HGC2/2005
ID intern unic:  294569
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 2
din  05.01.2005
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 12 septembrie 2000
Publicat : 14.01.2005 în Monitorul Oficial Nr. 5-12     art Nr : 53
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 12 septembrie 2000 "Cu privire la decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare" (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                                                  Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul economiei                                                                  Marian Lupu

Chişinău, 5 ianuarie 2005.
Nr. 2.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 2
din 5 ianuarie 2005
Modificările ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 12 septembrie 2000
Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 12 septembrie 2000 "Cu privire la decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 119-120, art. 1031), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
în textul hotărîrii, în anexele nr. 1 şi nr. 2, cuvintele "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se substituie prin cuvintele "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală";
anexa nr. 3 se expune în redacţie nouă:
    
"Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 933
din 12 septembrie 2000
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale
de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" şi
Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare"
DUCA Gheorghe            - academician, preşedintele Academiei de Ştiinţe a
                                         Moldovei, preşedintele Comisiei
NOVAC Ştefan              - directorul general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
                                         Intelectuală, vicepreşedintele Comisiei
GĂINĂ Boris                 - secretarul ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe a
                                          Moldovei, membru corespondent al Academiei de
                                          Ştiinţe a Moldovei, vicepreşedintele Comisiei
ARNAUT Ana                - şef adjunct al secţiei promovarea proprietăţii
                                          industriale şi marketing a Agenţiei de Stat pentru
                                          Proprietatea Intelectuală, secretarul Comisiei
Membrii Comisiei:
Secţiunea A. Protecţia mediului, securitate, salvare;
mijloace de transport, drumuri, lifturi, ambalaje, stocaje
TODERAŞ Ion                - membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a
                                          Moldovei, doctor habilitat, profesor universitar, directorul
                                          Institutului de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a
                                           Moldovei, preşedintele secţiunii A
Membrii secţiunii A:
LUPAŞCU Tudor           - doctor habilitat, directorul Institutului de Chimie al
                                          Academiei de Ştiinţe a Moldovei
DULGHERU Valeriu       - doctor habilitat, conferenţiar universitar, şeful catedrei teoria
                                          mecanismelor şi organe de maşini a Universităţii Tehnice a
                                          Moldovei
NEKLIUDOVA Natalia  - şeful secţiei mecanică,
                                          electricitate, tehnici industriale a Agenţiei de Stat pentru
                                          Proprietatea Intelectuală
Secţiunea B. Materiale şi echipamente industriale,
metalurgie, mecanică, engineering
AMARIEI Valentin          - doctor în ştiinţe tehnice, prorectorul Universităţii Tehnice
                                          a Moldovei, preşedintele secţiunii B
Membrul secţiunii B:
PLOPA Anatolie             - expert principal în secţia mecanică, electricitate, tehnici
                                          industriale a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
Secţiunea C. Chimie, noi materiale şi biotehnologii
RUDIC Valeriu                - academician, profesor universitar, directorul Institutului
                                          de Microbiologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
                                           preşedintele secţiunii C
Membrii secţiunii C:
GULEA Aurelian             - doctor habilitat, şeful catedrei chimie anorganică a
                                          Universităţii de Stat din Moldova
JOVMIR Tudor               - director adjunct al Departamentului invenţii al
                                          Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
EGOROVA Tamara         - expert principal în secţia necesităţi curente ale vieţii,
                                          chimie a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
GORDIENCO Maria       - expert principal în secţia examinare preliminară,
                                           metodologie a Agenţiei de Stat
                                           pentru Proprietatea Intelectuală
Secţiunea D. Energie, electricitate, electronică,
 telecomunica
ţii, tehnologii audio şi video;
calculatoare, programe, echipamente, birotică
CANŢER Valeriu             - academician, coordonator al secţiei de ştiinţe fizice şi
                                           inginereşti a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, preşedintele
                                           secţiunii D
Membrii secţiunii D:
BUZDUGAN Artur         - doctor habilitat, directorul Centrului de Metrologie şi
                                           Automatizare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
GRABCO Daria              - doctor habilitat, profesor universitar, şeful Laboratorului
                                           proprietăţi mecanice ale cristalelor al Institutului de
                                           Fizică Aplicată al Academiei de
                                           Ştiinţe a Moldovei
SĂU Tatiana                     - expert principal în secţia mecanică, electricitate, tehnici
                                           industriale a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
Secţiunea E. Vestimentaţie, textile, menaj, artizanat
BULGARU Valentina       - doctor în chimie, şeful catedrei modelaj şi tehnologia
                                           pielii a Universităţii Tehnice a Moldovei, preşedintele
                                           secţiunii E
Membrii secţiunii E:
POSTOLACHE Elena      - şeful secţiei studiere a meşteşugurilor populare
                                            artistice a Institutului de Arheologie şi Etnografie al
                                            Academiei de Ştiinţe a Moldovei
GOREMÎCHINA Ludmila - şeful secţiei modele şi
                                            desene industriale a Agenţiei de Stat
                                             pentru Proprietatea Intelectuală
Secţiunea H. medicină, farmacie,
cosmetic
ă, paramedical
PRISACARI Viorel          - doctor habilitat, profesor universitar, prorector al
                                           Universităţii de Stat de Medicină
                                           şi Farmacie "N. Testemiţanu",preşedintele secţiunii H
Membrii secţiunii H:
GUDUMAC Valentin       - doctor habilitat, profesor universitar,
                                           şeful Laboratorului biochimie al Universităţii
                                           de Stat de Medicină şi Farmacie
                                           "N. Testemiţanu"
SPÎNU Constantin           - doctor habilitat, prim-vicedirector
                                          al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic
                                           de Medicină Preventivă al
                                           Ministerului Sănătăţii
TOPOR Boris                  - doctor habilitat, profesor universitar, şeful catedrei
                                          chirurgie operatorie şi anatomie topografică a Universităţii
                                          de Stat de Medicină şi Farmacie
                                           "N. Testemiţanu"
CEBAN Aurelia               - şeful secţiei examinare preliminară, metodologie a
                                           Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
TIMONIN Alexandru      - expert principal în secţia necesităţi curente ale vieţii,
                                           chimie a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
Secţiunea I. Agricultură, noi soiuri de plante şi
rase de animale, alimentaţie, băuturi
MICU Vasile                     - academician, directorul Institutului de Cercetări
                                            Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg "Porumbeni", preşedintele
                                            secţiunii I
Membrii secţiunii I:
PATRON Petru                 - academician, secretar ştiinţific al secţiei ştiinţe agricole
                                            a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
TOMA Simion                   - academician, directorul Institutului de Fiziologie a
                                            Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
GUŞAN Ala                      - şeful secţiei necesităţi curente ale vieţii, chimie a
                                             Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
                                             Intelectuală
NADIOJCHINA Natalia   - doctor în agricultură, expert principal în secţia examinare
                                             preliminară,metodologie a Agenţiei de Stat pentru
                                             Proprietatea Intelectuală
Secţiunea J. Construcţii, arhitectură, inginerie
civil
ă, materiale, mobilier
CIUPAC Ion                     - doctor habilitat, facultatea cadastru şi construcţii a
                                            Universităţii Tehnice a Moldovei, preşedintele secţiunii J
Membrii secţiunii J:
GROZAVU Nistor            - doctor în ştiinţe tehnice,decanul facultăţii
                                            de urbanistică  şi arhitectură a Universităţii
                                            Tehnice a Moldovei
ANDREEV Svetlana         - expert coordonator în secţia examinare preliminară,
                                            metodologie a Agenţiei de Stat
                                            pentru Proprietatea Intelectuală".