LPC563/2001
ID intern unic:  312553
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 563
din  19.10.2001
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 110-XIII
din 18 mai 1994 privind controlul asupra armelor individuale
Publicat : 29.11.2001 în Monitorul Oficial Nr. 144     art Nr : 1119     Promulgat : 23.11.2001
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea nr. 110-XIII din 18 mai 1994 privind controlul asupra armelor individuale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 4, art. 43), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Denumirea legii va fi următoarea: "Lege cu privire la arme".
2. La articolul 17 litera f), cuvintele "de stat" se exclud, iar după cuvintele "la ele" se introduce textul ", precum şi a cartuşelor cu menire sportivă şi de vînătoare pentru armele de vînătoare cu ţeavă lisă şi sporitve".
3. La articolul 19:
alineatul (3) se completează cu textul ", iar Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova, pe bază de autorizaţie eliberată de Ministerul Afacerilor Interne, are dreptul să fabrice astfel de cartuşe pentru comercializare în modul stabilit.";
articolul se completează cu un nou alineat (4), cu următorul cuprins:
"(4) Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova are dreptul să fabrice din contul mijloacelor proprii şi să comercializeze, în modul stabilit, cartuşe cu menire sportivă şi de vînătoare pentru armele cu ţeavă lisă cu calibru diferit pe bază de autorizaţie eliberată de Ministerul Afacerilor Interne.";
alineatele (4) şi (5) devin alineatele (5) şi (6).
4. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
"Articolul 21. Comerţul cu arme
(1) Comerţul cu arme de foc individuale de autoapărare (cu excepţia armelor de vînătoare cu particularităţi funcţionale şi constructive), cu mijloace speciale, arme cu uz de serviciu, de instrucţie, sportive (cu ţeavă ghintuită şi cu ţeavă scurtă), precum şi cu muniţiile la ele se efectuează, prin magazinele de stat specializate, pe bază de licenţă şi de autorizaţie eliberate de Ministerul Afacerilor Interne.
(2) Comerţul, inclusiv în comision, cu arme de foc de vînătoare şi sportive (cu ţeavă lisă, cu ţeavă ghintuită şi combinate), cu piese de schimb şi cu cartuşe la ele, precum şi cu componente pentru fabricarea cartuşelor, se efectuează de către Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova, prin magazinele proprii specializate, pe bază de licenţă şi de autorizaţie eliberate de Ministerul Afacerilor Interne."
5. La articolul 22:
denumirea articolului se completează în final cu cuvintele "şi de muniţii la ele";
în partea introductivă a alineatelor (1) şi (2), după cuvintele "Vînzătorii de arme" se introduc cuvintele "şi de muniţii la ele".
6. Articolul 34 se completează în final cu fraza: "Se interzice aflarea (indiferent de scop şi timp) pe terenurile de vînătoare a deţinătorilor de arme de foc (cu excepţia armelor cu ţeavă scurtă de autoapărare), avînd asupra lor astfel de arme, care nu sînt membri ai Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova."
7. La articolul 42 alineatul (4), cuvintele "de stat" se exclud.
Art. II. - Guvernul, în termen de o lună, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI              Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 19 octombrie 2001.
Nr. 563-XV.