LPC99/2007
ID intern unic:  323742
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 99
din  13.04.2007
privind completarea articolului 2 al Legii nr.121-XV din
3 mai 2001cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor de război,
a participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi a familiilor lor
Publicat : 04.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 060     art Nr : 287     Promulgat : 26.04.2007
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 2 punctul 2) din Legea nr.121-XV din  3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor de război, a participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi a familiilor lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.51, art.280), cu modificările ulterioare, după textul "şi în ghetouri" se introduce textul ", în alte locuri de detenţie forţată, create de Germania fascistă şi de aliaţii acesteia în perioada celui de-al doilea război mondial,".
PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI      Marian LUPU
Nr.99-XVI. Chişinău, 13 aprilie 2007.