LPC1452/2002
ID intern unic:  312083
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1452
din  08.11.2002
pentru completarea articolului  4 din Legea
taxei  de stat  nr.1216-XII din 3 decembrie
1992 şi  a articolului  3 din Legea  nr.273-XIII
din  9 noiembrie 1994 privind actele de identitate
din sistemul  naţional  de paşapoarte
Publicat : 12.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 169     art Nr : 1284     Promulgat : 29.11.2002
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. -  Articolul 4 din Legea taxei  de stat  nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.133-134, art.654), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
alineatul (3) se completează cu  punctul  7),  cu următorul  cuprins:
"7)  cetăţenii  străini  sosiţi în Republica  Moldova la studii  sau  pentru  a desfăşura activităţi  didactice ori  didactico-ştiinţifice în instituţiile de învăţămînt de stat în baza tratatelor internaţionale la care Republica  Moldova este parte - pentru  eliberarea permiselor de şedere.\xaf;
articolul  se completează cu  alineatul  (6),  cu următorul  cuprins:
"(6) Sînt scutiţi de plata taxei de stat, încasată de Serviciul de Stat Migraţiune:
1)  cetăţenii  străini  sosiţi în Republica Moldova la studii  în instituţiile de învăţămînt de stat în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte - pentru  eliberarea adeverinţei de imigrant;
2)  cetăţenii străini sosiţi în Republica  Moldova  pentru  a desfăşura activităţi  didactice sau  didactico-ştiinţifice în instituţiile de învăţămînt de stat în baza tratatelor internaţionale la care Republica  Moldova este parte - pentru  eliberarea autorizaţiei de încadrare în cîmpul  muncii.\xaf
Art.II. -  Articolul 3 alineatul  (10)  din Legea nr.273-XIII din  9  noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul  naţional  de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.9, art.89), cu modificările ulterioare, se completează în final cu textul: \xae, cu  excepţia cetăţenilor  străini  sosiţi în Republica  Moldova la studii în instituţiile de învăţămînt de stat  în baza tratatelor internaţionale la care Republica  Moldova este parte, pentru  care  permisul de şedere se eliberează  pe întreaga perioadă  de studii,  cu  condiţia reconfirmării  anuale în organele de resort a aflării acestora la studii  în Republica  Moldova.\xaf
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI         Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 8 noiembrie 2002.
Nr.1452-XV.