LPC277/2004
ID intern unic:  312285
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 277
din  16.07.2004
pentru modificarea Codului funciar
Publicat : 06.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 132     art Nr : 712     Promulgat : 27.07.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.817), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 20 alineatul 1, cuvintele "la atribuirea de către stat a terenurilor" se înlocuiesc cu cuvintele "în cazul atribuirii de către acestea a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale sau de către Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru în cazul atribuirii de către stat a terenurilor proprietate publică a statului".
2. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
"Articolul 21. Inadmisibiltatea folosirii terenurilor pînă la stabilirea
         hotarelor în natură (pe loc)
Deţinătorii de terenuri nu au dreptul la folosinţa lor, inclusiv în condiţii de arendă, pînă cînd primăria, în cazul atribuirii de către aceasta a terenurilor proprietate publică a  unităţilor administrativ-teritoriale, sau Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru, în cazul atribuirii de către stat a terenurilor proprietate publică a statului, nu va stabili hotarele terenurilor în natură (pe loc)."
Art.II. -  Guvernul, în termen de 2 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI         Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 16 iulie 2004.
Nr. 277-XV.