.251 alin.(2); sau
    c) plata către debitorul gajist sau după cum este indicat de către debitorul gajist.
    (4) Pentru scopurile alin.(3) lit.b), debitorul gajist va asigura constituirea gajului asupra mijloacelor băneşti în contul bancar, conform art.251 alin.(2), în termen de pînă la 3 zile de la data cererii creditorului gajist. În cazul neexecutării acestei obligaţii, creditorul gajist este în drept să ceară executarea anticipată a obligaţiei garantate şi să pună sub urmărire obiectul gajului, în conformitate cu art.61 alin.(1).
    (5) Persoanele care datorează despăgubirile trebuie:
    a) fără întîrziere nejustificată, să plătească despăgubirea după cum este indicat în răspunsul creditorului gajist; sau
    b) dacă creditorul gajist nu a răspuns în termenul indicat la alin.(3) şi există dovada recepţiei de către acesta a înştiinţării, să plătească despăgubirea debitorului gajist sau după cum este indicat de către debitorul gajist.
    (6) Creditorul gajist va îndrepta despăgubirile primite în conformitate cu alin.(3) lit.a) la stingerea obligaţiei garantate.
    [Art.9 în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
Articolul 10. Produsele

   
Gajul bunului se extinde în mod automat asupra fructelor, veniturilor şi produselor bunului, asupra produsului vînzării sau înstrăinării în alt mod a bunului gajat, inclusiv în conformitate cu art.24 alin. (2), sau fructelor, veniturilor şi produselor acestuia, dacă creditorul şi debitorul gajist nu au convenit altfel. În acest caz, gradul de prioritate a gajului asupra fructelor, veniturilor şi produselor bunului, asupra produsului vînzării sau înstrăinării în alt mod a bunului sau a fructelor, veniturilor şi produselor acestuia va fi determinat de momentul apariţiei gajului asupra bunului.
    [Art.10 alineat unic în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    [Art.10 modificat prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
Articolul 11. Gajul bunurilor viitoare
Gajul asupra bunurilor care vor intra în patrimoniul debitorului gajist în viitor, inclusiv asupra bunurilor viitoare, nu grevează aceste bunuri decît din momentul în care debitorul gajist devine titularul drepturilor gajate. Gradul de prioritate al gajului se stabileşte conform art.57 alin.(1).
Articolul 12. Transformarea bunurilor
Gajul subzistă asupra bunului mobil nou care rezultă din transformarea unui bun gajat. Gajul se extinde asupra a ceea ce rezultă din confuziunea (amestecul) sau unirea mai multor bunuri mobile dintre care unele au fost gajate. Persoana care dobîndeşte dreptul de proprietate asupra bunului nou este, în special în virtutea regulilor cu privire la accesiunea mobiliară, ţinută de acest gaj.
C a p i t o l u l  IV
GAJUL CONVENŢIONAL
Secţiunea 1
Constituirea gajului
Articolul 13. Contractul de gaj

   
(1) Contractul de gaj, cu excepţia gajului prin deposedare, se întocmeşte în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii.
    [Art.13 al.(1) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
(2) În cazul gajării unui bun a cărui vînzare trebuie autentificată notarial, contractul de gaj de asemenea trebuie autentificat notarial. Părţile pot conveni asupra autentificării notariale a oricărui contract de gaj.
(3) Forma contractului de modificare sau completare a contractului de gaj trebuie să fie similară formei prevăzute pentru contractul de gaj.
(4) Contractul de gaj trebuie să conţină:
    
  a) numele şi prenumele (denumirea) părţilor;
b)domiciliul (sediul) părţilor;
c) acordul expres al debitorului gajist de a constitui gajul în favoarea creditorului gajist;
d) descrierea bunului gajat;
   
e) esenţa şi scadenţa obligaţiei garantate prin gaj, suma maximă garantată a acesteia, fără dobînzi şi cheltuieli;
    [Art.13 al.(4), lit.e) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
f) tipul gajului.
     
Conţinutul contractului de ipotecă este stabilit de legislaţia cu privire la ipotecă.
      [Art.13 al.(4) modificat prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
(5) Părţile pot include în contractul de gaj şi alte clauze.
(6) Clauza cu privire la gaj poate fi inclusă în contractul din care izvorăşte obligaţia garantată prin gaj.
(7) Este nulă clauza prin care creditorul gajist devine proprietarul obiectului gajului în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiei garantate prin gaj. Prevederea în cauză nu se aplică în cazul respectării concomitente a următoarelor condiţii: obiect al gajului îl constituie moneda naţională sau valuta străină, cu excepţia monedelor metalice jubiliare şi comemorative (inclusiv a celor ce conţin metale preţioase); moneda în care urmează a fi executată obligaţia garantată nu diferă de moneda mijloacelor băneşti gajate. În acest caz, creditorul gajist devine proprietar al mijloacelor băneşti ce constituie obiectul gajului în condiţiile prevăzute la art. 661.
   
[Art.13 al.(7) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
 
   (8) Contractul de gaj este valabil chiar dacă a fost încheiat în pofida înţelegerii între debitorul gajist şi o persoană terţă care limitează în orice mod dreptul debitorului gajist de a gaja bunul. Persoana terţă poate cere debitorului gajist repararea prejudiciilor pentru încălcarea acestei înţelegeri şi poate exercita alte mijloace juridice de apărare, însă această încălcare nu constituie temei de nulitate a contractului de gaj.
    [Art.13 al.(8) introdus prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
Secţiunea 2
Obligaţia garantată prin gaj
Articolul 14. Obligaţia garantată
   
(1) Poate fi garantată prin gaj una sau mai multe obligaţii. Obligaţia garantată poate fi prezentă sau viitoare, condiţionată sau necondiţionată, determinată sau determinabilă, fixă sau flotantă.
    [Art.14 al.(1) modificat prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
(2) Gajul este constituit valid numai dacă obligaţia garantată prin el este exprimată în lei sau valută străină, în unităţi băneşti de calcul sau în orice îmbinare a acestora.
(3) Gajul garantează obligaţia propriu-zisă, dobînzile, cheltuielile de urmărire şi cheltuielile de  întreţinere a bunului gajat. Părţile pot extinde prin contract garanţia şi asupra penalităţilor şi prejudiciilor cauzate prin neexecutare sau executare necorespunzătoare.
(4) Poate fi garantată prin gaj o obligaţie care apare după încheierea contractului de gaj dacă acest fapt este stipulat în mod expres în contract.
     
(5) Obligaţiilor garantate cu ipotecă li se aplică prevederile Legii cu privire la ipotecă.
     [Art.14 al.(5) introdus prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
Articolul 15 Gajul constituit pentru garantarea plăţii unei
                       sume de bani
Gajul constituit pentru garantarea plăţii unei sume de bani este valabil chiar dacă, la momentul constituirii lui, debitorul gajist încă nu a primit prestaţia pentru care  se obligă sau a primit-o doar parţial. Această regulă se aplică în special la acordarea de credite sau la emiterea de obligaţii sau de alte titluri de împrumut.
    Articolul 16. Consecinţele refuzului transmiterii sumelor
                           de bani
    Dacă creditorul gajist refuză să predea sumele de bani pe care s-a obligat să le dea cu împrumut şi în a căror garantare deţine un gaj, el este obligat să reducă gajul (cu excepţia ipotecii) sau să-l radieze, sub sancţiunea reparării prejudiciului cauzat debitorului gajist.
[Art.16  în redacţia LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
[Secţiunea 3 exclusă prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
Secţiunea 4
Gajul asupra bunurilor mobile
§1. Particularităţile amanetului
Articolul 20. Constituirea amanetului
(1) Amanetul este constituit prin remiterea bunului sau titlului către creditorul gajist sau către un terţ care acţionează în numele creditorului gajist, sau dacă bunul este deja în mîinile acestuia, prin menţinerea posesiunii în baza consimţămîntului debitorului gajist, în scopul garantării creanţei creditorului.
(2) Pentru apariţia amanetului nu este obligatorie încheierea în scris a contractului.
(3) Amanetul este făcut public prin posesiunea bunului sau a titlului exercitată de creditor şi rămîne public doar dacă posesiunea este continuă. Publicitatea determină gradul de prioritate al amanetului în conformitate cu art. 57 alin. (1).
Articolul 21. Conservarea dreptului de amanet
(1) Amanetul subzistă în cazul în care exercitarea posesiunii este împiedicată de un terţ, fără ca creditorul să fi consimţit.
(2) Amanetul subzistă şi în cazul în care exercitarea posesiunii este întreruptă provizoriu prin remiterea bunului sau titlului către debitorul gajist sau către un terţ pentru evaluare, reparare, transformare sau ameliorare.
(3) Cu consimţămîntul debitorului gajist, creditorul poate să exercite posesiunea prin intermediul unui terţ, care trebuie informat privitor la titlul bunului.
Articolul 22. Amanetul titlurilor negociabile
(1) Amanetul care grevează bunuri reprezentate printr-un conosament sau prin alt titlu negociabil apare în momentul în care creditorul gajist şi-a executat prestaţia dacă titlul îi este remis în următoarele 10 zile.
(2) Dacă titlul este negociabil prin andosare şi remitere sau numai prin remitere, transmiterea lui către creditorul gajist are loc prin andosare şi remitere sau numai prin remitere.
Articolul 23. Recipisa privind obligaţia garantată
Creditorul gajist este obligat să elibereze, la cererea debitorului gajist, o recipisă cu privire la caracterul şi, în măsura posibilităţilor, la mărimea obligaţiei, a cărei executare este garantată de bunul amanetat.
§2. Particularităţile gajului asupra unei universalităţi
de bunuri
Articolul 24. Gajul asupra unei universalităţi de bunuri
(1) În cazul gajului asupra unei universalităţi de bunuri, nu este necesară individualizarea părţilor ei constitutive. Se consideră gajate în mărimea stabilită de contract toate bunurile care, conform particularităţilor de gen indicate în contract, pot fi atribuite la această universalitate.
(2) Debitorul gajist are dreptul să vîndă sau să înstrăineze în alt mod bunurile din universalitatea de bunuri în cursul obişnuit al activităţii sale, liber de gaj, cu condiţia înlocuirii bunurilor înstrăinate cu alte bunuri de aceeaşi natură în termenul convenit cu creditorul gajist. În cazul nerespectării acestei condiţii, creditorul gajist conservă un gaj asupra produsului înstrăinării bunului, în modul stabilit la art. 10, însă nu poate invoca dreptul de gaj în faţa dobînditorului bunurilor.
    [Art.24 al.(2) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
(3) Gajul unei universalităţi de bunuri subzistă chiar dacă bunurile au fost pierdute sau distruse, cu condiţia că debitorul gajist le-a înlocuit în perioada de timp indicată de creditorul gajist cu bunuri de aceeaşi natură sau cu alte bunuri acceptate de către creditorul gajist.
    [Art.24 al.(3) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
(4) Dreptul debitorului gajist de a vinde sau a înstrăina în alt mod bunurile din universalitatea de bunuri este suspendat în mod automat în momentul primirii de către debitorul gajist a avizului de executare conform art.67 alin.(1).
    [Art.24 al.(4) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
§ 3. Particularităţile gajului asupra bunurilor incorporale
    [Paragraful 3, titlul în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
Articolul 25. Gajul asupra drepturilor patrimoniale
    (1) Poate fi grevat cu gaj orice drept patrimonial, inclusiv drepturi asupra obiectelor proprietăţii intelectuale, creanţe băneşti, alte creanţe contractuale şi creanţe născute din alte temeiuri de apariţie a obligaţiilor, cu excepţiile prevăzute de lege.
    (2) Gajul asupra drepturilor patrimoniale nu necesită consimţămîntul debitorului obligaţiei patrimoniale, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.
    (3) Gajul asupra drepturilor patrimoniale se extinde asupra oricărei garanţii personale sau reale care asigură plata sau altă executare a obligaţiei patrimoniale, dacă contractul de gaj nu prevede altfel.
    (4) Gajul asupra drepturilor patrimoniale se extinde asupra oricărei garanţii personale sau reale care asigură plata sau altă executare a obligaţiei patrimoniale în pofida înţelegerii între debitorul gajist şi debitorul obligaţiei patrimoniale care limitează în orice mod dreptul debitorului gajist de a greva cu gaj drepturile patrimoniale sau garanţia personală sau reală care asigură plata sau altă executare a obligaţiei.
    (5) Debitorul obligaţiei patrimoniale poate cere debitorului gajist repararea prejudiciilor pentru încălcarea înţelegerii indicate la alin.(4) şi poate exercita alte mijloace juridice de apărare, însă această încălcare nu constituie temei de nulitate a contractului de gaj sau a contractului din care rezultă drepturile patrimoniale.
    (6) Debitorul execută obligaţia patrimonială conform condiţiilor acesteia, pînă cînd nu primeşte de la creditorul gajist avizul de executare conform art.67 alin.(1). După primirea avizului de executare, debitorul execută obligaţia patrimonială doar conform instrucţiunilor creditorului gajist, sub sancţiunea plăţii despăgubirilor.
    [Art.25 al.(6) modificat prin RMO293 din 03.10.14, MO293-296/03.10.14 pag.17]
    (7) Cu consimţămîntul debitorului gajist, creditorul gajist are dreptul să exercite drepturile prevăzute în art. 662 chiar şi pînă la iniţierea executării gajului, conform art. 61, fiind obligat să îndrepte încasările obţinute din executarea obligaţiei patrimoniale la stingerea obligaţiei garantate.
    [Art.25 în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
   
Articolul 251. Gajul mijloacelor băneşti în conturi
                             bancare
    (1) Gajul mijloacelor băneşti aflate şi care vor intra în conturile bancare (curente, de depozit, alte conturi) se constituie prin înregistrarea sau prin dobîndirea de către creditorul gajist a controlului asupra conturilor, în conformitate cu alin.(2).
    (2) Creditorul gajist dobîndeşte controlul asupra contului debitorului gajist atunci cînd:
    a) creditorul gajist este banca în care este deschis contul – din momentul încheierii contractului de gaj, sau
    b)  debitorul gajist, creditorul gajist şi banca în care este deschis contul convin în scris că banca va executa instrucţiunile creditorului gajist privind dispunerea de mijloacele băneşti din cont, indiferent de consimţămîntul debitorului gajist (contractul de control) – din momentul încheierii contractului de control.
    (3) Dacă contractul de gaj nu prevede altfel, debitorul gajist este liber să dispună de mijloacele băneşti din contul bancar.
    (4) Dreptul de stingere prin compensare a obligaţiilor, deţinut de bancă în temeiul legii, nu este atins prin dreptul de gaj al mijloacelor băneşti în conturi.
    (5) În virtutea normelor cu privire la secretul bancar, banca poate refuza în furnizarea informaţiei privind existenţa gajului mijloacelor băneşti în conturi constituit prin control.
    (6) În cazul în care mijloacele băneşti sînt puse sub urmărire la cererea altor creditori, banca va înştiinţa despre acest fapt creditorul gajist (dacă acesta nu este însăşi banca) şi va informa executorul judecătoresc despre existenţa gajului. În acest caz creditorul gajist va fi în drept să ceară executarea înainte de termen a obligaţiei garantate şi să pună sub urmărire obiectul gajului, dacă contractul de gaj nu prevede altfel, alăturîndu-se la executare în termenul indicat la art.101 alin.(1) din Codul de executare.
    (7) După primirea de către bancă a avizului de executare emis de creditorul gajist, conform art.67 alin.(1), banca va refuza executarea ordinelor debitorului gajist privind debitarea mijloacelor băneşti din cont, dacă în urma unei astfel de debitări soldul contului se va reduce mai jos de soldul obligaţiei garantate indicat în avizul de executare.
    (8) Banca va fi responsabilă în mod solidar cu debitorul gajist pentru prejudiciul cauzat creditorului gajist în legătură cu încălcarea de către bancă a obligaţiilor prevăzute în alin. (6).
    [Art.251 introdus prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
   
Articolul 26. Gajul valorilor mobiliare transferabile
                          şi titlurilor negociabile
    (1) Gajul valorilor mobiliare transferabile este reglementat de prezenta lege şi Legea privind piaţa de capital.
    (2) Gajul titlului negociabil se constituie prin înregistrare sau prin dobîndirea de către creditorul gajist a posesiei titlului, în conformitate cu art.22.
    (3) Gajul titlului negociabil se extinde asupra bunurilor corporale care fac obiectul acestui titlu, cu condiţia că emitentul titlului este în posesiunea bunului, în mod direct sau indirect, în momentul cînd gajul titlului apare.
    [Art.26 în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
§ 4. Particularităţile gajului la emiterea obligaţiunilor
asigurate
cu bunurile proprii ale emitentului şi/sau ale
persoanelor terţe

       Articolul 261.  Constituirea gajului la emiterea
                               obligaţiunilor asigurate cu bunurile
                               proprii ale emitentului şi/sau ale
                               persoanelor terţe

    (1) Prin derogare de la prevederile art.13, constituirea gajului pentru garantarea plăţii unei sume de bani în cazul emiterii de obligaţiuni asigurate cu bunurile proprii ale emitentului şi/sau ale persoanelor terţe are loc fără încheierea contractului de gaj, în temeiul cererii emitentului de obligaţiuni, la care se anexează:
    a) acordul emitentului de a constitui gajul în favoarea deţinătorilor de obligaţiuni;
    b) copia certificatului de înregistrare de stat al emitentului;
    c) extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;
    d) procesul-verbal al şedinţei organului competent al emitentului care a adoptat decizia de emitere a obligaţiunilor;
    e) prospectul ofertei publice de obligaţiuni, întocmit conform prevederilor legislaţiei cu privire la valorile mobiliare;
    f) lista bunurilor ce urmează a fi gajate, cu indicarea datelor necesare de introdus în registru, inclusiv valoarea bunurilor gajate şi valoarea emisiunii de obligaţiuni fără dobînzi şi cheltuieli.
    (2) Gajul specificat la alin.(1) se consideră constituit din momentul înregistrării acestuia conform prevederilor art.7.
    (3) După înregistrarea prospectului ofertei publice de obligaţiuni la Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi pînă la iniţierea plasamentului obligaţiunilor, emitentul este obligat să prezinte organului de înregistrare a gajului:
    a) hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind înregistrarea prospectului ofertei publice de obligaţiuni, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    b) un exemplar al prospectului ofertei publice de obligaţiuni, înregistrat la Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    (4) În temeiul documentelor prezentate de emitent conform alin.(3), în registrul gajului se introduc date privind:
    a) clasa obligaţiunilor;
    b) data şi numărul înregistrării de stat a obligaţiunilor;
    c) termenul de circulaţie a obligaţiunilor şi data scadenţei acestora.
    (5) Înscrierea în registrul gajului va conţine de asemenea menţiunea precum că creditori gajişti sînt deţinătorii de obligaţiuni conform listei întocmite, la data expirării termenului de circulaţie a acestora, de către participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare care ţine registrul deţinătorilor de obligaţiuni.
    (6) Temei pentru radierea gajului constituit conform prezentului articol poate servi:
    a) hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind respingerea cererii de înregistrare a prospectului ofertei publice de obligaţiuni;
    b) hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind radierea din Registrul de stat al valorilor mobiliare a obligaţiunilor emise;
    c) hotărîrea privind declararea emisiunii de obligaţiuni neefectuate sau nevalabile, în cazul în care plasarea obligaţiunilor nu a avut loc;
    d) hotărîrea instanţei de judecată.
    (7) În cazul neexecutării la scadenţă de către emitent a obligaţiilor sale ce rezultă din obligaţiunile asigurate cu bunurile proprii ale emitentului şi/sau ale persoanelor terţe, deţinătorii de obligaţiuni (creditorii gajişti) menţionaţi la alin. (5) sînt în drept să iniţieze procedura de executare silită a dreptului de gaj în modul stabilit de legislaţie.

    [Paragraful 4 introdus prin LP250-XVI din 12.11.07, MO37-39/22.02.08 art.102, în vigoare 01.01.08]
Secţiunea 5
Particularităţile gajului asupra întreprinderii
Articolul 27. Noţiunea de gaj asupra întreprinderii
Gajul asupra întreprinderii în calitate de complex patrimonial se extinde asupra tuturor bunurilor mobile ale întreprinderii.
    [Art.27 alineat unic în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
     [Art.27 al.(2) abrogat prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531, al.(1) devine alineat unic; în vigoare 08.11.14]
   
Articolul 28. Dreptul de opţiune al creditorului gajist
    Creditorul gajist care a obţinut în posesiune bunul gajat, în conformitate cu art.70 sau, după caz, art.71, este în drept să-l vîndă, în baza procedurii generale, potrivit art.75, sau ca un tot întreg, conform art. 29.
   
[Art.28 alineat unic în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    [Art.28 al.(2) abrogat prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531, al.(1) devine alineat unic; în vigoare 08.11.14]
   
Articolul 29. Executarea gajului asupra întreprinderii
    (1) În cazul în care creditorul gajist a decis să execute gajul asupra întreprinderii prin vînzarea ei ca un tot întreg, avizul de executare a gajului va conţine, pe lîngă datele prevăzute la art. 67 alin. (4) o menţiune în acest sens.
    (2) Avizul de executare a gajului se depune la Registrul garanţiilor şi se expediază către toate băncile cunoscute ca deţinînd controlul asupra conturilor bancare ale debitorului gajist în conformitate cu art.251 alin.(2).
    (3) Creditorul gajist poate în orice moment să renunţe la executarea gajului asupra întreprinderii ca un tot întreg şi să procedeze la executarea gajului în baza regulilor generale stabilite la art.75. În acest caz, el va depune în Registrul garanţiilor un aviz de modificare cu privire la avizul de executare depus în conformitate cu alin.(1) al prezentului articol.
    [Art.29 în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
[Art.30 abrogat prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
   
[Art.31 abrogat prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
Capitolul V
GAJUL LEGAL
Articolul 32. Creanţele din care poate naşte gajul legal
(1) Gajul legal  poate naşte doar din:
a)  creanţele statului pentru sumele datorate conform legislaţiei fiscale şi vamale;
   
[Art.32 al.(1), lit.a) modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
b)creanţele rezultate dintr-o hotărîre judecătorească.
(2) Gajul legal poate greva bunuri mobile şi imobile.
(3) Gajul legal nu poate greva bunuri sau drepturi patrimoniale gajate deja în folosul altor creditori dacă contractul de gaj nu prevede altfel.
Articolul 33. Gajul legal de garantare a creanţelor fiscale
                          
şi vamale
    [Art.33 denumirea modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
În cazul creanţelor statului care iau naştere în temeiul legislaţiei fiscale şi vamale, gajul legal se constituie doar dacă este înregistrat conform art. 7. Cererea de înregistrare reprezintă un aviz în care se indică bunurile pe care creditorul intenţionează să le valorifice, temeiul creanţei şi mărimea ei. Creditorul gajist are obligaţia să aducă la cunoştinţă debitorului gajist avizul înregistrat.
   
[Art.33 modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
Articolul 34. Gajul legal constituit în baza hotărîrii
                      judecătoreşti
(1) Creditorul în a cărui favoare a fost emisă o hotărîre judecătorească cu privire la încasarea unei sume de bani poate obţine un gaj legal asupra unui bun, mobil sau imobil, al debitorului său.
(2) Gajul legal se constituie prin înregistrarea unui aviz, în care se indică bunul gajat şi mărimea creanţei, iar în cazul pensiei sau a pensiei de întreţinere - mărimea plăţilor periodice şi coeficientul de indexare. La aviz se anexează o copie autentificată de pe hotărîrea judecătorească şi  dovada aducerii avizului la cunoştinţa debitorului.
Articolul 35. Reducerea, substituirea sau radierea gajului
                        legal
La cererea proprietarului bunurilor gajate legal, instanţa judecătorească stabileşte ce bunuri ar putea fi gajate, poate reduce numărul lor sau permite reclamantului să substituie gajul legal cu o altă garanţie  suficientă pentru  plata creanţei. În acest caz, instanţa judecătorească poate hotărî radierea înregistrării gajului legal.
Articolul 36. Exercitarea dreptului de gaj
Creditorul care şi-a înregistrat gajul legal are dreptul de a urmări bunul gajat, în condiţiile prevăzute la capitolul VIII.
Capitolul  VI
ÎNREGISTRAREA GAJULUI BUNURILOR MOBILE
    Articolul 37. Registrul garanţiilor
    (1) Registrul garanţiilor este un registru public, în care se înregistrează gajul bunurilor mobile, precum şi oricare alte drepturi de garanţie asupra bunurilor mobile, în conformitate cu art.47. Registrul garanţiilor este organizat astfel încît să asigure că procesele de înregistrare şi acces la Registru sînt simple, eficiente, public accesibile şi transparente.
    (2) Registrul garanţiilor este unica sursă oficială de informaţie privind drepturile de garanţie înregistrate asupra bunurilor mobile, inclusiv în scopul determinării gradului de prioritate a gajului.
    (3) Organizarea şi funcţionarea Registrului garanţiilor, cerinţele de securitate şi integritate a acestuia, precum şi modul de transmitere de către deţinătorul Registrului garanţiilor a datelor despre gajurile şi alte drepturi de garanţie înregistrate către deţinătorii altor registre şi modul de coordonare a funcţiilor între registre sînt reglementate prin regulamentul aprobat de Guvern.
    [Art.37 în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
   
Articolul 38. Temeiuri pentru înregistrarea gajului,
                         modificarea şi anularea înregistrării gajului
    (1) Gajul este înregistrat în baza avizului de înregistrare.
    (2) Modificările la avizul de înregistrare a gajului sînt înregistrate în baza avizului de modificare. Radierea avizului de înregistrare a gajului este înregistrată în baza avizului de radiere.
    [Art.38 în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
   
Articolul 39. Procedura înregistrării
    (1) Înregistrarea gajului are loc prin depunerea în Registrul garanţiilor a unui aviz de înregistrare, care conţine informaţia indicată la alin.(2). Avizul de înregistrare poate fi depus prin orice persoană înregistrată de Ministerul Justiţiei cu drept de acces activ la Registrul garanţiilor (operator). Lista operatorilor autorizaţi este făcută publică în conformitate cu actul normativ prevăzut la art.37 alin.(3).
    (2) Avizul de înregistrare va conţine:
    a) datele de identificare (numele şi prenumele, numărul de identificare de stat (IDNP) şi adresa persoanei fizice sau denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO) şi adresa persoanei juridice sau întreprinzătorului individual) ale debitorului gajist, creditorului gajist şi gestionarului gajului (în cazul în care ultimul a fost desemnat);
    b) descrierea generală sau specifică a bunurilor gajate;
    c) esenţa şi scadenţa obligaţiei garantate, suma maximă garantată a acesteia, fără dobînzi şi cheltuieli;
    d) interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi în conformitate cu art. 56;
    e) în cazul gajului asupra întreprinderii, o menţiune că gajul reprezintă un gaj asupra întreprinderii;
    f) semnătura debitorului gajist şi a creditorului gajist.
    (3) Avizul de înregistrare se transmite operatorului pe suport de hîrtie, cu semnătura olografă a părţilor, sau prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, cu semnătura digitală a părţilor, aplicată conform regulamentului emis în conformitate cu art.37 alin.(3).
    (4) Operatorul acceptă datele exact aşa cum se conţin în avizul de înregistrare a gajului. Operatorul nu va solicita o copie a contractului de gaj şi nu va verifica conţinutul avizului, dar este obligat să verifice identitatea părţilor şi împuternicirile de reprezentare.
    (5) Operatorul transmite avizul de înregistrare a gajului la Registrul garanţiilor imediat după primirea lui.
    (6) Operatorul refuză primirea avizului de înregistrare a gajului doar dacă acesta:
    a) nu conţine toate datele prevăzute la alin.(2);
    b) nu este însoţit de dovada achitării plăţii de înregistrare.
    (7) După efectuarea înregistrării gajului, creditorul gajist va primi o confirmare a înregistrării gajului, în conformitate cu regulamentul emis în conformitate cu art.37 alin.(3). Pe lîngă datele din avizul de înregistrare, confirmarea trebuie să conţină momentul înregistrării (anul, data, ora şi minutul).
    (8) În scopul prezentei legi, inclusiv pentru notificările prevăzute la art.67, orice obligaţie de notificare a persoanelor indicate la alin.(2) lit.a) va fi considerată drept executată corespunzător, dacă notificarea (avizul) este expediat la ultima adresă a persoanei indicată în Registrul garanţiilor.
   
[Art.39 în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
Articolul 40. Plata pentru înregistrarea gajului şi pentru
                      furnizarea informaţiei
    (1) Pentru înregistrarea gajului, eliberarea extrasului din Registrul garanţiilor sau furnizarea oricărei altei informaţii privind înregistrarea gajului se percepe taxa de stat în mărime prevăzută de Legea taxei de stat. Pentru înregistrarea gajului şi eliberarea extraselor din Registrul garanţiilor se percepe, de asemenea, o plată în mărimea prevăzută de regulamentul emis în conformitate cu art.37 alin.(3).
   
[Art.40 al.(1) modificat prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    (2) Autorităţile publice, instanţele judecătoreşti, executorii judecătoreşti, administratorii insolvabilităţii/lichidatorii în procesele de insolvabilitate, organele de urmărire penală şi autorităţile fiscale vor avea acces gratuit la Registrul garanţiilor.
    [Art.40 al.(2) introdus prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 08.11.14]
    [Art. 40 modificat prin LP471 din 21.11.03, MO248-253/19.12.03 art.1002]
   
Articolul 41. Modificarea sau corectarea informaţiei
                          despre gaj
(1) Avizul de modificare este semnat de creditorul gajist şi debitorul gajist, cu excepţia avizului de înregistrare a modificărilor legate de înregistrarea substituirii creditorului gajist urmare a cesiunii creanţei garantate în conformitate cu art.58, care se semnează doar de creditorul gajist.
[Art.41 al.(1) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]

(2) La înregistrarea modificărilor, prevederile art.39 se aplică în mod corespunzător.
       [Art.41 al.(2) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
(3) Înregistrarea iniţială se menţine şi se indică în Registrul garanţiilor astfel, încît să permită monitorizarea modificărilor sau corectărilor informaţiei despre gaj.
   
[Art.40  al.(3) introdus prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 08.11.14]  
Articolul 42. Majorarea sau completarea obiectului gajului
                      ori a creanţei garantate
Majorarea sau completarea obiectului gajului ori a creanţei garantate prin el se efectuează, cu acordul părţilor, prin efectuarea de modificări în contractul de gaj existent sau prin încheierea unui nou contract de gaj, în acest caz gajul urmînd să fie înregistrat conform regulilor stabilite pentru Registrul garanţiilor.
Articolul 43. Radierea informaţiei despre gaj din
                     Registrul garanţiilor
(1) În urma încetării gajului, informaţia despre gaj urmează a fi radiată din Registrul garanţiilor.
   
(2) Gajul este radiat din Registrul garanţiilor în baza avizului de radiere emis de:
    a) creditorul gajist, din iniţiativă proprie sau la cererea debitorului gajist, conform alin.(3);
    b) debitorul gajist, în temeiul hotărîrii judecătoreşti;
    c) cumpărătorul bunului gajat, în temeiul confirmării vînzării emise de creditorul gajist conform art.78, de executorul judecătoresc conform Codului de executare sau de administratorul insolvabilităţii/lichidatorul conform Legii insolvabilităţii.
    [Art.43 al.(2) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
   
(3) Creditorul gajist este obligat să elibereze debitorului gajist sau, în cazul convenit cu acesta, să depună direct în Registrul garanţiilor un aviz de radiere a avizului respectiv de înregistrare a gajului în termen de 3 zile după stingerea gajului conform art. 80, dacă contractul nu prevede un termen mai mare. Creditorul gajist poartă răspundere în faţa debitorului gajist pentru prejudiciul suportat ca urmare a încălcării acestei obligaţii.
    [Art.43 al.(3) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
 
   (4) Informaţia despre încetarea gajului se păstrează în baza de date a Registrului garanţiilor timp de 25 de ani.
    [Art.43 al.(4) modificat prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
Articolul 44. Efectele înregistrării
(1) Faptul că informaţia este înscrisă în Registrul garanţiilor nu constituie o prezumţie legală a veridicităţii ei.
(2) Înscrierea în Registrul garanţiilor nu conferă validitate unui gaj lovit de nulitate.
(3) Din momentul înregistrării gajului, nimeni nu poate invoca necunoaşterea informaţiei înscrise în Registrul garanţiilor.
(4) În raporturile cu terţi de bună-credinţă, debitorul gajist sau creditorul gajist nu poate invoca incorectitudinea informaţiei din Registrul garanţiilor.
    (5) Persoana interesată are dreptul să atace în instanţă judecătorească refuzul de înregistrare a gajului sau a modificărilor ori anulării avizelor de înregistrare a gajului, înregistrarea ilegală, prezentarea tardivă sau refuzul de a i se prezenta informaţia necesară despre înregistrarea gajului.
    [Art.44 al.(5) modificat prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
Articolul 45. Accesul pasiv la Registrul garanţiilor
 
   (1) Orice persoană poate consulta Registrul garanţiilor şi obţine extras din el. Extrasul din Registrul garanţiilor este emis în conformitate cu regulamentul prevăzut la art.37 alin.(3).
    [Art.45 al.(1) modificat prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
(2) Ministerul Justiţiei poate permite, în bază de contract, persoanelor interesate accesul pasiv continuu la Registrul garanţiilor.
   
[Art.46 abrogat prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
   
Articolul 47. Înregistrarea altor drepturi de garanţie
    (1) Leasingul financiar poate fi înregistrat în Registrul garanţiilor în cazurile prevăzute de Legea cu privire la leasing.
    (2) Alte drepturi de garanţie pot fi înregistrate în Registrul garanţiilor în cazurile prevăzute de alte legi.
    (3) Procedura de înregistrare a leasingului financiar şi a altor drepturi de garanţie în Registrul garanţiilor este reglementată de prezentul capitol VI şi de regulamentul emis în conformitate cu art. 37 alin. (3).
    (4) Gradul de prioritate între diferite drepturi de garanţie este determinat de momentul înregistrării în Registrul garanţiilor.
    [Art.47 în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
Capitolul VII
EFECTELE GAJULUI
Articolul 48. Obligaţia de diligenţă
(1) Nici debitorul gajist, nici posesorul bunului gajat nu poate distruge sau deteriora bunul gajat ori diminua valoarea lui dacă  aceasta nu se face prin uzură normală sau în caz de necesitate.
(2) În cazul pericolului pieirii sau deteriorării bunului gajat, partea care îl deţine este obligată să informeze imediat cealaltă parte, aceasta fiind în drept să examineze bunul.
Articolul 49. Drepturile creditorului în cazul pierderii
                      sau deteriorării bunului gajat
(1) În cazul pierderii sau deteriorării bunului gajat, creditorul gajist poate, pe lîngă alte drepturi prevăzute de lege, să ceară daune-interese compensatorii pînă la concurenţa creanţei sale în baza aceluiaşi titlu de gaj, chiar dacă creanţa sa nu este scadentă.
(2) Dacă, în urma deteriorării, bunul gajat nu mai poate fi utilizat conform destinaţiei sale directe, creditorul gajist este în drept să ceară substituirea ori completarea bunului gajat sau achitarea de către debitorul gajist a valorii lui stabilite în contract.
(3) În cazul în care debitorul gajist refuză să substituie gajul sau nu-l poate substitui într-un termen rezonabil, acordat de creditorul gajist, acesta este obligat să înscrie în registrul respectiv informaţia despre pierderea gajului său. Informaţia se înregistrează în baza demersului unilateral al creditorului gajist. Prevederile capitolului VI se aplică în modul corespunzător.
   
(4) Drepturile creditorului, în cazul pierderii sau deteriorării bunului ipotecat, sînt reglementate de legislaţia cu privire la ipotecă.
    [Art.49 al.(4) introdus prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
Articolul 50. Acţiunea în recunoaşterea gajului
Creditorul gajist poate acţiona în conformitate cu legislaţia pentru a i se recunoaşte gajul (ipoteca) şi a întrerupe prescripţia, chiar dacă creanţa lui nu este scadentă.
Articolul 51. Obligaţiile creditorului care deţine
                           bunul gajat
  
  (1) Creditorul gajist trebuie să facă toate actele necesare conservării bunului pe care îl deţine. Cheltuielile de conservare a bunului suportate de creditorul gajist sînt rambursate de către debitorul gajist dacă contractul nu prevede altfel.
    [Art.51 al.(1) modificat prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
(2) Creditorul gajist nu poate folosi bunul gajat fără permisiunea debitorului gajist.
(3) În cazul folosirii bunului gajat, creditorul gajist trebuie să prezinte debitorului gajist o dare de seamă. În lipsa unei stipulaţii contrare, creditorul gajist remite debitorului fructele pe care le-a obţinut şi utilizează veniturile în contul plăţii cheltuielilor, apoi a dobînzilor şi după aceea a obligaţiei propriu-zise.
(4) Creditorul gajist nu răspunde pentru pierderea bunului gajat cauzată de o forţă majoră sau de maturarea, perisabilitatea sau de utilizarea normală şi autorizată a bunului.
(5) Creditorul gajist este obligat să remită imediat, la momentul stingerii obligaţiei garantate, debitorului gajist bunul gajat.
(6) Creditorul gajist obligat să restituie bunul în temeiul unei hotărîri judecătoreşti pierde astfel dreptul său de gaj.
(7) Moştenitorii creditorului gajist sînt creditori gajişti solidari numai în limitele valorii reale a bunurilor succesorale care au trecut la ei.
Articolul 52. Drepturile şi obligaţiile debitorului gajist
(1) Gajul nu-l lipseşte pe debitorul gajist sau pe posesorul bunului gajat de drepturile lor asupra bunurilor gajate. Aceştia trebuie să-şi exercite drepturile fără a aduce atingere drepturilor creditorului gajist, dacă contractul nu prevede altfel.
   
(2) Debitorul gajist are dreptul să folosească obiectul gajului conform destinaţiei.
     [Art.52 al.(2) modificat prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
   
(3) Debitorul gajist nu are dreptul să vîndă sau să înstrăineze în alt mod bunurile gajate, dacă legea (inclusiv art. 24 alin. (2) al prezentei legi) nu prevede altfel sau dacă nu s-a convenit altfel cu creditorul gajist.
    [Art.52 al.(3) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
(4) Debitorul gajist nu are dreptul să transmită bunul gajat în locaţiune, arendă sau comodat, dacă nu s-a convenit altfel cu creditorul gajist.
    [Art.52 al.(4) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
(5) Este nulă clauza care limitează dreptul debitorului gajist de a lăsa prin testament bunurile gajate.
(6) Moştenitorii debitorului gajist sînt debitori gajişti solidari numai în limitele valorii reale a bunurilor succesorale care au trecut la ei.
Articolul 53. Obligaţia lombardului de a asigura amanetul
(1) Lombardul este obligat să asigure din contul său bunurile primite în gaj.
(2) Este nulă clauza care exclude obligaţia de asigurare.
(3) Asigurarea este efectuată în cuantumul valorii depline a bunului gajat, conform estimărilor făcute cu acordul părţilor la gajarea bunului.
Articolul 54. Înlocuirea şi substituirea obiectului gajului
Părţile pot conveni asupra condiţiilor de înlocuire sau substituire a obiectului gajului. Înlocuirea şi substituirea obiectului gajului reprezintă un nou gaj.
Articolul 55. Gestionarul gajului
Creditorul gajist poate desemna un gestionar al gajului care să acţioneze în numele lui şi care să întreprindă orice acţiune referitoare la obiectul gajului, în limitele drepturilor acordate, cu excepţia dreptului de cesiune a creanţei garantate prin gaj. Debitorul gajist sau terţul la care se află bunul sînt obligaţi să urmeze indicaţiile gestionarului gajului.
Articolul 56. Gajul următor
   
(1) Gajarea unui bun gajat (gajul următor) se admite dacă nu este interzisă de lege. Gradul de prioritate al garanţiilor este determinat în conformitate cu art. 57.
    [Art.56 al.(1) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
(2) În cazul în care interzicerea gajului următor este înregistrată, nerespectarea acesteia atrage nulitatea contractelor de gaj următoare şi obligaţia debitorului gajist de a repara prejudiciul cauzat creditorilor gajişti.
   
(3) Debitorul gajist are obligaţia de a informa fiecare creditor gajist care deţine un gaj următor despre toate gajurile precedente, sub sancţiunea plăţii despăgubirilor.
   
[Art.56 al.(3) introdus prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    (4) Debitorul gajist are obligaţia de a informa toţi creditorii gajişti care deţin gajuri precedente despre fiecare gaj următor, imediat după crearea oricărui gaj următor, comunicîndu-le datele prevăzute la art. 13 alin. (4), sub sancţiunea plăţii despăgubirilor.
   
[Art.56 al.(4) introdus prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    (5) Modificarea gajurilor precedente după constituirea gajurilor următoare nu va prejudicia drepturile creditorului gajist care deţine un gaj următor, dacă acesta nu convine altfel. În cazul majorării obligaţiei garantate cu gaj precedent, gajul care garantează suma majorării va avea un grad de prioritate inferior gajurilor constituite pînă la momentul cînd modificarea gajului a fost înregistrată.
   
[Art.56 al.(5) introdus prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
Articolul 57. Gradul de prioritate al gajurilor
   
(1) Gradul de prioritate al gajurilor asupra aceluiaşi bun este determinat de momentul apariţiei gajului, conform prevederilor art. 6 alin. (3) şi (4). Obligaţia garantată cu un gaj de grad inferior se satisface doar după satisfacerea deplină a obligaţiei garantate cu un gaj de grad superior.
    [Art.57 al.(1) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
(2) Creditorul gajist de un grad inferior poate să-şi satisfacă creanţa din bunul gajat înaintea creditorilor de grad superior numai cu acordul scris al fiecărui creditor de grad superior. În cazul ipotecii, se aplică prevederile legislaţiei cu privire la ipotecă.
      [Art.57 al.(2) modificat prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
(3) Gradul de prioritate al gajurilor poate fi modificat cu acordul fiecărui creditor de grad superior. Acordul produce efecte numai după înregistrarea lui conform prevederilor art.41.
(4) Creditorii gajişti pot conveni asupra cotei care va reveni fiecăruia dintre ei din contul produsului vînzării bunului gajat.
   
(6) Gajul mijloacelor băneşti în conturile bancare făcut public prin control în conformitate cu art. 251 alin. (2) are prioritate faţă de gajul făcut public prin înregistrare. Dacă banca în care a fost deschis contul a semnat contracte de control cu mai mulţi creditori gajişti, gradul de prioritate între aceşti creditori gajişti se va determina în funcţie de momentul încheierii contractelor de control.
   
[Art.57 al.(6) introdus prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    (7) Gajul bunului corporal făcut public prin posesiunea titlului negociabil în conformitate cu art. 22 are prioritate faţă de gajul făcut public prin înregistrare, cu excepţia cazului în care gajul în favoarea creditorului gajist care nu are în posesiune titlul negociabil a fost înregistrat înainte de momentul în care bunurile au devenit obiectul titlului negociabil.
   
[Art.57 al.(7) introdus prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    (8) Următoarele gajuri au prioritate faţă de gajurile înregistrate asupra unei universalităţi de bunuri (art. 24), întreprinderii (art. 27), produselor (art. 10) şi bunurilor viitoare (art. 11):
    a) gajul înregistrat al unui vînzător sau creditor (inclusiv locator) neplătit care a finanţat achiziţia unui bun, asupra acestui bun, dar numai în cazul în care acest gaj a fost înregistrat înainte ca debitorul gajist să fi obţinut posesiunea bunului, iar vînzătorul sau, după caz, creditorul îl înştiinţează pe creditorul gajist anterior cu privire la aceasta;
    b) gajul înregistrat asupra produselor program achiziţionate pentru a fi utilizate cu bunurile dobîndite în temeiul lit. a);
    c) gajul înregistrat asupra recoltei sau produselor acesteia, care garantează finanţările obţinute pentru a produce recolta, constituit în perioada de creştere a culturilor sau în decurs de 6 luni înainte ca culturile să fie plantate;
    d) gajul înregistrat asupra efectivelor de animale sau produselor acestora, care garantează finanţările obţinute pentru achiziţia de nutreţuri, medicamente sau hormoni pentru animale, cu excepţia faptului că acest gaj nu are prioritate faţă de gajul înregistrat al vînzătorului sau creditorului (inclusiv locatorului) neplătit care a finanţat achiziţionarea nutreţurilor, medicamentelor sau hormonilor pentru animale.
   
[Art.57 al.(8) introdus prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    (9) În cazul în care două sau mai multe gajuri înregistrate asupra aceluiaşi bun corporal se extind asupra bunului rezultat din transformare sau confuziune (amestec), gradul de prioritate între ele rămîne acelaşi ca şi pînă la transformare sau confuziune (amestec).
   
[Art.57 al.(9) introdus prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    (10) În cazul în care două sau mai multe gajuri înregistrate asupra diferitor bunuri corporale se extind asupra aceluiaşi bun rezultat din transformare sau confuziune (amestec), creditorii gajişti vor deţine cote-părţi din gajul asupra bunului rezultat din transformare sau confuziune (amestec), proporţionale valorii de piaţă a fiecărui bun pînă la transformare sau confuziune (amestec).
   
[Art.57 al.(10) introdus prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
Articolul 58. Cesiunea creanţei sau datoriei garantate prin gaj
(1) În cazul cesiunii creanţei garantate prin gaj, noul creditor gajist dobîndeşte dreptul de gaj în volumul deţinut de cedent. Debitorul gajist rămîne obligat faţă de creditorul cesionar.
(2) În cazul cesiunii unei părţi a creanţei garantate prin gaj, noul creditor gajist dobîndeşte dreptul de gaj proporţional părţii din creanţă dacă contractul de gaj nu prevede altfel.
(3) Substituirea creditorului gajist se înregistrează conform art.41. Valabilitatea înregistrării precedente nu este afectată pînă la înregistrarea noului gaj.
(4) În cazul cesiunii datoriei, gajul se stinge dacă debitorul gajist nu a consimţit să garanteze pentru noul debitor.
    
(5) Cesiunea drepturilor ipotecare este reglementată de legislaţia cu privire la ipotecă.

     [Art.58 al.(5) introdus prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
Articolul 59. Dobîndirea bunurilor gajate
 
   (1) În cazul înstrăinării bunului gajat, gajul nu se va stinge.
    [Art.59 al.(1) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
   
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), bunul se dobîndeşte liber de gaj, dacă:
    a) creditorul gajist a permis vînzarea sau înstrăinarea în alt mod a bunului, liber de gaj, în conformitate cu art. 60 alin. (1);
    b) debitorul gajist vinde bunurile din universalitatea de bunuri în cursul obişnuit al activităţii sale, în conformitate cu art. 24 alin. (2);
    c) bunurile gajate sînt achiziţionate de la creditorul gajist sau de la persoana desemnată de creditorul gajist conform art. 75 sau de către creditorul gajist conform art. 79.
    [Art.59 al.(2) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
   
[Art.59 al.(3) abrogat prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
      (4) Transmiterea drepturilor asupra obiectului ipotecii este reglementată de legislaţia cu privire la ipotecă.
      [Art.59 al.(4) introdus prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
Articolul 60. Permisiunea vînzării bunurilor libere de gaj
(1) Creditorul gajist poate permite debitorului gajist vînzarea bunului liber de gaj, cu excepţia amanetului.
  [Art.60 al.(2) abrogat prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
(3) Permisiunea de vînzare a bunurilor libere de gaj se suspendă din data înregistrării preavizului despre urmărirea bunului gajat şi încetează la data radierii acestui preaviz.
(4) Permisiunea de vînzare a bunului liber de gaj încetează la momentul transformării gajului înregistrat în amanet.
   
[Art.60 al.(5) abrogat prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
Capitolul VIII
EXERCITAREA DREPTULUI DE GAJ
Secţiunea 1
Condiţiile generale de exercitare a dreptului de gaj
    (1) Creditorul gajist este în drept să pună sub urmărire obiectul gajului, prin executarea drepturilor prevăzute la alin.(2), în cazul neexecutării obligaţiei garantate sau în alte cazuri prevăzute de lege sau contract. Dacă obligaţia garantată trebuie executată în rate, creditorul gajist poate, totodată, cere executarea înainte de termen a întregii obligaţii atunci cînd nu este executată o parte a obligaţiei.
   
[Art.61 al.(1) modificat prin RMO293 din 03.10.14, MO293-296/03.10.14 pag.17]
    [Art.61 al.(1) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]

   
(2) În condiţiile prezentului capitol, creditorul gajist poate exercita următoarele drepturi cu privire la bunurile gajate:
    a) să execute gajul asupra bunurilor incorporale în conformitate cu art. 66- 662;
    b) să obţină posesiunea şi să vîndă bunurile corporale gajate, conform art. 69-75;
    c) să achiziţioneze bunurile gajate (cu excepţia titlurilor de capital), în contul stingerii totale sau parţiale a obligaţiei garantate, în conformitate cu art. 79;
    d) să exercite oricare alte drepturi prevăzute de contractul de gaj, cu excepţia cazului în care acestea contravin prezentei legi sau altor legi.
    [Art.61 al.(2) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    [Art.61 al.(2) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
(3) Creditorul gajist îşi exercită dreptul de gaj, indiferent de faptul cine deţine bunul gajat.   
Articolul 62. Termenul de exercitare
   
Creditorul gajist nu-şi poate exercita drepturile de gaj înaintea expirării termenului conform art.67 alin.(5), cu excepţia cazului prevăzut la acelaşi articol alin.(7) şi la art.71 alin.(3).
    [Art.62 modificat prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
Articolul 63. Prioritatea exercitării
(1) Creditorul de grad superior are prioritate în exercitarea drepturilor sale de gaj faţă de creditorii de grad inferior. Articolul 57 se aplică în modul corespunzător.
(2) Creditorul de grad superior  este obligat să achite cheltuielile suportate de creditorul de grad inferior dacă, fiind avizat de acesta că îşi va exercita un drept de gaj, omite totuşi să invoce într-un termen rezonabil prioritatea drepturilor sale.
   
(3) Creditorul gajist de grad superior care a primit de la creditorul gajist de un grad inferior un aviz de executare în conformitate cu art. 67 alin. (1) are dreptul să ceară executarea înainte de termen a obligaţiei garantate şi să pună sub urmărire obiectul gajului, dacă contractul de gaj nu prevede altfel.
   
[Art.63 al.(3) introdus prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    (4) Dacă creditorul gajist de grad superior nu şi-a exercitat drepturile prevăzute la alin. (3), gajul de grad superior nu se stinge prin vînzarea bunurilor gajate, dacă nu s-a convenit altfel cu creditorul gajist de grad superior.
   
[Art.63 al.(4) introdus prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    (5) Creditorul gajist de grad inferior care a primit de la un creditor gajist de un grad superior un aviz de executare în conformitate cu art. 67 alin. (1) are dreptul să ceară executarea înainte de termen a obligaţiei garantate şi să pună sub urmărire obiectul gajului, dacă contractul de gaj nu prevede altfel.
   
[Art.63 al.(5) introdus prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    (6) Creditorul gajist de grad inferior nu poate exercita dreptul prevăzut la alin. (5) dacă creditorul gajist de grad superior a iniţiat executarea gajului asupra doar unei părţi a bunurilor gajate, iar bunurile gajate rămase sînt suficiente pentru a garanta creanţele creditorului gajist de grad inferior.
   
[Art.63 al.(6) introdus prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    (7) Dacă creditorul gajist de grad inferior nu şi-a exercitat drepturile prevăzute la alin. (5) şi nu rămîn bunuri gajate conform alin. (6), gajul de grad inferior se stinge.
   
[Art.63 al.(7) introdus prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    (8) Creditorii gajişti care îşi exercită drepturile prevăzute la alin.(3) sau alin.(5) vor înştiinţa în acest sens creditorul gajist de la care au primit avizul de executare, în termen de 10 zile de la data primirii lui. Omisiunea înştiinţării îi decade din dreptul de a participa la distribuirea produsului vînzării bunului gajat în conformitate cu art.76, fiind aplicabile prevederile alin.(4) şi, respectiv, alin.(7) din prezentul articol.
   
[Art.63 al.(8) introdus prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    (9) În cazul în care gajul de grad superior nu se stinge în condiţiile alin.(4), creditorul gajist de grad inferior care vinde bunul în condiţiile art.75 va înştiinţa despre acest fapt cumpărătorul, sub sancţiunea plăţii despăgubirilor.
     [Art.63 al.(9) introdus prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
Articolul 64. Dreptul de uzufruct asupra bunului gajat
Atunci cînd un bun gajat devine ulterior obiectul unui uzufruct, drepturile de gaj trebuie exercitate în mod simultan contra nudului proprietar şi contra uzufructuarului sau trebuie notificate celui faţă de care drepturile de gaj nu au fost încă exercitate.
Articolul 65. Exercitarea dreptului de gaj asupra mai multor
                    bunuri
Creditorul gajist al cărui drept de gaj grevează mai multe bunuri poate exercita în mod simultan sau succesiv dreptul de gaj asupra bunurilor pe care  le alege.
   
Articolul 66. Executarea gajului valorilor mobiliare
                           transferabile şi titlurilor negociabile
    (1) Creditorul gajist care a transmis avizul de executare în conformitate cu art.67 alin.(1) este în drept:
    a) să încaseze sumele datorate debitorului gajist de către emitentul valorilor mobiliare transferabile, inclusiv prin înaintarea către  acesta a cererii de a plăti creditorului gajist sumele datorate în urma răscumpărării valorilor mobiliare; sau
    b) dacă a iniţiat executarea gajului pînă la scadenţa valorilor mobiliare transferabile sau dacă valorile mobiliare transferabile sînt titluri de capital, să vîndă valorile mobiliare transferabile în conformitate cu prevederile Legii privind piaţa de capital.
    (2) La executarea gajului asupra valorilor mobiliare care nu sînt titluri de capital prevederile art. 662 alin.(3), (4) şi (6) se vor aplica în mod corespunzător.
    (3) Creditorul gajist care a transmis avizul de executare în conformitate cu art. 67 alin. (1) este în drept, la discreţia sa:
    a) să obţină posesiunea sau altfel să execute dreptul de gaj asupra bunurilor corporale care fac obiectul titlului negociabil (recipisa de magazinaj, conosament etc.), în conformitate cu prezentul capitol; sau
    b) să vîndă titlul negociabil.
    (4) Creditorul gajist are dreptul să exercite gajul asupra valorilor mobiliare transferabile şi titlurilor negociabile de asemenea şi în raport cu debitorul garanţiei personale sau reale, care asigură plata sau executarea în alt mod a obligaţiilor aferente unor astfel de valori mobiliare transferabile şi titluri negociabile, dacă contractul de gaj nu prevede altfel.
    [Art.66 în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    Articolul 661. Executarea gajului mijloacelor băneşti
                           în conturi bancare
    (1) Creditorul gajist care a transmis avizul de executare în conformitate cu art. 67 alin. (1) este în drept:
    a) să debiteze contul cu suma mijloacelor băneşti gajate, în limita sumei obligaţiei garantate, şi să îndrepte sumele debitate la stingerea obligaţiei garantate – în cazul prevăzut la art. 251 alin. (2) lit. a); sau
    b) să ceară băncii să debiteze contul cu suma mijloacelor băneşti gajate, în limita sumei obligaţiei garantate, şi să o plătească creditorului gajist, care o va îndrepta la stingerea obligaţiei garantate – în cazul prevăzut la art. 251 alin. (2) lit. b).
    (2) În cazul în care moneda obligaţiei garantate şi moneda mijloacelor băneşti în contul bancar sînt diferite, creditorul gajist are dreptul să efectueze schimbul valutar al mijloacelor băneşti primite în moneda obligaţiei garantate, cu stingerea sumei echivalente a obligaţiei garantate la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei, la data debitării contului.
    (3) Prevederile alin. (2) sînt aplicabile şi în cazul în care creditorul gajist, în conformitate cu prevederile prezentei legi, este obligat să îndrepte încasările primite la stingerea obligaţiei garantate, iar moneda acestor încasări este diferită de moneda obligaţiei garantate.
    [Art.661 în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    [Art.661 introdus prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    Articolul 662. Executarea gajului drepturilor
                           patrimoniale
    (1) În avizul transmis conform art. 25 alin. (6) sau, după caz, avizul de executare transmis debitorului obligaţiei patrimoniale în conformitate cu art. 67 alin. (1), creditorul gajist este în drept:
    a) să ceară debitorului creanţei băneşti contractuale sau necontractuale să plătească creditorului gajist suma creanţei şi să indice informaţiile pentru plată;
    b) să indice debitorului obligaţiei patrimoniale, alta decît creanţa bănească, asupra modului de executare a obligaţiei şi, în cazul în care creditorul gajist cere livrarea bunurilor, data şi locul livrării; sau
    c) să notifice debitorul despre faptul cesionării dreptului patrimonial gajat şi să indice cesionarul.
    (2) În cazul în care termenul de executare a obligaţiei patrimoniale nu a fost determinat şi nici nu rezultă din natura acesteia, debitorul gajist trebuie să execute obligaţia în termen de 7 zile de la momentul cererii creditorului gajist, dacă executarea imediată nu rezultă din lege, contract sau natura obligaţiei.
    (3) La primirea de către debitor a avizului menţionat la alin. (1):
    a)  debitorul trebuie să plătească creanţa bănească sau să execute alte obligaţii patrimoniale doar conform instrucţiunilor creditorului gajist, sub sancţiunea plăţii despăgubirilor;
    b) este nulă orice modificare a condiţiilor obligaţiei patrimoniale, făcută fără acordul creditorului gajist;
    c) este nulă orice acţiune a debitorului gajist în executarea, inclusiv silită, a drepturilor sale cu privire la obligaţia patrimonială, făcută fără acordul creditorului gajist.
    (4) Creditorul gajist va îndrepta încasările obţinute din executarea creanţei băneşti gajate la stingerea obligaţiei garantate.
    (5) Bunurile primite de către creditorul gajist de la debitorul obligaţiei patrimoniale în executarea obligaţiilor sale sînt considerate grevate cu gaj şi creditorul gajist are dreptul să exercite dreptul de gaj asupra lor în conformitate cu prevederile prezentului capitol. În acest caz, gradul de prioritate a gajului asupra bunului primit de creditorul gajist va fi determinat de momentul apariţiei gajului asupra dreptului patrimonial gajat.
    (6) Creditorul gajist poate cere executarea silită a obligaţiei patrimoniale, prin adresarea în instanţa de judecată. Debitorul gajist sau creditorul gajist care a iniţiat executarea silită împotriva unui astfel de debitor au obligaţia reciprocă de a se introduce în litigiu.
    (7) Creditorul gajist are dreptul să exercite gajul asupra drepturilor patrimoniale garantate de asemenea şi în raport cu debitorul garanţiei personale sau reale care asigură plata sau executarea în alt mod a obligaţiilor patrimoniale, dacă contractul de gaj nu prevede altfel.
    [Art.662 introdus prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
Secţiunea 2
Măsurile  prealabile exercitării dreptului de gaj
§ 1. Preavizul
Articolul 67. Avizul de executare a gajului
    (1) Creditorul gajist care intenţionează să execute dreptul de gaj trebuie să notifice acest fapt prin transmiterea unui aviz de executare debitorului gajist şi, după caz, debitorului obligaţiei garantate, terţului care deţine bunul gajat, debitorului obligaţiei patrimoniale gajate, altor creditori gajişti şi altor creditori care au înştiinţat creditorul gajist despre drepturile lor asupra bunurilor gajate sau le-au înscris în Registrul garanţiilor.
    (2) După notificare, creditorul gajist care deţine un gaj înregistrat fără deposedare va depune în Registrul garanţiilor o copie a avizului de executare.
    (3) Operatorul înscrie imediat avizul de executare în Registrul garanţiilor.
    (4) Avizul de executare va conţine:
    a) suma datorată a obligaţiei garantate;
    b) descrierea bunurilor gajate care fac obiectul urmăririi;
    c) menţiunea privind iniţierea executării gajului şi dreptul debitorului gajist sau altor persoane interesate de a se opune urmăririi, în modul prevăzut la art. 68; şi
    d) somaţia de executare a obligaţiei garantate sau transmitere a bunului corporal gajat în posesiunea creditorului gajist şi termenul de transmitere;
    e) semnătura creditorului gajist.
    (5) Termenul acordat de creditorul gajist pentru executarea obligaţiei garantate sau transmiterea bunurilor corporale gajate în posesiunea creditorului gajist nu va fi mai mic de 10 zile, începînd cu data înregistrării avizului de executare, cu excepţia cazului în care un termen mai lung a fost convenit în contractul de gaj. Pînă la expirarea acestui termen, creditorul gajist nu poate continua executarea gajului asupra bunului corporal, dar poate lua măsurile de protecţie prevăzute la art. 69 alin. (1).
    [Art.67 în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
   
[Art.67 modificat prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
Articolul 68. Drepturile debitorului gajist
(1) Debitorul gajist se poate opune urmăririi de către creditorul gajist a bunului gajat, plătind creanţa garantată sau, după caz, înlăturînd încălcările menţionate în aviz de executare şi cele ulterioare, plătind în ambele cazuri cheltuielile aferente înregistrării preavizului.
    [Art.68 al.(1) modificat prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
(2) Dreptul menţionat la alin.(1) poate fi exercitat de către debitorul gajist pînă la momentul vînzării bunului luat în posesiune de creditorul gajist.
   
(3) Creditorul gajist care a depus un aviz de executare nu poate cere o altă compensare decît plăţile prevăzute de art. 14 alin. (3) şi cheltuielile aferente înregistrării avizului de executare.
    [Art.68 al.(3) modificat prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
   
(4) Debitorul gajist care a executat obligaţiile prevăzute la alin. (1), subrogă creditorul gajist în drepturile sale faţă de debitorul obligaţiei garantate. Creditorul gajist va transmite debitorului gajist actul juridic din care rezultă obligaţia garantată şi, în cazul gajului fără deposedare, contractul de gaj şi confirmarea constituirii gajului, în termen de 3 zile după executarea obligaţiilor sau într-un alt termen acceptat de debitorul gajist.
   
[Art.68 al.(4) introdus prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    (5) Executarea parţială de către debitorul gajist a obligaţiilor prevăzute la alin. (1) este permisă numai cu consimţămîntul creditorului gajist. În acest caz, debitorul gajist va subroga creditorul gajist numai în partea executată a obligaţiei garantate. Creditorul gajist îi va transmite copii certificate de el a actului juridic din care rezultă obligaţia garantată şi, în cazul gajului fără deposedare, ale contractului de gaj şi a confirmării de constituire a gajului.
    [Art.68 al.(5) introdus prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
§2. Transmiterea bunului gajat
Articolul 69. Modul de transmitere a bunului gajat către
                      creditorul gajist

   
(1) Creditorul gajist care a transmis avizul de executare în conformitate cu art. 67 alin. (1) este în drept:
    a) să preia în posesiune bunul corporal gajat, în conformitate cu art. 70;
    b) să întreprindă orice alte măsuri de protecţie convenite cu debitorul gajist în contractul de gaj ori altfel sau dispuse de către instanţa de judecată, la cererea creditorului gajist.
    [Art.69 al.(1) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
    [Art.69 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
(2) Transmiterea bunului gajat în posesiune creditorului gajist poate fi benevolă ori silită.
   
(3) Creditorul gajist care a obţinut transmiterea în posesiune a bunului gajat poate încheia doar acte juridice de administrare în privinţa bunurilor gajate pînă la momentul vînzării.
   
[Art.69 al.(3) modificat prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
Articolul 70. Transmiterea benevolă în posesiune
    (1) Creditorul gajist poate prelua în posesiune bunul corporal gajat, dacă:
    a) debitorul gajist a consimţit, în contractul de gaj sau altfel, asupra intrării benevole a creditorului gajist în posesiunea bunului; şi, totodată,
    b) creditorul gajist a transmis avizul de executare a gajului persoanelor indicate la art.67 alin.(1) şi a înregistrat avizul de executare conform art.67 alin.(2).
    În cazul în care bunul gajat este accesoriu unui bun imobil, creditorul gajist poate să-l separe din bunul imobil dacă debitorul gajist şi-a exprimat consimţămîntul în formă scrisă.
    (2) Actul de transmitere în posesiune a bunului corporal gajat va conţine lista bunurilor transmise şi va fi semnat de debitorul gajist şi creditorul gajist. În cazul în care debitorul gajist nu este prezent la luarea în posesiune a bunurilor de către creditorul gajist sau refuză să semneze actul de transmitere, creditorul gajist are obligaţia de a trimite debitorului gajist o copie a actului de transmitere, la adresa indicată în Registrul garanţiilor.
    [Art.70 în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
Articolul 71. Transmiterea silită în posesiune
    (1) Creditorul gajist care nu poate intra în posesiunea bunului corporal gajat în conformitate cu art. 70, are dreptul să obţină posesiunea bunului:
    a) în baza unei hotărîri sau ordonanţe judecătoreşti, conform prevederilor Codului de procedură civilă şi Codului de executare, sau
    b) fără a recurge la procedură judecătorească, prin intermediul unui executor judecătoresc, conform prevederilor prezentei legi şi Codului de executare.
    Creditorul gajist nu este în drept să procedeze la transmiterea silită în posesiune pînă la expirarea termenului prevăzut în art. 67 alin. (5), decît dacă bunul gajat este susceptibil de pierire ori distrugere sau este perisabil.
    (2) Creditorul gajist poate alege să obţină posesiunea bunului fără a recurge la procedura judecătorească, dacă:
    a) debitorul gajist a consimţit, în contractul de gaj sau altfel, asupra obţinerii posesiunii bunului de către creditorul gajist fără a recurge la procedura judecătorească; şi totodată
    b) creditorul gajist a transmis avizul de executare a gajului persoanelor indicate la art.67 alin.(1) şi a înregistrat avizul de executare conform art.67 alin.(2).
    (3) Prin derogare de la prevederile Codului de executare, la transmiterea silită în posesiunea creditorului gajist a bunurilor corporale gajate, se vor aplica următoarele reguli:
    a) creditorul gajist prezintă executorului judecătoresc originalele contractului de gaj, a avizului de executare a gajului înscris în Registrul garanţiilor şi listei bunurilor gajate, care urmează a fi ridicate, iar executorul judecătoresc reţine copii ale acestora şi certifică corespunderea lor cu originalul;
    b) în termen de 48 de ore de la primirea tuturor documentelor menţionate la lit. a), cu excepţia cazului în care creditorul gajist consimte la un termen mai mare, executorul judecătoresc iniţiază procedura de executare după consultarea Registrului garanţiilor cu privire la înscrierea avizului de executare a gajului şi merge la locul indicat de creditorul gajist, ridică bunul gajat şi îl predă creditorului gajist sau persoanei desemnate de acesta. Executorul judecătoresc poate solicita asistenţa organelor indicate în art. 22 alin. (1) lit. u) din Codul de executare;
    c) la predarea bunului gajat, executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal şi transmite cîte o copie a acestuia creditorului gajist şi debitorului gajist.
    (4) În cazul în care creditorul gajist este în imposibilitate de a indica locul de aflare a bunurilor gajate, la cererea executorului judecătoresc debitorul gajist este obligat să indice imediat locul de aflare a bunurilor.
    (5) Creditorul gajist avansează cheltuielile legate de transmiterea silită în posesiune şi îşi asumă riscul pieirii sau deteriorării bunurilor gajate preluate în posesiune.
    (6) În cazul în care bunul gajat este accesoriu unui bun imobil, creditorul gajist poate să-l separe din bunul imobil, cu condiţia compensării prejudiciului efectiv cauzat titularului dreptului real al bunului imobil, altul decît debitorul gajist. Creditorul gajist nu este obligat să compenseze orice diminuare a valorii bunului imobil cauzată prin separarea bunului gajat.
    [Art.71 în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
   
Articolul 711. Drepturile creditorilor gajişti de grad
                            superior la transmiterea în posesiune
    (1) În înştiinţarea transmisă creditorului gajist de grad inferior în conformitate cu art. 63 alin.(8), creditorul gajist de grad superior poate solicita ca acesta să-i transmită posesiunea bunului.
    (2) Creditorul gajist de grad inferior care a obţinut posesiunea bunului în condiţiile art. 70 sau art.71 şi a primit solicitarea prevăzută la alin.(1), este obligat să transmită bunul în posesiunea creditorului gajist de grad superior la expirarea termenului indicat la art.63 alin.(8), sub sancţiunea plăţii despăgubirilor.
    (3) Dacă a primit solicitări de transmitere a posesiunii bunului de la mai mulţi creditori garantaţi de grad superior, în termenul indicat la alin.(2) creditorul gajist de grad inferior va transmite bunul creditorului gajist de cel mai înalt grad dintre aceştia.
    (4) Creditorul gajist care a transmis posesiunea bunului în condiţiile alin.(2) sau alin.(3) va informa despre acest fapt debitorul gajist şi alţi creditori gajişti înregistraţi.
   
[Art.711 introdus prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
Articolul 72. Contestarea executării silite
    (1) Debitorul gajist sau orice altă persoană care are un interes legitim poate contesta în instanţa de judecată acţiunile creditorului gajist întreprinse conform art.67 sau art.70 ori acţiunile executorului judecătoresc întreprinse conform art. 71.
    (2) Instanţa de judecată este în drept să suspende sau să anuleze transmiterea bunului în posesiunea creditorului gajist exclusiv în următoarele temeiuri:
    a) obligaţia garantată a fost executată sau altfel stinsă;
    b) contractul de gaj a fost declarat nul prin hotărîre judecătorească irevocabilă;
    c) executarea contractului de gaj a fost suspendată prin act judecătoresc;
    d) creditorul gajist nu a transmis avizul de executare debitorului gajist sau nu l-a înregistrat conform prevederilor art. 67;
    e) creditorul gajist a încălcat drepturile creditorilor gajişti de grad superior prevăzute la art. 711.
    (3) Creditorul gajist este responsabil pentru prejudiciul cauzat în cazul în care transmiterea în posesiune este declarată ilegală.
    (4) Anularea de către instanţa de judecată a transmiterii în posesiune nu împiedică creditorul gajist să procedeze la executarea gajului prin procedură judecătorească ordinară (contencioasă) sau simplificată (în ordonanţă).
    [Art.72 în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
Articolul 73. Transmiterea în cazul deţinerii de un terţ a
                      bunului gajat
(1) Terţul care deţine bunul gajat şi care nu este obligat să plătească creanţa garantată răspunde personal pentru întîrzierea transmiterii şi efectele întîrzierii transmiterii bunului în termenul stabilit de instanţa judecătorească.
(2) Dacă are o creanţă prioritară în temeiul dreptului său de a reţine bunul mobil gajat, terţul este obligat să-l transmită, dar grevat cu dreptul său prioritar.
(3) În cazul în care a primit bunul ca plată pentru acoperirea creanţei sale, prioritare şi/sau garantate, anterioare celei menţionate în preaviz, sau în cazul în care a plătit creanţele prioritare şi/sau garantate anterior, terţul deţinător al bunului gajat poate cere ca creditorul gajist să vîndă bunul el însuşi sau sub controlul instanţei judecătoreşti. Terţul nu este obligat totuşi să transmită bunul dacă creditorul gajist nu îi prezintă garanţii, reale sau personale, că vînzarea bunului se va face la un preţ suficient pentru a-i acoperi integral creanţele sale prioritare şi/sau garantate anterior.
Articolul 74. Renaşterea drepturilor reale neradiate
Drepturile reale pe care debitorul gajist le avea asupra bunului la momentul dobîndirii acestuia sau pe care  le-a stins în timpul posesiunii sale renasc după transmitere dacă numai ele nu au fost radiate.
Secţiunea 3
Vînzarea de către creditorul gajist a  bunului gajat
Articolul 75. Condiţiile vînzării bunului de către creditorul
                       gajist
(1) După ce a obţinut în posesiune bunul gajat, creditorul gajist este îndreptăţit, dacă a depus la registru un preaviz în modul prevăzut la art.67 alin.(2), să procedeze la vînzarea prin negocieri directe, prin tender sau prin licitaţie publică a bunului gajat.
(2) Creditorul gajist trebuie să vîndă bunurile gajate fără nici o întîrziere nejustificată, la un preţ comercial rezonabil şi ţinînd cont de interesele debitorului gajist, fiind liber să stabilească condiţiile de vînzare, dacă nu s-a convenit altfel în conformitate cu prevederile alin.(8).
    [Art.75 al.(2) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
(3) Dacă există mai multe bunuri, el le poate vinde împreună sau separat.
(4) Creditorul gajist care vinde bunul acţionează în numele proprietarului şi este obligat să informeze cumpărătorul despre calitatea lui  la momentul vînzării.
(5) În cazul vînzării prin tender a bunului gajat, creditorul face public anunţul cu privire la tender prin intermediul mass-media sau prin invitaţii. Anunţul cu privire la tender trebuie să conţină informaţie suficientă pentru a permite persoanei interesate să prezinte o ofertă în termenul şi la locul anunţat.
(6) Creditorul gajist este obligat să accepte oferta cea mai mare, cu excepţia cazului în care condiţiile ataşate ofertei o fac mai puţin avantajoasă decît o ofertă mai joasă sau preţul oferit nu este comercial rezonabil.
(7) Vînzarea de către creditorul gajist prin licitaţie publică a bunului gajat se face la data, ora şi locul fixat în avizul de vînzare, adus la cunoştinţa debitorului gajist, terţului care deţine bunul şi, după caz, administratorului fiduciar, notificat tuturor creditorilor gajişti care au depus la registrul respectiv un preaviz privind urmărirea bunului gajat. Creditorul gajist  trebuie, de asemenea, să informeze orice persoană interesată care a făcut solicitare.
(8) Debitorul gajist şi creditorul gajist pot conveni, în contractul de gaj sau altfel, asupra condiţiilor de vînzare a bunurilor gajate.
    [Art.75 al.(8) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
Articolul 76. Mijloacele obţinute din vînzarea bunului
                      gajat
    (1) După deducerea cheltuielilor confirmate documentar, suportate în legătură cu preluarea, transportarea, păstrarea şi vînzarea bunului gajat, creditorul gajist distribuie produsul vînzării bunului creditorilor gajişti şi altor creditori indicaţi la art.67 alin.(1) conform ordinii de prioritate.
    [Art.76 al.(1) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
(2) Suma rămasă disponibilă se transmite debitorului gajist sau, cînd plata nu este posibilă, se consemnează în conformitate cu art. 645 din Codul civil, în termen de 3 zile de la finalizarea distribuirii conform alin.(1). În acelaşi termen creditorul gajist va transmite debitorului gajist un proces-verbal privind distribuirea produsului vînzării bunului gajat.
    [Art.76 al.(2) în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
(3) Dacă produsul obţinut din vînzarea bunului nu a fost suficient pentru a plăti creanţele sale şi cheltuielile, creditorul gajist conservă o creanţă neprivilegiată pentru diferenţa datorată de debitorul său.
Articolul 77. Bunul dobîndit de la creditorul gajist
    (1) Vînzarea bunurilor gajate de către creditorul gajist:
    a) transferă cumpărătorului toate drepturile debitorului gajist asupra bunurilor gajate;
    b) stinge gajul creditorului gajist şi alte gajuri, cu excepţia gajului de grad superior, în cazurile prevăzute de art. 63 alin. (4); şi
    c) stinge sechestrele şi interdicţiile asupra bunului, cu excepţia celor aplicate de instanţele de judecată în litigii nelegate de exercitarea dreptului de gaj.
    (2) Cumpărătorul devine proprietar al bunurilor cumpărate după plata în întregime a preţului de cumpărare, cu excepţia cazului cînd s-a convenit altfel cu creditorul gajist şi cu alţi creditori indicaţi la art. 67 alin. (1) a căror drepturi pot fi prejudiciate prin amînarea sau eşalonarea plăţii.
    (3) În termen de 3 zile după ce a devenit proprietar al bunului în condiţiile alin.(2), cumpărătorul va propune creditorului gajist de grad superior a cărui gaj nu s-a stins să fie înregistrată substituirea debitorului gajist, în modul prevăzut la art. 41, sub sancţiunea plăţii despăgubirilor.
    (4) După ce a devenit proprietar al bunului în condiţiile alin.(2), cumpărătorul poate solicita instanţei de judecată anularea sechestrelor şi interdicţiilor asupra bunului cumpărat aplicate de instanţele de judecată.
    [Art.77 în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
   
Articolul 78. Înregistrarea stingerii grevărilor
    Cumpărătorul poate radia din Registrul garanţiilor gajurile, sechestrele şi interdicţiile stinse în conformitate cu art. 77 alin. (1), în temeiul confirmării vînzării emise de către creditorul gajist.
    [Art.78 în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
[Secțiunea 4 titlul abrogat prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
Articolul 79. Achiziţionarea bunurilor gajate
                          de către creditorul gajist
    (1) Creditorul gajist poate achiziţiona bunurile gajate, dacă:
    a) debitorul gajist a consimţit în scris asupra achiziţiei după primirea avizului de executare; şi, totodată,
    b) alte persoane indicate la art. 67 alin. (1) nu se opun.
    (2) Intenţia creditorului gajist de a achiziţiona bunul gajat poate fi exprimată în avizul de executare sau într-un aviz ulterior transmis debitorului gajist şi altor persoane indicate la art. 67 alin. (1). Avizul va indica suma datorată a obligaţiei garantate şi partea din aceasta care se propune a fi stinsă prin achiziţionarea bunului gajat.
    (3) Opoziţia faţă de achiziţionarea bunului gajat va fi valabilă doar dacă este adusă la cunoştinţa creditorului gajist în termen de 15 zile de la primirea avizului prevăzut la alin. (2).
    (4) Creditorul gajist care a achiziţionat bunul gajat va îndrepta suma preţului de achiziţie la stingerea obligaţiei garantate.
    (5) Achiziţia de către creditorul gajist a bunului gajat:
    a) transferă creditorului gajist toate drepturile debitorului gajist asupra bunului gajat;
    b) stinge orice alte gajuri, cu excepţia gajurilor de grad superior, în cazurile prevăzute de art. 63 alin. (4); şi
    c) stinge sechestrele şi interdicţiile asupra bunului, cu excepţia celor aplicate de instanţele de judecată în litigii nelegate de exercitarea dreptului de gaj.
    (6) La achiziţia de către creditorul gajist a bunului gajat, prevederile art. 77 alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător.
    [Art.79 în redacția LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
     [Art.79 modificat prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
C a p i t o l u l  IX
STINGEREA GAJULUI ŞI MIJLOACELE
DE APĂRARE JURIDICĂ
Articolul 80. Stingerea gajului
   
(1) Gajul se stinge în urma pieirii bunului gajat, punerii acestuia în afara circuitului civil dacă aceste evenimente se produc asupra bunului în întregime.
    [Art.80 al.(1) modificat prin LP173 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.531; în vigoare 08.11.14]
(2) Gajul asupra bunului mobil încorporat unui imobil subzistă cu titlu de ipotecă sub condiţia înscrierii în Registrul bunurilor imobile chiar dacă bunul mobil şi-a schimbat natura. Acest gaj are gradul de prioritate stabilit conform înregistrării anterioare.
(3) Gajul se stinge prin stingerea obligaţiei a cărei executare acesta o garanta.
(4) Amanetul se stinge o dată cu încetarea posesiunii.
[Art.80 al.(5) exclus prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
(6) Gajul se stinge şi în alte temeiuri prevăzute de lege.
Articolul 81. Mijloacele de apărare juridică
Terţul căruia i s-a încălcat un drept sau care are un interes legitim poate contesta în instanţă judecătorească valabilitatea gajului sau urmărirea bunului gajat.
C a p i t o l u l  X
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 82. Intrarea în vigoare
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării, cu excepţia capitolului VI, care intră în vigoare la 1 iulie 2002. Pînă la intrarea în vigoare a capitolului menţionat, ţinerea Registrului garanțiilor şi înregistrarea gajului bunurilor mobile se vor efectua în conformitate cu procedura stabilită de Guvern şi aplicată pînă la adoptarea prezentei legi.
     [Art.82 al.(1) în redacţia LP858 din 15.02.02, MO27/21.02.02 art.148]
    
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.838-XIII din 23 mai 1996 cu privire la gaj.
(3) Guvernul în termen de 3 luni:
va prezenta Parlamentului propuneri de completare a articolului 11 în ceea ce priveşte ipotecarea bunurilor imobile viitoare, precum şi propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                            Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 30 iulie 2001.
Nr. 449-XV.