LPC322/2005
ID intern unic:  314911
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 322
din  15.12.2005
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1103-XIV din 30 iunie 2000
cu privire la protecţia concurenţei
Publicat : 06.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 6
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr.1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecţia concurenţei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.166-168, art.1205) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 2:
la noţiunea "agenţi economici", cuvintele ", inclusiv străine," se exclud, iar în final noţiunea se completează cu cuvintele "pe teritoriul Republicii Moldova";
la noţiunea "concurenţă neloială", cuvintele "contravine legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei," se exclud.
2. Articolul 7:
la alineatul (5) propoziţia a doua, cuvintele "Agenţia prezintă" se înlocuiesc cu cuvintele "a fost prezentat";
la alineatul (6) propoziţia a doua, cuvîntul "Agenţie" se înlocuieşte cu cuvintele "Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei".
3. La articolul 9 alineatul (5), cuvintele ", departamente", ", departamentelor" se exclud.
4. Articolul 11:
litera a) se exclude;
literele b), c) şi d) devin literele a), b) şi c).
5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
"Articolul 12. Funcţiile Agenţiei
Agenţia îndeplineşte următoarele funcţii:
a) elaborează şi promovează politica de stat orientată spre protecţia şi dezvoltarea concurenţei şi limitarea activităţii monopoliste;
b) prezintă Guvernului propuneri şi proiecte de acte normative ce ţin de perfecţionarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei şi a mecanismului ei de realizare;
c) stabileşte situaţia dominantă pe piaţă;
d) exercită controlul asupra respectării de către agenţii economici, autorităţile administraţiei publice şi factorii de decizie a legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;
e) adoptă, în limitele competenţei, decizii asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;
f) emite pentru agenţii economici dispoziţii executorii de încetare a încălcării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei şi(sau) de lichidare a consecinţelor ei, de reziliere sau modificare a contractelor ce contravin legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;
g) emite pentru autorităţile administraţiei publice dispoziţii executorii de anulare sau modificare a actelor ilegale adoptate de ele, de încetare a încălcărilor, precum şi de reziliere sau modificare a contractelor care contravin legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;
h) efectuează expertiza oportunităţii creării zonelor economice libere;
i) adoptă decizii cu privire la aplicarea de amenzi agenţilor economici şi conducătorilor acestora, precum şi factorilor de decizie din autorităţile administraţiei publice, pentru acţiuni anticoncurenţă şi pentru neexecutarea dispoziţiilor Agenţiei, pentru alte încălcări ale legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;
j) intentează acţiuni în instanţă judecătorească, inclusiv referitor la încasarea de la agenţii economici a unei părţi din venitul obţinut prin încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei, participă la examinarea dosarelor legate de aplicarea şi încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;
k) elaborează regulamente, instrucţiuni, norme metodologice care vor asigura aplicarea uniformă a legislaţiei în domeniul protecţiei concurenţei şi îndeplinirea sarcinilor care au fost atribuite Agenţiei;  
l) colaborează cu instituţiile corespunzătoare din alte ţări şi cu organizaţiile internaţionale în vederea limitării şi reprimării activităţilor de anticoncurenţă;
m) contribuie la schimbul de informaţii cu alte state."
6. Articolul 16:
literele a), b) şi c) vor avea următorul cuprins:
"a) funcţionării pieţelor de mărfuri;
b) modificărilor din structura pieţelor de mărfuri;
c) creării de corporaţii transnaţionale şi de grupuri industrial-financiare."
literele d)-g) se exclud.
7. Articolul 17 alineatul (1):
din partea introductivă, cuvîntul "prealabil" se exclude;
litera d) se exclude.
8. Articolul 18 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) În cazul constatării faptului că agentul economic deţine situaţie dominantă pe piaţă, Agenţia efectuează controlul asupra:
a) procurării pachetului de control al acţiunilor (cotei în capitalul social) al acestui agent economic;
b) procurării de către acest agent economic a acţiunilor (cotei în capitalul social) ale unui alt agent economic care activează pe aceeaşi piaţă de mărfuri."
9. Articolul 19:
la alineatul (1), după cuvintele "prezenta lege" se introduc cuvintele "în partea ce se referă la abuzul de situaţia dominantă pe piaţă", iar după cuvintele "să adopte o hotărîre" se introduc cuvintele "cu intentarea unei acţiuni în instanţa judecătorească";
la alineatul (2) litera a), cuvintele "pentru divizare" se exclud.
10. Articolul 20 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Pe pieţele de mărfuri în care concurenţa liberă este limitată sau nu există, Guvernul este în drept:
a) să reglementeze preţurile pentru a preveni cazurile de abuz de situaţia dominantă pe piaţă;
b) să introducă controlul asupra preţurilor, în caz de situaţii excepţionale, stabilite conform legislaţiei în vigoare."
11. Articolul 22:
la alineatul (1), cuvintele "realizarea celor mai importante programe de stat, pentru" se exclud;
alineatul (2) se completează în final cu cuvintele ", iar durata reglementării - 3 luni";
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) În cazurile expuse la alin.(1), Guvernul trebuie să asigure întreprinderea, care îndeplineşte comanda de stat, cu materia  primă şi materialele necesare, precum şi să efectueze plata mărfii la preţuri nu mai joase decît preţul lor de cost."
12. Articolul 26:
alineatul (4) se exclude;
alineatele (5) şi (6) devin alineatele (4) şi (5);
la alineatul (4), cuvintele ", precum şi penalităţile" se exclud.
13. În Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei, cuprins în anexa la lege:
punctul 2 va avea următorul cuprins:
"2. Agenţia este o autoritate permanentă în administraţia publică, cu statut de persoană juridică, şi în activitatea sa este independentă de alte organe ale administraţiei publice."
la punctul 4, cuvintele "este o organizaţie nonguvernamentală," se exclud;
punctul 7:
- litera b) se exclude;
- literele c) şi d) devin  literele b) şi c);
punctul 8 va avea următorul cuprins:
"8. Agenţia, în conformitate cu sarcinile asumate, îndeplineşte următoarele funcţii:
a) elaborează şi promovează politica de stat orientată spre protecţia şi dezvoltarea concurenţei şi limitarea activităţii monopoliste;
b) prezintă Guvernului propuneri şi proiecte de acte normative ce ţin de perfecţionarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei şi a mecanismului ei de realizare;
c) stabileşte situaţia dominantă pe piaţă;
d) exercită controlul asupra respectării de către agenţii economici, autorităţile administraţiei publice şi factorii de decizie a legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;
e) adoptă, în limitele competenţei, decizii asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;
f) emite pentru agenţii economici dispoziţii executorii de încetare a încălcării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei şi(sau) de lichidare a consecinţelor ei, de reziliere sau modificare a contractelor ce contravin legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;
g) emite pentru autorităţile administraţiei publice dispoziţii executorii de anulare sau modificare a actelor ilegale adoptate de ele, de încetare a încălcărilor, precum şi de reziliere sau modificare a contractelor ce contravin legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;
h) efectuează expertiza oportunităţii creării zonelor economice libere;
i) adoptă decizii cu privire la aplicarea de amenzi agenţilor economici şi conducătorilor acestora, precum şi factorilor de decizie din autorităţile administraţiei publice, pentru acţiuni anticoncurenţă şi pentru neexecutarea dispoziţiilor Agenţiei, pentru alte încălcări ale legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;
j) intentează acţiuni în instanţă judecătorească, inclusiv referitor la încasarea de la agenţii economici a unei părţi din venitul obţinut prin încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei, participă la examinarea dosarelor legate de aplicarea şi încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;
k) elaborează regulamente, instrucţiuni, norme metodologice care vor asigura aplicarea uniformă a legislaţiei în domeniul protecţiei concurenţei şi îndeplinirea sarcinilor care au fost atribuite Agenţiei;  
l) colaborează cu instituţiile corespunzătoare din alte ţări şi cu organizaţiile internaţionale în vederea limitării şi reprimării activităţilor de anticoncurenţă;
m) contribuie la schimbul de informaţii cu alte state."
la punctul 12 propoziţia întîi, cuvintele "la recomandarea Comisiei pentru economie, industrie şi privatizare şi a Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi" se înlocuiesc cu cuvintele "la propunerea Preşedintelui Parlamentului, cu avizul prealabil pozitiv al comisiei parlamentare de profil";
la punctul 13 alineatul 2, după cuvîntul "examinate," se introduc cuvintele "se stabileşte situaţia dominantă a agentului economic pe piaţă", iar cuvintele ", se aprobă Registrul de stat al agenţilor economici monopolişti care activează pe piaţa Republicii Moldova şi se fac modificări în acest registru" se exclud;
punctul 17:
- la litera c), cuvintele "privind modificarea preţurilor şi tarifelor la mărfurile şi serviciile socialmente importante" se exclud;
- literele d), f) şi g) se exclud;
- literele e), h)-k) devin literele d)-h);
la punctul 23 subalineatul 1, cuvintele ", întreprinderilor cu investiţii străine considerabile" se exclud.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                                       Marian LUPU

Chişinău, 15 decembrie 2005.
Nr.322-XVI.