LC1208/2000
ID intern unic:  311085
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1208
din  28.07.2000
pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului
Publicat : 14.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 154     Promulgat : 06.12.2000
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692; 1999, nr.7-9, art.44; nr.56-58, art.256) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 7 alineatul (1), cuvîntul "Guvern." se substituie prin cuvintele "Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei."
2. La articolul 8, alineatul (3) se completează în final cu cuvintele "şi autorităţile administraţiei publice locale".
3. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Anul universitar în învăţămîntul superior începe la 1 septembrie şi are durata de pînă la 42 de săptămîni, repartizate pe două semestre egale, la care se adaugă două sesiuni de examene, perioada de practică şi două vacanţe."
4. Articolul 22:
la alineatul (1), după cuvintele "studii liceale" se introduc cuvintele "de profil";
la alineatul (4), cuvintele "sau în clasa XI de liceu" se exclud;
la alineatul (5), cuvintele "sau în ultima clasă de liceu" se exclud;
alineatul (7) va avea următorul cuprins:
"(7) Absolvenţii şcolii profesionale polivalente de treapta II şi III pot candida la concursul de admitere în învăţămîntul superior la profilul studiat iniţial sau, după susţinerea examenelor de diferenţă, în clasa XII de liceu la oricare alt profil dorit."
5. La articolul 27:
alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
"(4) Învăţămîntul superior universitar se încheie cu susţinerea examenului de licenţă, care include o probă de profil, o probă de specialitate şi un proiect (teză) de licenţă. Examenul de licenţă se desfăşoară după criterii generale stabilite de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei. Învăţămîntul superior medical se încheie cu susţinerea examenului de absolvire şi cu eliberarea diplomei de specialist. Diploma de licenţă se eliberează după absolvirea ciclului de rezidenţiat.
(5) Absolvenţilor care au promovat cele două probe ale examenului de licenţă şi au susţinut proiectul (teza) de licenţă li se acordă titlul de licenţiat în profilul şi la specialitatea urmată şi li se eliberează diploma de licenţă. Absolvenţilor care au promovat cele două probe ale examenului de licenţă, dar nu au susţinut proiectul (teza) de licenţă, li se eliberează diploma de studii superioare universitare.";
la alineatul (6), cuvintele "un certificat de absolvire." se substituie prin cuvintele ", la solicitare, o adeverinţă.";
articolul se completează în final cu alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) Deţinătorii diplomelor de licenţă vor beneficia de un spor la salariu în mărime de un salariu minim."
6. La articolul 28 alineatul (2), după cuvintele "se realizează prin" se introduce cuvîntul "masterat,".
7. La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Absolvenţii cu diplomă de licenţă îşi pot continua pregătirea în învăţămîntul postuniversitar specializat, organizat în instituţii de învăţămînt superior universitar, instituţii de cercetări ştiinţifice şi alte instituţii care dispun de licenţă în domeniul instruirii. Durata studiilor de aprofundare este de 1-2 ani."
8. La articolul 35 alineatul (5), după cuvintele "Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei" se introduc cuvintele "şi autorităţile administraţiei publice locale".
9. La articolul 36 alineatul (3), cuvîntul "respectă" se substituie prin cuvintele "aplică cu stricteţe".
10. La articolul 41 alineatul (5):
litera s) va avea următorul cuprins:
"s) numeşte în funcţie directorii de licee, de şcoli din sistemul învăţămîntului secundar profesional, de colegii, de instituţii de învăţămînt de stat şi de instituţii de cercetări în domeniul învăţămîntului de subordonare republicană, aleşi pe bază de concurs pentru o perioadă de 4 ani;";
după litera v) se introduce litera w), cu următorul cuprins:
"w) echivalează actele de studii referitoare la învăţămîntul preuniversitar şi superior;"
11. Articolul 43:
la alineatul (1), textul "raioane şi oraşe (municipii)" se substituie prin cuvintele "judeţe şi municipii";
la alineatul (7), prima propoziţie va avea următorul cuprins:
"(7) În fiecare centru judeţean, oraş (municipiu) funcţionează cabinete metodice, centre metodico- psihopedagogice, servicii psihologice, inspectorate pentru protecţia copilului şi comisii medico-psihopedagogice, subordonate direcţiilor de învăţămînt."
12. La articolul 44, litera l) va avea următorul cuprins:
"l) confirmă în funcţie directorii şi directorii adjuncţi de instituţii de stat de învăţămînt preşcolar, primar, gimnazial şi de instituţii de învăţămînt special, secundar profesional din subordine, aleşi pe bază de concurs pentru o perioadă de
4 ani."
13. La articolul 45:
litera d) se completează în final cu textul ", şi fac propuneri de înfiinţare sau desfiinţare a liceelor şi instituţiilor din sistemul de învăţămînt secundar profesional;";
articolul se completează în final cu litera k), cu următorul cuprins:
"k) confirmă în funcţie conducătorii instituţiilor de învăţămînt din subordine."
14. La articolul 46 alineatul (1) litera b), cuvintele "raionale, orăşeneşti (municipale)" se substituie prin cuvintele "judeţene, municipale".
15. Articolul 47:
la alineatul (3), litera d) va avea următorul cuprins:
"d) angajează şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, cadrele didactice şi personalul auxiliar, de comun acord cu direcţiile generale de învăţămînt judeţene (municipale), stabileşte obligaţiile de serviciu ale personalului;";
la alineatul (8), cuvintele "pot fi" se substituie prin cuvîntul "sînt", iar după cuvîntul "concurs" se introduc cuvintele "pentru o perioadă de 4 ani".
16. Articolul 48:
la alineatul (3):
după cuvîntul "superior", în ambele propoziţii, se introduce cuvîntul "universitar";
alineatul se completează în final cu următoarea propoziţie: "Instituţia de învăţămînt superior de scurtă durată (colegiul) este condusă de consiliul profesoral, prezidat de director.";
după alineatul (6) se introduce alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) Directorii de colegii sînt aleşi pe bază de concurs pentru o durată de 4 ani şi confirmaţi în post de către ministerele de resort."
17. Articolul 50:
la alineatele (2), (5) şi (6), după cuvîntul "didactice" se introduc cuvintele "şi de conducere";
18. La articolul 51 alineatul (1), cuvintele "raională, orăşenească (municipală)" se substituie prin cuvintele "judeţeană (municipală)".
19. La articolul 54, alineatul (10) va avea următorul cuprins:
"(10) Cadrele didactice şi de conducere pot solicita din proprie iniţiativă acordarea de grade didactice şi manageriale. Modul de acordare a gradelor didactice şi manageriale se stabileşte de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei."
20. La articolul 64, alineatul (1) se completează în final cu textul ", şi prin sistemul creditelor transferabile de studii".
21. La articolul 66 alineatul (5), cifra "2000" se substituie prin cifra "2005".
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                       Dumitru DIACOV
Chişinău, 28 iulie 2000.
Nr. 1208-XIV.